Vragen en antwoorden marktconsultatie (in te zien door iedereen met de link)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Nummer vraag
Vraag over de marktconsultatieruimte voor eventuele nadere toelichtingAntwoord
2
1voorbeeld vraagvoorbeeld toelichtingn.v.t.
3
4
3In hoeverre betrekken jullie innovatie in het onderwijs bij deze markverkenning? Of baseren jullie je alleen op de toekomst van de keten vanuit de bestaande leermiddelen.Deze marktverkenning gaat inderdaad alleen over de werking van de keten. Niet over innovatie in het onderwijs of over inhoudelijke innovatie van leermiddelen. Dank voor je vraag!
5
4Het bestellen, betalen en geleverd krijgen van foliomaterialen en digitale leermiddelen worden los genoemd. Combi's worden in dit stuk niet meegenomen. Is dit een bewuste keuze? Zo ja, waarom? Combinaties bieden vaak tot prijsvoordelen t.o.v. de folio en digitale materialen los te bestellen. Visiedocument / programma van eisen Leermiddelenketen van de toekomst, pagina 5, tabel 1.1Het ontkoppelen van foliomaterialen en digitale leermiddelen is volgens ons nodig omdat deze artikelen een ander leveringsproces kennen. Marketingtechnisch kunnen de producten wel als pakket tegen gunstiger voorwaarden af te nemen zijn? Bijkomend voordeel is dat studenten alleen de licentie kunnen bestellen, indien zij het boek al in bezit hebben.
6
5Hoe past het visiedocument / programma van eisen Leermiddelenketen van de toekomst van Sambo ICT in het overkoepelende stuk opgeleverd vanuit Edu-K "leermiddelenketen van 2023"? Visiedocument / programma van eisen Leermiddelenketen van de toekomst, pagina 6, tabel 2.1De resultaten van het programma 'Omdenken' staan los van deze marktconsultatie. We proberen middels deze marktconsultatie in te spelen op de wensen die op korte termijn gelden met betrekking tot de werking van de huidige keten.
7
6Wat wordt bedoeld met bibliografische gegevens?Visiedocument / programma van eisen Leermiddelenketen van de toekomst, pagina 6, tabel 2.2Uitgeverij, Schrijver, uitgiftedatum etc.
8
7Wat wordt bedoeld met Logistieke gegevens? Verdere detailleringVisiedocument / programma van eisen Leermiddelenketen van de toekomst, pagina 6, tabel 2.2leveringsvorm, levertijd, beschikbaarheid etc.
9
8Wat wordt exact bedoeld met toepassingsdomein?Visiedocument / programma van eisen Leermiddelenketen van de toekomst, pagina 6, tabel 2.2Opleiding (crebo) en vak. Je kunt ook denken aan kerntaken en werkprocessen.
10
9Paragraaf 2.2 "onafhankelijke catalogus bevat tenminste gegevens over commercieel leverbare leermaterialen, en kent een publiek-private governance. Dit kan je oppakken als 2 losse eisen, te weten: het bieden van een overkoepelende service of aanhaken als leermiddelen leverancier?Visiedocument / programma van eisen Leermiddelenketen van de toekomst, pagina 6, tabel 2.2ja, dat is mogelijk.
11
10"Een gebruiker kan obv leermiddelenlijst, EAN en of titel zoeken naar het leermiddel dat hij wil bestellen (eis)". Dient hier eigenlijk te staan: "en gebruiker kan obv OF leermiddelenlijst OF EAN OF titel zoeken naar het leermiddel dat hij wil bestellen (eis)". Of wordt hier bedoeld dat het bieden van een Leermiddelenlijst verplicht is? De verwachting is dat dit voor veel partijen moeilijk te faciliteren zal zijn. Dit is de juist de reden dat dit bij de schoolboekhandel belegd is.Visiedocument / programma van eisen Leermiddelenketen van de toekomst, pagina 8, tabel 3.1Inderdaad, of leermiddelenlijst, of EAN, of titel.
12
11Wordt in deze paragraaf bedoeld dat dit een eis is voor een ketenvoorziening moet komen voor het plaatsen van link of gaan alle deelnemende partijen zelf de linkjes plaatsen? Linkjes worden nu via catalogusservice meegegeven door de bij keten aangesloten partijenVisiedocument / programma van eisen Leermiddelenketen van de toekomst, pagina 9, tabel 3.5We hebben er hier voor gekozen om juist niet aan te geven HOE dit technisch moet worden opgelost. Het eindresultaat moet zijn dat linkjes voor de student in de schoolomgeving beschikbaar zijn.
13
12Direct gebruik en direct beschikbaar worden door elkaar gebruikt. Direct beschikbaar betekent vaak dat het al te bestellen is, maar dat hoeft niet automatisch te betekenen dat het ook te gebruiken is. Denk hierbij een Pre-ordering. Visiedocument / programma van eisen Leermiddelenketen van de toekomst, pagina 9, tabel 3.6Dank je, dat is een goede aanvulling.
14
131- Algemene eisen laatste alinea - Het ontkoppelen van de processen Bestellen en Toegang tot het materiaal is een uitgangspunt horende bij het geschetse toekomstbeeld. Tegelijk wordt er een situatie geschetst waarbij de schoolidentiteit van groot belang is tijdens het bestellen en tijdens het gebruiken/ toegang zoeken tot het leermiddel. Hoe verhoudt zich dit tot de ontkoppeling van de processen.

2-
Is het een wens om een anoniem gebruiksrecht op een licentie te verstrekken in plaats van een tegoed op naam?

3-
Welke specifieke reden is er om voor een combiartikel te eisen dat deze apart op de leermiddelenlijst staat. En zijn deze aparte artikelen dan ook los van elkaar te koop in jullie ogen? En dergelijke concept kan een prijsopdrijvend effect veroorzaken.

4-
In punt 2.2. geven jullie aan te willen werken met een onafhankelijke catalogus waar de leermiddelenlijsten mee gevoed kunnen worden. Nu is mijn vraag moet je als leermiddelenleverancier/ uitgever verplicht in deze catalogus staan om op de leermiddelenlijst vermeld te kunnen worden en hiermee bestelbaar te zijn.

5-
Als het antwoord op vraag 4 over de onafhankelijke catalogus nee is en leermiddelenleveranciers kunnen ook buiten deze catalogus om op de leermiddelenlijst komen hoe ga je als school om met deze verschillende stromen van data.

6- als het antwoord op vraag 4 ja is, onder welke condities mag je dan als leermiddelenleverancier je producten in deze onafhankelijke catalogus plaatsen.

7-
3.2) In hoeverre is er hiermee een scheiding van de verschillende ketenprocessen tot stand gebracht?

8-
Jullie stellen dat er geen afhankelijkheid tussen het schoolportaal en de bestelomgeving van een specifieke leverancier mag zijn. Welke afhankelijkheden ervaren jullie op dit moment?
1- Wij zijn ervan uitgegaan dat voor het kunnen ontkoppelen van de processen de schoolidentiteit (en/of ECK iD) van belang zijn. We horen het graag als op een eenvoudiger wijze hetzelfde kan worden bereikt.

2- Dat is nu geen wens die door de scholen is geuit. Wellicht door onbekendheid met het fenomeen? We weten dat hier wel gebruik van wordt gemaakt indien door instelling bulklicenties worden aangeschaft. Dit proces is hier buiten beschouwing gelaten.

3- zie vraag 4.

4-We gaan ervan uit dat leermiddelenleveranciers hun producten in deze catalogus zullen zetten. Scholen kunnen zelf ook materiaal toevoegen.

5- n.v.t.

6-Dit kan altijd. Geen voorwaarden.

7- We hebben de processen 'leermiddelenlijst aanmaken', 'bestellen/leveren, 'toegang' ontkoppeld. Hierbij achten we de federatieve koppeling van de losse diensten voorwaardelijk.

8- We denken hierbij bijvoorbeeld aan Bundle.
15
14Hoe ziet Sambo ICT Deeplinking voor zich? Bijvoorbeeld deeplinks bieden in docentmateriaal waarna de docent verwijzingen kan doen naar de link of moet de deeplink direct geplaatst kunnen worden in het portaal?Visiedocument / programma van eisen Leermiddelenketen van de toekomst, pagina 10, tabel 4.2Deeplinks moeten bijvoorbeeld in de ELO kunnen worden gebruikt.
16
15Studenten moeten snel kunnen achterhalen wat / waar is besteld oa ivm support doeleinden. Hiervoor zal iets van een faciliteit geboden moeten worden.Dat is een goede aanvulling, dank.
17
16Hoewel wij vanuit de uitgeverijen het punt enorm steunen stellen wij met name op het gebied van kostenreductie en support enkele kanttekeningen. Realiseren we een kostenreductie voor de Student? Materialen kunnen voordeliger zijn, maar per losse bestelling verzendkosten kan ook aardig voor toenemende kosten zorgen. Verder is de student meer tijd kwijt gedurende het bestelproces. Ook zal de student voor support moeten aankloppen bij de partij waarbij hij/zij besteld heeft. Weet de student nog wat hij/zij waar besteld heeft en wat per partij de retour-richtlijnen zijn en de support mogelijkheden? Zichtbaar maken waar een student heeft besteld, plus een link naar leveringsvoorwaarden etc. zou een goede aanvulling zijn. Het gaat ons niet primair om kostenreductie, maar om het vergroten van marktwerking en het bieden van keuzevrijheid aan de student. E.e.a. conform juridisch kader.
18
17Hoe is de samenstelling van de genoemde scholen tot stand gekomen? Ik weet dat er nog meer scholen zijn, bijv: Albeda College en Gilde Opleidingen die bij ons hebben aangegeven interesse hierin te hebben.Een aantal scholen is via het bestuur benaderd en participeren actief in deze marktconsultatie. De behoefte leeft inderdaad bij meer instellingen.
19
18Is er ook gekeken naar het VO-Model van het Carmel College? Zij hebben de materialen los van de distributie aanbesteed.Er is met interesse naar dit model gekeken. In het mbo worden leermiddelen in het algemeen niet door scholen aangeschaft, maar door studenten. Dit is o.i. een ander model.
20
19Waarom gaat Sambo-ICT een eigen koers varen met een marktconsultatie over een onderwerp waarvan Edu-K inmiddels een "Visie leermiddelenketen 2023" heeft ontwikkeld? Dit betreft exact hetzelfde onderwerp. zie vraag 5.
21
20Hartelijk dank voor jullie uitnodiging om deel te nemen aan deze marktconsultatie. Uiteraard gaan wij graag voor jullie aan de slag om onze toekomstvisie met saMBO-ICT en ROC's te delen. Wij hebben een aantal vragen geformuleerd vanuit jullie visiedocument:

1. Worden de gegeven antwoorden op deze consultatie met alle ROC’s gedeeld of enkel met de 6 aangesloten ROC’s?

2. Hoe ziet SamboICT de ontwikkeling van haar eigen dienstenportfolio n.a.v. de inzichten die uit deze consultatie worden verkregen?

3. U stelt in 2.1 dat school zelf kan bepalen met wie en op welke wijze de lijsten worden gedeeld. Echter in 2.4 stelt u dat de lijsten openbaar gepubliceerd dienen te worden. Deze 2 zaken zijn met elkaar in tegenstelling. Als het openbaar beschikbaar moet zijn, kan de school dus niet zelf bepalen met wie men het deelt. In dat geval is ook 3.7 lastig omdat de school geen grip heeft op wie, waar en hoe de lijsten gedeeld en gepubliceerd worden en daar dus ook haar studenten niet of in beperkte mate over kan informeren. Wij zien graag een verduidelijking in de onderlinge consistentie.

4. U stelt in 2.2: “Productgegevens zijn actueel, volledig en beschikbaar voor een onafhankelijke catalogus.” Het lijkt hier te gaan om de ECK 2.2 standaard waarin de catalog service beschikbaar is. Hoe verhoudt de catalog service binnen de ECK standaard zich tot de initiatieven van Kennisnet/Edu-K rond catalogusfunctie? Wordt hiermee hetzelfde bedoeld?

5. Klopt het dat wij in eis 2.3 als “leverancier” de uitgever moeten lezen? Of bedoelt u hier nog iets anders?

6. ‘Werkomgeving’, ‘leeromgeving’ en ‘portaal dat de school gekozen heeft’, worden in een aantal eisen gebruikt. Kunt u uw definitie van deze omgevingen geven?

7. U stelt in 3.5: “Alle digitale leermiddelen zijn daarin zonder aanvullende voorwaarden beschikbaar en kunnen daarin worden gebruikt.” Wat wordt bedoeld met die aanvullende voorwaarden?

Bij voorbaat dank voor de behandeling van onze vragen en we zien de antwoorden graag tegemoet.
1. De vragen en antwoorden zijn via onze website publiek toegankelijk.

2. saMBO-ICT heeft dit onderwerp opgepakt vanuit de taakstelling 'belangenbehartiging' en 'ondersteuning van gezamenlijke projecten'. saMBO-ICT ontwikkelt zelf geen diensten en beoogt dat ook niet.

3. Met 'openbaar' wordt bedoeld dat de leermiddelenlijsten zonder inlog toegankelijk zijn.

4. Met de onafhankelijke catalogus wordt inderdaad het initiatief van Kennisnet/Edu-K bedoeld.

5. Hier wordt inderdaad de uitgever bedoeld.

6. Het betreft hier de plek waar leermiddelen worden ontsloten.

7. De achterliggende gedachte van deze eis is, dat een door de school gekozen toegangsportaal alle leermiddelen laat zien die de student met zijn schoolidentiteit -waar dan ook- heeft aangeschaft.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...