Modernizācijas kritēriji
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
N.r.PunktsInterpretācijaIzmērāmi mērķiKomentāriJāņa komentāri <3
2
2.2.1.Studijās tiek integrētas videolekcijas un/vai videomateriāli, kā arī audioieraksti. Videolekcijas un/vai videomateriāli, kā arī audioieraksti ir pieejami e-studiju vidē un izmantojami mācību procesa laikā.Vieslekcijas būtu jāfilmē, jo tas ir neatkārtojams pasākums; Jāizmanto arī jau eksistējoši video, kas pieejami Internetā, ja tie ir labas kvalitātes. Video var būt ne tikai lekcijas, bet arī praktiskie how-to. Lekcijā nevar ieslēgt video un aiziet.1. Visos E-kursos, kur vien iespējams, ievietot vismaz 1 kursa tēmām saistītu video- un/vai audiomateriālu.
2. Visas vieslekcijas tiek filmētas un to ierakstus publicēt E-studijās
3. Pēc iespējas nodrošināt vieslekciju video straumēšanu LU sociālajos tīklos.
Parunāt ar RSU par to kā viņiem ir ar mācību video- lai liek publiskos materiālus; - aicinājums taisīt savus; - pievienot rīkojumā; - vismaz vienu materiālu publisko, ne paštaisīto; - papildus finsnsējums ar kalkulāciju - N eur/min; SP kopā ar SPP izlem kurā kursā kas būš jēdzīgāks;
3
+
4
5
2.2.2.Papildus teorētiķu un praktiķu piesaiste studiju procesā, papildinot studējošo zināšanas, īpaši uzsverot un sniedzot ieskatu, kā teorētiskais saturs tiek pielietots praktiski.Kursu saturus, tajos iekļaujot praktiskās nodarbības, kurās iziet cauri teorijas pielietojumam dzīvē. Atsevišķām tēmām piesaistīt vieslektorus no nozares. Piesaistīt doktorantus, kas rubī tēmu1. Visos kursu aprakstos, kur tas ir saistoši, noteikt nodarbības, kurās teorija tiek pielietota praksē.Uzmanīgi izvērtēt kur vajag un kur nē. Varētu skatīt pēc praktikas pieprasījumiem LUIS aptauju rezultātos
6
?
7
8
9
2.2.3.Sekmēt ierobežotās izvēles studiju kursu (B daļas) pieejamību, izvairoties no situācijām, kad netiek piedāvāta B daļas izvēle vai šī izvēle ir formāla, proti, netiek piedāvātas alternatīvas.1. Informēt visus studējošos par izvēles iespējām B daļā.
2. Nodrošināt to, ka 80% studiju programmās B daļā izvēlei piedāvāto studiju kursu skaita summa kredītpunktos ir lielāka par nepieciešamo kredītpunktu skaitu B daļā konkrētajā semestrī.
Ja saka, ka būs izvēle, tad lai reāli katram studentam ir izvēle, nevis false reklāma. Skatīt kur ir iespējams optimizēt un realizēt vairākām fakultātēm kopā, lai savāktu skaitu. Kopējais pool B daļai, kā DF maģistriemidentificēt kurās programmās problēma, plāns kā novērst
10
+
11
12
13
14
2.2.4.Studiju programmas saturā tiek veltīta īpaša uzmanība ievadkursiem specialitātē, lai radītu izpratni par katras studiju procesa daļas un tajā sasniedzamo studiju rezultātu nozīmi un pielietojamību profesionālajā darbībā.Kursu ietvaros var apmeklēt nozares uzņēmumus un tajos rādīt teorijas pielietojumu. Var arī kā atsevišķas ārpusstudiju aktivitātes1. Organizēt vismaz 1 vizīti akadēmiskajā gadā uz nozares organizāciju studiju programmas ietvaros. (fakultātei jānosaka atbildīgais)Eksāmenā studenti prezentē (ppt) sevis uzzināto + jaunas lietas, izdarīoEksāmens ir prezentācija par ieinteresēto apakšnozari, kas radusies, apmeklējot nozares pārstāvjus (uzņēmumi, institūti utt.)
15
?
16
17
18
2.2.5.Studiju programmā iespēju robežās tiek iekļauti starpdisciplināri studiju kursi.Specseminārs ar pool'u visai LU. Doktoranti un zinatnieki var prezentēt tēmas, pie kurām viņi strādā, ievikt tajā studentus. Tēmas var būt ļoti nišas, papildus bonuss sudentu iespējama iesaiste zinātnē. Ielikt kā B izvēles daļu. Ir kaut kādi minimāli vērtējuma iegūšanas kritēriji, ko nedaudz saskaņo. Šī ir jauka iespēja 'izmēģināt' tēmas, kuras vēlāk par pārtaisīt par pilnvērtīgiem kursiem, ja tām ir studentu atsaucība. Var mēģināt atļaut studentiem B daļā swapot kursus no cotam fakultātēm, kas kinda saskan ar programmas rezultātu.1. Realizēti specsemināri (kā, piemēram, LU DF) LU vidē.Izskatās pēc datoriķu specsemināriem; var uzbūvēt karti ar kurā redzama katra kursa saistība ar citām studiju programmāmJānis Galakrodznieks:
MadCity 2019 koncepts, manuprāt, būtu ideāls.
Piemērs: Nacionālajai bibliotēkai ir problēma, un tās risināšanai iesaistās gan mācībspēks, gan studenti ( kaut vai kā ideju ģeneratori ), un, kā eksāmena pārbaudījumu, piedāvā idejas prezentāciju, ko novērtē Nacionālā bibliotēka ar macībspēku.
studiju programmu nolikums"starpdisciplināri" neiet cauri, jāmaina
19
?
20
21
2.2.6.Vienas studiju programmas kursu docētāji regulāri pārrunā un salīdzina studiju kursu saturu, lai nodrošinātu visu studiju rezultātu sasniegšanu un novērstu studiju kursu un tā satura dublēšanos.Šeit jāiesaista arī studējošie. Rezultāti - mapping kursa rezultāti -> programmas rezultātiKursu saturs nedublējas; Studējošie ir iesaistīti dublēšanās izvērtēšanā; notiek reizi gadā un seminārs ar studentiemPar dublēšanos ir luis aptaujās
22
23
24
25
2.3.1.Studentcentrētas izglītības kritēriju monitorēšana un īstenošana atbilstoši Eiropas komisijas projekta ietvaros izstrādātajam Student-Centered Learning Toolkit (“Time for a New Paradigm in Education: Student Centered Learning”, 2016), no kuriem, Pusēm savstarpēji vienojoties, tiek izvēlētas prioritātes konkrētam periodam;Viss 1. bloks; viss 2. bloks, bet ar LV KP; 3.1, 3.2; 4. bloks; 5.bloks; 6. bloks;8.bloks -8.4;9. sadaļa; 7. jāizrunā formaDO THE THINGS ON THE LEFThttps://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2016/07/100814-SCL.pdfJāpaskatās kā notiek pielīdzināšanas process no kompetenču izglītības (2.7)sagatavot LV, adaptēt LU
26
+
27
28
29
2.3.2. Atgriezeniskās saites veidošana ar studējošajiem par LU informācijas sistēmā esošo anketu rezultātiem, sniedzot ieskatu programmas ieguvumos un nepieciešamajos uzlabojumosReizi semestrī programmas vai kursa atbildīgā persona prezentē studentiem kādi uzlabojumi tika veikti, balstoties uz LUIS aptauju rezultātiem. Dziļāka analīze tiek veikta ar FSP, kopā izstrādā rīcības plānu.1. Vismaz 1 reizi semestrī programmas vai kursa atbildīgā persona prezentē studentiem veiktos uzlabojumus, balstoties uz LUIS aptauju rezultātiem.

2. Vismaz 1 reizi semestrī, programmas vai kursa atbildīgā personas tiekas ar FSP dziļākas analīzes veikšanai un rīcība plāna izstrādei.
STUDENTIEM IR JĀREDZ SAVI VAROŅI! VAJAG RSU VARIANTU, KUR VAR REDZĒT ATZĪMES (LUIS REZULTĀTUS)Izmērāmos mērķos varētu izstrādāt un testēšanas fāzei iekšēji publisku (LUIS vidē) kursu atsauksmju sistēmu . 1x gadā SP direktors atskaitās studentiem; veids kā studentiem iedot feedback + 1 tikšanās ar FSP izvērstākaPievieno pēdējo 5 gadu laika vērtējumus par kursu, potenciāli vēlāk neanonīmus komentarus
30
31
32
2.3.3.Aktualizēt LU Akadēmiskās ētikas kodeksu (apstiprināts ar 27.10.2008. Senāta lēmumu Nr.170) un Noteikumus par akadēmisko godīgumu LU (apstiprināti ar 25.02.2013. Senāta lēmumu 287).Kodekss un noteikumi aktualizēti
33
34
35
36
2.4.1.e-studiju vidē tiek plaši izmantoti visi tās pieejamie resursi, tai skaitā darbu iesniegšanas iespējas, pārbaudījumu rakstīšana;Vēl e-studiju iespējas: 1) pieteikšanās grupām (grupu darbiem, tēmu izvēlēm u.c.) vai laikiem (konsultācijām, pārbaudes darbu kārtošanai); 2) ; Atbalsta pasākumi mācībspēkiem, kas palīdz viņiem apgūt un sakārtot savas estudijas1. Nodrošināt E-kursos jaunu rīku pielietošanu studiju procesa uzlabošanai (vismaz 1 jauns rīks, kur vien iespējams).
2. Izveidota atbalsta sistēma mācībspēkiem viņu e-prasmju un E-kursu veidošanas prasmju uzlabošanai.
Izpētīt Moodle iespējas, definēt kuras mēs vēlamies izmantotEsmu manījis, ka tiek izmantota elektroniska darbu iesniegšana, pierakstīšanās darba grupās, tiek ievietotas anketas un video, ir pat atsevišķi kursi, kuros ir noformējums ar attēliem un videomateriāliem (https://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=3696) Pareklamēt moodle appu
https://docs.moodle.org/37/en/Activities
37
38
39
40
2.4.2.e-studiju vidē tiek ievērota vienota kārtība, ievietojot atjaunotus studiju kursu aprakstus, studiju kursu plānus, kas iekļauj sevī kalendāro plānu, izmantoto literatūru, kā arī lekcijās un praktiskajās nodarbībās izmantotos materiālus;Izmantotie studiju materiāli (prezentācijas, konspekti u.c.): 1) pieejami e-studijās (minimums dienā pēc lekcijas); 2) pārskatāmi nosaukti, tematiski izkārtoti (saskanīgi ar kursa aprakstu); 3) papildus materiāli izkārtoti uzskatāmi atsevišķi (lai var fokusēties uz prioritāro) [dublē 2. punktu]; 4) regulāri izvērtē materiālu kvalitāti/aktualitāti (piem., studenti informē par novecojusiem materiāliem u.tml.)Video lekcija kā sagatavot studiju kursu. Moš algot cilvēku, kas savedīs kārtībā noformējumu un atslogotu ražīgākos un kvalitatīvākos mācībspēkusLU Studiju kursu izstrādes un aktualizācijas kārtība (Apstiprināts ar LU 10.08.2018. rīkojumu Nr. 1/277)Fakultātēs eksistē e-studiju koordinatori
41
42
43
2.4.3. Tiek novērsti jebkādi iespējami pārkāpumi konkrēta studējošā identificējošas informācijas publicēšanā, tai skaitā atzīmju publiskošana.Netiek saņemtas sūdzīas par šo.informēt studentus, ka tas ir parkāpums; moš atsevišķs rīkojums
44
45
46
2.4.4.e-studiju vidē pieejamie materiāli ir pieejami tikai LU studējošajiem, kuri ir reģistrējušies attiecīgajiem studiju kursiem.Vajadzības gadījumā mēs sniegsim komentārus.šis punkts izgrozīts ārāmēģināt izgrozīt ārā caur Indriķi
47
48
49
2.4.5.Veicināt LU akadēmiskā un administratīvā personāla prasmju pilnveidi, tajā skaitā pedagoģisko prasmju pilnveidi, dažādu pedagoģisko metožu īstenošana, u.tml, kā arī monitorēt un veidot atskaiti par prasmju pilnveides procesu un sasniegtajiem rezultātiem.Mēs vēlamies palīdzēt mācībspēkiem uzlabot savas komunikācijas prasmes informācijas nodošanā.1. Organizēt vismaz 1 semināru akadēmiskajā gadā pedagoģisko prasmju pilnveidei, iesaistot inovatīvas pedagoģiskās metodes. 2. Mērīt kāda daļa akad. personāla apmeklē seminārusPirmais, konstatējam prasmes, ko palīdzēt uzlabot, tad palīdzam uzlabot un tad skatamies, kāds ir progress. Video kā taisīt kursus un video kā labot eksistējošus sliktus kursus

Hospitācija(?) - pārskatīt kā to dara - Sanita Barānova
Sasaitās ar SCL Toolkit 9. sadaļu tajā SCL Checklist
50
51
52
2.5.1.izpratni par akadēmiskā godīguma prasību ievērošanu studējošā darbībā, tai skaitā organizēt to skaidrojošus un popularizējošus pasākumus;Informatīvi materiāli par AG, ieguvumi, sekas, pasākumi (liels skaidrojošais darbs)1. Īstenot vismaz 1 sabiedriskās domas aptaujāšanas pasākumu, lai noteiktu akadēmiskā godīguma pārkāpumu cēloņus,
2. Īstenot perioda laikā vismaz 3 pasākumus akadēmiskā godīguma skaidrojošus un popularizējošus pasākumus.
3. < Ja ir pozitīva tendence sabiedriskajā domā > , tad identificēt mācībspēkus, kuri veicina akadēmiskā godīguma pārkāpumus, un veikt pārrunas ar tiem mācībspēkiem akadēmiskā godīguma ievērošanai.
identificēt kur tā ir vislielākā problēma. aptaujāt PR idejas:
Akadēmiskā godīguma uzlīmes? Akadēmiskā godīguma izaicinājumi? Slavenības par akadēmisko godīgumu?
53
54
55
2.5.2.studējošo studiju disciplīnas uzlabošanu, tai skaitā laicīgu ierašanos uz nodarbībām, pārbaudījumiem, pārbaudījumu un citu darbu iesniegšanu noteiktos termiņos;Vajadzības gadījumā mēs sniegsim komentārus.1) E-studijās ievadprezentācija ar detalizēti sarakstītiem nosacījumiem par termiņiem un to kavēšanu (cik, kā tas ietekmē vērtējumu u.tml.), pārbaudes darbu skaitu, datumus, svaru gala vētējumā utt.Jāatrunā kursu aprakstos sodi par termiņu neievērošanu
56
57
58
2.5.3.studējošo aktīvu iesaistīšanos piedāvātajos studijas papildinošajos pasākumos (zinātniski pētnieciskā darbībā, studentu konferencēs u.c.).1. Izstrādāt sistēmu studējošo, kas iesaistās studiju papildinošos pasākumos, stimulēšanai (piemēram, LU iekšējā normatīvā akta izstrāde).
2. Īstenot mediju kampaņu par finansiāla atbalsta iegūšanu studējošo pētnieciskajai darbībai.
Piesaistīt arī institūtu darbiniekus, pētniekus nodarbību vadīšanā. Piedāvāt +0,1 līdz +1 balli par dalību papildinošajos pasākumos kursa aprakstā (uzrādot rezultātus pētniecībā, konferencēs, sacensībās, konkursos u.tml.)
59
60
61
INFORMĒT STUDENTUS PAR TO, KA NORUNĀJĀM ŠO UN INFOGRAFIKA STUDENTIEM KĀDAS PĀRMAIŅAS GAIDĪT
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...