ABFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดลือกเข้าศึกษาต่อ
2
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
3
ลำดับที่
ลำดับแยกห้อง
ชื่อ - สกุลโรงเรียนเดิม
ห้องเรียน
แผนการเรียน
4
11นางสาวเกสรา เกษี
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
5
22
นางสาวพิมพ์มาดา อินทรพานิชย์
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
6
33นางสาวเขมิกา ขำขจร
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
7
44นายอธิเดช ครุธเข็ม
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
8
55นายธนดล บุญภักดี
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
9
66
นางสาวจารุภัทร วิรุฬห์พุทธวงศ์
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
10
77
นางสาวศิรภัสสร พิมพ์เงิน
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
11
88
นางสาววรกานต์ ล้อมดวงจันทร์
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
12
99นายธนากร คามะนา
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
13
1010นายคัชพล แสงเนตร
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
14
1111
นางสาวกัลยรัตน์ ห้วยศิลา
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
15
1212
นางสาวพัตรพิมล สุวรรณ
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
16
1313
นางสาวสุธีกานต์ มณีรัตน์
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
17
1414นางสาวนิรชา ชัยสุข
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
18
1515นายบูรณศักดิ์ ลมปลิว
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
19
1616นายภูริช ขาวเจริญ
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
20
1717
นางสาวกนกรดา วิญญาสุข
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
21
1818
นางสาวจิราภรณ์ จันทร์กุล
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
22
1919
นางสาวกุลนันทน์ แสงประเสริฐ
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
23
2020นายศิริวัฒน์ ปรีเปรม
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
24
2121นายเนติพงศ์ สุขเกษม
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
25
2222นายโชคชัย แซ่ว่อง
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
26
2323
นางสาวพินทุสร วงษ์พงษ์
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
27
2424
นางสาวณัฏฐธิดา โกมลดิลกวงศ์
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
28
2525
นางสาวนภสร บุตรน้ำเพชร
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
29
2626
นางสาวพิชญธิดา ภูษาพริ้ว
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
30
2727
นางสาวปิยธิดา ศรีเพ็ง
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
31
2828นายสุรพัศ แสงเสวต
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
32
2929นายวิทยา สุดแสง
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
33
3030
นางสาวธิดาพร เดชสายบัว
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
34
3131นายกฤษนัย เผือกนวล
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
35
3232นายวัชรชัย ธิไชย
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
36
3333
นายธนกฤต เกียรติเสรีวงศ์
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
37
3434
นางสาวอรัญญา เผ่าพันธ์ดี
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
38
3535นายพลทรัพย์ พูลผล
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
39
3636
นางสาวพลอยนัฐชา พูนดี
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
40
3737
นางสาวสิรีธร กิติกรเศรษฐ์
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
41
3838นางสาววริษา ทำทอง
โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา43(บ้านคลองเขต)
ม.4/1วิทย์
42
3939
นางสาวพิมพ์ลภัส เจริญรุ่ง
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
43
4040
นางสาวจินดามณี รามมาศ
โรงเรียน
ชุมชนบ้านวังจันทน์
ม.4/1วิทย์
44
4141
นางสาวศิรภัสสร มั่นศรีจันทร์
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
45
4242
นางสาวชนิกานต์ ทองธรรมชาติ
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
46
4343นายสมพล วงศ์นาค
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
47
4444
นางสาวณัฐณิชา ชัยเลิศ
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
48
4545นายศุภรงค์ จั่นทอง
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/1วิทย์
49
50
51
ลำดับที่
ลำดับแยกห้อง
ชื่อ - สกุลโรงเรียนเดิม
ห้องเรียน
แผนการเรียน
52
461นางสาวปาณิสรา ชมภู่
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
53
472
นายสิทธินนท์ จันทร์ประทุม
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
54
483นางสาวศศิวิมล กงจีน
โรงเรียน
บ้านมะเดื่อม.4/2วิทย์
55
494นางสาวลลิตา ละดากร
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
56
505
นางสาวพิริยาภรณ์ บัลลัง
โรงเรียน
บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)
ม.4/2วิทย์
57
516
นางสาวกิตติศักดิ์ ชื่นตา
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
58
527นางสาวชนิกานต์ ศิลลา
โรงเรียน
บ้านพลงตาเอี่ยม
ม.4/2วิทย์
59
538
นางสาวกาญจน์สณี ทรงศรี
โรงเรียน
บ้านคลองสิบแปด
ม.4/2วิทย์
60
549
นางสาวสายธาร เท้าไม้สน
โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา๔๓(บ้านคลองเขต)
ม.4/2วิทย์
61
5510นางสาวธัญรดา หล่าลาภ
โรงเรียน
บ้านเขาซก(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)
ม.4/2วิทย์
62
5611นายปัญญา จันทรา
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
63
5712นางสาวนฤชญา แสวงผล
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
64
5813
นางสาวอารียา สุขล้ำเลิศ
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
65
5914
นางสาวสิรยากร พานเงิน
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
66
6015นายธีระ สุขพินิจ
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
67
6116
นางสาวอรกัญญา นารถมณี
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
68
6217
นางสาวจันทร์จิรา โพธิ์แก้ว
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
69
6318
นางสาว ปทิตตา สิงหะชัย
โรงเรียน
ชุมชบ้านวังจันทน์
ม.4/2วิทย์
70
6419นายพุฒินาท ช่วยทุกข์
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
71
6520นายติณภพ สุขสวัสดิ์
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
72
6621
นางสาวสาธิตา อ่วมเกตุ
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
73
6722นายสุนทร ผลาธิคุณ
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
74
6823นางสาวจันทรา ไตรวงษ์
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
75
6924
นายรัฐพงษ์ เพ็งจันทร์
โรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ม.4/2วิทย์
76
7025นายอภิศิลป์ ปานทอง
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
77
7126
นายนันทวัฒน์ สัมฤทธิ์
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
78
7227
นางสาวลักขณา เสนาะคำ
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
79
7328
นางสาวปภาวรินท์ อ้วนศรี
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
80
7429นางสาวอภิชญา ทาติด
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
81
7530นายศุภณัฐ ยิ้มละมัย
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
82
7631
นางสาวธีมาพร อิ่มเปรม
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
83
7732
นายเศรษฐพงศ์ สังข์ขาว
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
84
7833นางสาวนฤภร นักร้อง
โรงเรียน
บ้านหนองฆ้อม.4/2วิทย์
85
7934
นายภูมิพัฒน์ วัลย์เครือ
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
86
8035นายนครินทร์ วงศ์ละคร
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
87
8136นายธีรพล กล่ำใกล้ผล
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
88
8237นายเขมรินทร์ ผ่องใส
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
89
8338นางสาวภัทรวดี ขันโท
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
90
8439นางสาวสุพิชชา พิสสวง
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
91
8540
นางสาวชลลธร พุ่มจันทร์
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
92
8641นางสาวลัคณา อาวรณ์
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
93
8742นางสาวสุวรา ชัยนุสิน
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
94
8843นายดนัย หนีภัย
โรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ม.4/2วิทย์
95
8944นางสาวอริสา กล่อมใจ
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
96
9045นายคณาธิป มีลาภ
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/2วิทย์
97
98
99
ลำดับที่
ลำดับแยกห้อง
ชื่อ - สกุลโรงเรียนเดิม
ห้องเรียน
แผนการเรียน
100
911
นางสาวศุภิสรา เดชกุญชร
โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ม.4/3วิทย์