แบบลงทะเบียน ทปอ 2556 V2 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEJKLMNOPQRSTU
1
ระบุชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันชื่อตำแหน่งทางวิชาการชื่อ - สกุลตำแหน่งบริหารโปรดระบุวันที่ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการได้ [21  พฤศจิกายน 2556]โปรดระบุวันที่ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการได้ [22  พฤศจิกายน 2556]โปรดเลือกกลุ่มย่อยที่ท่านประสงค์เข้าร่วม เลือกได้เพียง 1 กลุ่มท่านสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองหรือไม่ท่านประสงค์รับประทานอาหารประเภทใดท่านเดินทางมาร่วมงานประชุมทางวิชาการโดย
2
10/22/2013 15:23:08มหิดลอาจารย์วรรณภา ประไพพานิชไม่มีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
3
10/28/2013 16:29:49มหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศสมัย อรทัยไม่มีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
4
11/4/2013 11:38:50มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครอาจารย์ปทุมพร วงศ์ทองศรีรองคณบดีเข้าร่วมไม่ได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
5
11/4/2013 15:41:43มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทรอธิการบดีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 4 การศึกษาประโยชน์และผลกระทบสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
6
11/5/2013 15:41:48มหาวิทยาลัยมหิดลมิญช์ อินทพิเชฎฐ์ผู้จัดการโครงการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
7
11/5/2013 16:08:10สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเข้าร่วมได้เข้าร่วมไม่ได้กลุ่มที่ 1 การสอนอาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
8
11/5/2013 16:10:10สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ผศ.ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
9
11/6/2013 16:31:33มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์รองอธิการบดีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
10
11/7/2013 10:13:05มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์อำนวย ตันพานิชย์หัวหน้าสาขาวิชาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
11
11/7/2013 13:18:13มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-ดุลย์จิรา สุขบุญญสถิตย์ประธานหลักสูตร วทบ เทคโนโลยีการอาหารเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
12
11/7/2013 15:38:18มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารองศาสตราจารย์ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์อธิการบดีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
13
11/7/2013 15:38:44มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารองศาสตราจารย์ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์อธิการบดีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
14
11/8/2013 9:58:18มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
15
11/8/2013 10:09:17มหาวิทยาลัยเกริกรองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
16
11/8/2013 10:21:56มหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย วนะวนานต์-เข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
17
11/8/2013 10:23:25มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญดร.วินชัย โกตระกูลรองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
18
11/8/2013 10:37:42มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการไม่ได้ระบุวันไม่ได้ระบุวันเข้าร่วม ไม่ได้แจ้งกลุ่มสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ เลขทะเบียนรถ 2 กน 4510
19
11/8/2013 10:53:43สำนักงาน ปปช.ศาสตราจารย์(พิเศษ)วิชา มหาคุณกรรมการ ป.ป.ช.เข้าร่วมไม่ได้เข้าร่วมได้ไม่ประสงค์เข้าร่วมเสวนากลุ่มย่อยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
20
11/8/2013 11:00:57มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์อธิการบดีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้ไม่ประสงค์เข้าร่วมเสวนากลุ่มย่อยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
21
11/8/2013 11:17:32มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดร.ผ่องศรี เวสารัช-เข้าร่วมไม่ได้เข้าร่วมได้ไม่ประสงค์เข้าร่วมเสวนากลุ่มย่อยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
22
11/8/2013 11:25:53มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี-นายพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย-เข้าร่วมได้เข้าร่วมไม่ได้กลุ่มที่ 3 การวิจัยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
23
11/8/2013 11:29:22มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุลคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 3 การวิจัยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
24
11/8/2013 11:40:33มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเข้าร่วมไม่ได้เข้าร่วมได้ไม่ประสงค์เข้าร่วมเสวนากลุ่มย่อยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
25
11/8/2013 13:53:49มหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรทรณ สัจจรักษ์ ธีระฐิติรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ ฆฬ 969
26
11/8/2013 14:20:13สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
27
11/8/2013 14:32:55สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
28
11/8/2013 14:44:56มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี-นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจผอ.กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมได้เข้าร่วมไม่ได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
29
11/8/2013 14:50:25มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซียงฉันรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการเข้าร่วมไม่ได้เข้าร่วมได้ไม่ประสงค์เข้าร่วมเสวนากลุ่มย่อยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
30
11/8/2013 15:04:08วิทยาลัยราชพฤกษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ถิ่นขจีคณบดีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 3 การวิจัยไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
31
11/8/2013 15:56:32มหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูรรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าร่วมได้เข้าร่วมไม่ได้กลุ่มที่ 1 การสอนสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
32
11/8/2013 16:02:27มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิมาื แป้นธีระตานนท์หัวหน้างานศึกษาทั่วไปเข้าร่วมได้เข้าร่วมไม่ได้กลุ่มที่ 1 การสอนสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
33
11/8/2013 16:06:15มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ดร.สุภารัตน์ ดราพระรองหัวหน้างานศึกษาทั่วไปเข้าร่วมได้เข้าร่วมไม่ได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
34
11/8/2013 16:16:29มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชรองศาสตราจารย์ณัฎฐพร พิมทายนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารมังสวิรัติรถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
35
11/8/2013 16:19:10มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีนายธาตรี คำแหงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
36
11/11/2013 10:34:51มหาวิทยาลัยศรีปทุมธัญชนก จันผะกาผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
37
11/11/2013 14:56:53มหาวิทยาลัยศรีปทุมสุทธิพงษ์ อินพิลาหัวหน้างานศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
38
11/12/2013 9:51:42มหาวิทยาลัยศรีปทุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ผู้ช่วยอำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมได้เข้าร่วมไม่ได้กลุ่มที่ 1 การสอนสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
39
11/12/2013 9:59:04มหิดลผศ.ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ-เข้าร่วมได้เข้าร่วมไม่ได้กลุ่มที่ 3 การวิจัยไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
40
11/12/2013 9:59:53มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรัรัมย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตติกร รัตกูลรองอธิการบดีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
41
11/12/2013 10:25:59สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-นางสาวจันทิมา สุรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
42
11/12/2013 10:31:10มหาวิทยาลัยพะเยา-นายวุธิชัย ไซยรินคำรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนิสิตเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
43
11/12/2013 10:36:32มห่าวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คล่อง วงศ์สุขมนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาวิจัยเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 3 การวิจัยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
44
11/12/2013 10:48:56มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐพลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
45
11/12/2013 10:52:42มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เข้าร่วมได้เข้าร่วมได้ไม่ประสงค์เข้าร่วมเสวนากลุ่มย่อยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
46
11/12/2013 13:58:43มหาวิทยาลัยคริสเตียน-นางโสภิณ ทวีพงศากรผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
47
11/12/2013 14:09:50มหาวิทยาลัยคริสเตียนอาจารย์ พรทิพย์ กวินาุพรที่ปรึกษาด้านพัฒนานักศึกษา และกิจการพิเศษเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
48
11/12/2013 15:26:49สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณาวดี ศรีศิริวัฒน์รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
49
11/12/2013 22:00:42มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางศรีสุดา ศรีบัณฑิตกุลผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้ไม่ประสงค์เข้าร่วมเสวนากลุ่มย่อยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
50
11/13/2013 9:37:01มหาวิทยาลัยนครพนม/วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดาราคณบดีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 3 การวิจัยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
51
11/13/2013 11:36:22มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมารองอธิการบดีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
52
11/13/2013 11:43:50มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวนสกุณีรองอธิการบดีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
53
11/13/2013 11:57:10มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีธิวงค์รองอธิการบดีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 3 การวิจัยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
54
11/13/2013 13:09:53มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานางสาวกังสดาร แตงน้อยหัวหน้างานกิจกรรมเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
55
11/13/2013 13:48:35มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์นิจจารีย์ญา ศิริศรีโรกรรมการ กองกิจการนักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
56
11/13/2013 14:09:14มหิดลผศ.อังสนา บุญธรรมอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
57
11/13/2013 16:47:22มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนายพิสุทธิ์ พวงนาคผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
58
11/13/2013 16:53:11มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอาจารย์นางกรรณิการ์ รักษารองผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
59
11/13/2013 16:56:45มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอาจารย์นางสุทธิรักษ์ บูรพาศิริวัฒน์คณะกรรมการสำนักงานหมวดวิชาศึกาษทั่วไปเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 3 การวิจัยไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
60
11/14/2013 9:22:45แม่โจ้ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้วรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯด้านบริการวิชาการเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
61
11/14/2013 10:55:09วิทยาลัยราชพฤกษ์รศ.ศิริ ภู่พงษ์วัฒนาคณบดี คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมได้เข้าร่วมไม่ได้กลุ่มที่ 4 การศึกษาประโยชน์และผลกระทบไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้รถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
62
11/14/2013 14:13:03วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลDr. Peter Fieldingรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าร่วมได้เข้าร่วมไม่ได้กลุ่มที่ 3 การวิจัยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
63
11/14/2013 14:15:22วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์วิภาวรรณ จำเนียรพันธุ์-เข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
64
11/14/2013 14:16:46วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา-เข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
65
11/14/2013 15:25:20มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒธนัท อมาตยกุลผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเข้าร่วมได้เข้าร่วมไม่ได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้รถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
66
11/14/2013 16:38:07มหาวิทยาลัยปทุมธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 3 การวิจัยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
67
11/15/2013 9:23:39มหาวิทยาลัยศิลปากรกมล แมลงทับผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
68
11/15/2013 9:26:08มหาวิทยาลัยศิลปากรนงคราญ สุพรสหัวหน้าหน่วยกิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 4 การศึกษาประโยชน์และผลกระทบสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
69
11/15/2013 9:27:40มหาวิทยาลัยศิลปากรภานุพงศ์ เงาะลำดวนนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้ไม่ประสงค์เข้าร่วมเสวนากลุ่มย่อยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
70
11/15/2013 9:30:46มหาวิทยาลัยศิลปากรรองศาสตรจารย์วัฒนา เกาศัลย์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
71
11/15/2013 9:32:38มหาวิทยาลัยศิลปากรรองศาสตราจารย์วัฒนา เกาศัลย์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 3 การวิจัยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
72
11/15/2013 10:34:57มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์รองอธิการบดีเข้าร่วมได้เข้าร่วมไม่ได้กลุ่มที่ 4 การศึกษาประโยชน์และผลกระทบไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
73
11/15/2013 11:31:01มหาวิทยาลัยมหิดลเจ้าหน้าที่บริหารงานเอกลักษณ์ อัศววิริยะโยธินเจ้าหน้าที่บริหารงานเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
74
11/15/2013 11:45:56มหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีด้านกิจการนักศึกษาเข้าร่วมไม่ได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
75
11/15/2013 11:52:17มหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีด้านกิจการนักศึกษาเข้าร่วมไม่ได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
76
11/15/2013 13:27:52นักวิชาการอิสระรองศาสตราจารย์พิชิต ตรีวิทยรัตน์หัวหน้าศูนย์อีเลิร์นนิงรังสีเทคนิคเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 3 การวิจัยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
77
11/15/2013 14:36:21จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุลที่ปรึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมไม่ได้กลุ่มที่ 1 การสอนไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้รถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
78
11/15/2013 15:06:58จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ ดร.อัจฉรา ไชยูปถัมภ์อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมได้เข้าร่วมไม่ได้กลุ่มที่ 1 การสอนไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้รถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
79
11/15/2013 16:01:41มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวชผู้ช่วยอธิการบดีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 3 การวิจัยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
80
11/15/2013 16:08:22องค์กรต่อต้านคอรัรัปชัน-คุณภากรณ์ ทิวเจริญกรรมการกลยุทธ์ องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย)เข้าร่วมได้เข้าร่วมไม่ได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
81
11/15/2013 16:14:11องค์กรต่อต้านคอรัรัปชัน(ประเทศไทย)-จิรพร สิริมงคลนิวัติเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
82
11/15/2013 17:22:48มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีอาจารย์สยาม ยิ้มบัวรองคณบดีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
83
11/15/2013 17:23:27มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีอาจารย์สยาม ยิ้มบัวรองคณบดีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
84
11/15/2013 17:29:00มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา สมร่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
85
11/15/2013 17:33:12มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนางสาวธิติมา เกตุแก้วผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
86
11/15/2013 19:46:37รามคำแหงศักดิ์ชัย สาดแสงจันทร์---เข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 3 การวิจัยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
87
11/15/2013 19:52:25นักวิชาการอิสระ--นพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์--เข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 4 การศึกษาประโยชน์และผลกระทบสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารมังสวิรัติรถโดยสารสาธารณะ
88
11/16/2013 6:06:34มหิดลศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์รองอธิการบดีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 3 การวิจัยไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
89
11/16/2013 9:12:14มหาวิทยาลัยมหิดลกาญจนาพุทธ วงษ์วันทนีย์ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
90
11/16/2013 9:42:42มห่าวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ระพี บุญเปลื้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
91
11/16/2013 10:53:58มหาวิทยาลัยนครพนม-นายฉลาด แพงดวงแก้วหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
92
11/16/2013 13:43:59มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ผู้ช่วยอธิการบดีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
93
11/16/2013 15:25:16มหิดลรองศาสตราจารย์วีณา เที่ยงธรรมประธานหลักสูตรเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 3 การวิจัยไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้รถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
94
11/16/2013 16:41:18Mahidol universityAssistant professorJuree jearanaisilavongSenateเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารมังสวิรัติรถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
95
11/16/2013 20:32:55มหาวิทยามหิดลรศสุนารี องค์เจริญใจรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมไม่ได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
96
11/16/2013 20:42:01มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดร.กีร์รักษ์ สงวนไทยอธิการบดีเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย มีพนักงานขับ
97
11/16/2013 20:46:39มหาวิทยาลัยนครพนมรศ.ผดุงยศรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
98
11/16/2013 20:52:11มหาวิทยาลัยมหาสารคามผศ.ศศิธร แก้วมั่นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 1 การสอนไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
99
11/16/2013 20:57:21มหาวิทยาลัยรามคำแหงผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูรรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าร่วมได้เข้าร่วมไม่ได้กลุ่มที่ 1 การสอนไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ไม่มีพนักงานขับ
100
11/16/2013 21:04:02มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รศ.ดร.พีระพงศ์ ทิมสกุลรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมได้เข้าร่วมได้กลุ่มที่ 3 การวิจัยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้อาหารธรรมดารถโดยสารสาธารณะ
Loading...
 
 
 
Form Responses
 
 
Main menu