สำเนาของ ม.4/1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ผู้ประเมิน 1. ..นายศราวุธ ศรีมาคำ.......... 2. ..นางอุษา พูนพล.......
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายสรธัญ กิ่งชุม
4344444433333.58ดีมาก
8
2
นายสุธีร์ วาปีทำ
4344444433333.58ดีมาก
9
3
นายธรณี สุพัฒนวรางกูร
4344444433333.58ดีมาก
10
4
นายธีระภัทร สิตะวัน
4344444433333.58ดีมาก
11
5
นายศิวกร สมรักษ์
4344444433333.58ดีมาก
12
6
นายชยางกูร ยังเจริญ
4344444433333.58ดีมาก
13
7นายวัชรพล สีแสด4344444433333.58ดีมาก
14
8
นางสาวฐิติยา รัตนิล
4344444433333.58ดีมาก
15
9
นางสาวณัชชา ตระกูลไพศาล
4344444433333.58ดีมาก
16
10
นางสาวธนัชพร ยิ่งรุ่งโรจน์
4344444433333.58ดีมาก
17
11
นางสาวนภัสสร อินถาเครือ
4344444433333.58ดีมาก
18
12
นางสาวพิมลพร แข่งขัน
4344444433333.58ดีมาก
19
13
นางสาวสบันงา ไชยชนะ
4344444433333.58ดีมาก
20
14
นางสาวอิสรีย์ ด้วงทอง
4344444433333.58ดีมาก
21
15
นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง
4344444433333.58ดีมาก
22
16
นางสาวณัฐวิชา สุนาคราช
4344444433333.58ดีมาก
23
17
นางสาวนลินี วรรณา
4344444433333.58ดีมาก
24
18
นางสาวพรรพษา ทาเงิน
4344444433333.58ดีมาก
25
19
นางสาวณัฐิกา แสงทอง
4344444433333.58ดีมาก
26
20
นางสาวศศิภา มะณีสาย
4344444433333.58ดีมาก
27
21
นางสาวปภาวดี นิธิพานิช
4344444433333.58ดีมาก
28
22
นางสาวระพีพรรณ ใจสว่าง
4344444433333.58ดีมาก
29
23
นางสาวหทัยชนก อุปลาบัติ
4344444433333.58ดีมาก
30
24
นางสาวฐนิยาภรณ์ นิธิบุณยากร
4344444433333.58ดีมาก
31
25
นางสาวกมลวรรณ ขันทอง
4344444433333.58ดีมาก
32
26
นางสาวศศิกานต์ หาญอาวุธ
4344444433333.58ดีมาก
33
270.00FALSE
34
280.00FALSE
35
290.00FALSE
36
300.00FALSE
37
310.00FALSE
38
320.00FALSE
39
330.00FALSE
40
340.00FALSE
41
350.00FALSE
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu