ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนบ้านอำปึล
2
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 289 คน
3
ลำดับระดับชั้นห้องเพศรวม
4
12ชายหญิง
5
1อนุบาล 223121224
6
2อนุบาล 338172138
7
3ประถมศึกษาปีที่ 1157815
8
4ประถมศึกษาปีที่ 233221133
9
5ประถมศึกษาปีที่ 32122232043
10
6ประถมศึกษาปีที่ 42314923
11
7ประถมศึกษาปีที่ 533191433
12
8ประถมศึกษาปีที่ 632181331
13
9มัธยมศึกษาปีที่ 11310313
14
10มัธยมศึกษาปีที่ 21810818
15
11มัธยมศึกษาปีที่ 31661218
16
รวม26522158131289
17
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100