ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
โครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน
4
จังหวัดสุรินทร์
5
ประจำปีงบประมาณ 2560
6
7
8
9

7/30/2019
10
ลำดับ
ที่
ระดับ
อำเภอ/
จังหวัด
ฐานข้อมูล
ครัวเรือนยากจน
จาก จปฐ. 58
(คร.)
ผลการตรวจสอบ คร.ยากจนผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน ประจำปี 2560
11
เสียชีวิต
และ
ไม่เหลือ
สมาชิก
อื่น (คร.)
ย้ายออก
นอกพื้นที่
(คร.)
บวช
(คร.)
คงเหลือ
เป็นเป้าหมาย
ดำเนินการ
(คร.)
คร.ที่พัฒนาได้ (คร.) คร.ที่ต้องสงเคราะห์ (คร.)รวมผลการดำเนินการฯ (คร.)
12
จำนวน
(คร.)
ผ่านเกณฑ์
(คร.)
ร้อยละจำนวน
(คร.)
ผ่านเกณฑ์
(คร.)
ร้อยละจำนวน
(คร.)
ผ่านเกณฑ์
(คร.)
ร้อยละ
13
14
15
16
1เมืองสุรินทร์10334096555498.18%4100.00%965456.25%
17
2ชุมพลบุรี150001515640.00%00#DIV/0!15640.00%
18
3ท่าตูม4900049393589.74%1000.00%493571.43%
19
4จอมพระ1501014500.00%900.00%1400.00%
20
5ปราสาท15000015000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!
21
6กาบเชิง55000553700.00%1800.00%5500.00%
22
7รัตนบุรี8633080312890.32%4900.00%802835.00%
23
8สนม600006000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!
24
9ศีขรภูมิ500055240.00%00#DIV/0!5240.00%
25
10สังขะ39000391900.00%2000.00%3900.00%
26
11ลำดวน30000301100.00%1900.00%3000.00%
27
12สำโรงทาบ9010089561323.21%3339.09%891617.98%
28
13บัวเชด570005700#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!
29
14พนมดงรัก9700097100.00%00#DIV/0!100.00%
30
15ศรีณรงค์350003511100.00%00#DIV/0!11100.00%
31
16เขวาสินรินทร์860008600#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!
32
17โนนนารายณ์32200301000.00%2000.00%3000.00%
33
รวม
100498098728513948.7721931.3750414228.17%
34
35
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
36
ทั้งหมด
10028.17
37
คร.พัฒนาได้
10048.77
38
คร.สงเคราะห์
1001.37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100