ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
**ในปีการศึกษาที่ตรวจประเมินจะใช้ข้อมูลของปีก่อนหน้า เพราะข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิตในปีการศึกษาที่ตรวจประเมินยังไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
2
**จำนวนบัณฑิตทั้งหมดเป็นจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามปีการศึกษา
3
4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5
ข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา
6
2557255825592560256125622563256425652566
7
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน)1184588
8
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพฯ (คน)
1184588
9
จำนวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา462343
10
ร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนต่อจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ20)
#DIV/0!#DIV/0!36.3675.0050.0060.0050.0037.50
11
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 0.000.004.364.704.504.394.634.590.004.62
12
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตจำแนกเป็นรายด้าน
13
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม4.504.834.504.654.634.730.004.69
14
2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ4.384.814.584.454.674.670.004.61
15
3. ด้านทักษะทางปัญญา4.394.694.504.334.424.600.004.63
16
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ4.564.634.504.334.754.500.004.54
17
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
4.254.604.404.384.504.510.004.62
18
6. ด้านทักษะพิสัย (ถ้ามี) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้4.634.504.284.444.550.004.61
19
7. ด้านคุณลักษณะด้านอัตลักษณ์ “บัณฑิตพร้อมทำงานอย่างครูมืออาชีพ” (READY TO WORK)
4.004.674.504.305.004.554.56
20
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)0.000.004.364.704.504.394.634.590.004.62
21
22
23
รายการประเมิน2557255825592560256125622563256425652566
24
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
25
1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ5.004.504.6054.734.67
26
1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม4.834.504.804.754.734.78
27
1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในหน่วยงาน ท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ4.674.504.504.254.734.67
28
1.4 มีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม4.834.504.704.54.734.67
29
ภาพรวม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม4.504.834.504.654.634.730.004.69
30
2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
31
2.1 ความเข้าใจในศาสตร์วิชาชีพครูและวิชาเอก5.004.504.704.754.824.78
32
2.2 ความสามารถในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสมรรถนะของหน่วยงาน4.834.504.304.754.734.67
33
2.3 ความสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์4.674.504.504.754.554.67
34
2.4 ความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ4.834.504.604.54.734.56
35
2.5 มีความรอบรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ และเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง4.835.004.404.754.554.56
36
2.6 ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้4.674.504.204.54.644.44
37
ภาพรวม ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ4.384.814.584.454.674.670.004.61
38
3. ด้านทักษะทางปัญญา
39
3.1 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล ประเมินผล และวิเคราะห์เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง4.834.504.604.54.554.78
40
3.2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพกับงานที่ได้รับมอบหมาย4.674.504.604.54.734.78
41
3.3 มีความรู้ความสามารถในการศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์5.004.504.204.54.734.44
42
3.4 ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน4.674.504.104.54.454.44
43
3.5 มีความสามารถในการใช้ผลจากการตัดสินใจเป็นข้อมูลสำหรับการเรียนรู้4.504.504.104.754.454.56
44
3.6 มีความสามารถในการปรับปรุง พัฒนาวิธีปฏิบัติงานประจำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม4.504.504.304.254.554.67
45
3.7 ความสามารถในการวางแผน การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ4.504.504.304.254.644.67
46
3.8 ความคิดสร้างสรรค์/กล้าแสดงออกในการทำงาน4.834.504.504.254.554.67
47
3.9 ความเชื่อมั่นในตนเอง ทักษะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์4.674.504.304.254.734.67
48
ภาพรวม ด้านทักษะทางปัญญา4.394.694.504.334.424.600.004.63
49
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
50
4.1 มีภาวะผู้นำ มีความริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม4.674.503.9054.364.50
51
4.2 ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม มีความสามารถในการปรับตัว และ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี4.504.504.304.754.644.67
52
4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง4.674.504.604.754.644.56
53
4.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรเพื่อการประสานประโยชน์ส่วนรวมในทิศทางสร้างสรรค์4.674.504.504.54.364.44
54
ภาพรวม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ4.564.634.504.334.754.500.004.54
55
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
56
5.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้หลักเหตุผล4.834.504.304.54.554.56
57
5.2 ความสามารถในการสื่อสาร ดุลยพินิจในการเลือกใช้และนำเสนอข้อมูล4.834.504.404.54.554.67
58
5.3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร4.174.004.004.54.184.44
59
5.4 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสาร4.674.504.604.54.644.67
60
5.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์4.504.504.604.54.644.78
61
ภาพรวม ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.254.604.404.384.504.510.004.62
62
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
63
6.1 ความสามารถด้านการจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรม บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนในสถานการณ์จริง โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล4.504.504.404.754.554.67
64
6.2 ความรู้ความสามารถด้านทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ปัญหาและพัฒนา4.504.504.204.54.454.67
65
6.3 ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวคิด สาระความรู้ในด้านต่างๆอย่างสมดุล รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น4.674.504.3044.554.63
66
6.4 ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้4.834.504.204.54.644.50
67
ภาพรวม ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้4.634.504.284.444.550.004.61
68
7. บัณฑิตสะท้อนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์
69
7.1 ท่านเห็นว่าบัณฑิตได้สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามที่ มหาวิทยาลัย กำหนดไว้ คือ “บัณฑิตพร้อมทำงาน (READY TO WORK)” อยู่ในระดับใด4.194.834.504.4054.554.67
70
7.2 ท่านเห็นว่าบัณฑิตได้สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ กำหนดไว้ คือ “บัณฑิตพร้อมทำงาน อย่างครูมืออาชีพ” อยู่ในระดับใด4.004.674.504.3054.554.56
71
ภามรวม บัณฑิตสะท้อนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์0.000.004.094.754.504.355.004.550.004.61
72
ภาพรวม ทุกด้าน0.000.004.364.704.504.394.634.590.004.6292.35648148
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100