แบบฝึกหัด เรื่อง ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ : แผ่น1