1_6 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.1/6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกันตพัฒน์ กิติพงษ์
1 24 3 2549 30 5 2561 41 152
15
2
เด็กชายจักรดุลย์ ภู่ชื่น
1 3 8 2548 30 5 2561 40 160
16
3
เด็กชายจักรียุทธ มุขเฉลิมวงศ์
1 6 4 2549 30 5 2561 36 145
17
4
เด็กชายณฐกร ชอบดี
1 24 10 2548 30 5 2561 77 166
18
5
เด็กชายณภัควัฒน์ โฉมศรี
1 10 4 2549 30 5 2561 70 166
19
6
เด็กชายธนโชติ ทองคุปต์
1 23 8 2548 30 5 2561 31 144
20
7
เด็กชายธนบดี โทนสิงห์
1 31 12 2548 30 5 2561 33 158
21
8
เด็กชายธนพนธ์ มีชัย
1 9 12 2548 30 5 2561 87 165
22
9
เด็กชายนิพนธ์ น้ำทองดี
1 30 10 2548 30 5 2561 36 142
23
10
เด็กชายปฎิภาณ แสงโค
1 17 3 2549 30 5 2561 35 143
24
11
เด็กชายพาทิศ ศีลลา
1 7 10 2548 30 5 2561 32 152
25
12
เด็กชายพีรวิชญ์ แย้มสกุล
1 4 8 2549 30 5 2561 55 150
26
13
เด็กชายภัทรวงศ์ จ่างผล
1 11 6 2548 30 5 2561 55 150
27
14
เด็กชายรัชพล น้อยศรี
1 25 3 2549 30 5 2561 40 155
28
15
เด็กชายวรพรต วงษ์ธัญญะ
1 26 12 2548 30 5 2561 42 144
29
16
เด็กชายวรรณธนะ ขำแสง
1 10 5 2549 30 5 2561 49 145
30
17
เด็กชายศุภกร บุญยะคงรัตน์
1 19 10 2549 30 5 2561 56 157
31
18
เด็กชายกรกวี อิ่มเดชา
1 19 10 2548 30 5 2561 37 144
32
19
เด็กชายกิตติธร อ่อนสำลี
1 19 4 2549 30 5 2561 30 139
33
20
เด็กชายเจษฎา แสงปาน
1 9 8 2548 30 5 2561 45 150
34
21
เด็กชายชนทัต พึ่งพวง
1 3 12 2548 30 5 2561 51 152
35
22
เด็กชายชวัลชัย เต็มปิยพล
1 15 10 2548 30 5 2561 70 162
36
23
เด็กชายญาณภัทร แสงทองคำ
1 5 2 2549 30 5 2561 55 155
37
24
เด็กชายบรรจงเสก เกิดแก้ว
1 3 10 2548 30 5 2561 70 140
38
25
เด็กชายพชร ชูขวัญ
1 3 7 2549 30 5 2561 30 144
39
26
เด็กชายลัญจกร วัฒนพระยา
1 30 3 2549 30 5 2561 41 143
40
27
เด็กชายสกลวรรธน์ ชูชื่น
1 15 5 2549 30 5 2561 32 142
41
28
เด็กชายอริญชัย เอี่ยมเย็น
1 1 2 2549 30 5 2561 70 165
42
29
เด็กชายอิสระ รักเสนาะ
1 23 5 2549 30 5 2561 42 147
43
30
เด็กหญิงชนิกานต์ กลิ่นทับทิม
2 16 12 2548 30 5 2561 65 158
44
31
เด็กหญิงณัฐพร เดชโนนสังข์
2 14 5 2549 30 5 2561 79 162
45
32
เด็กหญิงธนาภา เกตุคุ้ม
2 9 12 2548 30 5 2561 41 156
46
33
เด็กหญิงธนาภา เกตุคุ้ม
2 1 3 2549 30 5 2561 52 155
47
34
เด็กหญิงพรญาณี วารนุช
2 30 3 2549 30 5 2561 57 157
48
35
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อยู่เลห์
2 29 11 2549 30 5 2561 48 165
49
36
เด็กหญิงพิชชาพร เต่าให้
2 25 5 2549 30 5 2561 35 150
50
37
เด็กหญิงพิมพ์ณิศา รัตน์แสงสว่าง
2 18 11 2548 30 5 2561 35 150
51
38
เด็กหญิงภัทรวดี ม่วงรักษ์
2 19 11 2548 30 5 2561 30 152
52
39
เด็กหญิงศรัณย์พร เครือใย
2 21 6 2548 30 5 2561 35 155
53
40
เด็กหญิงสิรารัตน์ มีชัย
2 6 4 2549 30 5 2561 60 160
54
41
เด็กหญิงสิุทธิดา เทพอาษา
2 9 9 2548 30 5 2561 39 151
55
42
เด็กหญิงโสภณัฐ ประเสริฐปั้น
2 21 10 2548 30 5 2561 78 157
56
43
เด็กหญิงอนัญญา ขำต่าย
2 9 9 2548 30 5 2561 45 160
57
44
เด็กหญิงอรณัฐ ยินดี
2 3 4 2549 30 5 2561 39 153
58
45
เด็กหญิงสุพิชชา คำหอมกุล
2 31 3 2549 30 5 2561 53 158
59
46
เด็กหญิงจุติรัตน์ จันทร์เจริญ
2 20 5 2549 30 5 2561 35 147
60
47
เด็กหญิงณิชา ใจแสวง
2 19 6 2548 30 5 2561 36 165
61
48
เด็กหญิงปัตติญา สุขใจ
2 15 7 2548 30 5 2561 52 165
62
49
เด็กหญิงเปมิกา ชาวระหาญ
2 9 6 2548 30 5 2561 60 159
63
50
เด็กหญิงสุพิิชชา เปี่ยมแก้ว
2 5 9 2548 30 5 2561 32 150
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu