งาน-ก๒-ปีงบ-๖๐
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAW
1
แบบรายงานแผนกฝากครรภ์ ANC (ก.2)
2
รพ.สต....ไผ่ล้อม....ตำบล....ไผ่ล้อม... อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
3
เดือน.ตุลาคม ๒๕๕9พฤษจิกายน. ๒๕๕9.ธันวาคม ๒๕๕9.มกราคม ๒๕60.กุมภาพันธ์ ๒๕60.มีนาคม ๒๕60.เมษายน ๒๕๖๐.พฤษภาคม ๒๕60,มิถุนายน ๒560.กรกฎาคม ๒๕60.สิงหาคม ๒๕60.กันยายน ๒๕60
4
ข้อมูลในเขตอำเภอนอกเขตอำเภอนอกเขต จว.นอกเขตประเทศในเขตอำเภอนอกเขตอำเภอนอกเขต จว.นอกเขตประเทศในเขตอำเภอนอกเขตอำเภอนอกเขต จว.นอกเขตประเทศในเขตอำเภอนอกเขตอำเภอนอกเขต จว.นอกเขตประเทศในเขตอำเภอนอกเขตอำเภอนอกเขต จว.นอกเขตประเทศในเขตอำเภอนอกเขตอำเภอนอกเขต จว.นอกเขตประเทศในเขตอำเภอนอกเขตอำเภอนอกเขต จว.นอกเขตประเทศในเขตอำเภอนอกเขตอำเภอนอกเขต จว.นอกเขตประเทศในเขตอำเภอนอกเขตอำเภอนอกเขต จว.นอกเขตประเทศในเขตอำเภอนอกเขตอำเภอนอกเขต จว.นอกเขตประเทศในเขตอำเภอนอกเขตอำเภอนอกเขต จว.นอกเขตประเทศในเขตอำเภอนอกเขตอำเภอนอกเขต จว.นอกเขตประเทศ
5
6
1 งานป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
7
1.1 หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ทั้งหมด
8
๒ จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ <= 12 wk
9
๓ จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง OF/DCIP หรือวิธีอื่น
10
๓.๑ ได้รับการตรวจคัดกรองก่อนอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ (๐ - ๑๒ สับดาห์)
11
๓.๒ ได้รับการตรวจคัดกรองหลังอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ ( ๑๒ + ๑ สับดาห์ขึ้นไป)
12
๔ จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ที่ผลการตรวจคัดกรอง OF/DCIP ผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสอง
13
๕ จำนวนสามีหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง OF/DCIPหรือวิธีอื่น
14
๖ จำนวนสามีหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ที่ผลการตรวจคัดกรอง OF/DCIP ผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสอง
15
๗ จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ที่ผลการตรวจคัดกรองธาลัสีเมียจากครรภ์ก่อน
16
๘ จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ที่ผลการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย OF/DCIP จากการตั้งครรภ์ครั้งก่อนพบ
17
ผลผิดปกติอย่างใดอย่างหนึึ่งหรือทั้งสองอย่าง
18
๙ จำนวนสามีที่มีผลการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียผิดปกติมาก่อน(กรณีภรรยามีผลการตรวจคัดกรองผิดปกติจาก
19
การตั้งครรภ์ครั้งแรก )
20
๑๐ จำนวนคู่ที่มีการฝากครรภ์และรับทราบผลเลือดร่วมกันเป็น่คู่อย่างน้อย ๑ ครั้ง
21
๑๑ จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลเลือดมีภาวะโลหิตจาง(Hb น้อยกว่า ๑๑ mg%หรือ Hct < ๓๓ %)
22
๑๑.๑ เจาะเลือดครั้งที่ ๑ เมื่อฝากครรภ์ครั้งแรก
23
๑๑.๒ เจาะเลือดครั้งที่ ๒ เมื่ออายุครรภ์ ๓๒ สัปดาห์หรือห่างจากการเจาะเลือดคร้งที่๑ มากกว่า ๓ เดือน
24
๑๒ จำนวนคู่สมรส (หญิงตั้งครรภ์และสามี)มีผลการตรวจคัดกรองผิดปกติทั้งคู่
25
๑๓ จำนวนคู่สมรสที่ผลการตรวจวินิจฉัยผิดปกติทั้งคู่(ในข้อ ๑๒) ได้รับการตรวจยืนยัน
26
๑๓.๑ ส่งตรวจด้วยวิธี Hb -typing
27
๑๓.๒ ส่งตรวจด้วยวิธี PCR
28
๑๔ จำนวนคู่สมรสที่ทราบผลการตรวจยืนยันพบว่าทารกในครรภ์เป็นโรคธาลัสซีเมียรุนแรง
29
๑๔.๑ จำแนกเป็นชนิด Homozygous Beta -thaimajor
30
๑๔.๒ จำแนกเป็นชนิด Beta -thai/Hb E
31
๑๔.๓ จำแนกเป็นชนิด Hb Bart' Hydrop Fetalis
32
๑๕ จำนวนคู่เสี่ยงที่มีโอกาสให้กำเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียรุนแรงในข้อ ๑๔
33
ที่ได้รับการตรวจวินจฉัยก่อนคลอด(PND)ทั้งหมด
34
๑๕.๑ ด้วยวิธีเจาะน้ำคล่ำ
35
๑๕.๒ โดยวิธี (Cordocentesis)
36
๑๕.๓ ด้วยวิธี (Serial Ultrasound)
37
๑๕.๔ ด้วยวิธีอื่น ระบุ
38
๑๖ จำนวนทารกในครรภ์ ที่พบว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
39
๑๖.๑ จำแนกเป็นชนิด Homozygous Beta -thaimajor
40
๑๖.๒ จำแนกเป็นชนิด Beta -thai/Hb E
41
๑๖.๓ จำแนกเป็นชนิด Hb Bart' Hydrop Fetalis
42
๑๖.๔ ด้วยวิธีอื่น ระบุ
43
๑๗ จำนวนคู่สมรสที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ด้วยสมัครใจ
44
๒ งานป้องกันและลดการตั้งครรภ์วัยรุ่นรายใหม่ที่มาฝากครรภ์ใเดือนนั้น
45
๑๘ จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ทั้งหมด
46
๑๙ จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ อายุ ๑๘ - ๑๙ ปี ทั้งหมด
47
๑๙.๑ จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ อายุ ๑๘ -๑๙ ปีที่เป็นการตั้งครรภ์พร้อม
48
๑๙.๒ จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ อายุ ๑๘ - ๑๙ ปีที่เป็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
49
๒๐ จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ อายุ ๑๕ - ๑๗ ปี ทั้งหมด
50
๒๐.๑ จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ อายุ ๑๕ - ๑๗ ปี ที่เป็นการตั้งครรภ์พร้อม
51
๒๐.๒ จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ อายุ ๑๕ - ๑๗ ปี ที่เป็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
52
๒๑ จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ทั้งหมด
53
๒๑.๑ จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ที่เป็นการตั้งครรภ์พร้อม
54
๒๑.๒ จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ที่เป็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
55
๓. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวเสี่ยง (High risk) ที่ได้รับการดูแล/รักษา/ส่งต่อ
56
๒๒ หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่พบภาวเสี่ยงเมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรก
57
๒๒.๑ จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ในข้อ ๒๒ ได้รับการดูแล/ส่งต่อเพื่อรับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ
58
๒๓ จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่มาฝากครรภ์ในเดือนนั้น
59
๒๔ จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่มีภาวะเสี่ยง
60
๒๔.๑ จำนวนหญิงตั้งครรภ์ในข้อ ๒๔ ได้รับการดูแล/รักษา/ส่งต่อ เพื่อพบผู้เชี่ยวชาญ
61
แบบรายงานแผนกหลังคลอด (PP)
62
เดือน.ตุลาคม ๒๕๕9พฤษจิกายน. ๒๕๕9.ธันวาคม ๒๕๕9.มกราคม ๒๕60.กุมภาพันธ์ ๒๕60.มีนาคม ๒๕60.เมษายน ๒๕๖๐.พฤษภาคม ๒๕60,มิถุนายน ๒560.กรกฎาคม ๒๕60.สิงหาคม ๒๕60.กันยายน ๒๕60
63
ข้อมูล
ในเขต รพ.
ในเขต สสอ.
นอกเขต
นอกเขตประเทศ
ในเขต รพ.
ในเขต สสอ.
นอกเขต
นอกเขตประเทศ
ในเขต รพ.
ในเขต สสอ.
นอกเขต
นอกเขตประเทศ
ในเขต รพ.
ในเขต สสอ.
นอกเขต
นอกเขตประเทศ
ในเขต รพ.
ในเขต สสอ.
นอกเขต
นอกเขตประเทศ
ในเขต รพ.
ในเขต สสอ.
นอกเขต
นอกเขตประเทศ
ในเขต สสอ.
นอกเขต
นอกเขตประเทศ
ในเขต รพ.
ในเขต สสอ.
นอกเขต
นอกเขตประเทศ
ในเขต รพ.
ในเขต สสอ.
นอกเขต
นอกเขตประเทศ
ในเขต รพ.
ในเขต สสอ.
นอกเขต
นอกเขตประเทศ
ในเขต รพ.
ในเขต สสอ.
นอกเขต
นอกเขตประเทศ
ในเขต รพ.
ในเขต สสอ.
นอกเขต
นอกเขตประเทศ
64
๑ งานป้องกันและควบคุมภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนรพ.ลงรายงานรพ.ลงรายงานรพ.ลงรายงานรพ.ลงรายงานรพ.ลงรายงานรพ.ลงรายงานรพ.ลงรายงานรพ.ลงรายงานรพ.ลงรายงานรพ.ลงรายงานรพ.ลงรายงาน
65
๑ จำนวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมด
66
๒ จำนวนเด็กเกิดมีชีพที่ได้รับการเจาะส้นเท้าส่งตรวจภาวะพร่องธัยรอยด์
67
๒.๑ จำนวนเด็กตรวจพบระดับฮอร์โมนมากกว่า ๑๑.๒ มิลลิยูนิต/ลิตร
68
๒.๒ จำนวนเด็กที่ตรวจพบระดับฮอร์โมนผิดปกติ (มากกว่า ๒๒.๕ มิลลิยูนิต/ลิตร)
69
๒.๓ จำนวนเด็กในข้อ ๒.๒ ที่ได้รับการตรวจยืนยัน
70
๒.๔ จำนวนเด็กในข้อ ๒.๓ มีผลผิดปกติ
71
๒.๕ จำนวนเด็กที่มีภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนในข้อ ๒.๔ ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมน THSภายใน ๑ เดือน
72
๒. งานเยี่ยมหลังคลอด
73
๓. จำนวนหญิงหลังคลอดทั้งหมด
74
๔ จำนวนเด็กเทารกที่ได้รับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใน ๒๔ ชม.แรกหลังคลอด
75
๕ จำนวนหญิงหลังคลอดที่ได้รับการเยี่ยมหลังคลอดครบ ๓ ครั้งตามเกณฑ์กรมอนามัย
76
๖ จำนวนทารกที่คลอดได้รับการเยี่ยมหลังคลอดครบ ๓ ครั้งตามเกณฑ์กรมอนามัย
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu