ABCDEFGH
1
บัญชีรายชื่อ รอง ผบก.(รับผิดชอบยาเสพติด) / ผกก.สส.ภ.จว. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด
2
วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2567 เวลา 13.30 น. ระบบประชุมทางไกล (Zoom ) ณ ห้องประชุมปารักษา ภ.4
3
4
ลำดับ
ภ.จว.ยศ./ชื่อ/ชื่อสกุลตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์หมายเหตุ (ระบุ )
5
1ภ.จว.กาฬสินธุ์รอง ผบก
6
ผกก.สส.
7
2ภ.จว.ขอนแก่น
พ.ต.อ.ถนอมสิทธิ์ วงษ์วิจารณ์
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น0897148999
8
พ.ต.อ.พรศักดิ์ งามดี ผกก.สส.0918335156
9
3ภ.จว.นครพนมรอง ผบก.
10
ผกก.สส
11
4ภ.จว.บึงกาฬรอง ผบก.
12
ผกก.สส.
13
5ภ.จว.มหาสารคามพ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์รอง ผบก.0868540999
14
พ.ต.อ.สุเมธ พิทักษ์เกียรติยศ
ผกก.สส.0904028687
15
6ภ.จว.มุกดาหารพ.ต.อ.กิตเตชิษฐ์ บำรุงรอง ผบก.
16
พ.ต.อ.วิจิตร บุญวรรณผกก.สส.
17
7ภ.จว.ร้อยเอ็ด
พ.ต.อ.สุริเดช วรรณสุทธิ์
รอง ผบก.0844207337
18
ว่าที่ พ.ต.อ.ณปภัช สงเคราะห์
ผกก.สส.
19
8ภ.จว.เลยพ.ต.อ.ยุทธวัฒน์ โชคชัยรอง ผบก.0816614934
20
พ.ต.อ.ธนะวัฒน์ สุมานัสผกก.สส.
21
9ภ.จว.สกลนคร
พ.ต.อ.จิรโรจน์ โรจน์ภานุพัชร์
รอง ผบก.099-264-4999
22
พ.ต.อ.วรวิทย์ นนพละผกก.สส.
093-389-9198
23
10ภ.จว.หนองคายพ.ต.อ.จามร อันดีรอง ผบก.0819993854
24
พ.ต.อ.เกษม มุทาพรผกก.สส.0899447005
25
11
ภ.จว.หนองบัวลำภู
พ.ต.อ.วสันต์ เกศะรักษ์รอง ผบก.081-5422442
26
พ.ต.อ.ณัฐฏ์เอก จงตระการสมบัติ
ผกก.สส.062-9155935
27
12ภ.จว.อุดรธานี
พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี0847857888
28
พ.ต.อ.พันธุ์เพ็ชร เหล่ากำเนิดเพชร
ผกก.สส.ภ.จว.อุดรธานี0628989593
29
ห้องประชุมปานรักษา
30
ลำดับ
หน่วยยศ./ชื่อ/ชื่อสกุลตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์
31
1ภ.4พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตันรอง ผบช.ภ.4
32
2บก.สส.ภ.4พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัสผบก.สส.ภ.4
33
3ศอ.ปส.ภ.4พ.ต.อ.สมคะเน ไตรยะสุทธิ์เลขานุการ ศอ.ปส.ภ.4
34
4พ.ต.ท.ธนภณ เกษมแสง
ผู้ช่วยเลขานุการ ศอ.ปส.ภ.4
35
5
36
6
37
7
38
8
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100