ผลการแข่งขันวิชาการเครือข่ายอำเภอจะนะ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
( ) ฝ่ายเกียรติบัตร ( ) ฝ่ายรับรายงานผล ( ) ฝ่ายประเมินผล
2
รายชื่อนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายอำเภอจะนะ
3
วันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
4
๑. การปั้นดินน้ำมัน (ปฐมวัย) ประเภททีม ๓ คน
5
ที่ชื่อ สกุลครูผู้ฝึกซ้อมโรงเรียนคะแนนที่ได้ระดับรางวัล
ลำดับที่
6
1เด็กหญิงเลิศขวัญ บัวบรรจงนางอังสนา แสงจันทร์ศิริ๑.บ้านนา88ทอง2
7
เด็กหญิงพีชญา จันทร์เสนะ
8
เด็กหญิงอนิต้า หวันสาเม๊าะ
9
2เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี มะมิงนางสาวนูรีนา สะมะลาเต๊ะ๒. บ้านโคกม้า75เงิน6
10
เด็กชายซาฟีอีล หมะหลี
11
เด็กชายนัฐวุฒิ ชายเร๊ะ
12
3เด็กชายคาบีร ด่าโอ๊ะน.ส.กาญจนา ไพจิตร์๓.บ้านลางา79เงิน4
13
เด็กหญิงฮิกมะห์ มะยะเด็ง
14
เด็กชายซอบีร สมาน
15
4เด็กหญิงบิสมี สมะดอเล๊าะนางสาวกัญญา ระสิตานนท์๗.บ้านโหนด90ทอง1
16
เด็กชายฟารฮาน เจะและ
17
เด็กหญิงบัลกิส สมันดาโอ๊ะ
18
5เด็กชายภัทรธร พรุเพชรแก้วนางจารุณี รัตนไชย๘.วัดประจ่า70เงิน8
19
เด็กหญิงณัฐรัตน์ ทองเส้ง
20
เด็กหญิงภคพร กิมาคม
21
6เด็กชายธนวัฒน์ พรมจีนนางนิตย์ รอดชู๙.ชุมชนวัดควนมีด73เงิน7
22
เด็กชายอติคุณ มณีนวล
23
เด็กหญิงจอมขวัญ เทพแก้ว
24
7เด็กชายกิตติศักดิ์ ทองแก้วนางสมร ศรีแก้วทอง๑๐.วัดช่องเขา51
25
เด็กชายดนุสรณ์ ทองแก้ว
26
เด็กชายสุภัทร พลฤทธิ์
27
8เด็กชายนันทพงษ์ แก้วชนิดน.ส.ศศิมา นวลหอ๑๓.บ้านควนขี้แรด-
28
เด็กชายปองภพ เกื้อนุ้ย
29
เด็กหญิงจารุวรรณ คงสี
30
9
เด็กชายธนวรรธน์ แสงมาก
นางสมพร มากบุญศรี
๑๗.วัดบ้านไร่65ทองแดง9
31
เด็กหญิงพัชริดา พรมสีมวง
32
เด็กหญิงเขมศิริ โกศล
33
10
เด็กหญิงสิรภัทร ปั้นหว่าง
นางกานดา สุจินโณ
๑๘.บ้านป่าชิง60ทองแดง11
34
เด็กชายเกรียงไกร วรรณบริบูรณ์
35
เด็กชายรพีพัทธิ์ หมัดหัส
36
11
เด็กหญิงเซฟฟานี หวังหมาด
นางสุวรรณา คงเต็ม
๒๐.ชุมชนบ้านทางควาย82ทอง3
37
เด็กชายรามิล ประสิทธิ์
38
เด็กชายธนพัต สีพูน
39
12
เด็กชายนิคอยรุลอานาม สอฝ่า
นางจิราภรณ์ พิชิตแสนยากร
๒๕.บ้านท่าคลอง68ทองแดง8
40
เด็กชายอุเซรด หวันยุ๊หนุ๊
41
เด็กชายซาฟีอี หมัดและ
42
13
เด็กหญิงอนุสรา ส่าหนิ
นางอัจฉรา พืชพันธ์
๒๖.บ้านปากบางนาทับ-
43
เด็กหญิงตรีเพชร ส่าหนิ
44
เด็กหญิงนาซูฮา เหย็บแหละ
45
14
เด็กชายวุฒิชัย วงศ์อุ่นใจ
นางปราณี สุวรรณโรจน์
๒๗.บ้านม้างอน49
46
เด็กชายวีรภัทร หมัดเหล๊าะ
47
เด็กชายนภัทร หมัดหัด
48
15
เด็กหญิงนูรไอดา ใบขะหลี
นางวลัยภร ดำดัด
๒๘.บ้านแค55
49
เด็กชายซัยหยิบ หมะแดง
50
เด็กชายฮาซาน อะนวล
51
16
เด็กชายธีเดช หมัดหงี
นางจรีทิพย์ ชูศรี
๒๙.บ้านทุ่งครก49
52
เด็กชายวีรยุทธ ปานดำรง
53
เด็กหญิงณัฐกานต์ ชัยรัตน์
54
17
เด็กชายบุลยา สาม่าน
นางจิตติญา มะสุวรรณ
๓๔.กระจายสุทธิธรรมโมฯ50
55
เด็กชายรอมดี้ หัดยี
56
เด็กชายอรรถพันธ์ เอียดเหร็ม
57
18
เด็กชายธนพล เส็มหล่อ
น.ส.สุพรรษา ทองหยอด
๓๕.ชุมชนวัดน้ำขาว79เงิน4
58
เด็กชายสุวิชาดา ทองด้วง
59
เด็กหญิงทิภัสชา คงเพชร
60
19
เด็กหญิงพัชรินย์ หมัดล่าเตะ
นางสาวแมะยา สะตะ
๓๖.บ้านสะกอม50
61
เด็กหญิงอานิษา โตะเส็น
62
เด็กชายชัยยุทธ มะหะจิ
63
20
เด็กชายอดิศักดิ์ สัยมาบู
นางสาวน้องนุต มณี
๓๗.บ้านตลิ่งชัน60ทองแดง11
64
เด็กชายซาฟีรีน มะเด
65
เด็กชายอับดุลรอหีม มะลีเล๊าะ
66
21
เด็กชายอัลอัชฮา ดำรงเดชา
นางอัญญาวี อับดุลลาเตะ
๓๘.บ้านป่างาม59
67
เด็กชายกฤษดา หมานถัด
68
เด็กหญิงสูกัยดา สมหวัง
69
22
เด็กชายวรเทพ มะซอ
นางเนตรชนก กัญจนกาญจน์
๓๙.บ้านนนท์60ทองแดง11
70
เด็กหญิงโนรานี โอะหรี
71
เด็กหญิงลดาวัลย์ คงสบาย
72
23
เด็กชายอามีรุล บุญรัตนัง
นางสุดา พงษ์พันธ์
๔๐.บ้านสุเหร่า
45
73
เด็กหญิงนุรฮานีซา อิมิง
74
เด็กหญิงนัศริน และสัน
75
24
เด็กหญิงสุไรคอ แวเซ็ง
นางสาวอภิชญา
๔๓.บ้านปากบาง
60ทองแดง11
76
เด็กหญิงกิตญา สังปีด
77
เด็กชายธนวัฒน์ นุ้ยแนบ
78
25
เด็กหญิงอัสรีน่า สาบก
นางสาวนูรีฮัน อาเล็ง
๔๔.บ้านทรายขาว
51
79
เด็กหญิงเดียนาร์ หมุสา
80
เด็กชายเตาฟิก สุเด็น
81
26
เด็กหญิงกิตติชัญญา หนักแดง
นางฉอ้อน ทองแจ่ม
๔๕.ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
60ทองแดง11
82
เด็กหญิงกรกช กุ้งแก้ว
83
เด็กหญิงวรปภา หนูน้อย
84
27
เด็กหญิงพิชชาพร มินะหมัด
นางศศิธร หิรัญสาลี
๔๖.เหมืองควนกรด
45
85
เด็กหญิงวิชุดา ทองปาน
86
เด็กหญิงศรณภัทร องค์พลาย
87
28
เด็กหญิงณัจญา หลำหวัง
นางสาวรัตนา ตำฮอย
๔๘.วัดเกษมรัตน์
60ทองแดง11
88
เด็กหญิงสุพิชชา กุ้งแก้ว
89
เด็กชายธันวา หมัดสุวรรณ
90
29
เด็กหญิงภณิดา โต๊ะบาหมะ
นางสาวดรุณี ปานแก้ว
๔๙.บ้านช้างคลอด
50
91
เด็กชายเผ่าพงศ์ ทองพรม
92
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุขรัตน์
93
30
เด็กชายธนาวุฒิ สุกรักษ์
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วคง
๕๐.บ้านท่าหมาก
-
94
เด็กชายดลภพ คงเต็ม
95
เด็กชายนันทวิย์ เอียดแก้ว
96
31
เด็กชายอัฟฟาน เพ็ชรภักดี
นางสาวกันนภัค เพชรรัตน์
๕๑.บ้านสะพานหัก
58
97
เด็กหญิงซีรีน สีสาแม
98
เด็กหญิงกอรีอ๊ะ เหย็มแหละ
99
32
เด็กชายมูซักกรี เอียดยี
นางสาวอารีซ่า ม่าอูน
52.อนุบาลอิสลามสงขลา60ทองแดง11
100
เด็กหญิงอมุยริน ยะนายเดิม
Loading...
 
 
 
๑.ปั้นดินน้ำมัน
๒.ฉีก ตัด ปะ กระดาษ
๓.เล่านิทานประกอบท่าทาง
๔.วาดภาพระบายสีเทียน
ดนตรี ระนาดเอก
ระนาดทุ้ม
ฆ้องวงใหญ่
ฆ้องวงเล็ก
ซอด้วง
ซออู้
จะเข้
ขิม ๗ หย่อง
ขลุ่ยเพียงออ
เพลงไทย ป. ๑ - ๖ ประเภทเดี่ยว
อังกะลุง ป.๑ - ๖
เพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป. ๑ - ๖
เพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ม. ๑ - ๓
เพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.๑-๖
เพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.๑-๓
เพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.๑-๖
เพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.๑-๓
เพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.๑-๖
เพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.๑-๓
เพลงสากล ชาย ป.๑-๖
เพลงสากล ชาย ม.๑-๓
เพลงสากล หญิง ป.๑-๖
เพลงสากล หญิง ม.๑-๓
เพลงพระราชนิพน์ ชาย ป.๑-๖
เพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ม.๑-๓
เพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.๑-๖
เพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.๑-๓
วงเครื่องลม ป.๑-๖
ขับขานประสานเสียง ป.๑-๖
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.๑-๓
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.๔-๖
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.๑-๓
วาดภาพระบายสี ป.๑-๓
วาดภาพระบายสี ป.๔-๖
วาดภาพระบายสี ม.๑-๓
วาดภาพประเพณีไทย ม.๑-๓
วาดภาพไทยสีเอกรงค์ม.๑-๓
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๑-๓
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.๔-๖
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑-๓
วาดภาพลายเส้น ม.๑-๓
ประติมากรรมลอยตัว ป.๑-๓
ประติมากรรมลอยตัว ป.๔-๖
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-3
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.๑-๓
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.๔-๖
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.๑-๓
ประกวดโครงงานสร้างทฤษฎี ป.4-6
ประกวดโครงงานสร้างทฤษฎี ม.๑-๓
ประเภทบูรณาการความรู้ ป.๔-๖
ประเภทบูรณาการความรู้ ม.๑-๓
สร้างสรรค์ผลงาน ฯ ป.4-6
สร้างสรรค์ผลงาน ฯ ม.๑-๓
คณิตคิดเลขเร็ว ป.๑-๓
คณิตคิดเลขเร็ว ป.๔-๖
คณิตคิดเลขเร็ว ม.๑-๓
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-๓
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-๖
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-๓
อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.๔-๖
อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.๑-๓
เรียงร้อยถ้อยคำป.๑-๓
เรียงร้อยถ้อยคำป.๔-๖
เรียงร้อยถ้อยคำ ม.๑-๓
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยป.๑-๓
สร้างสรรค์วรรณคดีไทยป.๔-๖
สร้างสรรค์วรรณคดีไทยม.๑-๓
กลอนสี่ ๔ บท ป.๔-๖
กาพย์ยานี ๑๑ ๘ บท ม.๑-๓
เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓
เครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ป.๔-๖
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนานป.๔-๖
เครื่องบิน(บินนาน) ม.๑-๓
เครื่องบิน(บินไกล)ม.๑-๓
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ม.1-3
โครงงานวิทยาศาสตร์(ทดลอง)ป.๔-๖
โครงงานวิทยาศาสตร์(ทดลอง)ม.๑-๓
โครงงานวิทยฯ(ประดิษฐ์)ป.๔-๖
โครงงานวิทยฯ(ประดิษฐ์)ม.1-3
Science Show ป.4-6
Science Show ม.1-3
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ป.4-6
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ม.1-3
เพลงคุณธรรม ป.๑-๓
๑. ป.๔-๖
เพลงคุณธรรม ม.๑-๓
โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓
โครงงานคุณธรรม ป.๔-๖
โครงงานคุณธรรม ม.๑-๓
ภาพยนตร์สั้น ป.๔-๖
เล่านิทานคุณธรรม ป.๑-๓
เล่านิทานคุณธรรม ป.๔-๖
เล่านิทานคุณธรรม ม.๑-๓
มารยาทไทย ป.๑-๓
มารยาทไทย ป.๔-๖
มารยาทไทย ม.๑-๓
สวดมนต์แปล ป.๑-๖
แอโรบิก ป.๑-๖
ตอบปัญหาสุขศึกษา ป.๑-๖
ตอบปัญหาสุขศึกษา ม.๑-๓
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ป.๑-๖
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-๓
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.๑-๖
ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ๔-๖
ของใช้จากวัสดุธรรมชาติม.๑-๓
จักสานไม้ไผ่ ป.๔-๖
จักสานไม้ไผ่ ม.๑-๓
พานพุ่มสักการะ ป. 4 - 6
โครงงานอาชีพ ป.๔-๖
โครงงานอาชีพ ม.๑-๓
จัดสวนถาดแบบแห้ง ป.๔-๖
จัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑ - ๓
แปรรูปอาหาร ป.๔-๖
แปรรูปอาหาร ม.๑-๓
น้ำพริก ผักสด ป.๔-๖
น้ำพริก ผักสด ม.๑-๓
อาหารคาวหวานจานเดียว ป.๔-๖
อาหารคาวหวานจานเดียว ม.๑-๓
แกะสลักผักผลไม้ ป.๔-๖
แกะสลักผักผลไม้ ม.1-3
ผูกเงื่อนเดินทรงตัวโยนบอลป.๑-๓
การใช้เข็มทิศ ป.4-6
กิจกรรมสภานักเรียน ป.๔-๖
ค่ายพักแรม ม.๑-๓
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑-๓
การ์ตูนแอนิเมชั่นม.๑-๓
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ม.๑-๓
สร้างเกมสร้างสรรค์ป.๔-๖
สร้างเกมสร้างสรรค์ม.๑-๓
หนังสืออิเลคทรอนิกส์ ป.๔-๖
หนังสืออิเลคทรอนิกส์ ม.๑-๓
โปรแกรมนำเสนอ ป.๔-๖
การสร้าง Webpage ป.๔-๖
หนังสือเล่นเล็ก ป.๔-๖
หนังสือเล่นเล็ก ม.๑-๓
ยุวบรรณารักษ์ ป.๔-๖
ยุวบรรณารักษ์ ม.๑ - ๓
อนาซีดภาษาไทย ป.๑-๓
อนาซีดภาษาไทย ป.๔-๖
อนาซีดภาษาไทย ม.๑-๓
ตอบปัญหาอิสลามศึกษา ป.๑-๓
ตอบปัญหาอิสลามศึกษาป.๔-๖
ตอบปัญหาอิสลามศึกษา ม.๑-๓
หนังสือเล่มเล็กเรียนรู้ป.๔-๖
หนังสือเล่มเล็กเรียนรู้ม.1-3
อ่านข่าวสติปัญญาป.๑-๖
อ่านข่าวเรียนรู้ ป.๑-๖
งามอย่างไทยสติปัญญาป.๑-๖
ทำอาหารสติปัญญา ป.๑-๖
ทำอาหารเรียนรู้ ป.๑-๖
บายสีปากชามสติปัญญา ป.๑-๖
ของใช้จากเศษวัสดุสติปัญญาป.๑-๖
ของใช้จากเศษวัสดุเรียนรู้ ป.๑-๖
ของเล่นจากเศษวัสดุสติปัญญาป.๑-๖
ของเล่นจากเศษวัสดุเรียนรู้ป.๑-๖
โปรแกรม Paint สติปัญญาป.๑-๖
โปรแกรม Paintสติปัญญาม.๑-๓
โปรแกรม Paint เรียนรู้ป.๑-๖
จัดสวนถาดแบบชื้อนเรียนรู้ป.๑-๖
จัดสวนถาดแบบแห้งเรียนรู้ป.๑-๖
วาดภาพการได้ยิน ม.1-3
วาดภาพสติปัญญา ป.๑-๖
วาดภาพสติปัญญา ม.1 - 3
วาดภาพเรียนรู้ ป 1-6
วาดภาพเรียนรู้ ม.1-3
เต้นหางเครื่องเรียนรู้ป.๑-๖
ไทยลูกทุ่งสติปัญญา ป.1-6
ไทยลูกทุ่งสติปัญญา ม.1-3
ไทยลูกทุ่งร่างกาย ป.1-6
29-ไทยลูกทุ่ง 1-6
ไทยลูกทุ่งเรียนรู้ ม.1-3