FBM 1-62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
2
ตารางสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
3
เริ่มวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562ชั้นปีที่ 1
4
วัน/เวลา
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
10:30 - 11:20
11:30 - 12:20
12:30 - 13:20
13:30 - 14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
17:30-18:20
5
จันทร์
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด (ก.2)ST181( ปฏิบัติการ) เคมีและการวิเคราะห์อาหารเบื้องต้น
6
2130116202
7
อังคาร
GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (ก.2)BA104 การจัดองค์การและการบริหาร
8
2150771010
9
พุธGE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
10
23701
11
พฤหัสบดี
ST188 การจัดการวัตถุดิบต้นน้ำในระบบอาหารST181 เคมีและการวิเคราะห์อาหารเบื้องต้น
12
720871004
13
ศุกร์ST181 เคมีและการวิเคราะห์อาหารฯ(ทบทวน)
14
71004
15
เสาร์
16
17
18
รหัสวิชา
ชื่อวิชาผู้สอน
วันสอบกลางภาค
เวลา
วันสอบปลายภาค
เวลา
19
1BA104การจัดองค์การและการบริหารผศ.สันติจัดสอบนอกตารางจัดสอบนอกตาราง
20
2GE002ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1อาจารย์คณะมนุษย์ฯ เรียนร่วมกับ COM1,FST1,FI1พ. 2 ต.ค. 256209.00-11.00 น.พ. 18 ธ.ค. 256209.00-12.00 น.
21
3GE101การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเรียนร่วมทุกสาขา ไม่จัดสอบไม่จัดสอบ
22
4GE201การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ดอาจารย์คณะวิทย์ฯ เรียนร่วมกับ COM1,FST1,FI1ไม่จัดสอบไม่จัดสอบ
23
5ST181เคมีและการวิเคราะห์อาหารเบื้องต้นผศ.ดร.เสาวนีย์ และ ผศ.วิชชุดา จัดสอบนอกตารางจัดสอบนอกตาราง
24
6ST188การจัดการวัตถุดิบต้นน้ำในระบบอาหารผศ.ดร.เหมือนหมายจัดสอบนอกตารางจัดสอบนอกตาราง
25
7
Loading...