แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDYATAUAVAWAXAYAZBABBBC
1
Timestamp ชื่อ - สกุล ผู้ทำแบบทดสอบเลขที่ห้องScore
2
6/27/2017 11:11:29กฤษณพงศ์ ทิตวรางกูล11/1013 / 20
3
6/27/2017 11:27:27กิตติวัฒน์ ดีมาก21/1016 / 20
4
6/27/2017 11:14:18เกียรติศักดิ์ ผินสูงเนิน31/1011 / 20
5
6/27/2017 11:34:50คงณัฐ เท่เจียว41/1014 / 20
6
6/30/2017 13:46:50คมกริช ลิ้มไธสง41/814 / 20
7
6/27/2017 11:22:14จิรายุ ใจหาญ51/1010 / 20
8
6/27/2017 11:20:18ด.ช. เจษฎา มาหมื่นไวย์61/1010 / 20
9
6/27/2017 11:31:24ฐิติพงศ์ วรวุฒิปัญญาคม71/1011 / 20
10
6/27/2017 11:39:04ธนะชัย คำพิมูล81/1015 / 20
11
6/27/2017 11:17:36ด.ช.ธวัชชัย มุ่งอิกลาง91/1013 / 20
12
6/27/2017 11:30:02นวพล แทนไธสง101/1011 / 20
13
6/27/2017 11:33:49นวพล แทนไธสง101/1015 / 20
14
6/27/2017 11:13:56น้ำบุญ นิลสุข111/1013 / 20
15
6/27/2017 11:18:09ด.ช.พัฒนพงศ์ ทองโพธิ์121/1013 / 20
16
6/27/2017 11:31:23พาที ทองเกลี้ยง131/1016 / 20
17
6/27/2017 11:27:23ด.ช.พิชญะ ผลนา141/1016 / 20
18
6/27/2017 11:21:23ด.ช.ภควา สีหานาม151/1014 / 20
19
6/27/2017 11:22:59ภูวิทย์ สิงห์สวรรณ161/107 / 20
20
6/27/2017 11:27:23ภูวิทย์ สิงห์สุวรรณ161/1015 / 20
21
6/27/2017 11:29:53มหาผล คำภา171/1013 / 20
22
6/27/2017 11:20:40ด.ช รงณชัย ถมดอน181/1013 / 20
23
6/27/2017 11:10:53ด.ช. วรวุฒิ สุทธิชัยยา191/1013 / 20
24
6/27/2017 11:25:02วัชรพงษ์ บุญเอีย201/1015 / 20
25
6/27/2017 11:20:35สหรัฐ แพทย์เมืองจันทร์211/107 / 20
26
6/27/2017 11:25:27องอาจ จอดนอก221/1012 / 20
27
6/27/2017 11:36:07ด.ช. อภิรักษ์ อบอุ่น231/1012 / 20
28
6/27/2017 11:39:14ด.ช. อภิรักษ์ อบอุ่น231/1018 / 20
29
6/27/2017 11:35:07ด.ช. อรรถชัย เยี่ยมไธสง241/1016 / 20
30
6/27/2017 11:21:52ด.ญ.กานต์สินี สืบเสน251/1014 / 20
31
6/27/2017 11:21:14ด.ญ.กุลปริยา ทองดี261/1013 / 20
32
6/27/2017 11:11:08เกวรี ชาลีจันทร์271/1014 / 20
33
6/27/2017 11:21:27ด.ญ. ขนิษฐา ทวีพวก281/1014 / 20
34
6/27/2017 11:21:11ด.ญ จารวี ตนวุฒ291/1014 / 20
35
6/27/2017 11:22:19ด.ญ.ณัฏฐ์ชญา กล้าหาญ301/1012 / 20
36
6/30/2017 13:45:41จุฬาลักษณ์ อินชู301/814 / 20
37
6/27/2017 11:26:50ด.ญ ธนัญญา พรมสุข311/1013 / 20
38
6/27/2017 11:35:58ด.ญ.ธาสินี นกโพธฺฺฺฺฺิ์321/1010 / 20
39
6/30/2017 14:00:06ชลดา เขาเเก้ว321/817 / 20
40
6/27/2017 11:26:01ด.ญ. บุญทริกา นกกระโทก331/1013 / 20
41
6/27/2017 11:34:22ด.ญ.ปริยากร เครือคำ341/1012 / 20
42
6/27/2017 11:22:05ด.ญ.ปานตะวัน จันทร์รัศมี351/1017 / 20
43
6/27/2017 11:22:45ด.ญ.พรผุสดี เยี่ยมมโน361/1016 / 20
44
6/27/2017 11:15:10ด.ญ.พัชธิชา ตอยกระโทก371/1014 / 20
45
6/27/2017 11:22:26ด.ญ พิยะดา ซอสันเทียะ381/1013 / 20
46
6/27/2017 11:24:54ด.ญ.ลีซ่า ไชยรัตน์391/1014 / 20
47
6/27/2017 11:23:38ด.ญ วัรญญา แก้วประเสริฐ401/1013 / 20
48
6/27/2017 11:15:06วิภารัตน์ สุวรรณสุข411/1012 / 20
49
6/27/2017 11:07:20สุทธิดา สุวรณประภา421/1013 / 20
50
6/27/2017 11:33:37ด.ญ.สุนิตตา อินทร์ทรีย์431/1012 / 20
51
6/27/2017 11:31:55ด.ญ.สุภาวินี อาษานอก441/1014 / 20
52
6/27/2017 11:26:13ด.ญ.อาทิตยา ร่มภัย451/1017 / 20
53
9/11/2017 9:54:26ธนภรณ์ ช่างทอง301/415 / 20
54
9/11/2017 19:56:04ธนภรณ์ ช่างทอง301/414 / 20
55
9/13/2017 10:17:32ด.ญ.สุนิสา ขุยกลาง381/1210 / 20
56
9/14/2017 14:46:42ด.ญ.สุนิสา ขุยกลาง381/1213 / 20
57
9/15/2017 14:15:57ด.ญ.นงนุช แสงเชาวนศิริ371/810 / 20
58
9/15/2017 14:20:23ด.ญ. นงนุช แสงเชาวนศิริ371/812 / 20
59
9/15/2017 14:22:08จุฬาลักษณ์ อินชู301/811 / 20
60
9/15/2017 14:27:47ด.ญ. นงนุช แสงเชาวนศิริ371/89 / 20
61
9/15/2017 14:34:38ด.ญ.นงนุช แสงเชาวนศิริ371/815 / 20
62
9/16/2017 14:20:32วิภาวดี คำไทย441/812 / 20
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
1/10
1/12
1/4
1/8
1/2
1/1