ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร/สาขา ปีการศึกษา 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
ลำดับที่หลักสูตร
หนังสือ/ตำราเดิม
หนังสือ/ตำราหนังสือ/ตำราหนังสือ/ตำรารวมหนังสือ
เอกสารวิชาการ (ชื่อเรื่อง)
เอกสารวิชาการ (ชื่อเรื่อง)
รวมเอกสารวิชาการ (ชื่อเรื่อง)
วารสาร/นิตยสาร
วารสาร/นิตยสาร
วารสาร/นิตยสารวารสาร/นิตยสาร
รวมวารสาร/นิตยสาร
ฐานข้อมูล
ปี 59
ฐานข้อมูล
ปี 59 และปี60
2
(เล่ม)ที่มีการจัดหา 1/59 (เล่ม)ที่มีการจัดหา 2/59 (เล่ม)ที่มีการจัดหา 1/60 (เล่ม)
ที่มีในห้องสมุด (เล่ม)
(วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์)(วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) ปี 59 และปี60(วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์)
เดิมที่มีในห้องสมุด
ที่มีการจัดหา 1/59
ที่มีการจัดหา 2/59
ที่มีการจัดหา 1/60
(ชื่อเรื่อง)
3
คณะครุศาสตร์
4
1ศศ.บ. (จิตวิทยา)4,6392--4,6417334050-50-8
5
2ค.บ. (พลศึกษาและสุขศึกษา)4,183--304,21310538143238-238118
6
3ค.บ. (การสอนอิสลามศึกษา)14,794--614,80059632628181-181128
7
4ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)12,16262712,17761836654189-189128
8
5
ค.บ. (ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา)
1,6822--1,684454691180-1801210
9
6ค.บ. (การประถมศึกษา)3,336--63,34213636172185-185128
10
7ค.ม. (การสอนอิสลามศึกษา)14,794--5114,84559634630181-181128
11
8ค.ม. (การบริหารการศึกษา)18,495291618,52212304280-80-8
12
9
ค.ม. (วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา)
4,25239--4,29113031120-120-8
13
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
1ค.บ. (ภาษาไทย)7846-9790173653179-4183128
15
2ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)3,472--573,529153348180--180128
16
3ค.บ. (สังคมศึกษา)13,169-314113,31313109122224-2226128
17
4ค.บ. (ภาษามลายู)833--94927-33-08
18
5นิติศาสตรบัณฑิต6,0579069447,097251091342355913307129
19
6รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต7,083-15127,110174109283230--230129
20
7รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น)14,107---14,107310911250--50-9
21
8ศศ.บ. (ภาษามลายู)777--141918538229--229128
22
9ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)3,472--133,48512315228--228128
23
10ศศ.บ. (ภาษาจีน)392174329481-2222911231128
24
11ศศ.บ. (ภาษาไทย)7513918-8082682294-233128
25
12ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)87939969333710914623475246128
26
13ศล.บ. (ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์)2,3991023-2,50417118229--229129
27
14ศล.บ. (การออกแบบศิลปกรรม)2,18025--2,20511112225--225129
28
15ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)13,8309661813,92311718503558-9
29
16ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ)24424911500-08
30
17ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)10,474---10,474110911050--50-8
31
คณะวิทยาการจัดการ
32
1บธ.บ. (การตลาด)1,6725-151,6921321214416010101801210
33
2บธ.บ. (การจัดการ)9,9647592710,07514810158169--1691210
34
3บธ.บ. (การบัญชี)2,076339122,13011617161--1611210
35
4บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)7,4841529457,573183131961581-1591312
36
5บธ.บ. (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว)2,79719--2,8161103113149--1491210
37
6บธ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)7,532363147,5852844288159--1591210
38
7นิเทศศาสตรบัณฑิต1,68115--1,69649150159--159-10
39
8
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล)
1,64452-211,71749150158--1581310
40
9บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)2,059127152,0931431144149--1491210
41
10บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)57-66412744-010
42
11บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต19,5301971219,568-282850--50-10
43
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
44
1ค.บ. (คณิตศาสตร์)1,164110--1,27442143180111821510
45
2ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)854-3-857133043189--1891510
46
3ค.บ. (คอมพิวเตอร์)7,101-2357,129851398180-11811512
47
4วท.บ. (ฟิสิกส์)1,164-6-1,17014216209--2091310
48
5วท.บ. (เคมี)1,52689--1,61525833204--2041310
49
6วท.บ. (ชีววิทยา)2,650181472,66854862208--2081310
50
7วท.บ. (จุลชีววิทยา)2,66171-2,6685486260--601310
51
8วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)1,997---1,99782991217--2171310
52
9วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)7,089402097,12916613179213--2131312
53
10
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา)
7,02110812277,12916613179214--2141312
54
11วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)9,7419249,750-131350--50-12
55
12วท.บ. (เกษตรศาสตร์)3,401-6123,41927217289232--2321310
56
13
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
2,15921-92,18012615141208--2081310
57
14วท.บ. (สุขศึกษา)7,166---7,6162283050--501310
58
15วท.บ. (สัตวศาสตร์)6843256800-010
59
16
ปร.ด. (จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
6,159---6,159191050--50-10
60
17การแพทย์แผนไทยบัณฑิต--8585
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ปีการศึกษา 59
Sheet2