ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBM
1
ลำดับปัจจุบันระดับปรับระดับเขตสุขภาพจังหวัดรหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลจำนวนประชากรคะแนน_ประชากรรวมคะแนน_ด้านที่ 1 ประชากรจำนวนพื้นที่ภายในโรงพยาบาลรายละเอียดขนาดที่ดินขนาดที่ดิน(ไร่)คะแนน_ขนาดที่ดินประเภมที่ดินได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินคะแนน_กรรมสิทธิ์อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุคะแนน_อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุอาคารผู้ป่วยในคะแนน_อาคารผู้ป่วยในอาคารที่พักพยาบาล 24 ยูนิตคะแนน_อาคารที่พักพยาบาล 24 ยูนิตอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 1 อาคารขึ้นไปอาคารที่พัก (จำนวนหลัง)บ้านพัก (จำนวนหลัง)คะแนน_อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 1 อาคารขึ้นไปรถพยาบาล อย่างน้อย 2 คันคะแนน_รถพยาบาล อย่างน้อย 2 คันรวมคะแนน_ด้านที่ 2 ที่ดินและโครงสร้างแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
(ทั้งหมด)
แพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
(ปฏิบัติงานจริง)
แพทย์ Parttime 1 วัน/สัปดาห์ ระบุจำนวนแพทย์ประจำโรงพยาบาล ระบุจำนวนแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
(กำลังศึกษาต่อ)
คะแนน_แพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (ทั้งหมด)ทันตแพทย์คะแนน_ทันตแพทย์เภสัชกรคะแนน_เภสัชกรพยาบาลคะแนน_พยาบาลมีเปิดบริการผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ คะแนน_มีเปิดบริการผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ มีคลินิกทันตกรรมคะแนน_มีคลินิกทันตกรรมมีห้องชันสูตรสาธารณสุขและห้องX-Rayคะแนน_มีห้องชันสูตรสาธารณสุขและ X-rayมีบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ
และงานอนามัยแม่และเด็ก
คะแนน_มีบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ
และงานอนามัยแม่และเด็ก
มีการจัดบริการทำคลอดคะแนน_มีการจัดบริการทำคลอดรวมคะแนน_ด้านที่ 3 บริการและบุคลากรCMIคะแนน_CMISum Adj RWคะแนน_Sum Adj RWActive Bedคะแนน_Active BedRisk Score indexคะแนน_Risk Score indexรวมคะแนน_ด้านที่ 4 บริหารรวมคะแนนทั้งหมด
(เต็ม 100 คะแนน)
ผ่านความเห็นชอบจากจังหวัด (Ö)
ไม่ผ่านความเห็นชอบจากจังหวัด(×)
เหตุผลความจำเป็นให้ลงความคิดเห็นทั้งผ่านความเห็นชอบและไม่ผ่านความเห็นชอบ
2
1F3F24สิงห์บุรี10800รพ.พรหมบุรี228995510 ไร่ขึ้นไป26265อื่นๆได้รับกรรมสิทธิ์หรือได้รับการอนุญาตอนุมัติให้ใช้ที่ดิน5มี222มี2มี1122มี2205505054535345มี2มี2มี2มี2มี2300.636101963.72106510ระดับ 0 - 2 ติดกัน 4 ไตรมาส104095เห็นชอบ
สถานบริการมีความพร้อมในการปรับระดับศักยภาพให้สูงขึ้นได้ตามเกณฑ์ เพื่อการเข้าถึงบริการของประชาชนในเขตอำเภอพรหมบุรีและอำเภอใกล้เคียง ได้อย่างครอบคลุม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการให้บริการ
3
2F3F24พระนครศรีอยุธยา10780รพ.มหาราช225965510 ไร่ขึ้นไป26 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา265ราชพัสดุได้รับกรรมสิทธิ์หรือได้รับการอนุญาตอนุมัติให้ใช้ที่ดิน5มี212มี2มี1142มี2203303033535285มี2มี2มี2มี2มี2280.66101150.2253810ระดับ 0 - 2 ติดกัน 4 ไตรมาส103588เห็นชอบมีความพร้อมในการปรับระดับศักยภาพให้สูงขึ้นได้ตามเกณฑ์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนในเขตอำเภอมหาราชและอำเภอใกล้เคียงได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4
3F3F24ลพบุรี10794รพ.สระโบสถ์212605510 ไร่ขึ้นไป24ไร่245ราชพัสดุอยู่ระหว่างดำเนินการ5มี212มี2มี1122มี2203303033535285มี2มี2มี2มี2มี2280.77101331.3153010ระดับ 0 - 2 ติดกัน 4 ไตรมาส103588เห็นชอบ
มีความพร้อมในการปรับระดับศักยภาพให้สูงขึ้นได้ตามเกณฑ์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนในเขตอำเภอสระโบสถ์และอำเภอใกล้เคียงได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5
6
7
ระบุ เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ
8
รบกวนทำหนังสือปะหน้ายืนยนัมายัง สนข ด้วยนะคะ
9
10
11
12
หากเห็นว่า ให้ปรับระดับ ในปี 66 ตามเกณฑ์ ให้ใส่เห็น ชอบ พร้อมเหตุผล
13
14
15
หากเห็นว่า ยังไม่พร้อมจะปรับระดับในปี 66 ให้ใส่ ว่า ไม่เห็นชอบ พร้อมระบุเหตุผล
16
17
18
19
20
หากมีข้อสงสัย ประสาน นางสาวแพรวพรรณ ใจอินทร์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 โทร 065 586 2702
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100