ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
ประทับเวลาอำเภออำเภออื่นๆ (ระบุ)สังกัดชื่อโรงเรียนที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนผู้ประสานงานโรงเรียน 1เบอร์มือถือผู้ประสานงาน 1ผู้ประสานงานโรงเรียน 2เบอร์มือถือผู้ประสานงาน 2จำนวนที่สามารถเข้าพักได้
ระยะทางจากโรงเรียนถึงสนามแข่งขัน ........
ระยะทางจากโรงเรียนถึงสนามแข่งขัน ........
ระยะทางจากโรงเรียนถึงสนามแข่งขัน ........
ระยะทางจากโรงเรียนถึงสนามแข่งขัน ........
ระยะทางจากโรงเรียนถึงสนามแข่งขัน ........
2
20/12/2019, 10:42:45เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1บ้านคันธง
หมู่ 5 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
075351729นายสาคร ยอสิน0872790501นางสุจิน ทองใหญ่096382375420รร.วัดพระมหาธาตุ 5.1 กม.รร.บ้านทวดทอง 11.7 กม
รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ" 8.2 กม.
รร.ศรีธรรมราชศึกษา 8.9 กม
3
23/12/2019, 14:43:45เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดจังหูน
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
075670306นางพรทิพย์ เปี่ยมอภัยทอง0810794442นางมณีรัตน์ กรรณสุรางค์087271140020ร.ร.วัดพระมหาธาตุ 11 กม.
ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช 25 กม.
ร.ร.บ้านทวดทอง 18 กม.
ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 15 กม.
ร.ร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) 7 กม.
4
24/12/2019, 15:57:49เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดท่างาม
หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
0956366932ผอ. พยอม ศรีสมัย0956366932ครูสุพัตร์ ภูธรภักดี091038889820โรงเรียนบ้านทวดทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
5
24/12/2019, 17:22:37เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดท่าม่วง
ม.2 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
075531374นายฉลาด จันทพันธ์0817372129นางสาววิภา จันทรมณี084061559020รร.ศรีธรรมราชศึกษา 12 กิโลรร.อนุบาลจังหวัด 15 กิโลรร.พระธาตุ 17 กิโลรร.ท่าศาลา 25 กิโลรร.ปทุมมานุกูล 25 กิโล
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100