ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สถิติการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2
3
การให้บริการตุลาคม 2565พฤศจิกายน 2565ธันวาคม 2565มกราคม 2566กุมภาพันธ์ 2566มีนาคม 2566เมษายน 2566พฤษภาคม 2566มิถุนายน 2566กรกฎาคม 2566สิงหาคม 2566กันยายน 2566
4
การให้บริการห้องสมุด8,7682,3099,5617,39810,19916,530
5
การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์01,16516614511378
6
การให้บริการงานจัดการศึกษา1182128978101331
7
การให้บริการงานทะเบียนและประมวลผล229131262133821460
8
การให้บริการงานบริหารทั่วไป2271000534885714873
9
การให้บริการงานมาตรฐานการศึกษา1649837552840
10
การให้บริการการจัดซื้อจัดจ้าง
(เพิ่มสินค้า เปลี่ยนแปลงสินค้า และเพิ่มผู้ขาย ในระบบ ERP )
4690100957690
11
การให้บริการรถส่วนกลาง515890697260
12
การให้บริการห้องประชุม8759116127132138
13
การให้บริการภาคสนาม521773
14
การให้บริการ งานโสตทัศนูปกรณ์312167124
15
การให้บริการซ่อมบำรุง ระบบประปา152514222831
16
รวม9,7135,16110,9869,02111,56419,638
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100