ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
aiSong titleAlternative titleAirFirst line (chorus)First line (verse)ClassificationsSubjectsStructurePlace of originComposer first nameComposer last nameComposer patronymic / handleComposer datesGender of poetAssociated location (community)Associated location (county)Date composedGeneral material descriptionSingerSinger locationDate recordedCollector nameCollection titleCollection locationIdentifier numberTitle of publicationEditor of publicationPublisher of publicationDate of publicationPage numberOnline accessNotes 1Notes 2Notes 3Notes 4
2
NS018001Am BràigheNa cnuic 's na glinn bu bhòidhche leinnChan 'eil àite 'n diugh fo 'n ghréinPraise , Nature , HomelandMargareeFour line verse / Four line chorusNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren19391https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
3
NS018002Oran do Cheap BreatuinnA Thir nam Beanntan, an gaol tha teann duinnPraise , Nature , HomelandCape BretonEight line verseNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren19392https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
4
NS018003Oran do Dhonnchadh Mac Gill-IosaMile marbhphaisg ort, a shaoghailThàinig sgeul oirnn o chionn bliadhnaPraisePipe Maker, Pipes , MiraEight line verseNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren19394https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y"Oran do Dhonnchadh Mac Gill-Iosa, am Mira, fear a tha dèanamh phìoban ciùil."
5
NS018004Oran : 'S i mo dhùthaich a dh'fhàg miHoirinn ho hi ri ri oO'n a tha mi fo smuaireanExile , HomelandCheticamp , FrenchFour line verse / Four line chorusNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren19398https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y"Rinn am bàrd an t-òran seo a leanas ann a Cheticamp, far an robh e ag cumail sgoile, anns a' bhliadhna 1875."
6
NS018005Féin-labhairt an t-seann duineAir faillirinn, illirinn, uilirinn, o ho ro hìNuair a bha mi 'nam òigeComplaintAgeEight line verse / Three line chorusNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193910https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
7
NS018006An Litir GhàidhligO ciamar dh' fhaodas mi bhith beoFhuair mi litir nuas bho DhòmhnallLocal events and characters , PraiseLetter , GaelicEight line verseNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193913https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
8
NS018007Oran a' bhàtaHó mo bhàta laghach, 's tu mo bhàta grinnGur dona rinn Calum agus Ann' ud thallPraise , Local events and charactersBoatFour line verse / Four line chorusNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193915https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
9
NS018008Moladh MoireFhir a shiubhlas an ròd, thoir mo shoraidh gu MòirLove , PraiseWoman , MòrEight line verseNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193917https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
10
NS018009Cumha : do Niall Mac Ghill-EathainThug am post' chugainn sgeulLament , ElegyNiall Mac Ghill-EathainEight line verseNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193919https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y"Do Niall Mac Ghill-Eathain a mhuinntir Strath Latharna, ann an Siorramachd Inbhir Nis, an Ceap Breatainn. Bhae 'na dhuine eireachdail ann an coltas, siobhalta ann an gniomh, agus ro-thaitneach anns gach dòigh. Chuir a bhàs mulad mór air gach an do 'm b' aithne e, gu sònraichte le e bhith air aobharachadh le sgiorradh, a chas a bhristeadh le tuiteam á carbad anns an robh e fhéin agus companach ag gabhail cuairt air feasgar bòidheach, sàmhraidh."
11
NS018010Nigh'n donn a' chuil réidhWillie's on the stormy seaE ho ró, mo nigh'n donnS e do chòmhraidh, a rùinLove , PraiseWomanSix line verse / Six line chorusNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193922https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
12
NS018011Oran do Chruinneachadh Gàidhealach a bha an Inbhir-Nis, Ceap BreatuinnS e Comunn mo rùin do 'n deachaidh mi nùllS e Comunn mo ghràidh do 'n deachaidh mi tràthPraise , Local events and charactersCèilidh , Pipes , GaelicTwo line verse / Two line chorusNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193924https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
13
NS018012Cumha do dh' Aonghas Mac Gill-IosaDi-dòmhnaich thainig sgeul chugainnLament , ElegyAonghas Mac Gill-Iosa , DancerEight line verseNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessc. 1885PublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193925https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y"Cumha do dh'Aonghas Mac Gill-Iosa, marsanta, a dh'eug am Port Hood anns a' bhliadhna 1885. "
14
NS018013Oran LeannanachdS e mo Chaochladh mor a thainigS i Bhliadhn' Ur so dh' ùraich bròn domhLove , Lament , PraiseClothes , Courtship , FashionFour line verseNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193928https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
15
NS018014Cailin na dùthchaHo ró, gu 'n teid mi fhin 's tu fhéinNigh'n donn nan sùil blàthLove , PraiseWomanFour line verse / Three line chorusNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193930https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
16
NS018015Cumha do Chalum an TàilleirDeoch-slàint' an àrmuinn shùnndaich udPraise , Local events and charactersFriendship , Dance , Clothes , PeabodyFour line verseNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193932https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y"Cumha do Chalum an Tailleir air dha dol air sgriob do Phictou.""Is e duine sùnndach, cuireideach a bh' ann an Calum an Tàilleir, agus b' e mhiann a bhith ri spòrs am measg na h-òigridh. Mar seo, b' e a bheatha anns gach còmhdhail."
17
NS018016Màiri LurachE ho ró, mo Mhàiri lurachNuair a chunnaic mi air thùs thuLove , PraiseMabou , Boston , Iona , RegretFour line verse / Four line chorusNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193934https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
18
NS018017Moladh a' ChùilS toigh leam, ho ro hùS toigh leam, ho ro hùPraise , NatureThe Rear , Inland , MargareeFour line verse / Two line chorusNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193936https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
19
NS018018Cruinneachadh Shandaidh SheumaisHoirinn hó o ró hù oFhuair mi cuireadh coibhneil, càirdealLocal events and characters , PraiseCèilidh , Music , CommunityTwo line verse / Two line chorusNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193938https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
20
NS018019Oran AileinAilean, tha mi 'n dùilDh' fhalbh e 'n dé do 'n BhràigheLocal events and characters , HumorousAlcohol , MusicFour line verse / Six line chorusNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193940https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
21
NS018020Oran do 'n Mhac-TallaGu dé chùm mo rùn gun tighinnOigeir dhuinn, tha mise 's déidh ortPraise , HumorousMac-TallaFour line verse / Four line chorusNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193942https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
22
NS018021Bàl na h-Aibhne DeasBhean a taighe, fàg an siolaChruinnich còmhlan cridheil, ùrailLocal events and charactersCèilidh , Music , TrombFour line verse / Four line chorusNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193944https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
23
NS018022Cumha do Bhean Dhonnchaidh 'Ic Gille-mhaoilTha sac trom air mo chridheLament , ElegyBean Dhonnchaidh 'Ic Ghille-MhaoilEight line verseNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193946https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
24
NS018023Turus do ShiudaicHi dù, o hó, na 'm b' àill leibh eMu thùs na bliadhna thàinig oirnnLocal events and charactersWinter , Sleigh , TripFour line verse / Three line chorusNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193949https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
25
NS018024Oran do Dhonnchadh Bàn Mac an t-SaoirOganaich an òr-fhuilt buidheFhir a rugadh an DruimliaghartPraiseDonnchadh Bàn Mac An T-SaoirFour line verse / Four line chorusNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193952https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
26
NS018025Oran an taghaidhHo di rì, 's na hi u óMac an fhir 's an robh 'n tàlannLocal events and characters , Political , PraiseElectionFour line verse / Four line chorusNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193954https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
27
NS018026A' bhanais chridheilMoch Di-luain 's ann, o hìLocal events and characters , LoveWeddingFour line verseNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193956https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
28
NS018027Saighdearan Cheap BreatuinnS iad mo rùn, na gillean gasdaHistoricalMillitary , World War , SoldiersFour line verseNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193958https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
29
NS018028Cailin a' BhràigheN ám dhomh dùsgadh air maduinnPraiseWoman , DairymaidEight line verseNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193959https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
30
NS018029An Té Ruadh 's am BodachThug mi gaol, móran gaoilTha mi 'n dùil, a chailin ògDialogueWoman , Old ManFour line verse / Four line chorusNova ScotiaCalumMac Gill-IosaCalum Eoghain 'ic Aonghais 'ic Caluim 'ic Dhòmhnaill 'ic Dhonnchaidh1856 - 1929MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193961https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
31
NS018030Banais a' ChamuisGu 'm bu slàn do 'n chomunn ghrinnS ann an Màbou mhór sin shuasLocal events and charactersWeddingFour line verse / Four line chorusNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193964https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
32
NS018031MargairìM falbh thu leamsa fad' air astar?Chì th abhainn mhór 'n a deann-ruithHomeland , NatureMargareeFour line verse / Four line chorusNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193966https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
33
NS018032Ath-ShealladhTha Bliadhn' Ur a nis air tighinnReligiousNew Year's DayEight line verseNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInverness1927PublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193968https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
34
NS018033Fios-Freagairt MoireFhuair mi litir a nuas as a' Bhràighe us shuasLocal events and charactersSong "Moladh Moire"Eight line verseNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193970https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
35
NS018034An Nighean Bheag aig màHo ro nighean bheag mo rùinRiamh o 'n chunnaic mi do ghnùisPraiseFamily , GirlFour line verse / Four line chorusNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193972https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
36
NS018035Oran do 'n phaipeir Ghàidhlig, Mac-TallaSo dhut dollar, fhir mo chridhePraiseMac-TallaEight line verseNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193974https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
37
NS018036CumhaHù a hó, tha mi fo leann-dubhMarbhphaisg ort, a Bhàis gun tròcair'Elegy , LamentFriends , Catrìona , Alasdair , Iain Òg , MàiriTwo line verse / Three line chorusNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193976https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
38
NS018037Tombaca IainTombaca na smùid a thogadh mo shunndN tombaca a th' aig Iain, 's e léighseadh mo chridhePraise , Local events and charactersTobaccoTwo line verse/Three line chorusNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193978https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
39
NS018038Freagairt do Litir FlòraidhFhuair sinn litir bho Nic IosaigPraise , Local events and charactersLetter , Floraidh NiciosaigEight line verseNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193979https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
40
NS018039Cumha : Mar gu 'm b' ann le màthairOch mo chreach is mo léireadhElegy , LamentMàiriEight line verseNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193980https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
41
NS018040Luadh ChaluimHo ro gu 'n togainn air hugan fhathastHo ro gu 'n togainn air hugan fhathastCuireadh mór Di-luain a fhuair sinnMilling , Local events and charactersMilling , CalumTwo line verse / Three line chorusNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193982https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
42
NS018041Oran do chaileig bhigDean Cadalan SamhachTha Casaidh 'na rìbhinn / Tha fìnealta, suairc'LullabyGirlFour line verseNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193983https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
43
NS018042Oighean PhadaineiriumGur mise tha trom airtnealachPraiseWomenFour line verseNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193985https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
44
NS018043A' chailin luachmhorFàth mo smuaintean, hug ì ri hù oPraiseWomanFour line verseNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193986https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
45
NS018044Comunn Gàidhlig Inbhir-NisHoirionn o ho hi ri rì oThàinig naidheachd an dé oirnnPraiseGaelic , Gaelic Society Of InvernessFour line verse / Four line chorusNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193988https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
46
NS018045Cumha : do Bhean Ioseiph Mhic DhùghaillO 's truagh mar a thà mi air m' fhàgail 's mi ònrachdElegy , LamentWife Of Joseph MacdougallEight line verseNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessc. 1890PublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193989https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
47
NS018046Oran mar gu 'm b' ann le Iain OgNighean donn an t-sùgraidhGur i mo rùn Nic DhòmhnaillLoveWomanFour line verse / Four line chorusNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193991https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
48
NS018047Oran mar gu 'm b' ann le Alasdair DonnA rìbhinn nam blàth shulLoveWomanFour line verseNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193992https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
49
NS018048Nighean donnHug hoirionn ho ro bha hiGur a mithich dhomh gluasadPraiseWomanTwo line verse / Three line chorusNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193993https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
50
NS018049Oran do dh' Fhear an Tigh-SholuisIrinn, àirinn, u ho róSoraidh bhuamsa le deagh bhrìghLocal events and characters , PraiseLighthouse KeeperFour line verseNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193994https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
51
NS018050Té a' chuailein bhuidheCadal cha dean miGu bheil mi fo phràmhLoveWomanFour line verse / Four line chorusNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West Margaree , Boston , MaineInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193996https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
52
NS018051Oran do'n MhosgladhAn d' fhidir, no 'n d' fhairichTha corr is tri miosanPraise , LamentMosgladh , NewspaperEight line verse / Eight line chorusNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193998https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
53
NS018052Nighean Dhonn, OgS i nighean mo ghaoilAir slàinte Nic CoinnichPraiseWomanFour line verse / Six line chorusNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren193999https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y"MAR GU ’M B’ ANN LE EOGHAN."
54
NS018053Oran do Ruairidh Mac Dhùghaill, Marsanta am Port HoodSoraidh bhuamsa null gu RuairidhElegy , LamentRuairidh MacdhùghaillFour line verseNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939101https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
55
NS018054Fàilte do Chomunn Gaidhealach Caitliceach ChanadaIrinn àirinn ù ho-róFhuair mi sgeul a tha leam binnPraiseScottish Catholic Society Of CanadaFour line verse / Four line chorusNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInverness1933PublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939102https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y"FAILTE. do CHOMUNN GAIDHEALACH CAITLICEACH CHANADA a bha air a chumail am parraiste a’ BHAIGH AN EAR, CEAP BREATUINN, air an t-sèathamh latha deug de’n Fhoghar, 1933."
56
NS018055Aiseirigh a' MhosgladhHo ró, ho ró, gu ’m b’ éibhinn leamTha 'n Comunn Gàidhealach 's aoidh orraPraiseMosgladh , Newspaper , Scottish Catholic Society Of CanadaFour line verseNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939104https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
57
NS018056Am Pasgan FraoichMile beannachd do an laoch udPraise , Local events and charactersHeather , Mail , Iain's DaugherFour line verseNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939104https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
58
NS018057An t-sitheann a bha aig DòmhnallHo na cearcan, hé na cearcanBean Mhic Nèill a fhuair an ulaidhLocal events and characters , PraiseVenison , DonaldFour line verseNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939105https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
59
NS018058Lucy GrayS tric chuala mi mu Lucy GrayLamentGirlFour line verseNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939106https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=yOriginally composed in English by William Wordsworth. Translated into Gaelic by Dòmhnall MacPhàrlain.
60
NS018059Oran do Chalum OgHo ró, ho ró, gur deurach sinnGur truagh, a chiall, mar thachair dhuitLocal events and characters , LamentAccident , CalumFour line verse / Four line chorusNova ScotiaDomhnallMac PhàrlainDòmhnall Dhùghaill 'ic Gill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1861 - 1950MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939108https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
61
NS018060Moladh a' Chladaich agus diomoladh a' ChùilS ann an so tha 'n sluagh a' tàmhPraise , SatireShore , RearEight line verseNova ScotiaDonnchadhMac Ghil-FhaolainDonnchadh Chaluim'ic Aonghais 'ic Caluim1859 - 1916MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939110https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
62
NS018061Moladh a' Cùil agus di-moladh a' ChladaichGed tha mis' an so an dràsdPraise , SatireShore , RearEight line verseNova ScotiaDòmhnallMac DhòmhnaillDòmhnall Thormaid 'ic Ruairidh 'ic Mhìcheil1830 - 1910MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939113https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y"B’ ann air mullach beinne bha dachaidh a’ bhàird. Bliadhna bha an sud, ghabh e muinntearas aig tuathanach a bha fuireach air baile bòidheach, réidh, taobh a’ chladaich. Mhothaich e an t-socair a tha aig an fheadhainn a tha fuireach air na còmhnardan nach ’eil idir aig muinntir nam beann; ach a dh’ aindeoin sin uile, bu mhath leis innseadh do ’n t-sluagh nach e àite gun toileachadh a tha ann an Cùl na Beinne."
63
NS018062Oran na MuiceAn cuala sibhs' an t-òranComplaint , Local events and characters , DialoguePigsFour line verseNova ScotiaDòmhnallMac DhòmhnaillDòmhnall Thormaid 'ic Ruairidh 'ic Mhìcheil1830 - 1910MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939116https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y"Thug dithis mhucan le Dòmhnall, coimhearsnach do ’n bhàrd, a’ choille chnò orra toiseach a’ gheamhraidh. Chaidh aige air té dhiùbh a shaodachadh dhachaidh. B’ e an dealachadh bho chéile a b’ aobhar do ’n mhuic eile an t-òran a dhèanamh."
64
NS018063Oran nam maitseachanA mhartain 's a laoigh, nach truagh leibh mi caoidhLocal events and characters , ComplaintMatches , Cow , CalfEight line verseNova ScotiaDòmhnallMac DhòmhnaillDòmhnall Thormaid 'ic Ruairidh 'ic Mhìcheil1830 - 1910MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939118https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y"Air do ’n bhàrd, aon latha, tilleadh dhachaidh bharr turuis, agus e sgith, fann, fhuair e gu ’n deachaidh na maitseachan a ghoid air, agus nach robh dòigh aige air teine thogail no tì a dheanamh. Bho nach robh creutair eile mu ’n cuairt anns an ám ach mart òg agus laogh, ’s ann riuthasan a rinn e a ghearan, mar a leanas:"
65
NS018064LeisgeulMa bhios fear cho amaideachLocal events and characters , HumorousDòmhnall Macdhòmhnaill , FriendEight line verseNova ScotiaDòmhnallMac DhòmhnaillDòmhnall Thormaid 'ic Ruairidh 'ic Mhìcheil1830 - 1910MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939120https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y"Rinn am bàrd òran spòrsail do choimhearsnach dà, rud a chuir farran air an fhear eile agus cuideachd air piuthar da, air an robh am bàrd, na ’m b’ fhior e fhéin, an geall, ach a nis a thréig e air tailleamh an òrain. A réir an rainn mu dheireadh, bha té eile air bhrath a ghabhadh “àite na te dh’ fhalbh.” Is e fleasgaich a bh’ annta le cheile."
66
NS018065CumhaHó gur misde, hé gur misdeS mór am milleadh air an EipheitElegy , LamentNiallFour line verse / Four line chorusNova ScotiaAonghasMac PhárlainAonghas Bán , Aonghas mac Aonghais 'ic Ghill-easbuig 'ic Dhùghaill 'ic Phàdraig1841 - 1931MaleSouth West Margaree , Piper's Glen , EgyptInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939123https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
67
NS018066Fios-freagairt do litir Aonghais 'ic Gill-FhaolainFhuair mi litir 'san ámPraise , Local events and charactersLetter , Aonghas Macgill-FhaolainSix line verseNova ScotiaAileanMac DhòmhnaillAilean Aonghais 'ic Ailein 'ic Ruairidh1866 - 1903MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939124https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
68
NS018067Oran a' MhathainO, gur fann tha mo cheumComplaintBearFour line verseNova ScotiaAileanMac DhòmhnaillAilean Aonghais 'ic Ailein 'ic Ruairidh1866 - 1904MaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939126https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
69
NS018068Oran do Cheit Nic DhòmhnaillOch mar thà mi, 's mi 'nam aonarBuaidh is piseach air an rìbhinnPraiseWoman , SeamstressFour line verseNova ScotiaAonghasMac DhòmhnaillAonghas ÒgMaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939128https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
70
NS018069Oran : Fàth mo mhulaid mi bhith fuireachFàth mo mhulaid mi bhith fuireachInstructiveIll-Health , Age , Iain RuaidhEight line verseNova ScotiaGill-EasbuigMac DhùghaillGill-easbuig Aonghais 'ic Iain 'ic Iain 'ic Eoghain 'ic Iain OigMaleMargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939129https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
71
NS018070Oran a' BhàtaGur e mise th' air mo champadhLocal events and charactersBoatFour line verseNova ScotiaGill-EasbuigMac DhùghaillGill-easbuig Aonghais 'ic Iain 'ic Iain 'ic Eoghain 'ic Iain OigMaleMargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939131https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
72
NS018071Cumha : do Bhean Iain Mhic DhòmhnaillHo ró, ra il ó, naChan e òr, chan e earrasElegy , LamentWife Of Iain Macdhòmhnaill , Seonaid ChaluimEight line verse / Four line chorusNova ScotiaGill-EasbuigMac DhùghaillGill-easbuig Aonghais 'ic Iain 'ic Iain 'ic Eoghain 'ic Iain OigMaleMargareeInvernessc. 1899PublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939134https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y"CUMHA do BHEAN IAIN MHIC DHOMHNAILL (Mac Chaiptein Ailean) a chaochail air an 16mh latha de ’n Earrach, 1899."
73
NS018072An Innis AighSeinn an duan so do 'n Innis AighNatureInnis AighFive-line verseNova ScotiaAonghasMac Gill-FhaolainAonghas Iain 'ic Iain 'ic CaluimMaleMargaree IslandInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939137https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
74
NS018073An Dòmhnallach UrramachS e 'n Dòmhnallach urramachGed a bha ' n t-side reòtaPraiseMacdonald , BoatFour line verse / Four line chorusNova ScotiaAonghasMac Gill-FhaolainAonghas Iain 'ic Iain 'ic CaluimMaleMargaree IslandInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939139https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
75
NS018074Fàilte na h-aimsir do D. D.Gu 'n robh agad Nollaig chridheilPraiseD. D.Ten-line verseNova ScotiaAonghasMac Gill-FhaolainAonghas Iain 'ic Iain 'ic CaluimMaleMargaree IslandInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939141https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
76
NS018075Freagairt do dh' Oran an TombacaTombaca na smùid, 's a mholadh as ùrTombaca neo-bhlasda, ged bhiodh agam sac dheSatireTobaccoTwo line verse / Three line chorusNova ScotiaAonghasMac Gill-FhaolainAonghas Iain 'ic Iain 'ic CaluimMaleMargaree IslandInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939142https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
77
NS018076Freagairt o Fhear an Tigh-SholuisGu 'n robh piseach air do cheannLocal events and charactersMan , Lighthouse KeeperFour line verseNova ScotiaAonghasMac Gill-FhaolainAonghas Iain 'ic Iain 'ic CaluimMaleMargaree IslandInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939143https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
78
NS018077Cumha : do Iain Mac Gill-IosaHoirionn ho hi ri rì oS tim dhomh teannadh ri duanaigElegy , LamentIain MacgilliosaFour line verse / Four line chorusNova ScotiaBean Alasdair Mhic Gill-IosaFemaleSouth West MargareeInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939145https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y"CUMHA do IAIN MAC GILL-IOSA, MARGAIRI AN IAR-THUATH, 23 bliadhna dh’ aois, a chaidh a mharbhadh anns an obair iaruinn an Glaschu Nuadh, an ám a’ Chogaidh Mhóir."
79
NS018078OranGur mise tha fo phràmh dheLocal events and characters , PraiseAccident , Doctor , FriendsFour line verseNova ScotiaDonnchadhMac Gill-FhaolainDonnchadh Chaluim'ic Aonghais 'ic Caluim1859 - 1916MaleMargaree RiverInvernessPublicationSmeòrach nan Cnoc 's nan GleannHector MacDougallA. MacLaren1939147https://dasg.ac.uk/corpus/textmeta.php?text=298&uT=y
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100