จองเลขที่หนังสือส่งโรงเรียนวัดโป่งมงคล (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
CDEFGHIJKLMNOPQ
1
ทะเบียนส่ง
ที่(ศธ 04156.103/...)
ลงวันที่จากถึงเรื่องการปฏิบัติกรุณาอัปโหลดไฟล์ข้อมูล
2
110ศธ04156.103/11031/10/2018ผอ.รรผอ.สพป.สบ.2ผลการดำเนินงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชวิรณัฐ
3
111ศธ04156.103/111ผอ.รรผอ.สพป.สบ.2ไม่ทราบพรรณี
4
112ศธ04156.103/1122/11/2018ผอ.รรนายก อบตสำรวจข้อมูลนักเรียนวารุณี
5
113ศธ04156.103/1132/11/2018ผอ.รร.นายก.อบต.ของบสนับสนุนอาหารกลางวันวารุณี
6
114ศธ04156.103/1146/11/2018ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษา
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนวิรณัฐhttps://drive.google.com/open?id=1ibsP9M0iNEI8xyuu-P5XuQCR3T27iT3I
7
115ศธ04156.103/1158/11/2018ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.สพป.สบ.2ส่งรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มบุญสม ปัญญาเหลือhttps://drive.google.com/open?id=15rvZECON8fxnVBqL-Ub3tX-m1grJ6lKn
8
116ศธ04156.103/1168/11/2018ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ.2ส่งแบบตรวจสอบยืนยันการมีตัวตนของนักเรียนผอ.รร.ปค.https://drive.google.com/open?id=1aR7xV2JeAsArWqbB8L0dduHzIQ2k4bMohttps://drive.google.com/open?id=1VM5buz_hIx1AY9gdo_tq2upPjJ5z9WE
9
117ศธ04156.103/1179/11/2018ผอ.รร.ปค.ผอ.สพป.สบ.2ส่งแบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนอาหารกลางวันผอ.รร.ปค.https://drive.google.com/open?id=1UPCabo-f1GrBA9lU_txdNMVrTTIgzl_R https://drive.google.com/open?id=10A8zUTbZdEAdx3VxY1oeWXkrKWYMjgdI
10
118ศธ04156.103/11812/11/2018ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.สพป.สบ.2ขอเบิกใบเสร็จรับเงินบุญสม ปัญญาเหลือhttps://drive.google.com/open?id=1QPE-5QbhHhU3lDSm2XlRbxd4uGsP-uGV
11
119ศธ04156.103/11912/11/2018เจ้าหน้าที่พัสดุผอ.รร
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)
บุญสมhttps://drive.google.com/open?id=1I8h0FfQivo9IakA8ONiWriMP2jStngKH
12
120ศธ 04156.103/12013/11/2018
ประธานกรรมการดำเนินงาน
ผอ.รรขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference : TOR)บุญสม https://drive.google.com/open?id=1FaJaZiBg8-VBIRIKs8LxkD78bL2zmX-e
13
121ศธ04156.103/12113/11/2018เจ้าหน้าที่พัสดุผอ.รร.ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference :TOR)บุญสม https://drive.google.com/open?id=1YE9Ii0OrJxhA0DSqPkuKHzcQhX9My6TN
14
122ศธ04156.103/12213/11/2018เจ้าหน้าที่พัสดุผอ.รรการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางบุญสม https://drive.google.com/open?id=1LmGvwnW1VaLTrUlNJtxNpRYTztAi9gxe
15
123ศธ04156.103/12314/11/2018
ประธานกรรมการดำเนินงาน
ผอ.รร.ขออนุมัติกำหนดราคากลางบุญสม ปัญญาเหลือhttps://drive.google.com/open?id=1h6SlgB36ozWfWZgaeV-LclnocOywt8Qj
16
124ศธ04156.103/12414/11/2018เจ้าหน้าที่พัสดุผอ.รร.ขออนุมัติราคากลางบุญสมhttps://drive.google.com/open?id=1UQ_SCUR8QoZOznq777WTejKyIaRe7ZMt
17
125ศธ04156.103/12514/11/2018ตรวจพัสดุผอ.รร.บุญสม
18
126ศธ04156.103/12614/11/2018ตรวจพัสดุผอ.รร.
19
127.1ศธ04156.103/127.127/11/2018ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2
รายงานผลการคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓
วิรณัฐhttps://drive.google.com/open?id=11xrFK4P5hykS5curorDwrD4Mel0dvowC
20
128.1ศธ04156.103/128.130/11/2018ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.สพป.สบ.2
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วิรณัฐhttps://drive.google.com/open?id=1rvq92Z2UG0NPPsZ20SgGFsigs8h4QmrB
21
127ศธ04156.103/1273/12/2018เอกสารเน็ต
22
128ศธ04156.103/1283/12/2018เอกสารเน็็ต
23
129ศธ04156.103/1293/12/2018ผอ.รรผอ.สพป.สบ.2จัดส่งเอกสารหลักฐานการจ้างธุรการhttps://drive.google.com/open?id=1rnsyKl6WnU2WKCoWPgtm1i4j89f0dO8W
24
129ศธ04156.103/1293/12/2018ผอ.รร.ผอ.สพป.สบ.2ส่งหลักฐานการจ้างธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1QI0tTdpgLwdr17eyG_zjUg0Ra4SUecRe
25
130ศธ04156.103/1304/12/2018ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.สพป.สบ2แบบรายงานระดมทรัพยากร
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1oYtC65az60yN9n2kQ0ehNNT-89qvbfpU
https://drive.google.com/open?id=1JWxcwQyR30o86keFkQBHLJTbEW6taRVM
https://drive.google.com/file/d/1hNXtfqdIhp06acnMQQf4H422Iqwc7BEo/view?usp=sharing
26
131ศธ04156.103/1316/12/2018ผอ.สพปผอ.สพป.สบ2แบบรายงานผล
การจัดพิธี “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๖๑
ครูวิรณัฐ สอปาละ
https://drive.google.com/open?id=1AyfuIR8TnnyT8SJ56jMVTvbCj2bjiJzf, https://drive.google.com/open?id=1u31srv56hl-HimbLPf5ullW-8ERMHRVu
27
132ศธ04156.103/13211/12/2018ผอ.รร
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดโป่งมงคล
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เนื่องด้วยโรงเรียนวัดโป่งมงคล ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อราชการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมระดมทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนวัดโป่งมงคล ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม วางแผนและหารือ ในวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโป่งมงคล
https://drive.google.com/open?id=13RZKcg1wkzDXkEKql7xv84XVS85l3oxT
28
133ศธ04156.103/13312/12/2018ผอ.รรสพป.สบ2
แบบฟอร์มสำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1aOA_diXJRoN23CYxb6_TsgLKhoOTIHSg, https://drive.google.com/open?id=1b4LaQZSguJEP6vCZ5ApSJ579VOv-otEa
29
134(ศธ04156.103/13412/12/2018ผอ.รรผอ.สพป.สบ2ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือนพฤศจิกายนครูจุฑามาศhttps://drive.google.com/open?id=1_PSFJFIahWgOKCaW5HNK0D3-dpAxqpSn
30
135ศธ04156.103/13512/12/2018ผอ.รรสพป.สบ2ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำเดือน ตุลาคมครูจุฑามาศhttps://drive.google.com/open?id=1zN3j2y1SfCLjJaucNSU72LWf1pFWu60u
31
136ศธ04156.103/13612/12/2018ผอ.รร
ผจก.ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี
ขอเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยโรงเรียนวัดโป่งมงคลกรรณิกา https://drive.google.com/open?id=1PEVwiBdwGgUSP5RxBr4oJJbDlvfAMRAQ
32
137ศธ04156.103/13713/12/2018ผอ.รรผอ.สพป.สบ2
ส่งแบบประเมินตนเองตามแบบประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครูวิรณัฐhttps://drive.google.com/open?id=1-ZoFuNrT44lyWbzkunknrb6eExkAHNGd, https://drive.google.com/open?id=1IFU7ftrQGSf3yARlg19RFb1MGx4BtGXE
33
138ศธ04156.103/13814/12/2018ผอ.รรผู้มีอุปการะคุณ
ของความอนุเคราะห์ บริจาคของตักไข่ปลา,ของวันปีใหม่และวันเด็ก
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1Gdne-G9We_DyzhAftG1z7beTZx4kgNED
34
139ศธ04156.103/13919/12/2018ผอ.รร
ผู้ปกครองนักเรียน
ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมฟังสัมมนา “ห้องเรียนคุณธรรม รักษ์ศีล 5” โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1w1MOMrdgKJPVrAn22ILyiIW7HSA88oPb
35
140ศธ04156.103/14020/12/2018ผอ.รรผู้มีอุปการคุณ
ขอเชิญร่วมงานและสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1uvsrCt38fcqsQ3wd7fnT8vo4GreY660l
36
141ศธ04156.103/14125/12/2018ผอ.รร.ปค.ผอ.สพป.สบ.2
ส่งเอกสารใบตรวจรับพัสดุ/ใบส่งมอบงานจ้างธุรการโรงเรียนวัดโป่งมงคล
ธุรการโรงเรียนhttps://drive.google.com/open?id=1enS6oNL7ZXOEj_QcSzWFucrLU88q-fiQ
37
ว142ศธ04156.103/ว14226/12/2018ผอ.รร.ปค
ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดงานวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=12Gn8f8fYg_cc2Bs5PkqyNxdJ0SeYLpDk
38
143ศธ04156.103/14326/12/2018ผอ.รรผอ.สพป.สบ2
ส่งแบบประเมินการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1-TPWEIKRS-bgo--yyVoCBw4xhtWOJl5f
https://drive.google.com/open?id=1FT2amZIhX3NaK9eWRLkQV0c_JX3Ueh5W
39
144ศธ04156.103/14427/12/2018ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ2
การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1GA0yJFT2Ed-GocknnitdEtBmt6XPNL1Y
https://drive.google.com/open?id=1m8UiwugrQIEkWccYmcinAVDODZoYoMkf
40
2ศธ04156.103/24/1/2019ผอ.รรสพป.สบ2แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1OrXOpCZBcRXqLbePiipAxRwR9gbUBODE,https://drive.google.com/open?id=1rfpi1XqNaUxwz2-zteEpPsBgANDZkrvn
41
3ศธ04156.103/34/1/2019ผอ.รร
ผู้ปกครอง,กรรมการสถานศึกษา
ขอเชิยร่วมกิจกรรม ตลาดน้อยเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรม Open House
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1-0UEHhQj-nXLStRiiFnF_KcbiDwD6eBd
42
5.1ศธ04156.103/5.10/1/2019ผอ.รรผอ.สพป.สบ2ใบตอบรับสมัครการเข้าร่วมโครงการ Smart School
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1Yx4Mcy6c8LX2dfdsWmxCYjxvzso-5Eauhttps://drive.google.com/open?id=1iJV9806TprZRg6jEb0YJKbpSw7HuHLu3
43
5ศธ04156.103/514/1/2019ตรวจสอบการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
44
6ศธ04156.103/615/1/2019ผอ.รร
ผู้มีอุปการคุณมอบของวันเด็ก
ขอขอบคุณ
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1tdbqToHud4Bs13SQSCjuPOd9IGehKTOC
45
ว7ศธ04156.103/ว717/1/2019ผอ.รรผูปกครองนักเรียนขออนุญาตินำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1fefRbwPtunJ_hOZFJ6URBgGpioBZMKpZ
46
008ศธ04156.103/00821/1/2019ผอ.รรผอ.สปพ.สบ2ส่งภาพบริเวณโดยรอบ โรงเรียนวัดโป่งมงคล ลงในแผ่น CD
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1nZIOZ-x09IahtmHyIqCE2hJoz5h8GrUK
47
010ศธ04156.103/01021/1/2019ผอ.รรผอ.สพป.สบ2ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1qxcfcjo2gHIZSshNC_aQjkKoE2_VMse1
48
13ศธ04156.103/1322/1/2019ผอ.รร.ปค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนวารุณี ปิ่นมงคลhttps://drive.google.com/open?id=1JR7Evs6xRqVv_cL6AMC0VgjP8unAgnVo
49
014ศธ04156.103/01422/1/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ2ส่งรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
จุฑามาศ บำรุงราษฎร์
https://drive.google.com/open?id=1_vVyvMl-LPNWTwtHdb-08bxkw1I66Nju,
https://drive.google.com/open?id=1SW2sLNV_k6erUCNtRgumS2YOZgRhA5jX
50
009ศธ04156.103/00921/1/2019ผอ.รร.ปค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง
ขอรับเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนวารุณี ปิ่นมงคลhttps://drive.google.com/open?id=1BlAyc5F-VcyCL-DaZpZYzEmZhJMGK9xh
51
12ศธ04156.103/01223/1/2019ผอ.รร.ปค
ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันกีฬาสี
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1XXLPOU1ymIuEU57hY9N6w-azF7yDxozA
52
ว15ศธ04156.103/ว1523/1/2019ผอ.รร.ปคผูปกครองนักเรียนขอเชิญและขออนุญาตินำเด็กเข้าร่วมกิจกรรม มอบทุน
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1Aq2XUX-t3xWVP1GC2_skHul_YfmsGdRz
53
016ศธ04156.103/01625/1/2019ผอ.รร.ปคผู้มีอุปการะคุณขอสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครู และทุนการศึกษานักเรียน
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=14kx06oZwxb7hdwSqT5mFlRcIp_pxzsc0
54
017ศธ04156.103/01725/1/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ2
ส่งเอกสารใบตรวจรับพัสดุ/ใบส่งมอบงานจ้างธุรการโรงเรียนวัดโป่งมงคล
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1pcr0x20okY29Ms5JctbTw-xeWAeTp1MT, https://drive.google.com/open?id=1cdsO7JPkEQcqTD0pgDMLn41vPqul8fvK
55
018ศธ04156.103/01825/1/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ2
รายงานผลการคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ครั้งที่ 5
วิรณัฐ สืบปาละhttps://drive.google.com/open?id=1SAvEaDkQ28JsEt0EziH7kDfHPvoQatai,
https://drive.google.com/open?id=1SRCk4VY_pqVB0SHuKwVqqpF033jpgtmO
56
ว019ศธ04156.103/ว01925/1/2019ผอ.รร.ปค
ผู้ปกครองนักเรียน
ขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1E6Nwlh1GTJLXkuQyC4KvCmylij3sO2Ck
57
020ศธ04156.103/02031/1/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ2
ส่งแบบประเมินตนเองตามแบบประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นายวิรณัฐ สืบปาละ
https://drive.google.com/open?id=1eTom2XCBt7L2ZUq8uF5WkGtk6QxY-CFm
58
021ศธ04156.103/02111/2/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพบ.สบ.2ส่งเอกสารการจ้างธุรการโรงเรียนวัดโป่งมงคล
นางกรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1uni4GVMOdA2XKHBm70GHUPR3fr4aQlNQ
59
022ศธ04156.103/02211/2/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ.2
ส่งเอกสารใบตรวจรับพัสดุ/ใบส่งมอบงานจ้างธุรการโรงเรียนวัดโป่งมงคล
นางกรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1ItxQqAOmo1fknzaCNMDjljFF_XRztI3A
60
023ศธ04156.103/02311/2/2019ผอ.รร.ปค
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
ขอความอนุเคราะห์เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
นางกรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1EeY73ohGQycJf_0mwWDlGOfRX8mF3r88
61
024ศธ04156.103/02411/2/2019ผอ.รร
เลขาธิการพระราชวัง
ขออนุญาตเข้าชมพระราชวังบางปะอิน
นางกรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1u6MXlhf_P8E1xVi5RekzSzasGFO1_Sd-
62
025ศธ04156.103/02511/2/2019ผอ.รร.ปค.ผอ.สพป.สบ.2ขออนุญาตไปราชการ
นางกรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1qIkvUYmap0iqeejmGTmN7x7CYQ35VwNs
63
26ศธ04156.103/02614/2/2562เช่าอินเตอร์เน็ต
64
026.1ศธ04156.103/026.115/2/2019ผอ.รร.ปค
ผู้ปกครองนักเรียน
ขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1kJqB3_G7tA2pkVl3027Q1xjH9ix0DPrk
65
027ศธ04156.103/02721/2/2019ผอ.รร.ปค
ผอ.สาธารสุข สระบุรี
ส่งผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย
ครูวารุณี ปิ่นมงคล
https://drive.google.com/open?id=1Vncg4xmRvbr57tzyzn_822xGS3a0RFqc
66
028ศธ04156.103/02814/2/2019ผอ.รร.ปค.ผอ.สพป.สบ 2การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1yacGVIonosqu3u4Bu9g_stS-dGLopMJq
67
029ศธ04156.103/02915/2/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ 2ส่งคะแนนการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1rya1CwVX-lYOQz0QoEnfEmt19_3FUy4W
68
030ศธ04156.103/03014/2/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ 2การแจ้งขอซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน DLTV
กรรฺกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1XeSYFPVPiX_YlfdOBfDIYEtzmv_cNvL2, https://drive.google.com/open?id=1K-6CKrtT4zHsGmZjsfztDDNLdFgJH8xZ, https://drive.google.com/open?id=1MMAqL0TeSV1In9V0ZWp1E_-Ht022Ikvj
69
031ศธ04156.103/03115/2/2019ผอ.รร.ปค
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง
ส่งกิจกรรมขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช.อบต.ท่ามะปราง
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1EkjWgIUaOgCsKTEXPHWPPFzEEKtJ5_vT
70
032ศธ04156.103/03226/2/2019ผอ.รร.ปค
ผู้ปกครองนักเรียน
ขอเชิญตรวจสุขภาพช่องปากและทั่วไป
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1zh2_z3YFGNNiqnr2uqgVZyTPq7DiSZvL
71
033ศธ04156.103/03328/2/2019ผอ.รร.ปค.
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
ส่งใบสมัคร และรายงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School )
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1VsELoFjetagAebTbhFGsVBwJwWwBBgMU https://drive.google.com/open?id=16QKb7IFtrnxVcfOeGbYOlTer1YhYIfJj
https://drive.google.com/open?id=1i37JQ5_6k-2vMMiAUaUj690IjAhVgeEp
72
034ศธ04156.103/03427/2/2019ผอ.รร.ปค.ผอ.สพป.สบ.2
รายงานผลการคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ครั้งที่ 6
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1NCNt6eG-lgTSAMySnmCcEWcOrvhauHRn
73
ว035ศธ04156.103/0356/3/2019ผอ.รร.ปค.
ผู้ปกครองนักเรียน
ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=14F0AYozSVl8A7Prfaj1XAgPAoQoiGOcZ
74
ว036ศธ04156.103/ว0366/3/2019ผอ.รร.ปค.
ผู้ปกครองนักเรียน
ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสหวิทยศึกษาเมืองใหม่
กรรณิกา สุวรรณดชติ
https://drive.google.com/open?id=1fiD-RbuGtTMn8gbr6oYK7tsx0fswaACv
75
037ศธ04156.103/0376/3/2019ผอ.รร.ปคนักเรียนใบรับรองผลการเรียน
นายบุญสม ปัญญาเหลือ
https://drive.google.com/open?id=19AuRSdyhHhAWxAxgS60r0zf37d5DJocx
76
038ศธ04156.103/0383/3/2019ผอ.รร.ปค.นักเรียนหนังสือรับรองผลการเรียน
นายบุญสม ปัญญาเหลือ
https://drive.google.com/open?id=1dpOY7KRKxYd7Yb-OqB3ZjRKAOooPjUV9
77
039ศธ04156.103/03911/3/2019ผู้อำนวยการโรงเรียนการไฟฟ้าแก่งคอยตรวจสอบระบบไฟฟ้าวิรณัฐhttps://drive.google.com/open?id=1VsYWyTF1kB5vYj8j_1-IRs3albqYXMrg
78
040ศธ04156.103/04011/3/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ2ขอรับงบประมาณปี 2562 ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าวิรณัฐhttps://drive.google.com/open?id=1ubLx-N9Qmjt9fQRrTTy92maytFF0FV7A
79
041ศธ04156.103/04111/3/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ.2ส่งเอกสารการ( เช่า )สัญญาณอินเตอร์เน็ต
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1JmBfO51COIT0qHcJvz8QXu1Oa117TEOW
80
042ศธ04156.103/04211/3/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ.2
ส่งเอกสารใบตรวจรับพัสดุ/ใบส่งมอบงานจ้างธุรการโรงเรียนวัดโป่งมงคล
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1h7lp7-lL-002Bk76WzH-PtLcoBUBmpc7
81
044ศธ04156.103/04411/3/2019ผอ.รร.ปค
ผอ.รร.กะเหรี่ยงคอม้า
ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องมุงหลังคา
กรรณฺกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1P_1rM2G-vQ93WvSH63IedYQ3SW-bH5hT
82
043ศธ04156.103/04314/3/2019ผอ.รร.ปค.ผอ.สพป.สบ.2เช่่าอินเตอร์เน็ต
83
ว045ศธ04156.103/ว04512/3/2019ผอ.รร.ปค
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=15P8H2IlVY339msiHVXAlCyG4aaSDe_we
84
046ศธ04156.103/04614/3/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ.2ส่งเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=18Mhg7UDltxe60AICxb5EcfvsX10UblsX
85
047ศธ.04156.103/04715/3/2019ผอ.รร. ผอ.สพป.สบ.2
การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์)
บุญสม https://drive.google.com/open?id=1TTmt4Td6Kj_ZS_Typ13n9IZypt6rN4Qm
86
048ศธ. 04156.103/04815/3/2019ผอ.รรผอ.สพป.สบ.2
ส่งขอมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (stand Alone)
บุญสมhttps://drive.google.com/open?id=1I6ecQ5NSahoVCIBIgJA-BQH8w5rSuQhPhttps://drive.google.com/open?id=1MHl8Z7l3XLOeVTtlUaJyoMPfQEUcZQFN
87
049ศธ04156.103/04920/3/2019ผอ.รร.ปคนายอำเภอแก่งคอยขอข้อมูลเด็ก ( ทร.14 )
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1RIUjzQmpZbAhw0J_DIg8i1MEp-NPJM9D
88
050ศธ.04156.103/05021/3/2019ผอ.รรผอ.สพป.สบ.2ขอปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ (เปลี่ยนหลังคา) บุญสม
https://drive.google.com/open?id=1Ed1THgLVV_em1sXZWIFlCgEq8zhNU7v3, https://drive.google.com/open?id=1QSKgVBgwVv6jFkcf4ZoygkIQIoa_GdLS
89
050(ต่อ)
ศธ 04156.103/050(ต่อ)
21/3/2019ผอ.รร.ผอ.สพป.สบ.2ซ่อมแซมหลังคาบุญสมhttps://drive.google.com/open?id=1VGvV7pmPLYBv6j6WuE2MRSK_n2OAbK59
90
051ศธ 04156.103/05121/3/2019ผอ.รร.ผอ.สพป.สบ.2อาหารกลางวันบุญสม
91
052ศธ 04156.103/05226/3/2019ผอ.รร.ปค.
ผู้ปกครองนักเรียน
แจ้งกำหนดปิด - เปิดภาคเรียน
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=18yVpo5ikb6kdI9YIj8cMEE4WSK8qZ8fr
92
053ศธ 04156.103/05326/3/2019ผอ.รร
บริษัท เอสซีจี จำกัด
ขอปูนบุญสมhttps://drive.google.com/open?id=1bEclvjFD9cJnUf1Ed0UCNo6UmFIeRdTw
93
054ศธ 04156.103/05428/3/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ2รณงค์การเลือกตั้งวิรณัฐ สืบปาละhttps://drive.google.com/open?id=1S0KbrJbPmWK_edIAVc2cncXHbLOCdDwC
94
055ศธ 04156.103/05528/3/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ2ส่งผลคะแนนสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=17ZXdb38GaVaAYIMvvSp_qWxPm4Z7C4KN
95
056ศธ 04156.103/05629/3/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ2รายงานพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล
นางสาวจุฑามาศ บำรุงราษฎร์
https://drive.google.com/open?id=1v3ti81LmUw_PNYnVv8xEguX_ZXoDBpG_
96
057(ศธ 04156.103/05730/3/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ2แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ป.พ.๓)
เนติมา ประสิทธิพร
https://drive.google.com/open?id=1iZRwuOkRBF11WxKqWNYtJ47gEvNgnCvO
97
058ศธ 04156.103/0581/4/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ.2
ส่งเอกสารการเลื่อนขั้นเงินข้าราชการ ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
กรรณิกา สุวรรณดชติ
https://drive.google.com/open?id=1F-XwiPl8f7ph8603TvCq2omeredBJ3IX, https://drive.google.com/open?id=1Cp_jy_siggB0KaQw6veIpn0YxDgfnjw-, https://drive.google.com/open?id=1acHc4J1a2E1TSiA9eAdMihQIZpyEvWEu, https://drive.google.com/open?id=1GoNc7wUlvPOndEEbnBLWZmlzFDO-_i_U, https://drive.google.com/open?id=1sZRpr-6gGYD2T3JhAB8sDnImKrbPfnYO
98
058
ศธ 04156.103/058 ต่อ
1/4/2019ผอ.รร.ปค.ผอ.สพป.สบ.2
ส่งเอกสารการเลื่อนขั้นเงินข้าราชการ ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)(ต่อ)
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1OVV8Xhd7MBcJiFlaGjvQhGJXXsmXO60Q, https://drive.google.com/open?id=1JvZBIRzZGGBUK3YKvQ7FiNiIzCq9j77M
99
059ศธ 04156.103/0592/4/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ.2ส่งหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเด็กเรียนรวม
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1MkFMayk-gg3kGiB2Sf12KYyUPUlAUyvN
100
060ศธ 04156.103/0602/4/2019ผอ.รร.ปคผอ.สพป.สบ.2ส่งหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้ง
กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1W7na4e39sC-GTIY0qOP64XZ3eXRjni6s
Loading...