รายชื่อบุคลากรสาธารณสุข
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
รายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.
2
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
3
แก้ไข ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559
4
สถานบริการลำดับชื่อ สกุลตำแหน่งปฏิบัติงานสถานะตำแห่ง
เริ่มปฏิบัติงานเมื่อ
หลักสูตรจ.อยู่ที่
เลขที่ตำแหน่ง
5
รพ.สต.
6
มหาชัย1นางเกณิกา วงค์ศรีชา
ผอ.รพ.สต. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ข้าราชการขรกมหาชัย84823
7
2นายประวิทย์ นามอำนาจจพ.สาธารณสุขชำนาญงานข้าราชการขรกมหาชัย84122
8
3
นางสาวปิยนุช ไชยต้นเทือก
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ลูกจ้างนักเรียนทุน
พกส1 มีค. 2554มหาชัย
9
4
นางสาววรรณภา เพียชามาตย์
นักวิชาการสาธารณสุข
ลูกจ้างสายวิชาชีพ
พกส1 เมย. 2554มหาชัย
10
5นางกนกวรรณ ดวงจันทร์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ข้าราชการขรก1 ตค 57NPโคกสูง188011
11
6นางสรินทร แสนสุภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ลูกจ้างพกส2548
12
7นางยุพาพรรณ แสนสุภาผู้ช่วยแพทย์แผนไทยลูกจ้างพกส2551
13
8นางกลัยรัตน์ แสนสุภาลูกจ้างทำความสะอาดลูกจ้างจ้างเหมา2545
14
โคกสูง1นายทวี ดีละ
ผอ.รพ.สต. (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
ข้าราชการขรก2534นามะเขือ84826
ส่งเปลี่ยน จ
15
2นายเสรีชัย โยธีเจ้าพนักงานสาธารณสุขข้าราชการขรก1 มีค. 2552โคกสูง188015
16
3นางนพดา วงค์สินไชยเจ้าพนักงานสาธารณสุขข้าราชการลูกจ้าง1 มีค. 2553โคกสูง93734
17
4นางสาวภัสรา แสงวงค์นักวิชาการสาธารณสุข
ลูกจ้างสายวิชาชีพ
พกส1 เมย. 2554โคกสูง
18
5
นางสาวสุปราณี แขวงเมือง
จพ.ทันตสาธารณสุข
ลูกจ้างสายวิชาชีพ
ลูกจ้าง1 เมย.57โคกสูง
19
6นางรัตนา อุดมเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ลูกจ้างพกส2548
20
7
นส.ประวีณา สีหนองห้าง
พยาบาลวิชาชีพ
ลูกจ้างสายวิชาชีพ
พกส NPสค 2556
NP5611242804
โคกสูง
21
9นางแววตา หามวงค์ลูกจ้างทำความสะอาดลูกจ้างจ้างเหมา2545
22
โคกสว่าง1นายสุธรรม เคนนาดี
ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน)
ข้าราชการขรก
หนองเทาใหญ่
84829
23
2
นางสาวภูนีรัตน์ ลี้พล
พยาบาลวิชาชีพข้าราชการขรก2543NPโคกสว่าง155714
24
3นายธีรพล ธงชัยเจ้าพนักงานสาธารณสุขข้าราชการขรก1 มีค. 2553มหาชัย11497
25
4นางสาวอ้อมใจ ขันตีนักวิชาการสาธารณสุข
ลูกจ้างสายวิชาชีพ
พกส1 เมย. 2554โคกสว่าง
26
5นางสุทธิตา แสงจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ลูกจ้างพกส1 ธค. 2554
27
6นางสาวปิยะนุช ทองคำจพ.ทันตสาธารณสุข
ลูกจ้างสายวิชาชีพ
พกส1 เมย.2557โคกสว่าง
28
7นางดารุณี แสนนาวาลูกจ้างทำความสะอาดลูกจ้างจ้างเหมา2538
29
หนองเทาใหญ่
1นายพยาทัย บัวชุม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.)
ข้าราชการขรกโคกสูง84819
30
2นายสุรศักดิ์ ยอดมงคล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ข้าราชการขรก
หนองเทาใหญ่
84831
31
3นายสิทธิรงค ์บัวชุม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (รก.ผอ.รพ.สต.)
ข้าราชการขรกสสอ.ปลาปาก84891
32
4นางปานใจ สิงห์พันธ์
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
ข้าราชการขรก1 พย.2554
หนองเทาใหญ่
115753
33
5นางวาสนา พ่อตาแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ลูกจ้างพกส
34
6นางสาวกลิ่นผกา คำสอนพนักงานบันทึกข้อมูลลูกจ้างจ้างเหมา1 มีค. 2554
35
7นางไพระนา ดวงกุลสาลูกจ้างทำความสะอาดลูกจ้างจ้างเหมา2545
36
หนองฮี1นายสุทธิพร สุพล
ผอ.รพ.สต. (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
ข้าราชการขรกหนองฮี58032
37
2นางพินโย มีโชติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการข้าราชการขรก3 ธค 2529NPหนองฮี85675
38
3
นางสาวแคทรียา สุวรรณไตรย์
นักวิชาการสาธารณสุข
ลูกจ้างสายวิชาชีพ
พกส1 เมย. 2554หนองฮี
39
4นางวรมา ขันตี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ลูกจ้างพกส2547
40
5นายอัฒพงษ์ ขันทีท้าวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการข้้าราชการขรกกุตาไก้153698
41
6นางลักขณา มุลเมืองผู้ช่วยแพทย์แผนไทยลูกจ้างพกส2554
42
7
นางกัญญาลักษณ์ แก่นจันทร์
จพ.สาธารณสุข
ลูกจ้างนักเรีียนทุน
พกสหนองฮี
43
8
นางสาวชาริณี บุณรังศรี
จพ.ทันตสาธารณสุข
ลูกจ้างสายวิชาชีพ
ลูกจ้าง
44
9นางไป่ อินทะจักร์ลูกจ้างทำความสะอาดลูกจ้างจ้างเหมา2543
45
นาดอกไม้1นายอภิชาติ ขันตีนักวิชาการสาธารณสุขหนองฮี84813
46
2
พจอ.ธีระยุทธ อรรคสังข์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการข้าราชการขรกNPนาดอกไม้85091
47
3
นางสาวทิพย์สุดา ใยบัว
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ลูกจ้างนักเรียนทุน
พกส1 มีค. 2554นาดอกไม้
48
4
นายกิตติศักดิ์ ภูลายเรียบ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ลูกจ้างพกส
49
5
นายอโรแมน แก้้วมณีชัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขข้าราชการขรกสสอ.ปลาปาก84158
ส่งเปลี่ยน จ
50
6นางคำใบ นันชนะลูกจ้างทำความสะอาดลูกจ้างจ้างเหมา2545
51
กุตาไก้1
นายสุรศักดิ์ิ์ ยอดมงคล
หนองเทาใหญ่
52
2
นางสาวสุภัตรา สายเนตร
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
ข้าราชการขรกกุตาไก้188016
53
3
นายเทพพิทักษ์ คนคล่อง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ข้าราชการขรกNP
หนองเทาใหญ่
155652
54
4นางพนมพร อัตติยะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการข้าราชการขรกรพ.นครพนม155853
55
5
นางสาวพลอยไพลิน ทับทิม
นักวิชาการสาธารณสุข
ลูกจ้างสายวิชาชีพ
พกส1 พย. 2554กุตาไก้
56
6นางรวินทร์นิภา ขันคำลูกจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างจ้างทดแทน
57
7นางรัศมี เหมหาลูกจ้างทำความสะอาดลูกจ้างจ้างเหมา2543
58
8นายศราวุธ พิมลังจพ.ทันตสาธารณสุข
ลูกจ้างนัักเรียนทุน
พกสเมษายน 2555กุตาไก้
59
นามะเขือ1นายชัชวาล นามพลแสน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ข้าราชการขรกนามะเขือ84829
60
2
นายเมธาวุฒิ เชื้อกุณะ
พยาบาลวิชาชีพข้าราชการขรกนามะเขือ
61
3นางประภาสิริ แมดจ่อง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ลูกจ้างสายวิิชาชีพ
ลูกจ้าง NP1 ตค. 2554
62
4
นางออนอุมา มหาลาภไพศาล
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยลูกจ้างพกส
63
5
นางสาวพรศรี เขมปัญญา
ลูกจ้างทำความสะอาดลูกจ้างพกส2554
64
6
นางสาว นิราวัลย์ ทนุราช
จพ.สาธารณสุขลูกจ้างจ้างเหมา2545นามะเขือ
65
โพนสวาง1
นางสาวขวัญใจ ไชยต้นเทือก
ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน)
ข้าราชการขรกโพนสวาง84835
66
2นายสถาพร มุ่งหมายจพ.สาธารณสุขชำนาญงานข้าราชการขรกโพนสวาง84820
67
3นางพิมพ์ญดา สุนาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการข้าราชการขรก NPโพนสวาง84184
68
4
นายธนบูลย์ ทุ่มเที่ยง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ลูกจ้างพกส
69
5นางรักมณี ราศรีลูกจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างจ้างเหมา1 มีค. 2554
70
6นายคมสันติ ครโสภา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ข้าราชการขรกโพนสวาง
71
7นางกัลยา คำสงค์ลูกจ้างทำความสะอาดลูกจ้างจ้างเหมา2545
72
สสอ.ปลาปาก1นายอาทิตย์ สุทธิสารสาธารณสุขอำเภอข้าราชการขรกสสอ.
73
2นายธวัชชัย แสงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ข้าราชการขรกนาดอกไม้84832
74
3นางประนมพร เจริญศรีจพ.สาธารณสุขชำนาญงานข้าราชการขรก1 ต.ค. 2530
หนองเทาใหญ่
84830
75
4นางวาสนา ดวงขำทวีสุขจพ.ธุรการชำนาญงานข้าราชการขรกสสอ.ปลาปาก84810
76
5นายจตุรวิทย์ ปู่ฝ้าย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ข้าราชการขรก
26 มกราคม 2560
สสอ.ปลาปาก
77
6นางสุทธิณี เคนนาดีลูกจ้างทำความสะอาดลูกจ้างพกส
78
7นายมุฏฐิฑ์ไกร โพธิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ข้าราชการขรกโพนสวาง84837
79
8
Loading...
 
 
 
รายชื่อ
ตามจ
จนทเทียบปชช
ชมรม สธ เพื่อนช่วยเพื่อน