ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
STTSoha ID ServerTình trạng
2
1201575873Hằng Sơn - 4Khóa VV
3
2201473543Hằng Sơn - 4Khóa VV
4
3201621227Hằng Sơn - 4Khóa VV
5
4201546739Hằng Sơn - 4Khóa VV
6
5201574151Hằng Sơn - 4Khóa VV
7
6201573393Hằng Sơn - 4Khóa VV
8
7201607681Hằng Sơn - 4Khóa VV
9
8201559895Châu Giang - 2Khóa VV
10
9201537921Châu Giang - 2Khóa VV
11
10201245817Châu Giang - 2Khóa VV
12
11162565680Châu Giang - 2Khóa VV
13
12201532343Châu Giang - 2Khóa VV
14
13201471821Châu Giang - 2Khóa VV
15
14167240589Châu Giang - 2Khóa VV
16
15201533619Châu Giang - 2Khóa VV
17
16201472063Châu Giang - 2Khóa VV
18
17201236887Châu Giang - 2Khóa VV
19
18201600759Châu Giang - 2Khóa VV
20
19201548777Hoa Sơn - 1Khóa VV
21
20866151196Hoa Sơn - 1Khóa VV
22
21838871518Hoa Sơn - 1Khóa VV
23
22201600765Hoa Sơn - 1Khóa VV
24
23201236887Hoa Sơn - 1Khóa VV
25
24201616847Hoa Sơn - 1Khóa VV
26
25201235243Hoa Sơn - 1Khóa VV
27
26201576279Hoa Sơn - 1Khóa VV
28
27201528139Hoa Sơn - 1Khóa VV
29
28201521271Hoa Sơn - 1Khóa VV
30
29201531995Hoa Sơn - 1Khóa VV
31
30201607751Hoa Sơn - 1Khóa VV
32
31201551279Tung Sơn - 4Khóa VV
33
32201586593Tung Sơn - 4Khóa VV
34
33201559869Tung Sơn - 4Khóa VV
35
34201594997Tung Sơn - 4Khóa VV
36
35201533327Tung Sơn - 4Khóa VV
37
36201235243Tung Sơn - 4Khóa VV
38
37201560273Tung Sơn - 4Khóa VV
39
38866790504Tung Sơn - 4Khóa VV
40
39201572515Tung Sơn - 4Khóa VV
41
40201245537Tung Sơn - 4Khóa VV
42
41201573385Tung Sơn - 4Khóa VV
43
42201570063Tung Sơn - 5Khóa VV
44
43201551409Tung Sơn - 5Khóa VV
45
44201563955Tung Sơn - 5Khóa VV
46
45866801738Tung Sơn - 5Khóa VV
47
46201593703Tung Sơn - 5Khóa VV
48
47201573395Tung Sơn - 5Khóa VV
49
48201533609Tung Sơn - 5Khóa VV
50
49201429923Tung Sơn - 5Khóa VV
51
50162565680Tung Sơn - 5Khóa VV
52
51201473565Tung Sơn - 5Khóa VV
53
52201235243Tung Sơn - 5Khóa VV
54
53201561623Tung Sơn - 5Khóa VV
55
54201612961Tung Sơn - 5Khóa VV
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100