จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ที่แพทยสภาอนุมัติ ปีการฝึกอบรม 2563 รอบ 1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBR
1
จำนวนแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) สาขาประเภทที่ 1 และ 2 ที่แพทยสภาอนุมัติ ปีการฝึกอบรม 2563 รอบ 1
รวม / ชือสาขา
พยาธิวิทยากายวิภาคพยาธิวิทยาคลินิกเวชศาสตร์บริการโลหิตเวชศาสตร์ครอบครัวจิตเวชศาสตร์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นนิติเวชศาสตร์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาเวชศาสตร์นิวเคลียร์เวชศาสตร์ฉุกเฉินอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาอายุรศาสตร์โรคเลือดโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กประสาทศัลยศาสตร์ศัลยศาสตร์กุมารศัลยศาสตร์ศัลยศาสตร์ทรวงอกรังสีวิทยาวินิจฉัยวิสัญญีวิทยาเวชศาสตร์ฟื้นฟูสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยากุมารเวชศาสตร์ระบาดวิทยาเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวเวชศาสตร์การบินเวชศาสตร์ทางทะเลเวชศาสตร์ป้องกันคลินิกสาธารณสุขศาสตร์สุขภาพจิตชุมชนอาชีวเวชศาสตร์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาโสต ศอ นาสิกวิทยาออร์โธปิดิกส์อายุรศาสตร์ประสาทวิทยาจักษุวิทยาศัลยศาสตร์ตกแต่งตจวิทยา
2
รหัสพธ111พธ112พธ114
วค121
จพ121จพ122พธ121
รส121
รส122
วฉ121
อย121
อย122
กม211
ปศ211ศศ211ศศ212ศศ213
รส211
วส211
วฟ211
สน211
กม221
วป221
วป222
วป223
วป224
วป225
วป226
วป227
วป228
ศศ221สศ221
อธ221
อย221
อย222
จษ231ศศ241
อย241
3
จำนวนแผนงานฝึกอบรม ก (โปรแกรม)358832379756518898103058814922191211211511121913111198
4
ศักยภาพการฝึกอบรมปี 2563
2,6954513418846212325151742739183420214251271574615023510104545421367515055351822829
5
จำนวนแพทย์ใช้ทุน/ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ (แผน ข) ปี 25633712811227314412414116356021133810139
6
รหัส
ชื่อสถาบันฝึกอบรม / จำนวนแพทย์ประจำบ้านที่อนุมัติ
2,08935941803819212012154243816261461221941304011516110104544419356011233047732829
7
101ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล2856365864851034153523281016262511123181057
8
102จุฬาลงกรณ์ ม.-คณะแพทยศาสตร์215722863663956341224182581223246782981054
9
103ม.เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์9445213224142162511367336173521
10
104ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี1874421474232145534122220205815579215855
11
105ม.สงขลานครินทร์-คณะแพทยศาสตร์66716210117813122555161
12
106ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์674412216121246833452415142
13
107
พบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
124564103521828666923610184523
14
108ม.ศรีนครินทรวิโรฒ-คณะแพทยศาสตร์8134
15
109ม.ธรรมศาสตร์-คณะแพทยศาสตร์712626226755622620372
16
110ม.นวมินทราธิราช-คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล86812122538824616342
17
111ม.นเรศวร-คณะแพทยศาสตร์10642
18
112ม.บูรพา-คณะแพทยศาสตร์-22
19
113ม.มหิดล-คณะเวชศาสตร์เขตร้อน55
20
114พบ-โรงพยาบาลค่ายสุรนารี02
21
115พบ-โรงพยาบาลอานันทมหิดล02
22
116พร-กรมแพทย์ทหารเรือ55
23
117พร-โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์0
24
118พร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า95224
25
119พอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช536928564814
26
120พอ-สถาบันเวชศาสตร์การบิน44
27
121สกท-โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา8611
28
122สตช-โรงพยาบาลตำรวจ4282942107
29
123กทม-สำนักการแพทย์0
30
124กทม-โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์633
31
125กทม-โรงพยาบาลตากสิน0
32
201กคร-สำนักระบาดวิทยา1010
33
202กพ-โรงพยาบาลราชวิถี94383103421246819372
34
203กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน292441063
35
204กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี10644
36
205กพ-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์77
37
206กพ-สถาบันประสาทวิทยา1248
38
207กพ-สถาบันพยาธิวิทยา33
39
208กพ-สถาบันโรคทรวงอก22
40
209กพ-สถาบันโรคผิวหนัง66
41
210กพ-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี3021423
42
211กรมอนามัย44
43
212กสจ-โรงพยาบาลศรีธัญญา624
44
213กสจ-สถาบันยุวประสารทไวทโยปถัมภ์22
45
214กสจ-สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา88
46
215สป-โรงพยาบาลขอนแก่น4178364625
47
216สป-โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร0
48
217สป-โรงพยาบาลชลบุรี356853517
49
218สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์9542
50
219สป-โรงพยาบาลนครพิงค์523
51
220สป-โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา77
52
221สป-โรงพยาบาลพระปกเกล้า12433211
53
222สป-โรงพยาบาลพุทธชินราช206332610
54
223สป-โรงพยาบาลพุทธโสธร0
55
224สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา536862246316
56
225สป-โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช04
57
226สป-โรงพยาบาลมหาสารคาม33
58
227สป-โรงพยาบาลร้อยเอ็ด33
59
228สป-โรงพยาบาลระยอง0
60
229สป-โรงพยาบาลราชบุรี224
61
230สป-โรงพยาบาลลำปาง1044112
62
231สป-โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช0
63
232สป-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์12523114
64
233สป-โรงพยาบาลสระบุรี04
65
234สป-โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์336
66
235สป-โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี116
67
236สป-โรงพยาบาลสุรินทร์4134
68
237สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่267424315
69
238สป-โรงพยาบาลอุดรธานี4224
70
239สป-โรงพยาบาลอุตรดิตถ์0
71
240กพ-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ0
72
241สป-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง0
73
242กคร-กรมควบคุมโรค55
74
126กทม-โรงพยาบาลกลาง0
75
243สป-โรงพยาบาลนครปฐม33
76
244สป-โรงพยาบาลยะลา22
77
245สป-โรงพยาบาลบุรีรัมย์743
78
246สป-โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า22
79
247สป-โรงพยาบาลตรัง55
80
248สป-โรงพยาบาลอำนาจเจริญ11
81
249สป-โรงพยาบาลศรีสะเกษ33
82
251สป-โรงพยาบาลสกลนคร22
83
127มศว-ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ44
84
252สป-โรงพยาบาลสงขลา55
85
253สป-โรงพยาบาลเพชรบูรณ์11
86
254สป-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต11
87
250
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
0
88
128
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
0
89
255สป-โรงพยาบาลกำแพงเพชร0
90
256สป-โรงพยาบาลแพร่0
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
หมายเหตุ
Loading...