ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ปีการศึกษา 2563ค้นหาประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
(ด้านการเงินรับ)
2
คณะสาขาประเภทนิสิตระเบียบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
3
เต็มเวลา
ไม่เต็มเวลา
9
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ195,000195,000ระเบียบ
10
คุณกติกา โทร. 038-102724หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร238,000238,000ประกาศแบ่งงวด
11
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
150,000150,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
12
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร195,000
13
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้บริหารระดับต้น
195,000
14
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
290,000
15
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)387,000387,000
16
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก235,000235,000
17
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
320,000
18
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
800,000800,000
19
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการสาธารณะ800,000800,000
20
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)900,000900,000
21
22
คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 36 หน่วยกิต132,000165,000ระเบียบ
23
คุณสมชาย โทร. 038-102720หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 38 หน่วยกิต134,400168,000ระเบียบ
24
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นิสิตไทย250,000ประกาศแบ่งงวด
25
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นิสิตต่างชาติ300,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
26
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นิสิตไทย530,000
27
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นิสิตต่างชาติ530,000
28
29
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด100,000160,000ระเบียบ
30
คุณสมชาย โทร. 038-102720หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง130,000160,000ประกาศแบ่งงวด
31
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (ปรับตามมติสภา 9/2560)120,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
32
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 103,000153,000
33
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 101,000180,000
34
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 100,000150,000
35
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 120,000120,000
36
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา สำหรับนิสิตไทย (ปรับตามมติสภา 9/2560)
405,000
37
38
คณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา120,000140,000ระเบียบ
39
คุณสมชาย โทร. 038-102720หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา สำหรับนิสิตต่างชาติ400,000400,000ประกาศแบ่งงวด
40
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา แบบ 1.1 และ 2.1210,000240,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
41
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา แบบ 1.1 และ 2.1 สำหรับนิสิตต่างชาติ600,000600,000
42
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา แบบ 1.2 และ 2.2 280,000320,000
43
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา แบบ 1.2 และ 2.2 สำหรับนิสิตต่างชาติ800,000800,000
44
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ แบบ 1.1350,000
45
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ แบบ 1.2450,000
46
47
คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย)48,00076,000ระเบียบ
48
คุณสมชาย โทร. 038-102720หลักสูตรปริญญาโท ทุกสาขาวิชา (หลักสูตรภาษาไทย) ประกาศแบ่งงวด
49
ก. กรณีที่ 1 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ ไม่มีภาคฤดูร้อน 119,000143,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
50
ข. กรณีที่ 2 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ มีภาคฤดูร้อน 126,000143,000
51
ค. กรณีที่ 3 นิสิตต้องการใบประกอบวิชาชีพ ไม่มีภาคฤดูร้อน145,000143,000
52
ง. กรณีที่ 4 นิสิตต้องการใบประกอบวิชาชีพ มีภาคฤดูร้อน 153,000143,000
53
หลักสูตรปริญญาโท ทุกสาขาวิชา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
54
ก. กรณีที่ 1 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ ไม่มีภาคฤดูร้อน 261,000266,000
55
ข. กรณีที่ 2 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ มีภาคฤดูร้อน 349,000266,000
56
หลักสูตรสองปริญญาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในและต่างประเทศ ไม่มีภาคฤดูร้อน
สำหรับระยะเวลา 2 ปี (เรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ปี) สำหรับนิสิตแบบเต็มเวลา
190,000
57
หลักสูตรปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา (หลักสูตรภาษาไทย)
58
ก. ปริญญาเอก กรณีที่ 1 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู574,000579,000
59
ข. ปริญญาเอก กรณีที่ 2 นิสิตต้องการใบประกอบวิชาชีพครู629,000579,000
60
ปริญญาเอก แบบ 1.2 และ 2.2 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (ปริญญาโทควบเอก)
61
ก. กรณีที่ 1 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู693,000706,000
62
ข. กรณีที่ 2 นิสิตต้องการใบประกอบวิชาชีพครู733,000706,000
63
หลักสูตรปริญญาเอก ทุกสาขา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
64
ก. กรณีที่ 1 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู755,000763,000
65
ข. กรณีที่ 2 นิสิตต้องการใบประกอบวิชาชีพครู733,000763,000
66
67
คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรระดับปริญญาโท นิสิตไทยระเบียบ
68
คุณสมชาย โทร. 038-102720 - ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ30,00045,000
69
- ภาคฤดูร้อน 10,00015,000
70
หลักสูตรระดับปริญญาโท นิสิตต่างชาติ
71
- ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ100,000
72
- ภาคฤดูร้อน 35,000
73
หลักสูตรระดับปริญญาเอก นิสิตไทย
74
- ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ30,000
75
- ภาคฤดูร้อน 10,000
76
หลักสูตรระดับปริญญาเอก นิสิตต่างชาติ
77
- ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ100,000
78
- ภาคฤดูร้อน 35,000
79
80
คณะศิลปกรรมศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม240,000ระเบียบ
81
คุณสมชาย โทร. 038-102720หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ240,000ประกาศแบ่งงวด
82
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 480,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
83
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม480,000
84
85
คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนิสิตไทย
100,000160,000ระเบียบ
86
คุณสมชาย โทร. 038-102720
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนิสิตต่างชาติ
170,000ประกาศแบ่งงวด
87
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสุขภาพ สำหรับนิสิตไทย
90,000150,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
88
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสุขภาพ สำหรับนิสิตต่างชาติ
170,000
89
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 (2 ปี) แบบ ก2100,000170,000
90
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 (2 ปี) แบบ ก2100,000170,000
91
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง 2556) (1 ปี)
สำหรับนิสิตต่างชาติ
250,000
92
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (2 ปี) สำหรับนิสิตไทย
90,000150,000
93
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (2 ปี) สำหรับนิสิตต่างชาติ
160,000
94
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สำหรับนิสิตไทย600,000
95
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สำหรับนิสิตต่างชาติ630,000
96
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 แบบ 2.1 (3 ปี)350,000
97
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 แบบ 2.2 (5 ปี)450,000
98
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 แบบ 2.1 (3 ปี)350,000
99
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (3 ปี)350,000
100
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1350,000ตั้งแต่ 1/60
101
102
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
160,000ระเบียบ
103
คุณสมชาย โทร. 038-102720
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
280,000ประกาศแบ่งงวด
104
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
105