สงป301-302ประจำเดือนมีนาคม 60
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAP
1
ข้อเสนอแนะ
2
***ห้ามแก้ไขตารางใดๆนะคะ***
3
หน่วยงาน/สถานศึกษารายการผู้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเพิ่มสูงขึ้นแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดบริการของ กศน.ตำบลประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเจตคติตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีทักษะตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด1) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสามารถเป็นวิทยากรแกนนำได้ศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอ/เขต สามารถให้บริการ ได้อย่างทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกตำบลหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ดำเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในรูปแบบต่าง ๆ
4
1) พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมที่ใช้งบพัฒนาทักษะชีวิต2) พัฒนาอาชีพหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐานอาชีพระยะสั้น /กลุ่มสนใจ (ต่อยอดอาชีพเดิม)1 อำเภอ1อาชีพ3) พัฒนาสังคมและชุมชน4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1) ห้องสมุด2) บ้านหนังสือชุมชน3) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน4) กิจกรรมที่จัดในศูนย์วิทยาศาสตร์1) ระดับประถมศึกษา2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย4) ระดับปวช.70 ชม.420 ชม.
5
หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมงหลักสูตรที่มากกว่า 30 ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง31 ชั่วโมงขึ้นไปไม่เกิน 60 ชั่วโมง60 ชั่วโมงขึ้นไปทวิศึกษาทวิภาคี
6
เมืองลำพูนจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
7
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
8
จำนวนแห่ง
9
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
10
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
11
พัฒนาตนเอง
12
สร้างรายได้
13
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
14
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
15
ป่าซางจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)36203908090040790280105450018030113011301130114520630600002000010
16
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)301136203908090040790280105450018030113011301130114520630600002000010
17
จำนวนแห่ง18010
18
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)30113620390809004079028004503605400180301130113011301107500002000010
19
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ00000000000
20
พัฒนาตนเอง362000000790800200
21
สร้างรายได้00000040010000
22
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ00390809000010000
23
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)15440355000866402398000250009988329200000000000000000064820020000
24
บ้านโฮ่งจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)8050201320161
25
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)1005723204030
26
จำนวนแห่ง1
27
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)1005723204030
28
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ0
29
พัฒนาตนเอง5722030
30
สร้างรายได้0
31
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ0120
32
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)28885572518000516012001800
33
แม่ทาจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
34
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
35
จำนวนแห่ง
36
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
37
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
38
พัฒนาตนเอง
39
สร้างรายได้
40
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
41
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
42
ลี้จำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)3354020151661465120
43
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)3354020151661915137
44
จำนวนแห่ง11378
45
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)335402015166191037
46
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
47
พัฒนาตนเอง3351661915137
48
สร้างรายได้
49
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ402015
50
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)132253300013480100008100142501173022,200
51
ทุ่งหัวช้างจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)306060006015630085114170
52
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)3060600060156325903504969107
53
จำนวนแห่ง
54
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)30606000600325723370000000
55
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ156
56
พัฒนาตนเอง3060
57
สร้างรายได้60
58
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ60
59
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)2,800.0054,000.00162200060008580013,30052900851000000000
60
บ้านธิจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
61
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
62
จำนวนแห่ง
63
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
64
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
65
พัฒนาตนเอง
66
สร้างรายได้
67
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
68
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
69
เวียงหนองล่องจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)1851117420
70
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)1851117420
71
จำนวนแห่ง1
72
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)1851117420
73
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
74
พัฒนาตนเอง11150
75
สร้างรายได้24
76
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ50
77
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)10400440060001800
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu