ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
คณะสาขาประเภทนิสิตระเบียบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
2
เต็มเวลา
ไม่เต็มเวลา
3
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต100,000160,000ระเบียบ
4
คุณกติกา โทร. 038-102724หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร)220,000ประกาศแบ่งงวด
5
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 385,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
6
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์850,000
7
8
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ195,000195,000ระเบียบ
9
คุณกติกา โทร. 038-102724หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร238,000238,000ประกาศแบ่งงวด
10
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
150,000150,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
11
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร195,000
12
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้บริหารระดับต้น
195,000
13
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
290,000
14
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)387,000387,000
15
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก235,000235,000
16
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
320,000
17
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
800,000800,000
18
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการสาธารณะ800,000800,000
19
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)900,000900,000
20
21
คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต120,000150,000ระเบียบ
22
คุณสมชาย โทร. 038-102720หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นิสิตไทย250,000ประกาศแบ่งงวด
23
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นิสิตต่างชาติ300,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
24
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นิสิตไทย530,000
25
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นิสิตต่างชาติ530,000
26
27
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด100,000106,000ระเบียบ
28
คุณสมชาย โทร. 038-102720หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง130,000160,000ประกาศแบ่งงวด
29
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (ปรับตามมติสภา 9/2560)120,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
30
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 103,000153,000
31
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 101,000180,000
32
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 100,000150,000
33
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 120,000120,000
34
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา สำหรับนิสิตไทย (ปรับตามมติสภา 9/2560)
405,000
35
36
คณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา120,000140,000ระเบียบ
37
คุณสมชาย โทร. 038-102720หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา สำหรับนิสิตต่างชาติ400,000400,000ประกาศแบ่งงวด
38
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา แบบ 1.1 และ 2.1210,000240,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
39
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา แบบ 1.1 และ 2.1 สำหรับนิสิตต่างชาติ600,000600,000
40
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา แบบ 1.2 และ 2.2 280,000320,000
41
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา แบบ 1.2 และ 2.2 สำหรับนิสิตต่างชาติ800,000800,000
42
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ แบบ 1.1350,000
43
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ แบบ 1.2450,000
44
45
คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย)48,00076,000ระเบียบ
46
คุณสมชาย โทร. 038-102720หลักสูตรปริญญาโท ทุกสาขาวิชา (หลักสูตรภาษาไทย) ประกาศแบ่งงวด
47
ก. กรณีที่ 1 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ ไม่มีภาคฤดูร้อน 119,000143,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
48
ข. กรณีที่ 2 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ มีภาคฤดูร้อน 126,000143,000
49
ค. กรณีที่ 3 นิสิตต้องการใบประกอบวิชาชีพ ไม่มีภาคฤดูร้อน145,000143,000
50
ง. กรณีที่ 4 นิสิตต้องการใบประกอบวิชาชีพ มีภาคฤดูร้อน 153,000143,000
51
หลักสูตรปริญญาโท ทุกสาขาวิชา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
52
ก. กรณีที่ 1 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ ไม่มีภาคฤดูร้อน 261,000266,000
53
ข. กรณีที่ 2 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ มีภาคฤดูร้อน 349,000266,000
54
หลักสูตรสองปริญญาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในและต่างประเทศ ไม่มีภาคฤดูร้อน
สำหรับระยะเวลา 2 ปี (เรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ปี) สำหรับนิสิตแบบเต็มเวลา
190,000
55
หลักสูตรปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา (หลักสูตรภาษาไทย)
56
ก. ปริญญาเอก กรณีที่ 1 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู574,000579,000
57
ข. ปริญญาเอก กรณีที่ 2 นิสิตต้องการใบประกอบวิชาชีพครู629,000579,000
58
ปริญญาเอก แบบ 1.2 และ 2.2 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (ปริญญาโทควบเอก)
59
ก. กรณีที่ 1 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู693,000706,000
60
ข. กรณีที่ 2 นิสิตต้องการใบประกอบวิชาชีพครู733,000706,000
61
หลักสูตรปริญญาเอก ทุกสาขา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
62
ก. กรณีที่ 1 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู755,000763,000
63
ข. กรณีที่ 2 นิสิตต้องการใบประกอบวิชาชีพครู733,000763,000
64
65
คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรระดับปริญญาโท นิสิตไทยระเบียบ
66
คุณสมชาย โทร. 038-102720 - ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ30,00045,000
67
- ภาคฤดูร้อน 10,00015,000
68
หลักสูตรระดับปริญญาโท นิสิตต่างชาติ
69
- ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ100,000
70
- ภาคฤดูร้อน 35,000
71
หลักสูตรระดับปริญญาเอก นิสิตไทย
72
- ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ30,000
73
- ภาคฤดูร้อน 10,000
74
หลักสูตรระดับปริญญาเอก นิสิตต่างชาติ
75
- ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ100,000
76
- ภาคฤดูร้อน 35,000
77
78
คณะศิลปกรรมศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม240,000ระเบียบ
79
คุณสมชาย โทร. 038-102720หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ240,000ประกาศแบ่งงวด
80
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 480,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
81
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม480,000
82
83
คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนิสิตไทย
100,000160,000ระเบียบ
84
คุณสมชาย โทร. 038-102720
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนิสิตต่างชาติ
170,000ประกาศแบ่งงวด
85
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสุขภาพ สำหรับนิสิตไทย
90,000150,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
86
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสุขภาพ สำหรับนิสิตต่างชาติ
170,000
87
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 (2 ปี) แบบ ก2100,000170,000
88
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 (2 ปี) แบบ ก2100,000170,000
89
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง 2556) (1 ปี)
สำหรับนิสิตต่างชาติ
250,000
90
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (2 ปี) สำหรับนิสิตไทย
90,000150,000
91
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (2 ปี) สำหรับนิสิตต่างชาติ
160,000
92
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สำหรับนิสิตไทย600,000
93
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สำหรับนิสิตต่างชาติ630,000
94
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 แบบ 2.1 (3 ปี)350,000
95
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 แบบ 2.2 (5 ปี)450,000
96
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 แบบ 2.1 (3 ปี)350,000
97
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (3 ปี)350,000
98
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1350,000ตั้งแต่ 1/60
99
100
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
160,000ระเบียบ
Loading...
Main menu