IE Undergraduate Curriculum
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
Course Code
Name EnCreditHoursYearSemesterCycle NameCycle CodeName KGName RU
2
Kyrgyz Language I331FallКыргыз тили 1Кыргызский язык 1
3
Foreign Language I441FallЧет тили 1Иностранный язык 1
4
Philoshophy441FallФилософияФилософия
5
Mathematics I541FallМатематика 1Математика 1
6
Physics I441FallФизика 1Физика 1
7
Introduction to IE221FallАдистикке киришүүПерспективы специальностиTerminoloji
8
Probability Theory421FallЫктымалдуулук теориясыТеория вероятностиOlasılık
9
Chemistry1FallХимияХимия
10
Material Science1FallМатериаловедениеMalzeme bilimi
11
Turkish Language I221FallТүрк тили 1Турецкий язык 1
12
Chineese1FallКытай тили 1Китайский язык 1
13
Physical Training I021FallДене тарбия 1Физическая культура 1
14
Manas Taanuu221FallМанас таанууМанасоведение
15
Kyrgyz Language II331SpringКыргыз тили 2Кыргызский язык 2
16
Foreign Language II441SpringЧет тили 2Иностранный язык 2
17
Pedagogy&Psychology221SpringПедагогика жана психологияПедагогика и психология
18
Education Management & Leadership
Spring
19
Mathematics II541SpringМатематика 2Математика 2
20
Physics II441SpringФизика 2Физика 2
21
Statistics631SpringСтатистикаСтатистикаİstatistik
22
Turkish Language II/221SpringТүрк тили 2Турецкий язык 2
23
ChineeseКытай тили 2Китайский язык 2
24
Physical Training II021SpringДене тарбия 2Физическая культура 2
25
Ecology / Concept of Natural Science
421SpringЭкология/ЗТКЭкология/КСЕ
26
Informatics I442FallИнформатика 2Информатика 2Programlama
27
Russian Language I332FallОрус тили 2Русский язык 2
28
Linear Algebra/222FallСызыктуу алгебраЛинейная алгебраLineer Cebir
29
Dif.EquationsДифференциалдуу теңдемелерДифференциальные уравнения
30
Production Plan&Control642FallӨндүрүштү пландоо жана контролдооТехнология и организация производства продукцииÜretim Planlama
31
Turkish Language III/222FallТүрк тили 3Турецкий язык 3
32
ChineeseКытай тили Китайский язык
33
Business Law/222FallКоммерциялык укукКоммерческое право
34
Int to LawУкукка киришүүВведение в право
35
Physical Training III022FallДене тарбия 3Физическая культура 3
36
Statistical Methods in QM532FallСапатты башкаруудагы статистикалык методдорСтатистические методы в управлении качеством
Kalite Yönetimde İstatistiksel Yöntemler
37
Metrology, Standartization and Certification
332FallМетрология, стандартизация жана сертификацияОсновы метрологии, стандартизации и сертификацииStandartizasyon
38
MTQM322FallӨлчөөнүн, тажрыйбанын, контролдун методдору жана каражаттарыМетоды и средства измерений, испытаний и контроляKalite Yönetimde Metodlar
39
Informatics II442SpringИнформатика 2Информатика 2
40
Russian Language II332SpringОрус тили 2Русский язык 2
41
Technical Regulation332SpringТехническое регулирование
42
Research Methods2SpringИзилдөөнүн жолдору
Методы исследованияYapay Zeka
43
Int. to Enterpreuneship2SpringИшкердүүлүккө киришүү
Введение в предпринимательство
Girişimcilik
44
History422SpringАта мекен тарыхыОтечественная история
45
Introduction to Quality Management
632SpringСапатты башкаруу (киришүү)
Управление качеством (введение)
Kalite Yönetim
46
Databases and Data Warehouses532SpringМаалымат кампаларыИнформационное обеспечение, базы и банки данныхVeri Tabanı
47
Physical Training IV022SpringДене тарбия 4Физическая культура 4
48
Educational Practice502SpringҮйрөнүү практикасыУчебная практика
49
Total Quality Management633FallЖалпы сапатты башкарууВсеобщее управление качествомToplam Kalite Yönetimi
50
Management533FallМенеджментМенеджментİşletme
51
Operations Research I533Fall
Иш-аракеттерди оптимизациялоо 1
Исследование операций 1Yöneylem Araştırması
52
Simulation/633FallСистеманын анализи жана имитациялык моделдөөАнализ системы и имитационное моделированиеBenzetim veya simülasyon
53
IPS
54
Financial Accounting/333FallКаржылык эсепФинансовый учетFinansal muhasebe
55
Big Data Analysis
56
HRM/533FallАдам ресурстарын башкарууУправление человеческими ресурсамиİnsan Kaynakları Yönetimi
57
Strategic ManagementСтратегиялык менедмент
Стратегический менеджмент
Stratejik Planlama
58
Engineering Economics533SpringИнженердик экономикаЭкономика предприятийMühendislik Ekonomisi
59
Marketing533SpringМаркетингМаркетингPazarlama
60
Design of Experiment 533SpringТекшерүүнүн технологиясы жана аны уюштурууТехнология и организация испытанийDeney Tasarımı
61
Operations Research II533Spring
Иш-аракеттерди оптимизациялоо 2
Исследование операций 2
62
Multifunctional Optimization423SpringÇok Yönlü Optimizasyon
63
Business CommunicationSpringБизнес байланышыДеловая коммуникация
64
Computer GraphicsSpringКомпьютердик графикаКомпьютерная графика
65
Production Practice503SpringӨндүрүштүк практикаПроизводственная практика
66
IT in QM624Fall
Kalite Yönetimde Bilişim Teknolojileri
67
QMS Certification/Environment of QM
344FallСапатты башкаруу системасын сертификациялооСертификация систем управления качествомKalite Yönetim Sistemi
68
Environment of QM
69
Life Safety424FallЖашоо коопсуздугу
Безопасность жизнедеятельности
70
Logistics&Supply Chain Management
644FallЛогистиканы жана жеткирүү чынжырын башкарууЛогистика и управление цепями поставокLojistik
71
Project Management634FallПроекттерди башкарууУправление проектамиProje Yönetimi
72
Thesis Work504FallМамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация 1Итоговая государственная аттестация 1
73
Managerial Accounting534SpringБашкаруу эсебиУправленческий учетİşletme Muhasebesi
74
Innovation Management 4SpringИнновациялык менеджмент
Инновационный менеджмент
75
Consumer Rights Protection424Spring
Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо
Защита прав потребителей
76
Artificial Intelligence4SpringЖасалма интеллектИскуственный интеллектYapay Zeka
77
Computer Network & Communication
4SpringBilgisayar Ağları
78
Work Study and Ergonomy534SpringИшти изилдөө жана эргономикаНормирование работы и эргономикаİş Etüdü ve Ergonomi
79
Undergraduate Practice704Spring
Дипломдук иштин алдындагы практика
Преддипломная практика
80
Final State Certification1004SpringМамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация 2Итоговая государственная аттестация 2
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100