ตารางเรียน-สอน เทรม1.2562(เพิ่มห้อง)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 1/1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
2
วัน/วิชา/คาบเรียน123456789
3
09.00 - 09.45
09.45 - 10.30
10.30 - 11.15
11.15-12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 13.30
13.30 - 14.15
14.15 - 15.00
15.00 - 15.30
4
จันทร์
ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นภาษาไทยพื้นฐาน
5
รหัสวิชา
2000-14012200-10062000-1101
6
ภาควิชา
ทฤษฎีปฏิบัติทฤษฎี
7
ห้องRoom 7Com 1Room 9
8
อาจารย์
อ.ถาวร แดงท่าขามอ.โชติกา ยาสาไชยอ.ฐิตาภรณ์ ชัยรัง
9
อังคาร
ชื่อวิชา
การบัญชีเบื้องต้น 1ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
10
รหัสวิชา
2200-10022001-10012000-1201
11
ภาควิชา
ทฤษฎีทฤษฎีทฤษฎี
12
ห้องRoom 5Room 3Room 6
13
อาจารย์
อ.ขวัญนภา พ่อบุตรดีอ.สาวิตรี บัวชุมอ.ศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ
14
พุธ
ชื่อวิชา
พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้นองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
15
รหัสวิชา
2200-10072204-21012200-1006
16
ภาควิชา
ปฏิบัติทฤษฎีปฏิบัติ
17
ห้องCom 1ห้องประชุมCom 1
18
อาจารย์
อ.เจษฎา แสนสุภาอ.ศิวพงษ์ เสือปานกลางอ.โชติกา ยาสาไชย
19
พฤหัสบดี
ชื่อวิชา
การบัญชีเบื้องต้น 1พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
20
รหัสวิชา
2200-10022200-1007ชมรม
21
ภาควิชา
ทฤษฎีปฏิบัติ
22
ห้องRoom 5Com 1
23
อาจารย์
อ.ขวัญนภา พ่อบุตรดีอ.เจษฎา แสนสุภา
24
ศุกร์
ชื่อวิชา
องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์การขายเบื้องต้น 1
25
รหัสวิชา
2204-21012200-1004
26
ภาควิชา
ทฤษฎีทฤษฎี
27
ห้องห้องประชุมRoom 8
28
อาจารย์
อ.ศิวพงษ์ เสือปานกลางอ.ศิวพงษ์ เสือปานกลาง
29
ผู้ตรวจสอบ
ผู้อนุมัติ
30
31
……………………………………………………………………………………………………
32
(นายสาธิต สุมนารถ)(นางศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ)
33
รองฝ่ายวิชาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
34
ตารางเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 1/2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
35
วัน/วิชา/คาบเรียน123456789
36
09.00 - 09.45
09.45 - 10.30
10.30 - 11.15
11.15-12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 13.30
13.30 - 14.15
14.15 - 15.00
15.00 - 15.30
37
จันทร์
ชื่อวิชา
การบัญชีเบื้องต้น 1องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
38
รหัสวิชา
2200-10022204-21012000-1201
39
ภาควิชา
ทฤษฎีทฤษฎีทฤษฎี
40
ห้องRoom 5ห้องประชุมRoom 6
41
อาจารย์
อ.ขวัญนภา พ่อบุตรดีอ.เฉลิมชัย เปรยรัตน์อ.ศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ
42
อังคาร
ชื่อวิชา
การขายเบื้องต้น 1ภาษาไทยพื้นฐานพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
43
รหัสวิชา
2200-10042000-11012200-1007
44
ภาควิชา
ทฤษฎีทฤษฎีปฏิบัติ
45
ห้องRoom 1Room 9Com 3
46
อาจารย์
อ.ศิวพงษ์ เสือปานกลางอ.ฐิตาภรณ์ ชัยรังอ.เจษฎา แสนสุภา
47
พุธ
ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานการบัญชีเบื้องต้น 1องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
48
รหัสวิชา
2000-14012200-10022204-2101
49
ภาควิชา
ทฤษฎีทฤษฎีทฤษฎี
50
ห้องRoom 7Room 5ห้องประชุม
51
อาจารย์
อ.จิรันธนิน ธนคำดีอ.ขวัญนภา พ่อบุตรดีอ.เฉลิมชัย เปรยรัตน์
52
พฤหัสบดี
ชื่อวิชา
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
53
รหัสวิชา
2200-10062001-1001ชมรม
54
ภาควิชา
ปฏิบัติทฤษฎี
55
ห้องCom 3Room 3
56
อาจารย์
อ.โชติกา ยาสาไชยอ.อดุลย์ พ่อบุตรดี
57
ศุกร์
ชื่อวิชา
พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้นพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
58
รหัสวิชา
2200-10072200-1006
59
ภาควิชา
ปฏิบัติปฏิบัติ
60
ห้องCom 3Com 3
61
อาจารย์
อ.เจษฎา แสนสุภาอ.โชติกา ยาสาไชย
62
ผู้ตรวจสอบ
ผู้อนุมัติ
63
64
……………………………………………………………………………………………………
65
(นายสาธิต สุมนารถ)(นางศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ)
66
รองฝ่ายวิชาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
67
ตารางเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 2 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 2/1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
68
วัน/วิชา/คาบเรียน123456789
69
09.00 - 09.45
09.45 - 10.30
10.30 - 11.15
11.15-12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 13.30
13.30 - 14.15
14.15 - 15.00
15.00 - 15.30
70
จันทร์
ชื่อวิชา
โปรแกรมประมวลผลคำเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
71
รหัสวิชา
2204-21082204-20032000-1203
72
ภาควิชา
ปฏิบัติทฤษฎีทฤษฎี
73
ห้องCom 3Room 7Room 7
74
อาจารย์
อ.โชติกา ยาสาไชยอ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิอ.เฉลิมชัย เปรยรัตน์
75
อังคาร
ชื่อวิชา
โปรแกรมตารางคำนวณคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพกฏหมายพาณิชย์
76
รหัสวิชา
2204-21032000-14022200-1008
77
ภาควิชา
ปฏิบัติทฤษฎีทฤษฎี
78
ห้องCom 3Room 7Room 5
79
อาจารย์
อ.เจษฎา แสนสุภาอ.ขวัญนภา พ่อบุตรดีอ.ศิวพงษ์ เสือปานกลาง
80
พุธ
ชื่อวิชา
โปรแกรมประมวลผลคำพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมตารางคำนวณ
81
รหัสวิชา
2204-21082201-20062204-2103
82
ภาควิชา
ปฏิบัติทฤษฎีปฏิบัติ
83
ห้องCom 3Room 7Room 7
84
อาจารย์
อ.โชติกา ยาสาไชยอ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิอ.เจษฎา แสนสุภา
85
พฤหัสบดี
ชื่อวิชา
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
86
รหัสวิชา
2201-2006ชมรม
87
ภาควิชา
ทฤษฎี
88
ห้องCom 1
89
อาจารย์
อ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิ
90
ศุกร์
ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการอาเซียนศึกษา
91
รหัสวิชา
2000-13032000-1504
92
ภาควิชา
ทฤษฎีทฤษฎี
93
ห้องRoom 4Room 5
94
อาจารย์
อ.นิตดา กาญจนราชอ.อุทัยทิพย์ สุทธิประภา
95
ผู้ตรวจสอบ
ผู้อนุมัติ
96
97
……………………………………………………………………………………………………
98
(นายสาธิต สุมนารถ)(นางศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ)
99
รองฝ่ายวิชาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
100
ตารางเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 2 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 2/2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
Loading...