namep3
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ที่โรงเรียน
2
อำเภอ
ชื่อครู ict ประจำโรงเรียน
ชื่อครูป. 3 คนที่ 1 ชื่อครู ป. 3 คนที่ 2ชื่อครูป. 3 คนที่ 3 ชื่อครู ป. 3 คนที่ 4ชื่อครูป. 3 คนที่ 5 ชื่อครู ป. 3 คนที่ 6
3
4
1
อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจฯ)
ปชนายพนม ธนูศิลป์นางอารีย์ หรีกประโคนนางพัชนี กิติพันธ์นางปรียาวดี การินทร์นางวรนุช นพตลุง
นางสาวจุรีพร เพ็งประโคน
5
2ประโคนชัยวิทยาปชนางลลนา สลางสิงห์นางไปรยา ไชยอินทร์นางนภาพร รุจิโรจน์
นางสาววลีรัตน์ รัตนะกร
นางจินตนา สวงรัมย์
6
3
วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง)
ปช
นายวีรวิทย์ ดุจจานุทัศน์
นางอุมาพร เมอะประโคนนางนพพร สุดประโคน
7
4บ้านศรีถาวรปชนายวรวุฒิ ดีอ้อมนางโปร่งศรี ปาประโคน
8
5บ้านหนองม่วงปชนายสุบิน เอี่ยมศิริ
นางเนาวรัตน์ สร้อยสุวรรณ
9
6บ้านเขว้าปชนายวิเวก จันทพัฒน์
นางประสงค์ฉวี ระวันประโคน
10
7
บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)
ปช
นายอภินพ อิสริยะวัฒน์
นายอภิศักดิ์ ชัยวิเศษ
11
8บ้านพาชีปชนางสายรุ้ง ชัยชาญนางจีระนันท์ แวดล้อม
12
9บ้านโคกสะอาดปชนายวุฒิพงศ์ ศรีสุขนายวุฒิพงศ์ ศรีสุข
13
10บ้านห้วยปอปช
นายวรวุฒิ ศรีสุริยชัย
นางเพียงฤดี รักษะประโคน
นางแก้วใจ มะณู
14
11บ้านเขาคอกปช
นางสาวพิสมัย กุมภาพงษ์
นางวิไลลักษณ์ สายศรีแก้ว
นางสำเริง พลสยม
15
12บ้านโคกกลอยปช
นางสุพัตรา บัตรประโคน
นางสุภา พนัดรัมย์
16
13บ้านสี่เหลี่ยมวิทยาปช
นางสาวรจนา วัลย์เปรียงเถาว์
นายสมศรี ดวงประสิทธิ์
17
14บ้านหนองตะโกปชนายนัฐพงษ์ คงประโคนนางวิชชุดา  พูนมา
18
15บ้านหนองเอียนปชนางสาวบังอร บุญสวายนางสำเนียง บทไธสง
19
16บ้านละหอกกระสังปชนายวิรัตน์ กะประโคนนางอุณาวรรณ ศิริพร
20
17บ้านโนนศิลาปชนายสุทิน สุโทวานายสุทิน สุโทวา
21
18บ้านไพรวัลย์น้อยปชนายเชิดศักดิ์ ปามุทานางปาริชาติ กล่าวรัมย์
22
19
บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
ปช
นางสาวฐิตินันท์ มณีศรี
นางสาวธันยนันท์ รักษ์เกียรติกุล
นางจุรีพร เรือสูงเนิน
23
20บ้านจรอกใหญ่ปช
นายทวีวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์
นางสาวอรทัย แป้นนรินทร์
24
21บ้านปราสาทสามัคคีปช
นายเกษมศักดิ์ นพรัตน์
นางฉัชยา สุทธิ
25
22บ้านหนองนาปช
นางสาวสาวิตรี พริ้งเพราะ
นายวิรัตน์ อาญาเมือง
26
23บ้านโพธิ์ไทรปชนายวินัย นามโคตรน.ส.บัวแก้ว ดวงศรี
27
24บ้านหนองคูณพิณทองปชนางสุคนธ์ ตรีประโคนนางชิดสุดา วาลีประโคน
28
25บ้านไทรโยงปชนางจรรยา วิเศษนครนายประชัน บุญสุข
29
26บ้านหนองเก็มปชนางจินตนา ศร๊โพนทองนางศศินา สัญญาฤทธิ์
30
27บ้านบ่อดินปชนายสุุดสาคร โพธิขำนายสุุดสาคร โพธิขำ
31
28บ้านไพศาลสามัคคีปช
นายรณยุทธ์ แสงสุวรรณ
นายนันท์ เวือมประโคน
32
29บ้านละลมพนูปชนางสาวณิชพร วิเศษสุดนายสวัสดิ์ สุขยอด
33
30บ้านสังเคิลปช
นางสาวจิริญญา   สังเกตกิจ
นายสมเกียรติ   มะเรืองศรี
34
31บ้านกะโดนหนองยางปชนายพิศาล เจือจันทร์นายหิรัญ นพรัตน์
35
32บ้านร่มเย็นวิทยาปช
นายปริญญา   มะเรืองศรี
นายณรงค์   ศรีสอาด
36
33วัดตะลุงเก่าปชนายคมสัน หลอมประโคน
นายธนาวุฒิ วงศ์เป็นพันธุ์
37
34บ้านโคกกลางปชนายศราวุธ ถั่วประโคนนางสาวจิรวัฒน์ สุขแก้วนางนงนุช ชาญประโคน
38
35
บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์ฯ)
ปชนายธีระพงษ์ ปุยะตินายสุพจน์ ทองศรี
39
36บ้านเกียรติเจริญปชนายสมหมาย อาทวังนายสมหมาย อาทวัง
40
37บ้านโคกมะขามปชนายโกสินทร์ แดงศรีนางสาวสมพิศ พวงไพบูลย์
41
38บ้านหนองอาแมะปชนางวันทนา ปาประโคนนายอวยชัย ราชประโคน
42
39บ้านโคกตะเคียนสามัคคีปชนายสันติ เพ็งเล็งดีนายสันติ เพ็งเล็งดี
43
40บ้านหนองไผ่ปชนายอดุลย์ สุดประโคนนายกฤติเดช แกล้วกล้า
44
41บ้านโคกย่างปชนายบัณฑิต เสขะกุล
นายเลิศศักดิ์ เมอะประโคน
45
42บ้านเก็มปชนางมยุรี นาคินชาตินายเพยาว์ เหมือนพร้อม
46
43วัดบ้านปะทัดบุปชนางสาวรฐสร แสนดัง
นางสาวกัญญนันทน์ อภิรมย์นภเกตน์
47
44บ้านหนองกระต่ายปช
นางสังวาลย์ วรพันธรรมกุล
นางสังวาลย์ วรพันธรรมกุล
48
45บ้านกระสังปชนายศราวุธ เปล่งชัยนางพัชรี ไชยชิต
49
46บ้านหินกองปช
นางสาวเอมอร เปี่ยมดวง
นายสุทัศน์ มิเขมา
50
47บ้านหัวตะแบกปชนางสุมาลี พรหมเอาะนางสุมาลี พรหมเอาะ
51
48บ้านจรเข้มากปชนางยุพาพิน ขวัญมานางรัศมี ดีปัญญานางจาริณี เสาเกลียว
52
49วัดบ้านเมืองต่ำปชนายพิชัย อาจสังข์นายทองใบ ดวงเนตร
53
50
บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)
ปช
นายแข่ง อัครพิศาลสกุล
นางแฉล้ม เป้ากลาง
54
51บ้านบัวปชนายนิกรณ์ ภูมิประโคนนางสุวนิด อรชุน
55
52บ้านหนองร้านปช
นายยิ่งยง ดุจจานุทัศน์
นางรพีพร คำยอด
56
53บ้านกระสังสามัคคีปชนางขวัญกมล สุขสว่างนายทรงศักดิ์ คำภักดี
57
54บ้านแสลงโทนปชนางเริงศักดิ์ แพพิพัฒน์
นางสุุภนิชรัตน์ ประวรรณรัมย์
นางสุนิตตา เอ็มประโคน
58
55บ้านหนองบอนปช
นายอนุสรณ์ เตือประโคน
นางสุวรรณา เรืองรอบ
59
56บ้านโคกเพชรไสยาปช
นางสาวสุกัญญา แย้มประโคน
นางชะอุ่ม จิตต์ใจรักษ์
60
57บ้านสี่เหลี่ยมปช
นายณรงค์ จิตต์ใจรักษ์
นางเบ็ญจวรรณ เสาวโคนายขรรค์ชัย วิชาญชัย
61
58บ้านสารภีปชนายประเสริฐ นาสารีย์นายสมพงษ์ ว่องวัฒนพรรณ
62
59
วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)
ปช
นายอนุุสนธิ์ สุนินทบูรณ์
นางปัญจรี ประไกรวัน
นางสาวอันธิกา ปัญญาสาร
63
60วัดบ้านไพบูลย์ปชนางศันติกา ลำภูนางอมรินทร์ แย้มประโคน
64
61บ้านโคกกี่ปชนางสาวสาวิตรี กัลยานางวันเพ็ญ บุญชู
65
62บ้านโคกสำโรงปชนางพิมพ์ณดา หูประโคนนายปราโมทย์ ดีล้อม
66
63
บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ
ปช
นางมนัญญา เรืองสุขสุด
นางสาวอมรรัตน์ เกือบรัมย์
67
64
วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง)
ปชนายจำรัส ขุมมินนางปิยะนุช เฮ่ประโคน
68
65บ้านหนองบอนวิทยาปชนายปิยะ อาญาเมือง
นางสาวบุณยนุช ประเสริฐรัมย์
69
66บ้านห้วยเสลาปช
นางสาวสรัญญา ช่างประดิษ
นางวิริญญา สุมาลุย์
70
67บ้านหนองน้ำขุ่นปชนางกชพรรณ ปุยะตินางบุญยวีร์ ดวงนิล
71
68บ้านโนนเสน่ห์ปชนายพิมล ศรีโพนทองนายชาญชัย ชนะศรี
72
69วัดบ้านตะโกตาพิปชนางสงวน อรัญเพิ่มนางสาวชไมพร ภู่ห้อย
73
70
บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง)
ปช
นายยรรยงค์ เสือประโคน
นายยรรยงค์ เสือประโคนนายวิโรจน์ ลีประโคน
74
71บ้านเกษตรสมบูรณ์ปชนายสำเร็จ สุวรรณหงษ์นายชาลี อ่อนน้ำคำ
75
72บ้านชุมแสงปชนายสุทาน มีเจริญนายสุบัญ จงกล
76
73บ้านโคกเห็ดปช
นางอนันธิกา ฟับประโคน
นางดวงมณี นครวงศ์
77
74บ้านหนองตะขบปชนายสุพัตร ช่วยรอดนางเยาวรี ปรังประโคน
78
75บ้านโคกตูมปชนายปริพันธ์ สมภาคนายกรีฑาพล แสนคำ
79
76บ้านราษฏร์นิยมปช
นายรุ่งโรจน์ ศรีสุริยชัย
นายสุพัฒน์ แสงเสดาะ
80
77บ้านหนองม่วงพัฒนาปช
นางสาวศรินญา หรีกประโคน
นายสุทธิชัย นพตลุง
81
78บ้านโคกรังปช
นางสาวธัญพร วิโสรัมย์
นางสาวจิตรา ชาญประโคน
82
79อนุบาลกระสังกสนายวิชาญ  วันสารัมย์นางมธุรา  รวิวรรธนะ
83
80วัดบ้านหนองแขมกสนายนิรุตน์ อะทะขันธ์นางประดิษฐ์ พาจันทึก
84
81บ้านตะเคียนกสนางณัฐพร ช่วงชัยนางแพรวพรรณ ภูวพันธุ์
85
82บ้านระโยงใหญ่กส
นางสาวสุภาภรณ์ ศิริสำราญ
นางอรุณี เปลี่ยนมา
86
83บ้านขามตาเบ้ากส
นางสาวรุ่งนภา จันทร์งาม
นางสาวศิริพร บุญภักดี
87
84บ้านถนนกส
นางสาวนัฎฐ์นรีกานต์ เจียวรัมย์
นางสาวสำเร็จ สุทธิ
88
85บ้านหนองตระเสกกสนางอนงค์ แก่นอินทร์นางธารทิพย์ มรกต
89
86วัดชุมพลมณีรัตน์กสนางผกากรอง ร้อยศรีนางปภัสสร แสงเพชร
90
87
บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)
กส
นางนุชภางค์ วีระวัฒน์
นายณัฐพงษ์ บวรรัตนกุล
91
88วัดหนองตะครองกสนายธีรพงษ์ ศรีสละนางจงเพียร จันชะรา
92
89
บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"
กสนายทรรศนะ สายศรนางสุดใจ เฮนเดอร์สัน
93
90บ้านโนนแดงกสนางสาวพนิดา นาเมืองนางวันเพ็ญ ลักขษร
94
91บ้านจานกสนายยุทธพล สิงหบุตรนายยุทธพล สิงหบุตร
95
92บ้านหนองเหล็กกสนายสวิท เบ้าเงินนางพจณี สุขประเสริฐ
96
93บ้านกุดใหญ่กสนางศศิพิมล ศิริไสยนายชอบ สำนักนิตย์
97
94บ้านละลูนกสนายสมภาร อัศวภูมินายสุระ ดุมนิล
98
95บ้านชำแระกสนายสุรเดช สิงห์หารนายสุรเดช สิงห์หาร
99
96ชุมชนบ้านสองชั้นกสนายมานพ นิพรรัมย์
นางกัญชลิยา ภู่พันธ์เจริญสุข
100
97วัดบ้านจอมกส
นางสาวปฏิญญา จันทะสิงห์
นางนิลมุน เกรัมย์
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2