แบบรับสมัครนิทรรศการ 60-การงานอาชีพฯ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลาโรงเรียนกิจกรรมที่เข้าร่วมระดับ
ครูผู้ควบคุม คนที่ 1
รายชื่อนักเรียน คนที่ 1
รายชื่อนักเรียน คนที่ 2
รายชื่อนักเรียน คนที่ 3
2
11/1/2018, 16:22:51มัธยมวัดธาตุทอง
การแข่งขันส้มตำลีลา
ม.4-6
นางพรสุดา คนตรง. นางสาวิณี ทีวงศ์
นายเกียรติศักดิ์ ปะทะวัง
นายพินะชัย ศรีชนะ
นายฐิติพงษ์ โลหิตสกุล
3
15/1/2018, 9:46:54
โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)
การแข่งขันส้มตำลีลา
ป.4-6นางกนกพรรณ. บุญสพ
เด็กหญิงมุกมณี เต็มหัตถ์
เด็กชายวรรชชนก วิเชียรโรจน์
เด็กชายรวีฤทธิ์ เตชะเทียมจันทร์
4
15/1/2018, 15:19:51
สายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์)
การแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
ป.4-6
นายวัชรินทร์ ไชยศรี
เด็กชายกรพจน์ เตชรัตน์
เด็กชายพรชวณัฐ ตั้งใจ
5
15/1/2018, 15:22:30
สายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์)
การแข่งขันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ป.4-6
นางสาวสาวิตรี แก้วชนะ
เด็กชายธัญธร ปานทอง
6
15/1/2018, 15:25:05
สายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์)
การแข่งขันส้มตำลีลา
ม.1-3
นางสุนีย์ บุญยะกรณ์
เด็กชายกฤษดา สว่างเรืองฤทธิ์
เด็กชายนิคม ใจมูลวงศ์
เด็กชายพันธกานต์ สระโพธิ์ทอง
7
15/1/2018, 16:05:32
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
การแข่งขันส้มตำลีลา
ม.4-6
นางสาวสุนันทา เชื้อฉ่ำหลวง
นางสาวธิษณา แอสระ
นางสาวนิษาชล รังประเสริฐ
นางสาวพัชราภรณ์ หงษ์ทวี
8
16/1/2018, 8:30:11
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
การแข่งขันส้มตำลีลา
ม.1-3
นางสาวกชพร จิระนันทราพร
เด็กหญิงดารุณี วงษา
เด็กหญิงกุลภัสสร์ ช้างสี
เด็กหญิงทิพย์นภา บุตมะ
9
16/1/2018, 8:33:271
การแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
ป.4-61111
10
17/1/2018, 9:16:21
สายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์)
การแข่งขันส้มตำลีลา
ป.4-6
นางสาวสาวิตรี แก้วชนะ
เด็กหญิงพัชราภา จันทราช
เด็กหญิงจิดาภา สายจันทร์
เด็กชายภาคิน อริยมาธากุล
11
17/1/2018, 9:59:19
ซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก2)
การแข่งขันส้มตำลีลา
ป.4-6
นางสาวจิรัสส์กุล แก้วชำนาญ
เด็กหญิงวรรนษา วงษ์พันธุ์
เด็กหญิงวนัสนันท์ ชุ่มชื่น
เด็กหญิงจุฑามาศ จำรัสฉาย
12
17/1/2018, 10:23:02
สายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์)
การแข่งขันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ป.4-6
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เชื้อเนตร
เด็กชายธัญธร ปานทอง
13
17/1/2018, 10:53:38ฤทธิยะวรรณาลัย
การแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
ป.4-6
นางสาวกุลธิดา ขันทอง
เด็กหญิงฐิติวรดา เล็กกูล
เด็กหญิงอัญชลี วงษ์พระจันทร์
14
17/1/2018, 13:24:13
ซอยแอนเนกซ์(กาญจนาภิเษก2)
การแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
ป.4-6นายวิศรุต ชัชวาลย์
เด็กหญิงวรรณวิลัย โหงทอง
เด็กหญิงกนกรัตน์ ครุธจันทร์
15
17/1/2018, 13:26:02
ซอยแอนเนกซ์(กาญจนาภิเษก2)
การแข่งขันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ป.4-6นายวิศรุต ชัชวาลย์
เด็กหญิงษุภากร พ่วงศรีรักษา
16
17/1/2018, 14:29:35
วัดไตรรัตนาราม(ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ)
การแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
ป.4-6
น.ส.รุ่งเจริญ บัวแก้ว
ด.ญ.ปาริชาติ ใจปาด.ช ไพรัตน์ แซ่อึ้ง
17
17/1/2018, 14:37:12
วัดไตรรัตนาราม(ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ)
การแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
ป.4-6
น.ส.รุ่งเจริญ บัวแก้ว
ด.ญ.ปาริชาติ ใจปาด.ช.ไพรัตน์ แซ่อึ้ง
18
17/1/2018, 18:02:03ฤทธิยะวรรณาลัย
การแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
ป.4-6
นางพัชรินทร์ เอื้ออิฐผล
เด็กหญิงภัสณิชา ชัยศิริ
เด็กหญิงธัญชนิภา พร้อมพงศ์เจริญ
เด็กชายวิศ ญาติเสมอ
19
17/1/2018, 18:02:17ฤทธิยะวรรณาลัย
การแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
ป.4-6
นางพัชรินทร์ เอื้ออิฐผล
เด็กหญิงภัสณิชา ชัยศิริ
เด็กหญิงธัญชนิภา พร้อมพงศ์เจริญ
เด็กชายวิศ ญาติเสมอ
20
17/1/2018, 18:04:20ฤทธิยะวรรณาลัย
การแข่งขันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ป.4-6
นางพัชรินทร์ เอื้ออิฐผล
เด็กชายสิรวิชญ์ เพชรรักษา
เด็กชายธิติสรณ์ เทศน์ธรรม
เด็กชายธิติวุฒิ เทศน์ธรรม
21
17/1/2018, 18:05:25ฤทธิยะวรรณาลัย
การแข่งขันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ป.4-6
นางพัชรินทร์ เอื้ออิฐผล
เด็กชายธีธัช บุญประเสริฐ
เด็กชายปุณณภพ จันทร์ดา
22
17/1/2018, 22:09:52
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
การแข่งขันส้มตำลีลา
ม.4-6
นางสาวสุนันทา เชื้อฉ่ำหลวง นางสาวศศิธร ณ ลำปาง
นางสาวธิษณา แอสระ
นางสาวนิษาชล รังประเสริฐ
นางสาวพัชราภรณ์ หงษ์ทวี
23
17/1/2018, 22:15:03
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
การแข่งขันส้มตำลีลา
ม.1-3
นางสาวกชพร จิระนันทราพร นางสาวพรสวรรค์ บัวทอง
เด็กหญิงดารุณี วงษา
เด็กหญิงกุลภัสสร์ ช้างสี
เด็กหญิงทิพย์นภา บุตมะ
24
18/1/2018, 9:27:48
สายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์)
การแข่งขันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ป.4-6
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เชื้อเนตร
เด็กหญิงธนาภรณ์ ทิพย์ดี
25
18/1/2018, 13:44:40
วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม)
การแข่งขันส้มตำลีลา
ป.4-6น.ส.สายฝน บัวคลี่ใบด.ช.วารี พจน์ด.ญ.ปูรณ์ภัสสร ภาพรด.ญ.น้ำฝน
26
18/1/2018, 13:57:47ฤทธิยะวรรณาลัย
การแข่งขันส้มตำลีลา
ม.1-3
นางสาวกุลวดี นุ่มทอง
ด.ช.ภูริ ดาภาด.ช.ทศทิศ นิลบรรจงด.ญ.พรรษชล ศรีใสดี
27
18/1/2018, 15:01:44
วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูสงคราม)
การแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
ป.4-6
น.ส.พัฒนรัตน์ เมืองธีรโชติ
ด.ช.สิทธิชัย เกิดกำลัง
ด.ญ.อัญชสา แก้วกระแสสินธิ์
28
18/1/2018, 15:03:23
วัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม)
การแข่งขันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ป.4-6
น.ส.พัฒนรัตน์ เมืองโชติ
ด.ญ.รุ้งเมษา ทรงปัญญา
ด.ญ.เรืองอำไพ เกลี้ยงขาว
29
19/1/2018, 15:34:58วัดเกาะสุวรรณาราม
การแข่งขันส้มตำลีลา
ป.4-6นางนิภาพร ขำสอาด
ด.ญ.ชนม์นิภา มะลาพิมพ์
ด.ญ.น้ำทิพย์ ป้อมหินด.ญ.กมลชนก กลิ่นพยอม
30
19/1/2018, 16:56:21ฤทธิยะวรรณาลัย
การแข่งขันส้มตำลีลา
ม.1-3
ครู สุภาพร เสียมสกุล
ด.ช.ฉัตรชญานนท์ พร้อมธนะ
ด.ญ.ปิยธิดา ไชยโชติด.ญ.ศกุนตลา นามเมือง
31
22/1/2018, 19:09:23
ออเงิน(อ่อน-เหม อนุสรณ์)
การแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
ป.4-6
นางสาวพิชญนันท์ เลิศอำพลพงษ์
ด.ช.ธนภัทร เปลี่ยนเจริญ
ด.ช.อมรเทพ สุมหา
32
23/1/2018, 13:07:13วัดเกาะสุวรรณาราม
การแข่งขันส้มตำลีลา
ป.4-6นางพรชื่น ชมภูผล
ด.ช.วันเฉลิม พราหมณ์เกษม
ด.ช.ศักดิ์ชัย เจริญศิริ
ด.ช.พันธรักษ์. จันทรัตน์
33
23/1/2018, 15:05:37วัดหนองใหญ่
การแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
ป.4-6
นางสาวศิริกุล คำเป็ก
เด็กชายเจษฎากร มั่นเขตวิทย์
เด็กหญิงพรนภา สว่างโรจน์
34
24/1/2018, 10:28:37
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม)
การแข่งขันส้มตำลีลา
ป.4-6
นางอาทิตยา สุขดิษฐ์
ด. ญ. พัทธ์ธีรา สนใจ
ด. ญ. ชนิดา. อินทร์แพทย์
ด. ญ. ณัฐพัชญ์. ศรีพันธ์
35
24/1/2018, 10:29:31
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม)
การแข่งขันส้มตำลีลา
ป.4-6
นางอาทิตยา สุขดิษฐ์
ด. ญ. พัทธ์ธีรา สนใจ
ด. ญ. ชนิดา. อินทร์แพทย์
ด. ญ. ณัฐพัชญ์. ศรีพันธ์
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu