รายงานนักเรียนชั้น ป.1 อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
ประทับเวลา
รหัส E-Mes 760......
ชื่อโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ป.1 อ่านไม่ออก
รายชื่อนักเรียน ป.1 อ่านไม่ออก
จำนวนนักเรียน ป.1 เขียนไม่ได้
รายชื่อนักเรียน ป.1 เขียนไม่ได้
ชื่อ-สกุล ผู้รายงานข้อมูล/ผู้รับผิดชอบ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ
2
1/9/2015, 12:56:17760158บ้านตะเคียนทอง1
1.เด็กชายพีระพัฒน์ งอกไข่น้ำ
3
1.เด็กชายจิตติกร คำจันทร์
2.เด็กชายพีระพัฒน์ งอกไข่น้ำ
3.เด็กหญิงอินทิรา สีแสด
นางสาวฉันทนา โวลา821036769
3
1/9/2015, 13:07:39760196บ้านนาแพง2
1.เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วสีดา
2.เด็กชายณัฐพล แก้วหานาม
2
1.เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วสีดา
2.เด็กชายณัฐพล แก้วหานาม
นางเอื้อมอรุณ บุญครอง086-2230910
4
1/9/2015, 13:09:19ึ760178บ้านโนนงาม0ไม่มี0ไม่มีนางสาวประวิณา เนืองกัลยา898620528
5
1/9/2015, 13:33:54760171บ้านป่าคา2
1. เด็กชายธนากร อุปสาร
2. เด็กชายสกุลวัฒน์ ชนะประโคน
3
1. เด็กชายธนากร อุปสาร
2. เด็กชายสกุลวัฒน์ ชนะประโคน
3. เด็กชายอโณทัย ทองแกม
นางสาวกุลนารี แสงเลิศ816013188
6
1/9/2015, 13:48:4039010104บ้านโนนสว่าง0ไม่มี0ไม่มีนางสาวสาวิตรี นิยม898424464
7
1/9/2015, 13:59:39760283บ้านหนองบัวเงิน0ไม่มี0ไม่มีนางนิภาพร สุวรรณ์847857068
8
1/9/2015, 14:06:00760143บ้านสร้างเสี่ยน0ไม่มี 3
1. เด็กชายณัฐวุฒิ คำมูล (เด็กบกพร่อง ปรับปรุงเร่งด่วน)
2. เด็กชายอดิศร มาตย์พร (ระดับ ควรปรับปรุง)
3. เด็กหญิงฉมาพร ชายสีอ่อน (ระดับ ควรปรับปรุง)
นายอำนาจ ดอกบัว899431326
9
1/9/2015, 14:11:437601162โนนคูณวิทยา0ไม่มี0ไม่มีนางสาวสร้อยทิพย์ นามวงษา940917932
10
1/9/2015, 14:26:51760164บ้านโต่งโต้น3
1.เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วพิภพ
2.เด็กชายสิทธิชัย สมบูรณ์
3.เด็กชายพิชิตชัย สิงห์มี
(เด็กพิเศษทั้ง 3 คน)
3
.เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วพิภพ
2.เด็กชายสิทธิชัย สมบูรณ์
3.เด็กชายพิชิตชัย สิงห์มี
(เด็กพิเศษทั้ง 3 คน)
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ856488620
11
1/9/2015, 14:27:07760002บ้านวังหมื่น0ไม่มี0ไม่มีนายเกรียงศักดิ์ มอญขันธ์879498690
12
1/9/2015, 14:30:11ึุ760164บ้านโต่งโต้น3
1.เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วพิภพ2.เด็กชายพิชิตชัย สิงห์มี3.เด็กชายสิทธิชัย สมบูรณ์
(เด็กพิเศษทั้ง 3 คน)
3
1.เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วพิภพ2.เด็กชายพิชิตชัย สิงห์มี3.เด็กชายสิทธิชัย สมบูรณ์
(เด็กพิเศษทั้ง 3 คน)
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ856488620
13
1/9/2015, 14:33:40760149บ้านนาชุมแสง1
1.เด็กหญิงกัญญาณัฐ หงษ์กง
1
1.เด็กหญิงกัญญาณัฐ หงษ์กง
รัชธิดา สุโพธิ์ขันธ833571367
14
1/9/2015, 14:38:22760197บ้านหนองกุงแก้ว1
1. เด็กชายจิรอังกูร นางาม
3
1. เด็กชายมงคล แสนวัน 2.เด็กชายจิรอังกูร นางาม 3. เด็กหญิงวิไลวรรณ ชัยบัง
นางสาวชญานิศ ภูมิ่งศรี868959262
15
1/9/2015, 15:11:41760046บ้านดอนยานาง0ไม่มี0ไม่มีนางสาวพรประภา ขันมัง854317030
16
1/9/2015, 15:14:24760015ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา0ไม่มี0ไม่มีนางแววเพ็ญ ไชยคำจันทร์087-2190485
17
1/9/2015, 15:30:42760013
ไทยรัฐวิทยา ๘๑ (บ้านหนองภัยศูนย์)
0ไม่มี0ไม่มีวราพร ศรีสันต์084-7332588
18
1/9/2015, 16:20:26760175โคกม่วงทองวิทยา2
1.เด็กชายรชต รัตโน 2.เด็กหญิงสิริยากร ดวงทับจันทร์
2
1.เด็กชายรชต รัตโน 2.เด็กหญิงมาติกา ทองแก้ว 3.เด็กหญิงสิริยากร ดวงทับจันทร์
นางวราภรณ์ คุณฝ่าย092 8522818
19
1/9/2015, 16:26:46760267บ้านหนองตานา1
เด็กชายพีรวัฒน์ ปัญญาสาร (LD)
1
เด็กชายพีรวัฒน์ ปัญญาสาร (LD)
นางสาวอัมพร ชาวไทย878552134
20
1/9/2015, 16:27:44760264บ้านโคกใหญ่0ไม่มี0ไม่มีนางสาวอัมพร ชาวไทย878552134
21
1/9/2015, 16:32:07760268บ้านหนองสะแบง0ไม่มี0ไม่มีนางสาวอัมพร ชาวไทย878552134
22
1/9/2015, 18:44:46760245บ้านโสกจาน0ไม่มี0ไม่มีนางสาวชนม์นิภา โพธินา872232099
23
2/9/2015, 8:52:12170150บ้านโนนเสถียร0ไม่มี0ไม่มีนางสาวณฐมน สงวนศิลป์844283646
24
2/9/2015, 9:07:29760277นิคมโคกม่วงศรีสมพร0ไม่มี0ไม่มีนางสาวกิ่งกาญน์ พรมวงษ์872142530
25
2/9/2015, 9:07:58760190บ้านหนองอุ0ไม่มี0ไม่มีนายคุ้มชัย เลขาโชค892831709
26
2/9/2015, 9:28:19760202บ้านนาสำราญรุ่งเรือง0ไม่มี0ไม่ม่นางสาวชญานิศ ภูมิ่งศรี868959262
27
2/9/2015, 9:31:25760022บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ0ไม่มี1
1. เด็กชายณัฐวัฒน์ ภูธรอินทร์
นายทรงวุฒิ ราชแสนเมือง061-0989132
28
2/9/2015, 9:32:36760129โนนข่าประชาสรรค์0ไม่มี0ไม่มีนายเอกชัย ชัยเพ็ง086-1132440
29
2/9/2015, 9:37:20760252หนองกุงจารย์ผางวิทยา0ไม่มี0ไม่มีนางโศภิษฐ์ ศรีชนะ879558033
30
2/9/2015, 9:40:59760032บ้านโนนสวรรค์หนองแก0ไม่มี3
1. เด็กชายเนติพงษ์ ชัยคำภา
2. เด็กชายพัฒชนะพงษ์ นพวาน
3. เด็กหญิงนภา สุขษาเกษ
ครูพูนสุข ศักดิ์ดา878613790
31
2/9/2015, 9:47:32760006อนุบาลหนองบัวลำภู1
เด็กชายเจตนิพทธ์ สีธี ป1/3
3
เด็กชายพงษ์ศกร ถาวะโร ป1/2
เด็กชายวุฒิชัย ใจซื่อ ป 1/2
เด็กชายเจตนิพทธ์ สีธี ป1/3
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง844034034
32
2/9/2015, 9:56:3873ร่มเกล้า5
1.เด็กชายเจษฎาภรณ์ จอมทอง 2. เด็กหญิงอินธิรา ศรีแก้ว 3.เด็กชายพีระเดช ทิพย์นนท์ 4.เด็กชายเขมินทร์ เทพพิทักษ์ 5.เด็กหญิงปนัดดา เติมประชุม
8
1.เด็กชายวีระศักดิ์ ประสาร 2.เด็กหญิงอินธิรา ศรีแก้ว 3.เด็กชายอัศนีย์ เกษรราช 4.เด็กชายพงศธร แสนคำ 5.เด็กชายเขมินทร์ เทพพิทักษ์ 6.เด็กชายสถาพร สุขแสง 7.เด็กหญิงการต์สินี ปาสามะโน 7.เด็กหญิงปนัดดา เติมประชุม
นางสาวนุจนัย เดชกุล810479093
33
2/9/2015, 9:58:39760195บ้านห้วยหว้าวังทอง0ไม่มี0ไม่มีนายปัญญา วาชัยยุง862189424
34
2/9/2015, 10:05:20760297บ้านค้อ2
1.เด็กหญิงชฎาพร วินทะไชย
2.เด็กหญิงภัทราพร เบ้านาค
6
1.เด็กชายศรศักดิ์ ศิริชัย
2.เด็กชายศาษดา สุราเดช
3.เด็กชายสุทธิศักดิ์ สิงห์น้อย
4.เด็กหญิงชลธิชา โสภามา
5.เด็กหญิงภัทรพร เบ้านาค
6.เด็กหญิงศิริเพ็ญ รัตนพลที
นางสาวดารณี นุชิต899448583
35
2/9/2015, 10:07:32760014บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์0ไม่มี0ไม่มีนางสาวอลิศิรา ณ นคร856444456
36
2/9/2015, 10:55:57760271บ้านถิ่น0ไม่มี0ไม่มีนางสาวอนุสรา ศรีชนะ807756633
37
2/9/2015, 11:11:22760248บ้านโนนสงเปลือย2
1.เด็กชายนฤศักดิ์ ชาวดร
2.เด็กชายธนพล สีสอน
4
1.เด็กชายนฤศักดิ์ ชาวดร
2.เด็กชายธนพล สีสอน
3.เด็กชายณัฐพร พลบูรณ์
4.เด็กหญิงสุภาพร ฤทธิ์แก้ว
นางสาวเยาวรินทร์ แพนพา885609773
38
2/9/2015, 11:19:57760025บ้านโนนสมบูรณ์พัฒา1
1. ด.ช.อรรถกร มงคล (เด็กพิเศษ)
4
1. ด.ช.กันตวิชญ์ สีอ่อน
2. ด.ช.ศุภกร ศรศิริ
3. ด.ญ.วนิดา มะคะวงค์
4. ด.ช.อรรถกร มงคล (เด็กพิเศษ)
นางเต็มศิริ ชุมพล872327205
39
2/9/2015, 11:22:36760203บ้านผาเสด็จ0ไม่มี0ไม่มีนางสาวสุภาภรณ์ เขื่อนศิริ872336905
40
2/9/2015, 11:24:13760200บ้านผาสุก0ไม่มี0ไม่มีนางสุกัญญา เขียวเสน879501625
41
2/9/2015, 11:25:33760204บ้านผาสุก สาขาผาสวรรค์0ไม่มี0ไม่มีนายวิมล ระวิพันธ์817498803
42
2/9/2015, 11:54:15760257ชุมชนบ้านกุดดู่1
1. เด็กชายณัฐวุฒิ อะนะโรจน์
0ไม่มี
นางดวงใจ พลบูรณ์/ นางจันทร์เพ็ญ พรมเสถียร
0929125269/0883253325
43
2/9/2015, 11:59:59760152บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา1
1. เด็กชายศุภกิตดิ์ ทาคำใจ
2
1. เด็กชายศุภกิตดิ์ ทาคำใจ
2. เด็กชายนธกฤต ภูชมศรี
นางอมร ระหาญสิม860237299
44
2/9/2015, 12:24:43760072บ้านหนองปลาขาว0ไม่มี0ไม่มีนางรจนา เขียวรื่นรมย์856481602
45
2/9/2015, 12:40:55760028บ้านนาอ่าง0ไม่มี0ไม่มีนางสาวบุญชิรา อุตสาหะ815735061
46
2/9/2015, 12:46:24760010โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง0ไม่มี1
เด็กชายกิตติศักดิ์ คนว่อง
เด็กหญิงเกวริน สุระเทวี
นายสุวัฒน์ มนตรี833587956
47
2/9/2015, 12:48:30760018บ้านดอนนาดี0ไม่มี0ไม่มีน.ส.สุพัสสร รัศมีเดือน093-3598689
48
2/9/2015, 13:04:42760137บ้านหนองแตง4
1.เด็กชายธีรศักดิ์ สระทองพิมพ์ 2.เด็กชายสุทัศน์ สาคำตา
3.เด็กชายชยานันท์ ลีเลิศ 4.เด็กชายพิภัสพงษ์ ไชยธงรัตน์
4
1.เด็กชายธีรศักดิ์ สระทองพิมพ์ 2.เด็กชายสุทัศน์ สาคำตา
3.เด็กชายชยานันท์ ลีเลิศ 4.เด็กชายพิภัสพงษ์ ไชยธงรัตน์
นายศักดา ชาทองยศ878609293
49
2/9/2015, 13:06:00760137บ้านหนองแตง4
1.เด็กชายธีรศักดิ์ สระทองพิมพ์ 2.เด็กชายสุทัศน์ สาคำตา
3.เด็กชายชยานันท์ ลีเลิศ 4.เด็กชายพิภัสพงษ์ ไชยธงรัตน์
4
1.เด็กชายธีรศักดิ์ สระทองพิมพ์ 2.เด็กชายสุทัศน์ สาคำตา
3.เด็กชายชยานันท์ ลีเลิศ 4.เด็กชายพิภัสพงษ์ ไชยธงรัตน์
นายศักดา ชาทองยศ878609293
50
2/9/2015, 13:14:43760175โคกม่วงทองวิทยา0ไม่มี0ไม่มีนางวราภรณ์ คุณฝ่าย092 8522818
51
2/9/2015, 13:30:23760246บ้านฝายหิน3
1.เด็กหญิงขวัญฤทัย หะธรรมวงษ์ (เด็กพิเศษ)
2.เด็กชายธีระรักษ์ บานวิมล (เด็กพิเศษ)
3.เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภะวัง (ปกติ)
3
1.เด็กหญิงขวัญฤทัย หะธรรมวงษ์ (เด็กพิเศษ)
2.เด็กชายธีระรักษ์ บานวิมล (เด็กพิเศษ)
3.เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภะวัง (ปกติ)
นางเพ็ญพัชรวดี ทองดีน้อยงาม833344078
52
2/9/2015, 13:31:15760071บ้านหนองผำโคกสวรรค์11.เด็กหญิงจิดาภา เกศี11.เด็กหญิงจิดาภา เกศีนางสาวพัทธมน อินทรคำดี862212124
53
2/9/2015, 13:38:14760176บ้านกุดดุกสุขเกษม3
เด็กชายกฤษฎา ธงศรี
เด็กชายอัศดายุทธ เถื่อนช้าง
เด็กหญิงวิกานดา บุญเวิน
3
เด็กชายกฤษฎา ธงศรี
เด็กชายอัศดายุทธ เถื่อนช้าง
เด็กหญิงวิกานดา บุญเวิน
นางเผ่าพันธ์ อินทรเพ็ชร086-2423103
54
2/9/2015, 13:39:45760125บ้านหนองทุ่งมน2
เด็กชายธารธนา ธาราทรัพย์
เด็กชายคฑาวุธ ทองอ้วน
2
เด็กชายธารธนา ธาราทรัพย์
เด็กชายคฑาวุธ ทองอ้วน
นางปริฉัตร ไพรตื่น956684977
55
2/9/2015, 13:53:27760187วังแคนวังคูณวิทยา1
1. เด็กชายพีระพงษ์ สอนพรม
3
1. เด็กชายพีระพงษ์ สอนพรม
2. เด็กหญิงฐิติมา มะแอ็ม
3. เด็กหญิงพรวิการ์ ไพรเขต
นายชลวุฒิ ไกรยะราช821064732
56
2/9/2015, 13:57:48760052บ้านลาด0ไม่มี2
1.ด.ช.วุฒิชาติ พัฒนศิริชัย (บกพร่องทางการเรียนรู้)
2.ด.ช.รพีพัฒน์ แสนบัวคำ
นายสาโรจน์ สมุทรโคตา093-4987213
57
2/9/2015, 13:58:12760145บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง0ไม่มี0ไม่มีนางอมร ระหาญสิม860237299
58
2/9/2015, 14:00:35760135บ้านโคกสูงโคกสวรรค์0ไม่มี0ไม่มีนางอวรพร ภูเขม่า933235986
59
2/9/2015, 14:24:44760005บ้านลำภู1
1.เด็กชายปาณัสม์ บำรุงรักษ์
1
1.เด็กชายปาณัสม์ บำรุงรักษ์
นางรุ่งรัตน์ หวันเสนา087-8616371
60
2/9/2015, 14:44:54760169บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย0ไม่มี0ไม่มีนางสาวผาณิต ผลวัฒนา098 - 1438954
61
2/9/2015, 14:45:54760177้บ้านโคกล่าม0ไม่มี0ไม่มีนางสาวเสมอมาตย์ ประทุมสิทธิ์811843495
62
2/9/2015, 14:48:30760177้บ้านโคกล่าม0ไม่มี0ไม่มีนางสาวเสมอมาตย์ ประทุมสิทธิ์811843495
63
2/9/2015, 14:52:01760132บ้านห้วยกวางทอง2
1.ด.ช.จรูญวิทย์ จำปาอ่อน
2.ด.ช.ธีทัต ราหมัน
2
1.ด.ช.จรูญวิทย์ จำปาอ่อน
2.ด.ช.ธีทัต ราหมัน
นายจรูญ คำมูล848172498
64
2/9/2015, 14:58:54760134บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย0ไม่มี3
1. เด็กหญิงนิตยา กงทับ 2. เด็กชายชนะวรรณ ไชยท้าว 3. เด็กชายภานุวัฒน์ ชำนาญ
นางละเอียด ชาวกำแพง099-0269368
65
2/9/2015, 15:28:10ึ760133บ้านศรีบุญเรือง2
1.เด็กชายกรินทร์ โสภาศรี(เด็กพิเศษ)
2.เด็กชายจักรวุฒิ ยองสาร(เด็กพิเศษ)
2
1.เด็กชายกรินทร์ โสภาศรี(เด็กพิเศษ)
2.เด็กชายจักรวุฒิ ยองสาร(เด็กพิเศษ)
นางรัชณี ชัยสงค์872298255
66
2/9/2015, 15:37:10760258บ้านหนองแวง0ไม่มี4
1.เด็กชายธนาธิป คำแก้ว
2.เด็กชายเชิดชู ถาวงกลาง
3.เด็กชายกฤษฎา นาคทอง
4.เด็กชายตนุภัทร กุลวงษ์
นายภาคภูมิ ศรีชนะ089-5777742
67
2/9/2015, 15:37:47760186บ้านห้วยบ่อทอง0ไม่มี0ไม่มีนงลักษณ์ ประทุมกุล870222331
68
2/9/2015, 15:51:56760279โรงเรียนบ้านหินสิ่ว0ไม่มี0ไม่มีนางจิตติพร เชื้อบัณฑิต930868280
69
2/9/2015, 15:57:53760286บ้านข่าน้อย0ไม่มี0ไม่มีนายสมชัย ธรรมแนบ933963958
70
2/9/2015, 15:59:39760284โคกม่วงประชาสรรค์0ไม่มี0ไม่มีนางพัชรินทร์ พินิจมนตรี818718506
71
2/9/2015, 16:36:43760262นิคมสงเคราะห์20ไม่มี0ไม่มีศิริวรรณ ศรีพงษ์ไชย862279598
72
2/9/2015, 16:40:24760201บ้านห้วยไร่0ไม่มี0ไม่มีนายอาทร มนตรี872268518
73
2/9/2015, 20:48:41760259บ้านหนองเม็ก0ไม่มี0ไม่มีนางสาวนันทวัน ยอดคีรี817491510
74
3/9/2015, 8:47:27760077บ้านอ่างบูรพา0ไม่มี0ไม่มีนายสุรพล ประลุใหม่801861980
75
3/9/2015, 8:51:17760179บ้านโคกสนั่น4
1.เด็กหญิงศรันย์พร โมกสุวรรณ
2.เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ดาสา
3.เด็กชายพรชัย สอนสุภาพ
4.เด็กหญิงศศิกานต์ เหล่าทองสาน
4
1.เด็กหญิงศรันย์พร โมกสุวรรณ
2.เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ดาสา
3.เด็กชายพรชัย สอนสุภาพ
4.เด็กหญิงศศิกานต์ เหล่าทองสาน
นางสาววลัยพร เรืองศรี807447062
76
3/9/2015, 8:59:18760157บ้านโนนหว้าทอง0ไม่มี0ไม่มีนายชัยณรงค์ กุลด้วง830735397
77
3/9/2015, 9:03:37760055ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล0ไม่มี0ไม่มีนางภัณฑิลา ชัยศรี819742186
78
3/9/2015, 9:06:31760049บ้านกุดจิก0ไม่มี0ไม่มีนายพลมี บุตรหึง872145799
79
3/9/2015, 9:19:52760244บ้านโคกกลาง2
เด็กชายภูริพัฒน์ ทองทวี
เด็กชายกฤษณะ ดวงบุญทัน
2
เด็กชายภูริพัฒน์ ทองทวี
เด็กชายกฤษณะ ดวงบุญทัน
นางประภาศิริ แก้วมาตร์080-1865895
80
3/9/2015, 9:42:25760249บ้านหนองกุงคำไฮ3
1.เด็กชายกมล คณะชาติ
2.เด็กลาวัลย์ ภาวะหาร
3.เด็กอนัญญา พันธนี
3
1.เด็กชายจิติศักดิ์ ทิพดง
2.เด็กหญิงลาวัณย์ ภาวะหาร
3.เด็กหญิงอนัญญา พันธนี
คำมาย อาจหาญ879259502
81
3/9/2015, 9:50:21760293บ้านโสกแดง0ไม่มี0ไม่มีนางสาวอารยา ชัยปัญหา848866506
82
3/9/2015, 9:51:29760291บ้านโคกสะอาด0ไม่มี1
1.เด็กชายบุญยะกร เจริญพันธ์
น.ส.ผกาวัลย์ พงษ์สระพัง878332802
83
3/9/2015, 9:52:35760194บ้านหนองอุ สาขาเหล่านาดี0ไม่มี2
1. เด็กชายธนาวุฒิ โลมพันธ์
2. เด็กหญิงศศิธร ขานยา
นางสาวแก้วใจ อินทรเพชร956528966
84
3/9/2015, 9:56:02760154กุดหานสามัคคี0ไม่มี3
1.ด.ช.สุวัฒน์ อุ่นหล้า
2.ด.ญ.จิรัชญา พรหมมา
3.ด.ญ.ปนัดดา คำเกษ
นางอมร ระหาญสิม910644303
85
3/9/2015, 9:56:24760159ฝายหินประชารักษ์0ไม่มี7
1.เด็กชายนิติกร สีสอน
2.เด็กชายวชิรวิชญ์ แคนสา
3.เด็กชายกรวิทย์ เก่งนอก
4.เด็กชายภาฏิวัฒน์ เดชครอง
5.เด็กชายธนกฤต เพ็ชรพงษ์
6.เด็กชายณัฐวุฒิ ผลให่
7.เด็กหญิงโสรยา เศษวิสัย
นายชัยณรงค์ กุลด้วง830735397
86
3/9/2015, 9:57:18760294นิคมสงเคราะห์40-0-นางภาวิณี อุประถา985873248
87
3/9/2015, 9:59:06760191บ้านหนองขามท่างาม4
1.เด็กชายจิรายุ ดวงจิต
2.เด็กชายรัฐศาสตร์ กำหยุก
3.เด็กหญิงกนกพร สวดสม
4.เด็กหญิงจริษา นิลนามะ
4
1.เด็กชายจิรายุ ดวงจิต
2.เด็กชายรัฐศาสตร์ กำหยุก
3.เด็กหญิงกนกพร สวดสม
4.เด็กหญิงจริษา นิลนามะ
นางรับพร เผยศิริ895694245
88
3/9/2015, 10:04:45760001หนองบัววิทยายน4
1.เด็กชายสิริชัย สายโพธิ์
2.เด็กชายธนภูมิ อุ้ยพรหมมา
3.เด็กชายนิรภัทร คู่กระสังข์
4.เด็กหญิงเบญจภรณ์ มูลเพ็ญ
15
1.เด็กชายโกศล แก้วกันยา
2.เด็กชายธนาวุฒิ นาดี
3.เด็กชายธนกร พรมมา
4.เด็กชายเมธาวิน เอกทัศน์
5.เด็กชายวีระเทพ ศรีจันทะ
6.เด็กชายชยภูเบศวร์ โพธิ์
7.เด็กชายโชคชัย พันวินากุล
8. เด็กชายณภัทร เอี่ยมสิน
9. เด็กชายธนวัฒน์ หล่อจันทร์อัด
10. เด็กชายสิริชัย สายโพธิ์
11. เด็กชายธนภูมิ อุ้ยพรหมมา
12.เด็กชายอภิสิทธฺิ์ ผดุงเลิศ
13.เด็กชายธีรเดช สุราษฎร์
14.เด็กชายนิรภัทร คู่กระสังข์
15.เด็กหญิงชุติมา ป้อมสุวรรณ
นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์913691106
89
3/9/2015, 10:10:09ึ760068บ้านหนองบัวโซม11. เด็กชายณัฐวัฒน์ จรเข้11. เด็กชายณัฐวัฒน์ จรเข้นายสายธาร ศักดา897113673
90
3/9/2015, 10:10:20760172บ้านสันป่าพลวง0ไม่มี0ไม่มีนายเสมือน อุดมรักษ์887383479
91
3/9/2015, 10:14:38760043โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา6
1.เด็กหญิงรสจิรา คนชาญ
2.เด็กชายมนตรี มุละสีวะ
3.เด็กชายชัชวาลย์ สายรัตน์ (LD)
4.เด็กชายฉัตรนรินทร์ สิงห์สาธร (LD)
5.เด็กชายณัฐวุฒิ ขาวอ่อน (LD)
6.เด็กหญิงสุปราณี บุญพลอย (LD)
10
1.เด็กชายอนวัช จันทรไทย
2.เด็กชายทัตพงษ์ สอนสำโรง
3.เด็กหญิงนฤภร กวดนอก
4.เด็กชายมนตรี มุละสีวะ
5.เด็กหญิงกานต์สินี โมรี
6.เด็กหญิงรสจิรา คนชาญ
7.เด็กชายชัชวาลย์ สายรัตน์ (LD)
8.เด็กชายฉัตรนรินทร์ สิงห์สาธร (LD)
9.เด็กชายณัฐวุฒิ ขาวอ่อน (LD)
10.เด็กหญิงสุปราณี บุญพลอย (LD)

นางภักดี สตาสิทธิ์857517025
92
3/9/2015, 10:38:18ึ760300บ้านกุดฉิม1ด.ญ.มยุรมาศ ผ่องใส1ด.ญ.มยุรมาศ ผ่องใสนางสาวมิวดี ศรีราช883054968
93
3/9/2015, 10:39:11760187วังแคนวังคูณวิทยา1
1. เด็กชายพีระพงษ์ สอนพรม
3
1. เด็กชายพีระพงษ์ สอนพรม
2. เด็กหญิงฐิติมา มะแอ็ม
3. เด็กหญิงพรวิการ์ ไพรเขต
นายชลวุฒิ ไกรยะราช821064732
94
3/9/2015, 11:50:34760261บ้านหัวขัว0ไม่มี5
1.เด็กชายณัฐพล พลบูรณ์
2.เด็กชายทวิกร ราชบัวโคตร
3.เด็กชายธันวา คลังกลาง
4.เด็กชายอภิศักดิ์ ราตวงษ์
5.เด็กชายศรสวรรค์ มั่นยืน
นางอรวรรณ ดอนหลักคำ930756307
95
3/9/2015, 12:09:54ึ760136โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย0ไม่มี0ไม่มีนางสาวปานหทัย โกศล848636150
96
3/9/2015, 12:18:17
ึุึุ760023
บ้านนามะเฟือง1
1. เด็กหญิงปภาดา สุขศิลา
7
1. เด็กชายณัฐชัย ประพันธมิตร
2. เด็กชายภูธน ศรีสุข
3. เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยะโม
4. เด็กชายภานุวัฒน์ นาเคน
5. เด็กชานรัฐภูมิ เสาะสมบูรณ์
6. เด็กหญิงปภาดา สุขศิลา
7. เด็กชายณภัทร อามาตย์มนตรี
นางสาวโสภา เจริญชัย623576640
97
3/9/2015, 12:50:21760020บ้านหินคูณ0ไม่มี0ไม่มีนางกนกวรรณ เหลาวงค์ศรี986877857
98
3/9/2015, 13:25:51760019บ้านข้องโป้0ไม่มี1ด.ช.นพคุณ ทองสงครามนางสรัญญา ชัยนอก883393368
99
3/9/2015, 13:29:36760063บ้านนาเลิง6
1.เด็กชายสิทธินนท์ ศรีสุทธะ 2.เด็กหญิงพิชญานิล ภู่พงษ์ 3.เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีกวนชา 4.เด็กชายศราวุฒิ แก้ววงษา 5.เด็กหญิงศศิกาญจน์ กอหาญ 6.เด็กชายชลกร โสภา
7
1.เด็กชายสิทธินนท์ ศรีสุทธะ 2.เด็กหญิงพิชญานิล ภู่พงษ์ 3.เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีกวนชา 4.เด็กชายรัชภูมิ ทุมชะ 5.เด็กชายศราวุฒิ แก้ววงษา 6.เด็กหญิงศศิกาญจน์ กอหาญ 7.เด็กชายชลกร โสภา
นายกิตติพงษ์ พรหมกรุง883322881
100
3/9/2015, 14:41:35760047ทุ่งโปร่งประชาสรรค์0ไม่มี8
1. เด็กชายพีรพัทร เบ็ญหล้า
2. เด็กชายโพธิกร สีดำ
3. เด็กหญิงวนิดา ศรีสุลัย
4. เด็กชายกฤษฎา พูมลา
5.เด็กชายณัฐดนัย ศรีเวียง
6. เด็กชายทวีรัฐ อินทรกำแหง
7. เด็กหญิงจิณณพัต ภาโนมัย
8. เด็กหญิงลำไพ พันวงษา
นางสาวพัชราภรณ์ สุกขันต์837733399
Loading...
Main menu