ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ดาวน์์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
3
สอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องสอบที่ 1 ห้อง 1241 อาคารสุรสิริอักษร ชั้น 4
4
ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ - สกุลชั้นโรงเรียน ดาวน์์โหลดเกียรติบัตร
5
300003
เด็กชายคุณณสิญจ์
อยู่สันเทียะป.6 มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
6
400004เด็กชายก้องภพ มุ่งอ้อมกลาง ป.6 มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
7
500005
เด็กชายประสิทธิ์การ
ศรีห้วยไพร ป.6 มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
8
600006เด็กชายกวีวัฒน์ ศรีประเสริฐ ป.6 มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
9
700007เด็กชายณัฐภณ สิรจิามรป.6 มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
10
800008เด็กหญิงอชิรญา
ศรีเฮงไพบูลย์
ป.5 มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
11
900009เด็กชายพุฒิเมธ รุ่งเป้าป.4
อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ดาวน์โหลด
12
1000010เด็กหญิงทักษอร
ว่องประชานุกูล
ป.6สารสาสน์วิเทศนครราชสีมาดาวน์โหลด
13
1100011เด็กหญิงรัญชนา พรหมสอนป.6สารสาสน์วิเทศนครราชสีมาดาวน์โหลด
14
1200012
เด็กหญิงแพรวไพลิน
เกียรติสุขศรี
ป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
15
1300013เด็กหญิงชาคริยา ปิดตานังป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
16
1400014เด็กหญิงฐาณัชชา ดำพรมพะเนาป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
17
1500015
เด็กหญิงฐิติชญาน์
วงศ์กีรติกุลป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
18
1600016
เด็กหญิงพรรณกาญจน์
จิระเพิ่มพูนป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
19
1700017เด็กหญิงพิชญาณี ตุ้มจอหอป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
20
1800018เด็กหญิงณภัทร รัตนศฤงค์ป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
21
1900019เด็กหญิงฐิชาพร กริดกระโทกป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
22
2000020
เด็กหญิงฐิชาพรรณ
กริดกระโทกป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
23
2100021เด็กหญิงสุภาวดี ใจชอบงามป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
24
2200022เด็กหญิงรวิสรา
กิตติหิรัญวัฒน์
ป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
25
2300023เด็กหญิงนารีญา สุขสร้อยป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
26
2400024เด็กหญิงลิฬพรรษ เพิ่มชีวาป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
27
2500025เด็กชายสิริดนย์ พลจันทร์ป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
28
2600026เด็กชายกรวิชญ์ อุดมประทีปป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
29
2800028
เด็กหญิงพัฒนันต์
นุ่มชัยภูมิป.5อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
30
2900029
เด็กหญิงพรรณพัทธ์
จิระเพิ่มพูนป.4อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
31
3000030เด็กหญิงธนัญชนก
กิจเพิ่มเกียรติ
ป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
32
ดาวน์์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
33
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
34
สอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องสอบที่ 2 ห้อง 1242 อาคารสุรสิริอักษร ชั้น 4
35
ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ - สกุลชั้นโรงเรียน หมายเหตุ
36
200032
เด็กชายภาณุวิชญ์
มั่งกิ่งป.6เมืองปักสามัคคีดาวน์โหลด
37
300033เด็กหญิงพิชชา ลิ้มคำดวงป.5อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
38
400034เด็กหญิงกวิตา แสงดาป.6อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
39
700037เด็กหญิงกรกนก เลิศสีมาพรป.6มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
40
800038เด็กหญิงอริสรา โทรัตน์ป.5มงคลกุลวิทยา ดาวน์โหลด
41
900039
เด็กหญิงปัญญาสิริย์
ฤดีจรัสวัลย์ป.5มงคลกุลวิทยา ดาวน์โหลด
42
1000040
เด็กหญิงสิริรัตน์
อู๋สูงเนินป.5มงคลกุลวิทยา ดาวน์โหลด
43
1100041เด็กชายแทนไท ไชยขวัญป.5มงคลกุลวิทยา ดาวน์โหลด
44
1500045
เด็กหญิงศิริวิมล
ทองสุป.6มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
45
1800048เด็กชายนรภัทรสุวรรณบุบผาป.6บ้านหมื่นไวยดาวน์โหลด
46
1900049เด็กหญิงพรนภัส
ศักดิ์ศิริมนตรี
ป.6สารสาสน์วิเทศนครราชสีมาดาวน์โหลด
47
2000050เด็กชายสรวิชญ์ ก้อนคำป.3อนุบาลนครราชสีมาดาวน์โหลด
48
2100051เด็กหญิงสิริกร รัตนพงษ์วณิชป.5มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
49
2300053เด็กหญิงสวิชญา ชนะบำรุงป.5สารสาสน์วิเทศนครราชสีมาดาวน์โหลด
50
2400054เด็กหญิงณฐักฤตาเพศประเสริฐป.6มารีย์วิทยาดาวน์โหลด
51
2500055
เด็กหญิงพิชญารัตน์
บุตรราชป.6พงษ์ศิริวิทยา ดาวน์โหลด
52
2600056เด็กหญิงณัฐณิชา วรรณวงษ์ป.6สุขานารีดาวน์โหลด
53
2700057เด็กหญิงอิสรีย์ ศรีมาพันธ์ป.6สุขานารีดาวน์โหลด
54
2800058เด็กหญิงปานวาด กล้ารอดป.6สุขานารีดาวน์โหลด
55
2900059
เด็กหญิงปรมัตถกรณ์
มอญใหมป.6สุขานารีดาวน์โหลด
56
3000060เด็กหญิงชิษณุชา สวนไธสงป.6สุขานารีดาวน์โหลด
57
ดาวน์์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
58
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
59
สอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องสอบที่ 3 ห้อง 1243 อาคารสุรสิริอักษร ชั้น 4
60
ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ - สกุลชั้นโรงเรียน หมายเหตุ
61
100061เด็กหญิงณัฐริกา คำกำพุดป.6สุขานารีดาวน์โหลด
62
200062
เด็กหญิงศรัญรัตน์
แสงจันทร์ป.6สุขานารีดาวน์โหลด
63
300063เด็กหญิงกวิสรา จันทร์หล้าป.6สุขานารีดาวน์โหลด
64
400064เด็กหญิงดาริน สีมาป.6สุขานารีดาวน์โหลด
65
500065
เด็กหญิงณัฐวลัญช์
อยู่ทองหลางป.6สุขานารีดาวน์โหลด
66
600066เด็กหญิงอธิชา พุทธวันป.6สุขานารีดาวน์โหลด
67
800068เด็กหญิงวรินทร เข็มทองป.6สุขานารีดาวน์โหลด
68
900069
เด็กหญิงจิณห์นิภา
รชตะขจรป.6สุขานารีดาวน์โหลด
69
1000070เด็กหญิงภัททิยา คุ้มเมืองป.6สุขานารีดาวน์โหลด
70
1100071เด็กหญิงณิชาพร แปดสูงเนินป.6สุขานารีดาวน์โหลด
71
1400074
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร
เคล้าพิมายป.6สุขานารีดาวน์โหลด
72
1500075
เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์
สนธิมณีมาศป.6สุขานารีดาวน์โหลด
73
1600076เด็กหญิงคณิศร พระสว่างป.6สุขานารีดาวน์โหลด
74
1700077เด็กหญิงปพิชญา พางามป.6สุขานารีดาวน์โหลด
75
1900079เด็กหญิงสุชาวดี เมี้ยนกลางป.6สุขานารีดาวน์โหลด
76
2000080เด็กหญิงธนภัค ภคบวรเกียรติป.6สุขานารีดาวน์โหลด
77
2100081เด็กหญิงฐานัชญา ภัยนิราศป.6สุขานารีดาวน์โหลด
78
2200082เด็กหญิงชลลดา เหล็กขนายป.6สุขานารีดาวน์โหลด
79
2300083เด็กหญิงณัฐธิดา วรรณวงษ์ป.6สุขานารีดาวน์โหลด
80
2400084เด็กหญิงมัณฑณี การบรรจงป.6สุขานารีดาวน์โหลด
81
2500085
เด็กหญิงชัญญานุช
สุขแสวงป.6สุขานารีดาวน์โหลด
82
2600086เด็กหญิงมัณฑิรา ทองประดิษฐป.6สุขานารีดาวน์โหลด
83
2700087เด็กหญิงปวิตรา พางามป.6สุขานารีดาวน์โหลด
84
2800088เด็กหญิงกรรวี เกตกลางดอนป.6สุขานารีดาวน์โหลด
85
2900089
เด็กหญิงศิรภัสสร
คำดีป.6สุขานารีดาวน์โหลด
86
3000090เด็กหญิงชญานิศ นิลสันเทียะป.6สุขานารีดาวน์โหลด
87
ดาวน์์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
88
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
89
สอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องสอบที่ 4 ห้อง 1244 อาคารสุรสิริอักษร ชั้น 4
90
ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ - สกุลชั้นโรงเรียน หมายเหตุ
91
100091
เด็กหญิงปุณญวีย์
นานอกป.6สุขานารีดาวน์โหลด
92
200092
เด็กหญิงรุจิกานต์
ปลาน้อยป.6สุขานารีดาวน์โหลด
93
300093เด็กหญิงปนัดดา โยธาใหญ่ป.6สุขานารีดาวน์โหลด
94
400094เด็กหญิงณัฐณิชา แหขุนทดป.6สุขานารีดาวน์โหลด
95
500095เด็กหญิงปริษา หีบไธสงป.6สุขานารีดาวน์โหลด
96
600096เด็กหญิงพิจิกา ทิณพงษ์ป.6สุขานารีดาวน์โหลด
97
700097เด็กหญิงรัชวิน ทักสูงเนินป.6สุขานารีดาวน์โหลด
98
800098
เด็กหญิงพรรษภิญญา
ชามะเริงป.6สุขานารีดาวน์โหลด
99
900099
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เงาฉายป.6สุขานารีดาวน์โหลด
100
1000100เด็กหญิงเขมมิกา ตากิ่มนอกป.6สุขานารีดาวน์โหลด