ประกาศจังหวัดอ่างทอง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ทะเบียนหนังสือประุกาศจังหวัด ประจำปี 2561
2
(ห้ามลบ) ขอความกรุณาอย่าปรับรูปแบบ หรือลบข้อมูลที่พิมพ์และบันทึกไว้แล้ว
3
4
ลำดับที่
วัน เดือน ปี
เรื่องที่ประกาศ
หน่วยปฏิบัติ/ส่วนราชการ
ผู้ลงเรื่องที่ประกาศ
5
6
3 ม.ค.61
7
13 ม.ค.61ผู้ชนะการเสนอราคารับจ้างเหมารถบัสปรับอากาศรพสต.จำปาหล่อสายัน
8
9
23 ม.ค.61ผู้ชนะการเสนอราคารับจ้างเหมาจัดสถานที่รพสต.จำปาหล่อสายัน
10
11
33 ม.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรพ.สามโก้
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
12
13
43 ม.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรพ.สามโก้
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
14
15
5 ม.ค.61
16
55 ม.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานรพ.วิเศษชัยชาญณัฐติณี
17
18
65 ม.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รพ.สามโก้
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
19
20
8 ม.ค. 61
21
78 ม.ค. 61แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมทีมนักกีฬา และนักกีฬาจังหวัดอ่างทอง สนง. กกท.จังหวัดอ่างทองจุติพร
22
23
88 ม.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รพ.สามโก้
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
24
25
9 ม.ค.61
26
99 ม.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสสอ.วิเศษชัยชาญสมลักษณ์
27
28
109 ม.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา
รพ.วิเศษชัยชาญ(กลุ่มงานเภสัชฯ)
กมลวรรณ
29
30
119 ม.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา
รพ.วิเศษชัยชาญ(กลุ่มงานเภสัชฯ)
กมลวรรณ
31
32
129 มค 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสสอ.วิเศษชัยชาญสมลักษณ์
33
34
139 ม.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รพ.วิเศษชัยชาญ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
35
36
149 ม.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รพ.วิเศษชัยชาญ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
37
38
159 ม.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รพ.วิเศษชัยชาญ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
39
40
169 ม.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รพ.วิเศษชัยชาญ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
41
42
179 มค 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์สสอ.วิเศษชัยชาญสมลักษณ์
43
44
169 ม.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รพ.สามโก้
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
45
46
10 ม.ค.61
47
1710 ม.ค.61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รพ.วิเศษชัยชาญ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
48
49
1810 ม.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รพ.อ่างทอง
50
- นักประชาสัมพันธ์ - พนักงานช่วยเหลือคนไข้
51
1910 ม.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รพ.อ่างทอง
52
- นักวิชาการสาธารณสุข
53
12 ธ.ค. 61
54
2012 มค.61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา
รพ.วิเศษชัยชาญ(กลุ่มงานเภสัชฯ)
กมลวรรณ
55
56
2112 มค.61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์
รพ.วิเศษชัยชาญ(กลุ่มงานเภสัชฯ)
กมลวรรณ
57
58
2212 ม.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
ศศิธร
59
60
2312 ม ค61ผลการคัดเลือกเด็กปรพฤตฺดีมีค่านิยม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
61
62
15 ม.ค.61
63
2415 ม.ค.61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รพ.วิเศษชัยชาญ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
64
65
2515 มค 61ประกาสผู้ชนะจัดซื้อวัสดุการแพทย์รพ.สต.สี่ร้อยชัยรัตน์
66
67
2615 มค 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รพ.สามโก้
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
68
69
16 ม.ค.61
70
2716 ม.ค.61
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร.พ.อ่างทอง
71
17 รายการ
72
2816 ม.ค.61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รพ.วิเศษชัยชาญ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
73
74
2916 ม.ค. 61สิ้นสุดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอวิเศษชัยชาญสนง.ปภ.จ.อท
75
76
3016 ม.ค. 61สิ้นสุดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอป่าโมกสนง.ปภ.จ.อท
77
78
3116 ม.ค. 61สิ้นสุดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอโพธิ์ทองสนง.ปภ.จ.อท
79
80
3216 ม.ค. 61สิ้นสุดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอเมืองอ่างทองสนง.ปภ.จ.อท
81
82
3316 ม.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้างรพ.วิเศษชัยชาญณัฐติณี
83
84
3416 ม.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานรพ.วิเศษชัยชาญณัฐติณี
85
86
3516 ม.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปโภค - บริโภครพ.วิเศษชัยชาญณัฐติณี
87
88
3616 มค.61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการ (OPOAI)สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
89
90
17 ม.ค.61
91
3717 ม.ค.61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานบีนทึกข้อมูลรพสต.ห้วยคันแหลนศศิธร
92
93
3817 ม.ค.61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รพ.วิเศษชัยชาญ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
94
95
3917 ม.ค.61ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาปรับปรุง รพ.สต.รพ.สต.ห้วยคันแหลน
96
97
4017 ม.ค.61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อม เปลี่ยนพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดรพ.สต.ม่วงเตี้ยเทอดเกียรติ
98
99
4117 ม.ค.61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์รพ.สต.บางจักบุบผา
100
Loading...
 
 
 
ประกาศฯ ปี 2561
Sheet4
ปี 2560
 
 
Main menu