สารบรรณ - หนังสือส่งภายใน-ภายนอก
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่
ที่หนังสือวดป.
นามผู้ส่ง
นามผู้รับเรื่องการปฏิบัติ
2
1บร 1132.1/13/1/2562
สสอ.หนองกี่
ผู้จัดการ คคส.ขอส่งโครงการเพื่อทำสัญญานิยม
3
2บร 1132.1/28/1/2562
สสอ.หนองกี่
นายเฉลา ฤทธิพิศแจ้งลงนามในสัญญาศิวาฤทธิ์
4
3บร 1132.1/310/1/2562
สสอ.หนองกี่
ผูู้้จัดการ ซี เมดิคอล
แจ้งลงนามในสัญญาสุมาลี
5
4บร 1132.1/421/1/2562
สสอ.หนองกี่
ร้าน เอ เอ็ม ดีไซน์ผ้าม่าน
แจ้งลงนามในสัญญากร
6
5บร 1132.1/522/1/2562
สสอ.หนองกี่
ผอ.เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ อย.น้อยนิิยม
7
6บร 1132.1/622/1/2562
สสอ.หนองกี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรนายอดิศักดิ์ แกล้วกล้า
ปิยะรัตน์
8
7บร 1132.1/722/1/2562
สสอ.หนองกี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระโน
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรนายศิวาฤทธิ์ ปรีชาพูด
ปิยะรัตน์
9
8บร 1132.1/822/1/2562
สสอ.หนองกี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรนายทินกร พันธ์สมบัติ
ปิยะรัตน์
10
9บร 1132.1/922/1/2562
สสอ.หนองกี่
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรละหานทราย
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรนางสาวเขมปภาภัค โต๊กพทซา
ปิยะรัตน์
11
10
บร 1132.1/10
22/1/2562
สสอ.หนองกี่
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองกี่
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรนางวันเพ็ญ ขอสุข
ปิยะรัตน์
12
11
บร 1132.1/11
24/1/2562
สสอ.หนองกี่
นายอำเภอปะคำส่งตัวข้าราชการไปปฏิบัติราชการสุมศักดิ์
13
๑๒
บร ๑๑๓๒.๑/ว ๑๒
28/1/2562
สสอ.หนองกี่
ผอ.โรงเรียนขยายโอกาส
ขอเชิญประชุม อย.น้อยเข้มแข็ง ประจำปี 2562นิยม
14
๑๓
บร ๑๑๓๒.๑/๑๓
31/1/2562
สสอ หนองกี่
สสจ.บุรีรัย์
ขอส่่งเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
นิยม
15
๑๔
บร ๑๑๓๒.๑/๑๔
๓๑/๑/๒๕๖๒
สสอ.หนองกี่
กิ่งอิงค์เจทแจ้งลงนามในสัญญาวฤณดา
16
๑๕
บร ๑๑๓๒.๑/๑๕
6/2/2562
สสอ.หนองกี่
ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
ขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สิริณัฏฐ์
17
๑๖
บร ๑๑๓๒.๑/๑๖
สสอ หนองกี่ี่
18
๑๗
บร ๑๑๓๒.๑/๑๗
รับรองเงินเดือน
19
18
บร 1132.1/18
12/2/2562
สสอ.หนองกี่
บริษัท มาเจริญ โฮม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
แจ้งลงนามในสัญญากร
20
๑๙
บร ๑๑๓๒.๑/๑๙
สสอ.หนองกี่
21
๒๐
บร ๑๑๓๒.๑/๒๐
สสอ.หนองกี่
22
๒๑
บร ๑๑๓๒.๑/๒๑
สสอ.หนองกี่
23
๒๒
บร ๑๑๓๒.๑/๒๒
สสอ.หนองกี่
24
๒๓
บร ๑๑๓๒.๑/๒๓
12/2/2562
สสอ.หนองกี่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งธนา บุรีรัมย์
แจ้งลงนามในสัญญาเบญจวรรณ
25
๒๔
บร ๑๑๓๒.๑/๒๔
12/2/2562
สสอ.หนองกี่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งธนา บุรีรัมย์
แจ้งลงนามในสัญญาเบญจวรรณ
26
๒๕
บร ๑๑๓๒.๑/๒๕
12/2/2562
สสอ.หนองกี่
นายทะเบียนอำเภอหนองกี่
รับรองความประพฤติสำเริง
27
๒๖
บร 1132.1/26
20/2/2562
สสอ.หนองกี่
หจก.สมพร2แจ้งลงนามในสัญญาศิวาฤทธิ์
28
๒๗
บร 1132.1/27
20/2/2562
สสอ.หนองกี่
หจก.สมพร2แจ้งลงนามในสัญญาศิวาฤทธิ์
29
๒๘
บร 1132.1/28
20/2/2562
สสอ.หนองกี่
คณะกรรมการ พชอ.ขอเชิญประชุม(พชอ.)สุวรรณาน์
30
๒๙
บร 1132.1/29
20/2/2562
สสอ.หนองกี่
เรียนผู้ประกอบการร้านชำ
ขอเแจ้งข้อเสนอแนะ/ข้อตักเตือนการกระทำผิดจากผลการตรวจสถานที่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นิยม
31
๓๐
บร 1132.1/30
20/2/2562
สสอ.หนองกี่
ผู้อำนวยการโรงพพยาบาลนางรอง
รัับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
นิยม
32
๓๑บร 1132.1/3120/2/2562สสอ.หนองกี่สสจ.บุรีรัมย์ขอทำบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ชวลัคน์
33
๓๒บร.๑๑๓๒.๑/๓๒20/2/2562สสอ.หนองกี่ร้านสังวาลย์การช่างแจ้้งลงนามในสัญญาบุปผา
34
๓๓บร.๑๑๓๒.๑/๓๓20/2/2562สสอ.หนองกี่นายยะราช แสนเมืองแจ้งลงนามในสััญญาบุุปผา
35
๓๔บร ๑๑๓๒.๑/๓๔๒๑/๒/๒๕๖๒สสอ.หนองกี่นายแพทย์ สสจเบิกส่ง พตส.สมศักดิ์
36
๓๕บร ๑๑๓๒.๑/๓๕๒๕/๒/๒๕๖๒สสอ.หนองกี่
คณะกกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขอเชิิญประชุม
37
๓๖บร ๑๑๓๒.๑/๓๖๒๕/๒/๒๕๖๒สสอ.หนองกี่นายอำเภอหนองกี่เรียนเชิญเป็นประธาน
38
๓๗ว่างค่ะ ขออนุญาตไปราชการ
39
๓๘บร.๑๑๓๒.๑/๓๘๒๕/๐๒/๒๕๖๒สสอ.หนองกี่นายแพทย์ สสจขอส่งแบบประเมินผลงาน แก้ไขรอบที่ 1จุรีภรณ์
40
๓๙บร.๑๑๓๒.๑/๓๙๒๕/๐๒/๒๕๖๒สสอ.หนองกี่นายแพทย์ สสจขอทำบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่จุรีภรณ์
41
๔๐บร.๑๑๓๒.๑/๔๐๔/๐๓/๒๕๖๒สสอ.หนองกี่สสอ.หนองกี่รับรอง อสม.
42
๔๑บร.๑๑๓๒.๑/๔๑๖/๐๓/๒๕๖๒สสอ.หนองกี่สสอ.หนองกี่ขออนุญาตไปราชการสุวรรณาน์
43
๔๒บร.๑๑๓๒.๑/๔๒๖/๐๓/๒๕๖๒สสอ.หนองกี่สสอ.หนองกี่ขออนุุญาตไปราชการสุุวรรณาน์
44
๔๓บร.๑๑๓๒.๑/๔๓๖/๐๓/๒๕๖๒สสอ.หนองกี่สสจ.บุรีรัมย์ขอทำบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ แก้ไขชวลัคน์
45
๔๔บร.๑๑๓๒.๑/๔๓๖/๐๓/๒๕๖๒
สสอ.หนองกี่
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรละหานทราย
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรนางสาวเขมปภาภัค โต๊กพทซา
46
๔๕บร ๑๑๓๒.๑/ว๔๔๖/๐๓/๒๕๖๒สสอ.หนองกี่
นายกเทศมนตรี/นายกอบต.ทุกแห่ง
ขอเชิญร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานจนท.พรบ.แอลกอฮอล์และยาสูบ
47
๔๖บร1132.1/466/3/2562สสอ.หนองกี่หจก.นางรองคอมพิวเตอร์แจ้งลงนามในสัญญาสิริณัฏฐ์
48
๔๗บร1132.1/476/3/2562สสอ.หนองกี่หจก.สมพร2แจ้งลงนามในสัญญาสิิริณัฏฐ์
49
๔๘บร1132.1/486/3/2562สสอ.หนองกี่หจก.สมพร2แจ้งลงนามในสัญญาสิริิณัฏฐ์
50
๔๙บร1132.1/496/3/2562สสอ.หนองกี่หจก.สมพร2แจ้งลงนามในสัญญาสิริณััฏฐ์
51
๕๐บร1132.1/506/3/2562สสอ.หนองกี่นายแพทย์ สสจขอทำบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่จุรีภรณ์
52
51บร.1132.1/518/3/2562สสอ.หนองกี่
53
52บร.1132.1/5225/03/2562สสอ.หนองกี่ธนาคารกรุงไทยขอความอนุเคราะห์โอนเงินวันเพ็ญ
54
53บร.1132.1/ว5327/3/2562สสอ.หนองกี่
หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอหนองกี่ ประจำปี 2562
นิยม
55
54บร 1132.1/5427/3/2562สสอ หนองกี่ผอ.รพ.นางรองรับรองการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขนิยม
56
55บร1132.1/554/4/2562สสอ หนองกี่ผอ.รพ.นางรองรัับรอง อสม.ต.เย้ยปราสาทปิยะ
57
564/4/2562สสอ.หนองกี่แจ้งลงนามในสัญญาวฤณาดา
58
574/4/2562สสอ.หนองกี่แจ้งลงนามในสัญญาวฤณาดา
59
584/4/2562สสอ.หนองกี่แจ้งลงนามในสัญญาวฤณาดา
60
59บร1132.1/595/4/2562สสอ.หนองกี่ส.รัตนาการเกษตรแจ้งลงนามในสัญญาแสงระวี
61
60บร1132.1/605/4/2562สสอ.หนองกี่วิจิตรภัณฑ์แจ้งลงนามในสัญญาแสงระวี
62
61บร1132.1/6109/04/2562
63
62บร1132.1/6210/04/2562สสอ.หนองกี่ร้านนพเก้ากระจกแจ้งลงนามในสัญญาทินกร
64
63บร1132.1/6311/04/2562
สสอ.หนองกี่
สสอ.ขออนุญาตไปราชการสุวรรณาน์
65
64บร1132.1/6411/04/2562
สสอ.หนองกี่
สสอ.ขออนุญาตไปราชการสุวรรณาน์
66
65บร1132.1/6511/04/2562
สสอ.หนองกี่
สสอ.ขออนุญาตไปราชการสุวรรณาน์
67
66บร1132.1/6611/04/2562
สสอ.หนองกี่
สสอ.ขออนุญาตไปราชการสุวรรณาน์
68
67บร1132.1/6717/04/2562
สสอ.หนองกี่ี่
ผอ.รพ.หนองหงส์
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง และสถานที่ในการจัดรายงานการวิเคราะห์ต้นทุน
69
68บร 1132.1/6817/04/2562สสอ.หนองกี่
บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จำกัด
แจ้้งลงนามในสัญญาอัจฉรา
70
69บร 1132.1/6919/4/2562สสอ.หนองกี่ผจก .ธกสขอเปลี่ยนแปลงบัญชีวันเพ้ญ
71
70บร 1132.1/7019/4/2562สสอ.หนองกี่แจ้งลงนามในสัญญาศิวาฤทธิ์
72
71บร 1132.1/7119/4/2562สสอ.หนองกี่แจ้งลงนามในสัญญาศิวาฤทธิ์
73
72บร 1132.1/7219/4/2562สสอ.หนองกี่แจ้งลงนามในสัญญาศิวาฤทธิ์
74
73บร 1132.1/7224/4/2562สสอ.หนองกี่รับรองเงินเดือนปิยะ
75
74บร 1132.1/7425/2/2562สสอ.หนองกี่ธ.กรุงไทยขอความอนุุเคราะห์โอนเงินผ่านบัญชีวันเพ็ญ
76
75บร.1132.1/7523/4/2562สสอ.หนองกี่นายยะราช แสนเมืองแจ้งลงนามในสััญญาบุปผา
77
76บร.1132.1/7626/4/2562สสอ.หนองกี่หจก.รุ่งธนาแจ้งลงนามในสัญญาวันเพ็ญ
78
77บร.1132.1/7730/4/2562สสอ.หนองกี่สสจ.บรส่งเบิกเงิน (วัสดุ สนง. 5 รายการ รุ่งธนา) สสอ.วันเพ็ญ
79
78บร.1132.1/781/5/2562สสอ.หนองกี่สสจ.บรขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฌกส. ประเภทสามัญ
80
79บร.1132.1/792/5/2562สสอ.หนองกี่ธ.กรุงไทยขอความอนุุเคราะห์โอนเงินผ่านบัญชีวันเพ็ญ
81
80บร.1132.1/805/5/2562สสอ.หนองกี่ผวจ.บร
ส่่งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรอบ ณ 1 เม.ย.2562
สมศักดิ์
82
81บร.1132.1/815/5/2562สสอ.หนองกี่สสอ.นกขออนุญาตไปราชการสมศักดิ์
83
82บร.1132.1/825/5/2562สสอ.หนองกี่สสจ.บรส่งเบิก พตส.สมศักดิ์
84
83บร.1132.1/8313/5/2562สสอ.หนองกี่รับรองเงินเดือนอัญญารัตน์
85
84บร.1132.1/8413/5/2562สสอ.หนองกี่แจ้งลงนามในสัญญาสุมาลี
86
85บร.1132.1/8514/05/2562สสอ.หนองกี่ธ.กรุงไทยธุรกรรมการเงินชวลัคน์
87
86บร.1132.1/8616/5/2562สสอ.หนองกี่สสจ.บรรัับรองการเงินเดือนชุติญา
88
87บร.1132.1/8716/5/2562สสอ.หนองกี่สสอ.นกขออนุญาตไปราชการ
89
88บร 1132.1/8821/5/2562สสอ.หนองกี่ธ.กรุุงไทยขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบัญชีเงินฝากวันเพ็ญ
90
89บร 1132.1/8921/5/2562สสอ.หนองกี่ธ.กรุุงไทยขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบัญชีเงินฝากวันเพ็ญ
91
90บร 1132.1/9028/5/2562สสอ.หนองกี่สสจ.นมรับรองการทำงานเบญจวรรณ
92
91บร 1132.1/9130/5/2562สสอ.หนองกี่สสจ.บุรีรัมย์รับรองเงินเดือนชุติญา
93
92บร 1132.1/924/6/2562สสอ.หนองกี่อบต.เมืองไผ่ขอใช้สถานที่อบรมนิยม
94
93บร.1132.1/934/6/2562สสอ.หนองกี่เลขาธิการสำนักพระราชวังขอพระราชทานเพลิงศพสมศักดิ์
95
94บร.1132.1/944/6/2562สสอ.หนองกี่นางเสงี่ยม งามแสงแจ้งลงนามในสัญญาอัญญารัตน์
96
95บร.1132.1/95สสอ.หนองกี่สสอ.นกขออนุญาตไปราชการสมศักดิ์
97
96บร.1132.1/965/6/2562สสอ.หนองกี่สสจ.บร.ส่งหนังสือวิทยุสมศักดิ์
98
97บร.1132.1/976/6/2562สสอ.หนองกี่นอภขออนุุญาตไปราชการนอกเขต จังหวัดสมศักดิ์
99
98บร.1132.1/986/6/2562สสอ.หนองกี่นอภเชิญเป็นรองประธานและถวายผ้ามหากุศลสมศักดิ์
100
99บร.1132.1/996/6/2562สสอ.หนองกี่นพ สสจเชิญเป็นประธานและถวายผ้ามหาบังสกุลสมศักดิ์
Loading...