ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
คณะสาขาประเภทนิสิตระเบียบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
2
เต็มเวลา
ไม่เต็มเวลา
3
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต100,000160,000ระเบียบ
4
คุณกติกา โทร. 038-102724หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร)220,000ประกาศแบ่งงวด
5
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 385,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
6
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์850,000
7
8
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ195,000195,000ระเบียบ
9
คุณกติกา โทร. 038-102724หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร238,000238,000ประกาศแบ่งงวด
10
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
150,000150,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
11
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร195,000
12
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้บริหารระดับต้น
195,000
13
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
290,000
14
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)387,000387,000
15
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก235,000235,000
16
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
320,000
17
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
800,000800,000
18
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการสาธารณะ800,000800,000
19
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)900,000900,000
20
21
คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต120,000150,000ระเบียบ
22
คุณสมชาย โทร. 038-102720หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นิสิตไทย250,000ประกาศแบ่งงวด
23
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นิสิตต่างชาติ300,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
24
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นิสิตไทย530,000
25
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นิสิตต่างชาติ530,000
26
27
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด100,000106,000ระเบียบ
28
คุณสมชาย โทร. 038-102720หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง130,000160,000ประกาศแบ่งงวด
29
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 100,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
30
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 100,000
31
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 103,000153,000
32
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 101,000180,000
33
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 100,000150,000
34
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 120,000120,000
35
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา สำหรับนิสิตไทย366,000
36
37
คณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา120,000140,000ระเบียบ
38
คุณสมชาย โทร. 038-102720หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา สำหรับนิสิตต่างชาติ400,000400,000ประกาศแบ่งงวด
39
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา แบบ 1.1 และ 2.1210,000240,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
40
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา แบบ 1.1 และ 2.1 สำหรับนิสิตต่างชาติ600,000600,000
41
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา แบบ 1.2 และ 2.2 280,000320,000
42
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา แบบ 1.2 และ 2.2 สำหรับนิสิตต่างชาติ800,000800,000
43
44
คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย)48,00076,000ระเบียบ
45
คุณสมชาย โทร. 038-102720หลักสูตรปริญญาโท ทุกสาขาวิชา (หลักสูตรภาษาไทย) ประกาศแบ่งงวด
46
ก. กรณีที่ 1 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ ไม่มีภาคฤดูร้อน 119,000143,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
47
ข. กรณีที่ 2 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ มีภาคฤดูร้อน 126,000143,000
48
ค. กรณีที่ 3 นิสิตต้องการใบประกอบวิชาชีพ ไม่มีภาคฤดูร้อน145,000143,000
49
ง. กรณีที่ 4 นิสิตต้องการใบประกอบวิชาชีพ มีภาคฤดูร้อน 153,000143,000
50
หลักสูตรปริญญาโท ทุกสาขาวิชา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
51
ก. กรณีที่ 1 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ ไม่มีภาคฤดูร้อน 261,000266,000
52
ข. กรณีที่ 2 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ มีภาคฤดูร้อน 349,000266,000
53
หลักสูตรสองปริญญาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในและต่างประเทศ ไม่มีภาคฤดูร้อน
สำหรับระยะเวลา 2 ปี (เรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ปี) สำหรับนิสิตแบบเต็มเวลา
190,000
54
หลักสูตรปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา (หลักสูตรภาษาไทย)
55
ก. ปริญญาเอก กรณีที่ 1 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู574,000579,000
56
ข. ปริญญาเอก กรณีที่ 2 นิสิตต้องการใบประกอบวิชาชีพครู629,000579,000
57
ปริญญาเอก แบบ 1.2 และ 2.2 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (ปริญญาโทควบเอก)
58
ก. กรณีที่ 1 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู693,000706,000
59
ข. กรณีที่ 2 นิสิตต้องการใบประกอบวิชาชีพครู733,000706,000
60
หลักสูตรปริญญาเอก ทุกสาขา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
61
ก. กรณีที่ 1 นิสิตไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู755,000763,000
62
ข. กรณีที่ 2 นิสิตต้องการใบประกอบวิชาชีพครู733,000763,000
63
64
คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรระดับปริญญาโท นิสิตไทยระเบียบ
65
คุณสมชาย โทร. 038-102720 - ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ30,00045,000
66
- ภาคฤดูร้อน 10,00015,000
67
หลักสูตรระดับปริญญาโท นิสิตต่างชาติ
68
- ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ100,000
69
- ภาคฤดูร้อน 35,000
70
หลักสูตรระดับปริญญาเอก นิสิตไทย
71
- ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ30,000
72
- ภาคฤดูร้อน 10,000
73
หลักสูตรระดับปริญญาเอก นิสิตต่างชาติ
74
- ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ100,000
75
- ภาคฤดูร้อน 35,000
76
77
คณะศิลปกรรมศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม240,000ระเบียบ
78
คุณสมชาย โทร. 038-102720หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ240,000ประกาศแบ่งงวด
79
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 480,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
80
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม480,000
81
82
คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนิสิตไทย
100,000160,000ระเบียบ
83
คุณสมชาย โทร. 038-102720
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนิสิตต่างชาติ
170,000ประกาศแบ่งงวด
84
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสุขภาพ สำหรับนิสิตไทย
90,000150,000ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
85
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสุขภาพ สำหรับนิสิตต่างชาติ
170,000
86
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 (2 ปี) แบบ ก2100,000170,000
87
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 (2 ปี) แบบ ก2100,000170,000
88
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง 2556) (1 ปี)
สำหรับนิสิตต่างชาติ
250,000
89
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (2 ปี) สำหรับนิสิตไทย
90,000150,000
90
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (2 ปี) สำหรับนิสิตต่างชาติ
160,000
91
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สำหรับนิสิตไทย600,000
92
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สำหรับนิสิตต่างชาติ630,000
93
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 แบบ 2.1 (3 ปี)350,000
94
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 แบบ 2.2 (5 ปี)450,000
95
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 แบบ 2.1 (3 ปี)350,000
96
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (3 ปี)350,000
97
98
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
160,000ระเบียบ
99
คุณสมชาย โทร. 038-102720
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
280,000ประกาศแบ่งงวด
100
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
Loading...
 
 
 
Sheet1