ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
*** หมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลภาพรวมเฉพาะหน่วยเบิกจ่ายของท่าน ห้ามแก้ไขหรือลบข้อมูลของหน่วยเบิกจ่ายอื่น ***
2
** ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่จะทำการล็อคข้อมูลเฉพาะ โรงเรียนที่กรอกข้อมูลครบแล้วเพื่อไม่ให้โรงเรียนอื่นเข้าไปแก้ไขได้ ถ้าต้องการปลดล็อคกรุณาติดต่อมาที่ สพม.เชียงใหม่ **
3
****** ไม่กดเพิ่ม Sheet หรือทำสำเนา ******
4
*** หมายเหตุ จัดทำข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภทของเงิน ***
5
รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ 30 กันยายน 2566
6
หน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
7
8
ลำดับโรงเรียนประเภทรายได้ยอดยกมาต้นงวด (1 ต.ค. 65)
รวมยอดยกมาต้นงวด
รับจ่าย
รวมยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือปลายงวด (30 ก.ย. 66)กระทบยอดผลต่างตรวจสอบแล้ว
9
ที่สถานศึกษาเงินสดเงินฝากธนาคารเงินฝาก(1)+(2)+(3)
(1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
(1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
ปลายงวดเงินสดเงินฝากธนาคารเงินฝากเงินฝากคลังเงินฝาก
รับรองความถูกต้องโดย
10
-1-2
ส่วนราชการผู้เบิก (3)
-4-5-6
(4)+(5)-(6)
ส่วนราชการผู้เบิก
ณ 30 - 09- 2566
คลัง
(ระบุชื่อผู้ยื่นยัน)
11
1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
1. ผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
0000000---รััชรินทร์
12
1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
2. เบี้ยปรับลาศึกษา0000000---รััชรินทร์
13
1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
3. เบี้ยปรับจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง
0000000---รััชรินทร์
14
1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
4. เงินที่มีผู้มอบให้0000000รััชรินทร์
15
1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
4.1 ระบุวัตถุประสงค์0000402,113.00393,000.009,113.00--9,113.00รััชรินทร์
16
1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
4.2 ไม่ระบุวัตถุประสงค์0000000---รััชรินทร์
17
1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
5. เงินผลประโยชน์อื่น0000000---รััชรินทร์
18
1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
5.1 เงินระดมทรัพยากร/เงิน บกศ.
5,247.471,248,433.8626,414,699.5427,668,380.8730,015,320.7822,798,691.8634,885,009.792,500.00793,906.8634,088,602.93รััชรินทร์
19
1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
5.2 เงินรายได้อื่น0253,072.412,728,300.462,981,372.871,112,880.761,413,092.932,681,160.70-78,876.632,602,284.07รััชรินทร์
20
1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
รวม5,247.471,501,506.2729,143,000.0030,649,753.7431,530,314.5424,604,784.7937,575,283.492,500.00872,783.4936,700,000.0036,700,000.000OK
21
2โรงเรียนหอพระ
1. ผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
0000000---นิภา
22
2โรงเรียนหอพระ2. เบี้ยปรับลาศึกษา0000000---นิิภา
23
2โรงเรียนหอพระ
3. เบี้ยปรับจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง
0043,999.0043,999.000043,999.00--43,999.00นิภา
24
2โรงเรียนหอพระ4. เงินที่มีผู้มอบให้0000000---นิภา
25
2โรงเรียนหอพระ4.1 ระบุวัตถุประสงค์042,500.00042,500.0053,775.1362,500.0033,775.13-33,775.13-นิภา
26
2โรงเรียนหอพระ4.2 ไม่ระบุวัตถุประสงค์0000000---นิภา
27
2โรงเรียนหอพระ5. เงินผลประโยชน์อื่น0000000---นิภา
28
2โรงเรียนหอพระ
5.1 เงินระดมทรัพยากร/เงิน บกศ.
0453,261.370453,261.371,137,200.001,216,900.00373,561.37-373,561.37-นิภา
29
2โรงเรียนหอพระ5.2 เงินรายได้อื่น0417,833.69417,833.69258,292.82491,220.06184,906.45-184,906.45-นิภา
30
2โรงเรียนหอพระรวม0913,595.0643,999.00957,594.061,449,267.951,770,620.06636,241.95-592,242.9543,999.0043,999.000OK
31
3
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
1. ผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
0000000---จักรพันธ์
32
3
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
2. เบี้ยปรับลาศึกษา0000000---จักรพันธ์
33
3
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
3. เบี้ยปรับจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง
000025,743.00025,743.00--25,743.00จักรพันธ์
34
3
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
4. เงินที่มีผู้มอบให้0000000---จักรพันธ์
35
3
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
4.1 ระบุวัตถุประสงค์0149,997.910149,997.91891,172.75260,000.00781,170.66-781,170.66-จักรพันธ์
36
3
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
4.2 ไม่ระบุวัตถุประสงค์0000000---จักรพันธ์
37
3
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
5. เงินผลประโยชน์อื่น000000----จักรพันธ์
38
3
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
5.1 เงินระดมทรัพยากร/เงิน บกศ.
02,549,125.222,982,410.065,531,535.285,758,574.683,924,713.617,365,396.35-4,382,986.292,982,410.06จักรพันธ์
39
3
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
5.2 เงินรายได้อื่น0178,632.660178,632.66673,025.59345,964.15505,694.10-505,694.10-จักรพันธ์
40
3
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รวม02,877,755.792,982,410.065,860,165.857,348,516.024,530,677.768,678,004.11-5,669,851.053,008,153.063,008,153.060OK
41
4
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
1. ผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
0000000---กรรณิกา
42
4
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
2. เบี้ยปรับลาศึกษา0000000---กรรณิกา
43
4
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
3. เบี้ยปรับจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง
0013,504.1213,504.120013,504.12--13,504.12กรรณิกา
44
4
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
4. เงินที่มีผู้มอบให้0000000---กรรณิกา
45
4
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
4.1 ระบุวัตถุประสงค์078,493.59078,493.59263,794.0092,400.00249,887.59-249,887.59-กรรณิกา
46
4
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
4.2 ไม่ระบุวัตถุประสงค์0000000---กรรณิกา
47
4
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
5. เงินผลประโยชน์อื่น0000000---กรรณิกา
48
4
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
5.1 เงินระดมทรัพยากร/เงิน บกศ.
01,369,821.6401,369,821.642,341,720.001,940,870.961,770,670.68-1,770,670.68-กรรณิกา
49
4
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
5.2 เงินรายได้อื่น0000000---กรรณิกา
50
4
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
รวม01,448,315.2313,504.121,461,819.352,605,514.002,033,270.962,034,062.39-2,020,558.2713,504.1213,504.120OK
51
5โรงเรียนสันกำแพง
1. ผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
0000000---สุพรรณี
52
5โรงเรียนสันกำแพง2. เบี้ยปรับลาศึกษา0000000---สุพรรณี
53
5โรงเรียนสันกำแพง
3. เบี้ยปรับจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง
08,260.004,968.0013,228.001,700.00014,928.00-9,960.004,968.00สุพรรณี
54
5โรงเรียนสันกำแพง4. เงินที่มีผู้มอบให้0000000---สุพรรณี
55
5โรงเรียนสันกำแพง4.1 ระบุวัตถุประสงค์0183,600.000183,600.00355,150.00262,650.00276,100.00-276,100.00-สุพรรณี
56
5โรงเรียนสันกำแพง4.2 ไม่ระบุวัตถุประสงค์0000000---สุพรรณี
57
5โรงเรียนสันกำแพง5. เงินผลประโยชน์อื่น0000000---สุพรรณี
58
5โรงเรียนสันกำแพง
5.1 เงินระดมทรัพยากร/เงิน บกศ.
04,895,917.4404,895,917.4412,728,448.0012,755,907.994,868,457.45-4,868,457.45-สุพรรณี
59
5โรงเรียนสันกำแพง5.2 เงินรายได้อื่น0298,237.090298,237.091,225,122.00425,176.311,098,182.78-1,098,182.78-สุพรรณี
60
5โรงเรียนสันกำแพงรวม05,386,014.534,968.005,390,982.5314,310,420.0013,443,734.306,257,668.23-6,252,700.234,968.004,968.000OK
61
6
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
1. ผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
0000000---นฤมล
62
6
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
2. เบี้ยปรับลาศึกษา0000000---นฤมล
63
6
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
3. เบี้ยปรับจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง
006,743.446,743.44006,743.44--6,743.44นฤมล
64
6
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
4. เงินที่มีผู้มอบให้0000000---นฤมล
65
6
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
4.1 ระบุวัตถุประสงค์0000000---นฤมล
66
6
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
4.2 ไม่ระบุวัตถุประสงค์0000000---นฤมล
67
6
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
5. เงินผลประโยชน์อื่น0000000---นฤมล
68
6
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
5.1 เงินระดมทรัพยากร/เงิน บกศ.
095,458.16095,458.161,019,612.73916,157.54198,913.35-198,913.35-นฤมล
69
6
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
5.2 เงินรายได้อื่น0254,734.040254,734.04462,543.71637,792.0579,485.70-79,485.70-นฤมล
70
6
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
รวม0350,192.206,743.44356,935.641,482,156.441,553,949.59285,142.49-278,399.056,743.446,743.440OK
71
7โรงเรียนแม่แตง
1. ผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
0000000---สุจิตรา
72
7โรงเรียนแม่แตง2. เบี้ยปรับลาศึกษา0000000---สุจิตรา
73
7โรงเรียนแม่แตง
3. เบี้ยปรับจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง
001,484.801,484.80001,484.80--1,484.80สุจิตรา
74
7โรงเรียนแม่แตง4. เงินที่มีผู้มอบให้0000000---สุจิตรา
75
7โรงเรียนแม่แตง4.1 ระบุวัตถุประสงค์0000000---สุจิตรา
76
7โรงเรียนแม่แตง4.2 ไม่ระบุวัตถุประสงค์0000000---สุจิตรา
77
7โรงเรียนแม่แตง5. เงินผลประโยชน์อื่น0000000---สุจิตรา
78
7โรงเรียนแม่แตง
5.1 เงินระดมทรัพยากร/เงิน บกศ.
8,920.412,140,101.8102,149,022.224,282,428.943,281,004.293,150,446.872,047.463,148,399.41-สุจิตรา
79
7โรงเรียนแม่แตง5.2 เงินรายได้อื่น0000000---สุจิตรา
80
7โรงเรียนแม่แตงรวม8,920.412,140,101.811,484.802,150,507.024,282,428.943,281,004.293,151,931.672,047.463,148,399.411,484.801,484.800OK
81
8
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
1. ผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
0000000---สุุภาภรณ์
82
8
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
2. เบี้ยปรับลาศึกษา0000000---สุภาภรณ์
83
8
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
3. เบี้ยปรับจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง
0015,003.5015,003.500015,003.50--15,003.50สุภาภรณ์
84
8
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
4. เงินที่มีผู้มอบให้0000000---สุภาภรณ์
85
8
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
4.1 ระบุวัตถุประสงค์0000000---สุุภาภรณ์
86
8
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
4.2 ไม่ระบุวัตถุประสงค์0000000---สุภาภรณ์์
87
8
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
5. เงินผลประโยชน์อื่น0000000---สุภาภรณ์
88
8
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
5.1 เงินระดมทรัพยากร/เงิน บกศ.
0186,170.740186,170.74690,376.15592,260.00284,286.89-284,286.89-สุภาภรณ์
89
8
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
5.2 เงินรายได้อื่น0000000---สุภาภรณ์
90
8
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
รวม0186,170.7415,003.50201,174.24690,376.15592,260.00299,290.39-284,286.8915,003.5115,003.510OK
91
9
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
1. ผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
0000000---อรปรียา
92
9
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
2. เบี้ยปรับลาศึกษา0000000---อรปรียา
93
9
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
3. เบี้ยปรับจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง
009,661.609,661.60009,661.60--9,661.60อรปรียา
94
9
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
4. เงินที่มีผู้มอบให้0000000---อรปรียา
95
9
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
4.1 ระบุวัตถุประสงค์0000000---อรปรียา
96
9
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
4.2 ไม่ระบุวัตถุประสงค์0000000---อรปรียา
97
9
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
5. เงินผลประโยชน์อื่น0000000---อรปรียา
98
9
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
5.1 เงินระดมทรัพยากร/เงิน บกศ.
054,426.34054,426.34571,802.70536,573.2089,655.84-89,655.84-อรปรียา
99
9
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
5.2 เงินรายได้อื่น07,945.2107,945.21007,945.21-7,945.21-อรปรียา
100
9
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
รวม062,371.559,661.6072,033.15571,802.70536,573.20107,262.65-97,601.059,661.609,661.600OK