ชีตผลการนิเทศระดับโรงเรียน สำหรับ สพท. (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1
Timestampโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ขนาดโรงเรียน
ระดับที่จัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 ความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดที่ 2 ความพร้อมด้านระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 3 ความพร้อมของเครื่องรับโทรทัศน์ อุปกรณ์มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน
ตัวชี้วัดที่ 4 ความพร้อมด้านบุคลากรด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลระบบและบำรุงรักษา
ตัวชี้วัดที่ 5 จัดให้มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
สรุปมาตรฐานที่ 1
ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 1 การกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 การเป็นผู้นำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)อย่างต่อเนื่อง *
ตัวชี้วัดที่ 3 การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคคลากรด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 5 การประเมินและรายงานผล
สรุปมาตรฐานที่ 2
ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 1 จัดเตรียมสื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 2 พัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 5 วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลายคลอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัด หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง และแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 6 นำผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และวางแผนการสอนซ่อมเสริม โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) *
ตัวชี้วัดที่ 7 เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ เพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอันที่จะได้นำองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สรุปมาตรฐานที่ 3
ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สพป.) หรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สพม.) มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น
สรุปมาตรฐานที่ 4
ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สรุป 4 มาตรฐาน
2
3
5/28/2017 13:14:53บ้านดอนเชียงคูณสพป.สพป.สกลนคร เขต1
ขนาดเล็ก (นร. ไม่เกิน 120 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา222222
ครูส่วนมากใช้สื่อเทคโนโลยี
สัญญาณdltvห้องป.2จะใช้ได้เป็นบางครั้ง
ติดต่อผู้รู้มาดูแลระบบสัญญาณ
333333---23222222---22232---2
4
5/28/2017 14:44:28บ้านกุดสะกอยสพป.สพป.สกลนคร เขต 1
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา33333333333333333333333333
5
5/30/2017 14:51:09บ้านตองโขบสพป.สพป.สน.1
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา21132223232221212112222222
6
6/21/2017 15:21:43บ้านดู่ลาดสพป.สพป ยโสธร เขต 2
ขนาดเล็ก (นร. ไม่เกิน 120 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3)
112112
ให้มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)ช่วยเหลือกันแบบยั่งยืน
ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)อย่างต่อเนื่อง
ด้านบุคลากรด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลระบบและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
222222
ให้มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)ช่วยเหลือกันแบบยั่งยืน
-
ด้านบุคลากรด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลระบบและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
22222222
วัดและประเมินผลตามสภาพจริงหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง และแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียน
-
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
22222---2
7
6/29/2017 10:48:50
บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
สพป.สพป.ยโสธร 2
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา232122
ความพร้อมด้านระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ขาดความพร้อมด้านบุคลากรด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลระบบและบำรุงรักษา
อบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลระบบและบำรุงรักษา
222322
การส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคคลากรด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
ไม่มีไม่มี22222222ไม่มีไม่มีไม่มี22111ไม่มี
นักเรียนขาดทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตร
ไม่มี2
8
6/29/2017 15:57:35บ้านเตาไหสพป.สพป.ยโสธร เขต 2
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3)
21222222232222222232232222
9
7/8/2017 22:09:51วัดหนองมะกอกสพป.อุทัยธานี เขต 2
ขนาดเล็ก (นร. ไม่เกิน 120 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3)
323222คอมพิวเตอร์พร้อม
สัญญาณอินเทอร์เนต ไม่ค่อยดี
สัญญาณ wifi233323
ความสามารถของผู้บริหาร
32223322232222
10
7/8/2017 22:09:52วัดหนองมะกอกสพป.อุทัยธานี เขต 2
ขนาดเล็ก (นร. ไม่เกิน 120 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3)
323222คอมพิวเตอร์พร้อม
สัญญาณอินเทอร์เนต ไม่ค่อยดี
สัญญาณ wifi233323
ความสามารถของผู้บริหาร
32223322232222
11
9/5/2017 11:25:22บ้านบำรุงวิทย์สพป.สพป.นราธิวาส3
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา22221222111111111111222122
12
9/6/2017 11:59:22บ้านบูเก๊ะบือแตสพป.สพป.นราธิวาส เขต3
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา11110122222222112102122222
13
9/6/2017 13:31:42บบ้านเจ๊ะเกสพป.สพป.นราธิวาส เขต3
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา21210122121221122102221112
14
9/13/2017 10:52:51บ้านละหารสพป.สพป.นราธิวาส เขต 3
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา00110001000001100000111110
15
9/13/2017 11:47:31ราชประสงค์สพป.นราธิวาส เขต 3
ขนาดเล็ก (นร. ไม่เกิน 120 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา00011011111111111111121111
16
9/14/2017 9:20:48โรงเรียนวัดร่อนสพป.สพป.นราธิวาส เขต 3
ขนาดเล็ก (นร. ไม่เกิน 120 คน)
ปฐมวัย, ประถมศึกษา233133
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิค
คณะนิเทศติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
33232322232222
ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดผลที่หลากหลายและขาดความรู้เรื่องเทคนิค
คณะนิเทศให้ความรู้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
23122
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV ครบร้อยเปอร์เซ็น
ในรายสาระวิชาผู้เรียนอาจจะเรียนไม่ทัน
2
17
9/26/2017 10:17:46แก้วเสด็จพิทยาคมสพม.สพม.24
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3), มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)
123332_--333333---23222222---22222---2
18
7/17/2018 14:22:19บ้านกระทุมทองสพป.สพป.นครสวรรค์เขต 3
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3)
223222
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ระบบinternetช้า33323222222222322223
19
7/17/2018 14:22:35บ้านกระทุมทองสพป.สพป.นครสวรรค์เขต 3
ขนาดกลาง (นร. 121 - 500 คน)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3)
223222
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ระบบinternetช้า33323222222222322223
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...