แบบทดสอบ เรื่อง คลื่นในเส้นเชือก (การตอบกลับ) : s2