ประกาศผลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม - คอมพิวเตอร์ (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
Timestampชื่อสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
คำนำหน้าของนักเรียนคนที่ 1
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน คนที่ 1
คำนำหน้าของนักเรียนคนที่ 2
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน คนที่ 2
คำนำหน้าครูุผู้ฝึกสอน คนที่ 1
ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ฝึกสอน คนที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ครูผู้ฝึกสอน คนที่ 1
e-Mail ครูผู้ฝึกสอน คนที่ 1
คำนำหน้าครูุผู้ฝึกสอน คนที่ 2
ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ฝึกสอน คนที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ครูผู้ฝึกสอน คนที่ 2
e-Mail ครูผู้ฝึกสอน คนที่ 2
2
1/18/2018 12:26:09
โรงเรียนพาณิชสงเคระห์
56282220
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-3
เด็กชายภานุเดช จันทร์ดวงเด็กชายธราธัช สิงห์ลีนางสาวขวัญใจ คชแจ่ม817956933-
3
1/18/2018 12:29:21
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-3
เด็กหญิงชยาภา คล้ายกรานเด็กชายสันติภูมิ วรเจริญนางสาวขวัญใจ คชแจ่ม817956933-
4
1/18/2018 12:34:21
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-6
เด็กชายแสงตะวัน เกตุฉ่ำเด็กชายกัปตัน มหาวิจิตรนางสาวชวัญใจ คชแจ่ม817956933-
5
1/18/2018 12:37:25
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-6
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จั่นมาเด็กหญิง
โชษิตา คลอวุฒินันท์
นางสาวขวัญใจ คชแจ่ม817956933-
6
1/18/2018 12:39:46
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-6
เด็กหญิงพิยดา ศรีเหลาเด็กหญิงเบญจวรรณ กองทรงนางสาวขวัญใจ คชแจ่ม817956933-
7
1/18/2018 12:41:11
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับ ป.4-6
เด็กหญิงรสิตา เจริญสุขเด็กหญิงกุลภา ท่างามนางสาวขวัญใจ คชแจ่ม817956933-
8
1/18/2018 12:44:19
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับ ป.4-6
เด็กหญิง
ชญาภักดิ์ คณานุรักษ์
เด็กหญิงอรนันท์ สุขีชิตนางสาวขวัญใจ คชแจ่ม817956933-
9
1/18/2018 12:46:08
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับ ป.4-6
เด็กหญิงฐิติพร แก้วงามเด็กหญิงอภิชญา เสือนุ่มนางสาวขวัญใจ คชแจ่ม817956933-
10
1/18/2018 12:58:47
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับ ป.4-6เด็กหญิงประภากร ศักดีเด็กหญิงธิชา เกตุฉ่ำนางสาวขวัญใจ คชแจ่ม817956933-
11
1/18/2018 13:00:27
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับ ป.4-6เด็กชาย
ศุภวิชญ์ พุ่มจันทร์
เด็กชายกฤตพัฒน์ ทองยิ้มนางสาวขวัญใจ คชแจ่ม817956933-
12
1/18/2018 13:15:10
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-3
เด็กหญิงโอเด็ต ตาบประดับเด็กหญิง
บุญบุตร จันทร์สนธิมา
นางสาวขวัญใจ คชแจ่ม817956933-
13
1/18/2018 13:49:42
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-3
เด็กหญิงเนตรชนก แก้วทองคำเด็กหญิงนวนันท์ ยอดฉุนนางสาวขวัญใจ คชแจ่ม817956933-
14
1/19/2018 10:11:04
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง)
949452989
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับ ม.1-3
เด็กหญิงวรรญา การสมจิตร์เด็กหญิงรุ่งนภา หงษ์หิรัญนาง
อำมรา วีระพจนานันท์
949452989
ammara1586@gmail.com
นาย
สดุดี วีระพจนานันท์
918428998
krusadudee@gmail.com
15
1/19/2018 10:13:44
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง)
56282191การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับ ป.4-6เด็กชาย
รัฐพล เอี่ยมเอื้อยุทธ์
เด็กชายภาณุพงศ์ แบบเหมือนนาง
อำมรา วีระพจนานันท์
949452989
ammara1586@gmail.com
นาย
สดุดี วีระพจนานันท์
918428998
่krusadudee@gmail.com
16
1/20/2018 8:16:11โรงเรียนธนศรี56003194
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-3
เด็กชายธนพจน์ บุญผ่องเด็กชายพิพัฒน์ จุ้ยนุชนางสาวพัชรินทร์ คีรีเมฆ891083319
tanasri.school@gmail.com
นางสาว
17
1/20/2018 8:17:48โรงเรียนธนศรี56003194
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-3
เด็กชายขานน เกิดหิรัญเด็กชายกัณฑภูมิ พ่วงพันธ์นางสาวพัชรินทร์ คีรีเมฆ891083319
tanasri.school@gmail.com
นางสาว
18
1/20/2018 8:34:03โรงเรียนธนศรี56003194การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับ ป.4-6เด็กชายพิสิทธิ์ ทองศิลเด็กชาย
พีรวิชญ์ ทรัพย์ประมวล
นางสาวพัชรินทร์ คีรีเมฆ891083319
tanasri.school@gmail.com
19
1/20/2018 8:35:32โรงเรียนธนศรี56003194
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-6
เด็กชาย
ติณณภพ แย้มจันทร์ฉาย
เด็กชาย
วสันต์พรรษ พ่วงสวาท
นางสาวพัชรินทร์ คีรีเมฆ891083319
tanasri.school@gmail.com
20
1/22/2018 8:20:27
โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
56289118การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับ ป.4-6เด็กหญิงพรไพลิน รอดเขียนเด็กชายอติกานต์ คล้ายนิ่มนายณรงค์ ยอดหอม913861639
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu