ชุมชนนาคำไฮวิทยา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานข้อมูลการรู้เรื่องการอ่านแนว PISA นักเรียนชั้น ม.1 เดือนพฤศจิกายน 2561
2
โรงเรียน................................................. ศูนย์เครือข่าย............................... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
จำนวนนักเรียนปกติที่เข้าสอบ 20คนจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เข้าสอบ0คนนักเรียนทั้งหมดรวม20คน
4
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกเครื่องหมาย / (แทนเด็กปกติ) หรือ X (แทนเด็กพิเศษ) ในช่องระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน จากการประเมินนักเรียนแต่ละคน
1
5
เลขที่ชื่อ - นามสกุลนักเรียนทั้งหมดตามบัญชีระดับคุณภาพการรู้เรื่องการอ่านแนวPISA
6
ดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
7
1
ด.ช.กิตติพงศ์ โคตรท่าค้อ
/
8
2ด.ช.ธนทร พลยุทธ์/
9
3
ด.ช.อภิสิทธิ์ ศรีภูธร
/
10
4
ด.ช.ณัฐพล ดวงจันตโคตร
/
11
5ด.ช.ณัฐพล พรมทองดี/
12
6
ด.ช.ธีรวัฒน์ เมฆโสภณ
/
13
7ด.ช.ธนาทร บุญปอด/
14
8ด.ช.สถาพร มิ่งชัย/
15
9ด.ช.อาทิตย์ อุสาย/
16
10
ด.ช.จตุรพัฒน์ เถาว์ทอง
/
17
11ด.ช.ภูริภัทร นรบุตร/
18
12ด.ญ.ณัฐพร แก้วขาว/
19
13ด.ญ.ชนิศา นามลี/
20
14
ด.ญ.นันทิพร ศรีกุดเรือ
/
21
15ด.ญ.พรชิตา เพชรนอก/
22
16ด.ญ.พรรณิภา เจริญภู/
23
17ด.ญ.ภาวินี ศิริหงษ์/
24
18ด.ญ.สุนิตา ธนะทินโย/
25
19
ด.ญ.รัตติกาล รสทิพย์
/
26
20
ด.ญ.จีระนันนท์ พันธ์ชมภู
/
27
21
28
22
29
23
30
24
31
25
32
26
33
27
34
28
35
29
36
30
37
31
38
32
39
33
40
34
41
35
42
36
43
37
44
38
45
39
46
40
47
41
48
42
49
43
50
44
51
45
52
46
53
47
54
48
55
49
56
50
57
51
58
52
59
53
60
54
61
55
62
56
63
57
64
58
65
59
66
60
67
61
68
62
69
63
70
64
71
65
72
66
73
67
74
68
75
69
76
70
77
71
78
72
79
73
80
74
81
75
82
76
83
77
84
78
85
79
86
80
87
81
88
82
89
83
90
84
91
85
92
86
93
87
94
88
95
89
96
90
97
91
98
92
99
93
100
94
Loading...