ม.2/4
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ผู้ประเมิน 1.นางสาวอัญชนา เฉียงขวา. 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายเกียรติศักดิ์ กองมาลัย
4444444444444.00ดีมาก
8
2
เด็กชายกฤษณะ พิบูลย์
4444444444444.00ดีมาก
9
3
เด็กชายกล้าณรงค์ ยืนยาว
4444444444444.00ดีมาก
10
4
เด็กชายกีรติ การุณย์
4444444444444.00ดีมาก
11
5
เด็กชายเขตโสภณ สุภาษร
1211111111111.08
ควรปรับปรุง
12
6
เด็กชายเจษฎา ดอกดวง
4444444444444.00ดีมาก
13
7
เด็กชายชญานนท์ ไชยบำรุง
4444444444444.00ดีมาก
14
8
เด็กชายโชติณวัฒน์ ระดาบุตร
4444444444444.00ดีมาก
15
9
เด็กชายณภัทร พิมสอน
1111111111111.00
ควรปรับปรุง
16
10
เด็กชายณัฐพงศ์ แสงงาม
4444444444444.00ดีมาก
17
11
เด็กชายธนา จันทป
4444444444444.00ดีมาก
18
12
เด็กชายธีรพล ชัยศรี
4444444444444.00ดีมาก
19
13
เด็กชายนาวิกโยธิน หลักพรม
4444444444444.00ดีมาก
20
14
เด็กชายประดิพัทธ์ จิตรสิงห์
4444444444444.00ดีมาก
21
15
เด็กชายรัตนชัย พลอาษา
4444444444444.00ดีมาก
22
16
เด็กชายวรัญญู สุยะทา
4444444444444.00ดีมาก
23
17
เด็กชายวุฒิพงษ์ บุญเพศ
4444444444444.00ดีมาก
24
18
เด็กชายสหรัฐ ม่วงอ่อน
3222222222222.08พอใช้
25
19
เด็กชายสุภโชค จันทร์สกุล
4444444444444.00ดีมาก
26
20
เด็กชายอดิศร เวฬุวนารักษ์
4444444444444.00ดีมาก
27
21
เด็กชายอาทิป นิลนามะ
4444444444444.00ดีมาก
28
22
เด็กหญิงกมลชนก ทาวงค์
4444444444444.00ดีมาก
29
23
เด็กหญิงกรรณิการ์ ลุนพุฒ
4444444444444.00ดีมาก
30
24
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กุญเกศ
4444444444444.00ดีมาก
31
25
เด็กหญิงกานต์พิชชา ทาทอง
4444444444444.00ดีมาก
32
26
เด็กหญิงกิตติพร แพงสาน
4444444444444.00ดีมาก
33
27
เด็กหญิงกุสุมา เกษมสวัสดิ์
4444444444444.00ดีมาก
34
28
เด็กหญิงจุฑามณี พุฒพิมพ์
0.00FALSE
35
29
เด็กหญิงชนาพร พลตรี
4444444444444.00ดีมาก
36
30
เด็กหญิงชนาพร ดวงสนิท
4444444444444.00ดีมาก
37
31
เด็กหญิงชิตยาภรณ์ ก้อนสิน
4444444444444.00ดีมาก
38
32
เด็กหญิงธารทิพย์ กำศร
4444444444444.00ดีมาก
39
33
เด็กหญิงประภาศิริ ศรีพยัคฆ์
4444444444444.00ดีมาก
40
34
เด็กหญิงพรชิตา ประทีปทอง
4444444444444.00ดีมาก
41
35
เด็กหญิงพาฝัน หาญอยู่คุ้ม
4444444444444.00ดีมาก
42
36
เด็กหญิงภคพร แสนทวีสุข
4444444444444.00ดีมาก
43
37
เด็กหญิงรุ่งนภา อุดมศรี
4444444444444.00ดีมาก
44
38
เด็กหญิงรุจิรา กองสุข
4444424244443.67ดีมาก
45
39
เด็กหญิงวลัยพรรณ กล่ำทอง
0.00FALSE
46
40
เด็กหญิงศิราภรณ์ เฉลิมทอง
4444444444444.00ดีมาก
47
41
เด็กหญิงสุกัญญา ข่ายทอง
4444444444444.00ดีมาก
48
42
เด็กหญิงอนุธิดา ผิวเงินยวง
4444444444444.00ดีมาก
49
43151.833.795833333
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1