namep3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
ที่โรงเรียน
2
อำเภอ
ชื่อครู ict ประจำโรงเรียน
ชื่อครู ป. 3 คนที่ 2ชื่อครูป. 3 คนที่ 3 ชื่อครู ป. 3 คนที่ 4ชื่อครูป. 3 คนที่ 5 ชื่อครู ป. 3 คนที่ 6
3
4
1
อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจฯ)
ปชนายพนม ธนูศิลป์นางพัชนี กิติพันธ์นางปรียาวดี การินทร์นางวรนุช นพตลุง
นางสาวจุรีพร เพ็งประโคน
5
2ประโคนชัยวิทยาปชนางลลนา สลางสิงห์นางนภาพร รุจิโรจน์
นางสาววลีรัตน์ รัตนะกร
นางจินตนา สวงรัมย์
6
3
วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง)
ปช
นายวีรวิทย์ ดุจจานุทัศน์
นางนพพร สุดประโคน
7
4บ้านศรีถาวรปชนายวรวุฒิ ดีอ้อม
8
5บ้านหนองม่วงปชนายสุบิน เอี่ยมศิริ
9
6บ้านเขว้าปชนายวิเวก จันทพัฒน์
10
7
บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)
ปช
นายอภินพ อิสริยะวัฒน์
11
8บ้านพาชีปชนางสายรุ้ง ชัยชาญ
12
9บ้านโคกสะอาดปชนายวุฒิพงศ์ ศรีสุข
13
10บ้านห้วยปอปช
นายวรวุฒิ ศรีสุริยชัย
นางแก้วใจ มะณู
14
11บ้านเขาคอกปช
นางสาวพิสมัย กุมภาพงษ์
นางสำเริง พลสยม
15
12บ้านโคกกลอยปช
นางสุพัตรา บัตรประโคน
16
13บ้านสี่เหลี่ยมวิทยาปช
นางสาวรจนา วัลย์เปรียงเถาว์
17
14บ้านหนองตะโกปชนายนัฐพงษ์ คงประโคน
18
15บ้านหนองเอียนปชนางสาวบังอร บุญสวาย
19
16บ้านละหอกกระสังปชนายวิรัตน์ กะประโคน
20
17บ้านโนนศิลาปชนายสุทิน สุโทวา
21
18บ้านไพรวัลย์น้อยปชนายเชิดศักดิ์ ปามุทา
22
19
บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
ปช
นางสาวฐิตินันท์ มณีศรี
นางจุรีพร เรือสูงเนิน
23
20บ้านจรอกใหญ่ปช
นายทวีวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์
24
21บ้านปราสาทสามัคคีปช
นายเกษมศักดิ์ นพรัตน์
25
22บ้านหนองนาปช
นางสาวสาวิตรี พริ้งเพราะ
26
23บ้านโพธิ์ไทรปชนายวินัย นามโคตร
27
24บ้านหนองคูณพิณทองปชนางสุคนธ์ ตรีประโคน
28
25บ้านไทรโยงปชนางจรรยา วิเศษนคร
29
26บ้านหนองเก็มปชนางจินตนา ศร๊โพนทอง
30
27บ้านบ่อดินปชนายสุุดสาคร โพธิขำ
31
28บ้านไพศาลสามัคคีปช
นายรณยุทธ์ แสงสุวรรณ
32
29บ้านละลมพนูปชนางสาวณิชพร วิเศษสุด
33
30บ้านสังเคิลปช
นางสาวจิริญญา   สังเกตกิจ
34
31บ้านกะโดนหนองยางปชนายพิศาล เจือจันทร์
35
32บ้านร่มเย็นวิทยาปช
นายปริญญา   มะเรืองศรี
36
33วัดตะลุงเก่าปชนายคมสัน หลอมประโคน
37
34บ้านโคกกลางปชนายศราวุธ ถั่วประโคนนางนงนุช ชาญประโคน
38
35
บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์ฯ)
ปชนายธีระพงษ์ ปุยะติ
39
36บ้านเกียรติเจริญปชนายสมหมาย อาทวัง
40
37บ้านโคกมะขามปชนายโกสินทร์ แดงศรี
41
38บ้านหนองอาแมะปชนางวันทนา ปาประโคน
42
39บ้านโคกตะเคียนสามัคคีปชนายสันติ เพ็งเล็งดี
43
40บ้านหนองไผ่ปชนายอดุลย์ สุดประโคน
44
41บ้านโคกย่างปชนายบัณฑิต เสขะกุล
45
42บ้านเก็มปชนางมยุรี นาคินชาติ
46
43วัดบ้านปะทัดบุปชนางสาวรฐสร แสนดัง
47
44บ้านหนองกระต่ายปช
นางสังวาลย์ วรพันธรรมกุล
48
45บ้านกระสังปชนายศราวุธ เปล่งชัย
49
46บ้านหินกองปช
นางสาวเอมอร เปี่ยมดวง
50
47บ้านหัวตะแบกปชนางสุมาลี พรหมเอาะ
51
48บ้านจรเข้มากปชนางยุพาพิน ขวัญมานางจาริณี เสาเกลียว
52
49วัดบ้านเมืองต่ำปชนายพิชัย อาจสังข์
53
50
บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)
ปช
นายแข่ง อัครพิศาลสกุล
54
51บ้านบัวปชนายนิกรณ์ ภูมิประโคน
55
52บ้านหนองร้านปช
นายยิ่งยง ดุจจานุทัศน์
56
53บ้านกระสังสามัคคีปชนางขวัญกมล สุขสว่าง
57
54บ้านแสลงโทนปชนางเริงศักดิ์ แพพิพัฒน์
นางสุนิตตา เอ็มประโคน
58
55บ้านหนองบอนปช
นายอนุสรณ์ เตือประโคน
59
56บ้านโคกเพชรไสยาปช
นางสาวสุกัญญา แย้มประโคน
60
57บ้านสี่เหลี่ยมปช
นายณรงค์ จิตต์ใจรักษ์
นายขรรค์ชัย วิชาญชัย
61
58บ้านสารภีปชนายประเสริฐ นาสารีย์
62
59
วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)
ปช
นายอนุุสนธิ์ สุนินทบูรณ์
นางสาวอันธิกา ปัญญาสาร
63
60วัดบ้านไพบูลย์ปชนางศันติกา ลำภู
64
61บ้านโคกกี่ปชนางสาวสาวิตรี กัลยา
65
62บ้านโคกสำโรงปชนางพิมพ์ณดา หูประโคน
66
63
บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ
ปช
นางมนัญญา เรืองสุขสุด
67
64
วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง)
ปชนายจำรัส ขุมมิน
68
65บ้านหนองบอนวิทยาปชนายปิยะ อาญาเมือง
69
66บ้านห้วยเสลาปช
นางสาวสรัญญา ช่างประดิษ
70
67บ้านหนองน้ำขุ่นปชนางกชพรรณ ปุยะติ
71
68บ้านโนนเสน่ห์ปชนายพิมล ศรีโพนทอง
72
69วัดบ้านตะโกตาพิปชนางสงวน อรัญเพิ่ม
73
70
บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง)
ปช
นายยรรยงค์ เสือประโคน
นายวิโรจน์ ลีประโคน
74
71บ้านเกษตรสมบูรณ์ปชนายสำเร็จ สุวรรณหงษ์
75
72บ้านชุมแสงปชนายสุทาน มีเจริญ
76
73บ้านโคกเห็ดปช
นางอนันธิกา ฟับประโคน
77
74บ้านหนองตะขบปชนายสุพัตร ช่วยรอด
78
75บ้านโคกตูมปชนายปริพันธ์ สมภาค
79
76บ้านราษฏร์นิยมปช
นายรุ่งโรจน์ ศรีสุริยชัย
80
77บ้านหนองม่วงพัฒนาปช
นางสาวศรินญา หรีกประโคน
81
78บ้านโคกรังปช
นางสาวธัญพร วิโสรัมย์
82
79อนุบาลกระสังกสนายวิชาญ  วันสารัมย์
83
80วัดบ้านหนองแขมกสนายนิรุตน์ อะทะขันธ์
84
81บ้านตะเคียนกสนางณัฐพร ช่วงชัย
85
82บ้านระโยงใหญ่กส
นางสาวสุภาภรณ์ ศิริสำราญ
86
83บ้านขามตาเบ้ากส
นางสาวรุ่งนภา จันทร์งาม
87
84บ้านถนนกส
นางสาวนัฎฐ์นรีกานต์ เจียวรัมย์
88
85บ้านหนองตระเสกกสนางอนงค์ แก่นอินทร์
89
86วัดชุมพลมณีรัตน์กสนางผกากรอง ร้อยศรี
90
87
บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)
กส
นางนุชภางค์ วีระวัฒน์
91
88วัดหนองตะครองกสนายธีรพงษ์ ศรีสละ
92
89
บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"
กสนายทรรศนะ สายศร
93
90บ้านโนนแดงกสนางสาวพนิดา นาเมือง
94
91บ้านจานกสนายยุทธพล สิงหบุตร
95
92บ้านหนองเหล็กกสนายสวิท เบ้าเงิน
96
93บ้านกุดใหญ่กสนางศศิพิมล ศิริไสย
97
94บ้านละลูนกสนายสมภาร อัศวภูมิ
98
95บ้านชำแระกสนายสุรเดช สิงห์หาร
99
96ชุมชนบ้านสองชั้นกสนายมานพ นิพรรัมย์
100
97วัดบ้านจอมกส
นางสาวปฏิญญา จันทะสิงห์
Loading...
Main menu