สำเนาของ ม.4/1
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ผู้ประเมิน 1. ..นายศราวุธ ศรีมาคำ.......... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายสรธัญ กิ่งชุม
40.33FALSE
8
9
2
นายสุธีร์ วาปีทำ
30.25FALSE
10
3
นายธรณี สุพัฒนวรางกูร
330.50FALSE
11
4
นายธีระภัทร สิตะวัน
30.25FALSE
12
5
นายศิวกร สมรักษ์
30.25FALSE
13
6
นายชยางกูร ยังเจริญ
30.25FALSE
14
7นายวัชรพล สีแสด30.25FALSE
15
8
นางสาวฐิติยา รัตนิล
30.25FALSE
16
9
นางสาวณัชชา ตระกูลไพศาล
30.25FALSE
17
10
นางสาวธนัชพร ยิ่งรุ่งโรจน์
30.25FALSE
18
11
นางสาวนภัสสร อินถาเครือ
30.25FALSE
19
12
นางสาวพิมลพร แข่งขัน
30.25FALSE
20
13
นางสาวสบันงา ไชยชนะ
30.25FALSE
21
14
นางสาวอิสรีย์ ด้วงทอง
30.25FALSE
22
15
นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง
30.25FALSE
23
16
นางสาวณัฐวิชา สุนาคราช
30.25FALSE
24
17
นางสาวนลินี วรรณา
30.25FALSE
25
18
นางสาวพรรพษา ทาเงิน
30.25FALSE
26
19
นางสาวณัฐิกา แสงทอง
30.25FALSE
27
20
นางสาวศศิภา มะณีสาย
30.25FALSE
28
21
นางสาวปภาวดี นิธิพานิช
30.25FALSE
29
22
นางสาวระพีพรรณ ใจสว่าง
30.25FALSE
30
23
นางสาวหทัยชนก อุปลาบัติ
30.25FALSE
31
24
นางสาวฐนิยาภรณ์ นิธิบุณยากร
30.25FALSE
32
25
นางสาวกมลวรรณ ขันทอง
30.25FALSE
33
26
นางสาวศศิกานต์ หาญอาวุธ
30.25FALSE
34
270.00FALSE
35
280.00FALSE
36
290.00FALSE
37
300.00FALSE
38
310.00FALSE
39
320.00FALSE
40
330.00FALSE
41
340.00FALSE
42
350.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1