ชีตผลการนิเทศระดับโรงเรียน สำหรับ สพท. (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1
Timestampโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ขนาดโรงเรียน
ระดับที่จัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 ความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดที่ 2 ความพร้อมด้านระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 3 ความพร้อมของเครื่องรับโทรทัศน์ อุปกรณ์มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน
ตัวชี้วัดที่ 4 ความพร้อมด้านบุคลากรด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลระบบและบำรุงรักษา
ตัวชี้วัดที่ 5 จัดให้มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
สรุปมาตรฐานที่ 1
ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 1 การกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 การเป็นผู้นำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)อย่างต่อเนื่อง *
ตัวชี้วัดที่ 3 การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคคลากรด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 5 การประเมินและรายงานผล
สรุปมาตรฐานที่ 2
ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 1 จัดเตรียมสื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 2 พัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 5 วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลายคลอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัด หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง และแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 6 นำผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และวางแผนการสอนซ่อมเสริม โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) *
ตัวชี้วัดที่ 7 เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ เพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอันที่จะได้นำองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สรุปมาตรฐานที่ 3
ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สพป.) หรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สพม.) มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น
สรุปมาตรฐานที่ 4
ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สรุป 4 มาตรฐาน
2
3
5/28/2017 13:14:53บ้านดอนเชียงคูณสพป.สพป.สกลนคร เขต1
ขนาดเล็ก (นร. ไม่เกิน 120 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา222222
ครูส่วนมากใช้สื่อเทคโนโลยี
สัญญาณdltvห้องป.2จะใช้ได้เป็นบางครั้ง
ติดต่อผู้รู้มาดูแลระบบสัญญาณ
333333---23222222---22232---2
4
5/28/2017 14:44:28บ้านกุดสะกอยสพป.สพป.สกลนคร เขต 1
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา33333333333333333333333333
5
5/30/2017 14:51:09บ้านตองโขบสพป.สพป.สน.1
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา21132223232221212112222222
6
6/21/2017 15:21:43บ้านดู่ลาดสพป.สพป ยโสธร เขต 2
ขนาดเล็ก (นร. ไม่เกิน 120 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3)
112112
ให้มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)ช่วยเหลือกันแบบยั่งยืน
ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)อย่างต่อเนื่อง
ด้านบุคลากรด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลระบบและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
222222
ให้มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)ช่วยเหลือกันแบบยั่งยืน
-
ด้านบุคลากรด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลระบบและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
22222222
วัดและประเมินผลตามสภาพจริงหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง และแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียน
-
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
22222---2
7
6/29/2017 10:48:50
บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
สพป.สพป.ยโสธร 2
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา232122
ความพร้อมด้านระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ขาดความพร้อมด้านบุคลากรด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลระบบและบำรุงรักษา
อบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลระบบและบำรุงรักษา
222322
การส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคคลากรด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
ไม่มีไม่มี22222222ไม่มีไม่มีไม่มี22111ไม่มี
นักเรียนขาดทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตร
ไม่มี2
8
6/29/2017 15:57:35บ้านเตาไหสพป.สพป.ยโสธร เขต 2
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3)
21222222232222222232232222
9
7/8/2017 22:09:51วัดหนองมะกอกสพป.อุทัยธานี เขต 2
ขนาดเล็ก (นร. ไม่เกิน 120 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3)
323222คอมพิวเตอร์พร้อม
สัญญาณอินเทอร์เนต ไม่ค่อยดี
สัญญาณ wifi233323
ความสามารถของผู้บริหาร
32223322232222
10
7/8/2017 22:09:52วัดหนองมะกอกสพป.อุทัยธานี เขต 2
ขนาดเล็ก (นร. ไม่เกิน 120 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3)
323222คอมพิวเตอร์พร้อม
สัญญาณอินเทอร์เนต ไม่ค่อยดี
สัญญาณ wifi233323
ความสามารถของผู้บริหาร
32223322232222
11
9/5/2017 11:25:22บ้านบำรุงวิทย์สพป.สพป.นราธิวาส3
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา22221222111111111111222122
12
9/6/2017 11:59:22บ้านบูเก๊ะบือแตสพป.สพป.นราธิวาส เขต3
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา11110122222222112102122222
13
9/6/2017 13:31:42บบ้านเจ๊ะเกสพป.สพป.นราธิวาส เขต3
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา21210122121221122102221112
14
9/13/2017 10:52:51บ้านละหารสพป.สพป.นราธิวาส เขต 3
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา00110001000001100000111110
15
9/13/2017 11:47:31ราชประสงค์สพป.นราธิวาส เขต 3
ขนาดเล็ก (นร. ไม่เกิน 120 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา00011011111111111111121111
16
9/14/2017 9:20:48โรงเรียนวัดร่อนสพป.สพป.นราธิวาส เขต 3
ขนาดเล็ก (นร. ไม่เกิน 120 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา233133
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิค
คณะนิเทศติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
33232322232222
ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดผลที่หลากหลายและขาดความรู้เรื่องเทคนิค
คณะนิเทศให้ความรู้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
23122
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV ครบร้อยเปอร์เซ็น
ในรายสาระวิชาผู้เรียนอาจจะเรียนไม่ทัน
2
17
9/26/2017 10:17:46แก้วเสด็จพิทยาคมสพม.สพม.24
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3), มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)
123332_--333333---23222222---22222---2
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Form Responses 2
Form Responses 1
 
 
Main menu