ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ดาวน์์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
3
สอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องสอบที่ 1 ห้อง 1241 อาคารสุรสิริอักษร ชั้น 4
4
ลำดับที่เลขประจำตัวสอบชื่อ - สกุลชั้นโรงเรียน ดาวน์์โหลดเกียรติบัตร
5
300003เด็กชายคุณณสิญจ์ อยู่สันเทียะป.6 มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
6
400004เด็กชายก้องภพ มุ่งอ้อมกลาง ป.6 มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
7
500005เด็กชายประสิทธิ์การ ศรีห้วยไพร ป.6 มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
8
600006เด็กชายกวีวัฒน์ ศรีประเสริฐ ป.6 มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
9
700007เด็กชายณัฐภณ สิรจิามรป.6 มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
10
800008เด็กหญิงอชิรญา ศรีเฮงไพบูลย์ ป.5 มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
11
900009เด็กชายพุฒิเมธ รุ่งเป้าป.4อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ดาวน์โหลด
12
1000010เด็กหญิงทักษอร ว่องประชานุกูลป.6สารสาสน์วิเทศนครราชสีมาดาวน์โหลด
13
1100011เด็กหญิงรัญชนา พรหมสอนป.6สารสาสน์วิเทศนครราชสีมาดาวน์โหลด
14
1200012เด็กหญิงแพรวไพลิน เกียรติสุขศรีป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
15
1300013เด็กหญิงชาคริยา ปิดตานังป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
16
1400014เด็กหญิงฐาณัชชา ดำพรมพะเนาป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
17
1500015เด็กหญิงฐิติชญาน์ วงศ์กีรติกุลป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
18
1600016เด็กหญิงพรรณกาญจน์ จิระเพิ่มพูนป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
19
1700017เด็กหญิงพิชญาณี ตุ้มจอหอป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
20
1800018เด็กหญิงณภัทร รัตนศฤงค์ป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
21
1900019เด็กหญิงฐิชาพร กริดกระโทกป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
22
2000020เด็กหญิงฐิชาพรรณ กริดกระโทกป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
23
2100021เด็กหญิงสุภาวดี ใจชอบงามป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
24
2200022เด็กหญิงรวิสรากิตติหิรัญวัฒน์ป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
25
2300023เด็กหญิงนารีญา สุขสร้อยป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
26
2400024เด็กหญิงลิฬพรรษ เพิ่มชีวาป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
27
2500025เด็กชายสิริดนย์ พลจันทร์ป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
28
2600026เด็กชายกรวิชญ์ อุดมประทีปป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
29
2800028เด็กหญิงพัฒนันต์ นุ่มชัยภูมิป.5อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
30
2900029เด็กหญิงพรรณพัทธ์ จิระเพิ่มพูนป.4อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
31
3000030เด็กหญิงธนัญชนก กิจเพิ่มเกียรติป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
32
ดาวน์์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
33
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
34
สอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องสอบที่ 2 ห้อง 1242 อาคารสุรสิริอักษร ชั้น 4
35
ลำดับที่เลขประจำตัวสอบชื่อ - สกุลชั้นโรงเรียน หมายเหตุ
36
200032เด็กชายภาณุวิชญ์ มั่งกิ่งป.6เมืองปักสามัคคีดาวน์โหลด
37
300033เด็กหญิงพิชชา ลิ้มคำดวงป.5อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
38
400034เด็กหญิงกวิตา แสงดาป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
39
700037เด็กหญิงกรกนก เลิศสีมาพรป.6มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
40
800038เด็กหญิงอริสรา โทรัตน์ป.5มงคลกุลวิทยา ดาวน์โหลด
41
900039เด็กหญิงปัญญาสิริย์ ฤดีจรัสวัลย์ป.5มงคลกุลวิทยา ดาวน์โหลด
42
1000040เด็กหญิงสิริรัตน์อู๋สูงเนินป.5มงคลกุลวิทยา ดาวน์โหลด
43
1100041เด็กชายแทนไท ไชยขวัญป.5มงคลกุลวิทยา ดาวน์โหลด
44
1500045เด็กหญิงศิริวิมล ทองสุป.6มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
45
1800048เด็กชายนรภัทรสุวรรณบุบผาป.6บ้านหมื่นไวยดาวน์โหลด
46
1900049เด็กหญิงพรนภัส ศักดิ์ศิริมนตรีป.6สารสาสน์วิเทศนครราชสีมาดาวน์โหลด
47
2000050เด็กชายสรวิชญ์ ก้อนคำป.3อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
48
2100051เด็กหญิงสิริกร รัตนพงษ์วณิชป.5มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
49
2300053เด็กหญิงสวิชญา ชนะบำรุงป.5สารสาสน์วิเทศนครราชสีมาดาวน์โหลด
50
2400054เด็กหญิงณฐักฤตาเพศประเสริฐป.6มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
51
2500055เด็กหญิงพิชญารัตน์ บุตรราชป.6พงษ์ศิริวิทยา ดาวน์โหลด
52
2600056เด็กหญิงณัฐณิชา วรรณวงษ์ป.6สุขานารีดาวน์โหลด
53
2700057เด็กหญิงอิสรีย์ ศรีมาพันธ์ป.6สุขานารีดาวน์โหลด
54
2800058เด็กหญิงปานวาด กล้ารอดป.6สุขานารีดาวน์โหลด
55
2900059เด็กหญิงปรมัตถกรณ์ มอญใหมป.6สุขานารีดาวน์โหลด
56
3000060เด็กหญิงชิษณุชา สวนไธสงป.6สุขานารีดาวน์โหลด
57
ดาวน์์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
58
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
59
สอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องสอบที่ 3 ห้อง 1243 อาคารสุรสิริอักษร ชั้น 4
60
ลำดับที่เลขประจำตัวสอบชื่อ - สกุลชั้นโรงเรียน หมายเหตุ
61
100061เด็กหญิงณัฐริกา คำกำพุดป.6สุขานารีดาวน์โหลด
62
200062เด็กหญิงศรัญรัตน์ แสงจันทร์ป.6สุขานารีดาวน์โหลด
63
300063เด็กหญิงกวิสรา จันทร์หล้าป.6สุขานารีดาวน์โหลด
64
400064เด็กหญิงดาริน สีมาป.6สุขานารีดาวน์โหลด
65
500065เด็กหญิงณัฐวลัญช์ อยู่ทองหลางป.6สุขานารีดาวน์โหลด
66
600066เด็กหญิงอธิชา พุทธวันป.6สุขานารีดาวน์โหลด
67
800068เด็กหญิงวรินทร เข็มทองป.6สุขานารีดาวน์โหลด
68
900069เด็กหญิงจิณห์นิภา รชตะขจรป.6สุขานารีดาวน์โหลด
69
1000070เด็กหญิงภัททิยา คุ้มเมืองป.6สุขานารีดาวน์โหลด
70
1100071เด็กหญิงณิชาพร แปดสูงเนินป.6สุขานารีดาวน์โหลด
71
1400074เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร เคล้าพิมายป.6สุขานารีดาวน์โหลด
72
1500075เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์ สนธิมณีมาศป.6สุขานารีดาวน์โหลด
73
1600076เด็กหญิงคณิศร พระสว่างป.6สุขานารีดาวน์โหลด
74
1700077เด็กหญิงปพิชญา พางามป.6สุขานารีดาวน์โหลด
75
1900079เด็กหญิงสุชาวดี เมี้ยนกลางป.6สุขานารีดาวน์โหลด
76
2000080เด็กหญิงธนภัค ภคบวรเกียรติป.6สุขานารีดาวน์โหลด
77
2100081เด็กหญิงฐานัชญา ภัยนิราศป.6สุขานารีดาวน์โหลด
78
2200082เด็กหญิงชลลดา เหล็กขนายป.6สุขานารีดาวน์โหลด
79
2300083เด็กหญิงณัฐธิดา วรรณวงษ์ป.6สุขานารีดาวน์โหลด
80
2400084เด็กหญิงมัณฑณี การบรรจงป.6สุขานารีดาวน์โหลด
81
2500085เด็กหญิงชัญญานุช สุขแสวงป.6สุขานารีดาวน์โหลด
82
2600086เด็กหญิงมัณฑิรา ทองประดิษฐป.6สุขานารีดาวน์โหลด
83
2700087เด็กหญิงปวิตรา พางามป.6สุขานารีดาวน์โหลด
84
2800088เด็กหญิงกรรวี เกตกลางดอนป.6สุขานารีดาวน์โหลด
85
2900089เด็กหญิงศิรภัสสร คำดีป.6สุขานารีดาวน์โหลด
86
3000090เด็กหญิงชญานิศ นิลสันเทียะป.6สุขานารีดาวน์โหลด
87
ดาวน์์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
88
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
89
สอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องสอบที่ 4 ห้อง 1244 อาคารสุรสิริอักษร ชั้น 4
90
ลำดับที่เลขประจำตัวสอบชื่อ - สกุลชั้นโรงเรียน หมายเหตุ
91
100091เด็กหญิงปุณญวีย์ นานอกป.6สุขานารีดาวน์โหลด
92
200092เด็กหญิงรุจิกานต์ ปลาน้อยป.6สุขานารีดาวน์โหลด
93
300093เด็กหญิงปนัดดา โยธาใหญ่ป.6สุขานารีดาวน์โหลด
94
400094เด็กหญิงณัฐณิชา แหขุนทดป.6สุขานารีดาวน์โหลด
95
500095เด็กหญิงปริษา หีบไธสงป.6สุขานารีดาวน์โหลด
96
600096เด็กหญิงพิจิกา ทิณพงษ์ป.6สุขานารีดาวน์โหลด
97
700097เด็กหญิงรัชวิน ทักสูงเนินป.6สุขานารีดาวน์โหลด
98
800098เด็กหญิงพรรษภิญญา ชามะเริงป.6สุขานารีดาวน์โหลด
99
900099เด็กหญิงเพชรรัตน์ เงาฉายป.6สุขานารีดาวน์โหลด
100
1000100เด็กหญิงเขมมิกา ตากิ่มนอกป.6สุขานารีดาวน์โหลด