ABCDEFGHIJ
1
www.bit.ly/afwegingenEAOpenbare procedure 2.26Niet-openbare procedure 2.27Innovatiepartnerschap, 2.31a en 2.31bConcurrentiegerichte dialoog 2.28 en 2.29Dynamisch Aankoop Systeem 2.48 t/m 2.50Prijsvraag 2.42 en 2.43Mededingingsprocedure met onderhandeling 2.30 en 2.31 met link naar 2.28 Elektronische veiling 2.117 en verderOnderhandeling zonder vooraankondiging 2.32 en 2.33
2
Aard van de opdracht, specifieke kenmerken van de opdrachtstandaard procedure: mogelijk voor alle soorten opdrachtenstandaard procedure: mogelijk voor alle soort opdrachtenontwikkeling en levering van innovatieve producten, waarbij het 'nieuwe' maatgevend is (techniek, toepassing, businessmodel, functies en combinaties daarvan), IE creatie en denominatie is onderdeel van de opdracht. Bedoeld voor langdurige (partners) en nieuwe (innovatieve) verwerving van toekomstige waarde(n). Aard en omvang van de opdracht kunnen tijdens de procedure tot stand komen (hoeven dus niet vooraf bekend te zijn)bijvoorbeeld alliantiecontracten (eerdere opdrachtgevers en/of meerdere opdrachtnemers), levering van innovatieve producten, waarbij de concurrentie maatgevend is. Moeilijk te specificeren innovaties zonder ontwikkeltraject, waarbij bestaande oplossingen wezenlijke aanpassing behoeven (dus niet volledig nieuw zijn) en de definitieve risicoverdeling in dialoogrondes per beoogde oplossing tot stand kan komen.levering van off the shelf (catalogus, gangbare aankopen, waarvan de kenmerken wegens de algemene beschikbaarheid op de markt voldoen aan behoefte aanbestedende dienst) goederen en diensten (dus geen specialistische of verkapte inhuur ,.|..)ontwerp, architectuuralliantiecontracten, verbeteren van de inschrijvingenconsessies, frequenties, standaard producten'doorstart procedure' of 'dwingende spoed', ook wel onterecht ingezet als er geen volledige marktwerking verwacht werd (niet aan te raden). Acceptatie van vendor-lock situatie.

NB:
Je moet dan een goed gemotiveerde en onderbouwde aankondiging doen in het kader van vrijwillige transparantie.
3
Belang van het product (Kraljic)routine, hefboomroutine, hefboomstrategisch of van knelpunt naar strategischstrategisch of van knelpunt naar strategischroutine, hefboom, of van knelpunt naar routine of hefboomhefboomstrategisch of van knelpunt naar strategischhefboom, routineknelpunt of strategisch, of gewoon omdat iemand denkt dat dit wel kan zo.
4
Vraagarticulatie, mate waarin de scope en alle doelen en eisen duidelijk zijn voorafmoet 100% klaar zijn bij publicatie opdracht, bij voorkeur SMART geformuleerd en consistent met de hogere doelen van de organisatie.moet 100% klaar zijn bij publicatie opdrachtarticulatie (visie) moet duidelijk zijn (input), specificatie output mag niet bekend zijn (want nieuw) en moet tijdens de procedure gemaakt worden. Vraag om hulp.visie, doel, scope en omvang moeten helder zijn voor de dialoogfase, rest specificatie kan tijdens procedure afgemaakt wordenmoet 100% klaar zijn bij de starthet wat en het waarom (en het wanneer?) moeten 100% klaar zijn bij de start zodat de prijsvraag alleen hoeft te gaan over het HOEscope en omvang moeten helder zijn, rest articulatie kan tijdens procedure afgemaakt wordenmoet 100% klaar zijn bij de startniet nodig, gaat om een één tweetje tussen klant en leverancier.
5
Marktsituatie (van monopolist tot volledige marktwerking)volledige marktwerking, tussen alle potentiële aanbieders, waarbij pre-selectie niet nodig of wenselijk isveel kwalitatief vergelijkbare aanbieders, waardoor pre-selectie wenselijk is (zie overweging Transactiekosten voor Aanbesteder)deze procedure dwingt marktonderzoek af, dus is de situatie bekend, een nieuw product kan zelfs een nieuwe markt creëren. de markt zou dit uit zichzelf niet ontwikkelen (pre-competitieve fase geintegreerd met aanbestedingsprocedure)kwalitatief vergelijkbare aanbieders met verschillende oplossingenvolledige marktwerking (volledig vergelijkbare aanbieders)Voldoende relevante partijen[Is er iemand die hierover iets kwijt wil?]oligopolie of volledige markt, maximale concurrentiedrukmonopolie of onvoldoende marktwerking (geen inschrijvers op eerdere aanbesteding).

Je stimuleert monopolie ook, doordat je doorgaat met de monopolist (en door vendor lock-in).
6
Behoefte aan onderhandelingsruimtegeen, varianten zijn niet toegstaangeenvolledig, zowel in pre-competitieve fase (bijvoorbeeld marktconsultatie), en ook na de selectiefase, en (zij het meer beperkt) na definitieve gunningselectie van geschikte leveranciers (op objectieve gronden), dialoogronde(s) voorafgaand aan (definitieve) aanbieding (vraag daarbij om begeleiding)geenGeenVrijwel vollediggeenvolledig
7
Omvang opdracht (€ tov omvang organisatie)onbelangrijkonbelangrijkonbelangrijkzeer groothoge mix, volume onbelangrijkSpeciaalKlein tot grootgrootKlein of groot, en altijd 'lastig'.
8
Vereist kennisniveau aanbestederlaaglaaghoog, maar niet alle kennis zelf in huislaag, wel op het niveau van procesbegeleidingonbelangrijkhooghooglaaglaag
9
Benodigde organisatie volwassenheid (OG en ON) / MSU++ of ander modellaag, meestal een gestandaardiseerd en gedocumenteerd proces bij OG, en standaard offertes bij ONhoog, alleen volwassen OG teams kunnen objectief en transparant selecterenzeer hoog (en groeit in het partnerschap), directieverantwoordelijkheid is cruciaal.

Onafhankelijke deskundige begeleiding en coaching zijn voor het slagen van het partnerschap absoluut noodzakelijk
zeer hoog (en in de praktijk vrijwel altijd de faalfactor nr 1)zeer laag, volledig geautomatiseerdhoogLaag, objectiviteit en transparantie zijn minder belangrijkzeer laag, volledig geautomatiseerdZeer laag, objectiviteit en transparantie zijn onbelangrijk.
10
Doorlooptijd specificatiefase (voorbereiding)gemiddeldgemiddeldKan kort zijn, gebeurt tijdens de inschrijvingsfase, korte doorlooptijd indien timebox (agile/scrum). Bureaucratie vertraagt.Lang, gebeurt deels tijdens de dialoog. In de praktijk lang, omdat OG door voortschrijdend inzicht de opdracht bijstelt. zeer kort kortOp relatief lange termijnbij off the shelf producten zeer kort

VRAAG: Heeft iemand ervaring met een combinatie van concurrentiegerichte dialoog, die uiteindelijk uitmondt in een electronische veiling?
zeer kort. 15 kalenderdagen bezwaar afwachten bij vrijwillige transparantie. Indien bezwaar, dan wel volledige aanbesteding doorlopen.
11
Doorlooptijd aanbestedingnormaal 45, minimaal 29 kalenderdagen (mits vooraankondiging, electronisch)30 dagen verzoek tot deelneming + 29 dagen mits (vooraankondiging en elektronisch)30 dagen verzoek tot deelneming, daarna kun je meteen door naar onderzoek, ontwikkeling en (het uiteindelijke contract voor de) commerciele fase (vrij in te delen door OG)zeer langzaam ivm dialoogrondes en grootte opdrachten, 6-18 maanden en meer.zeer kort na publicatie, alleen selectie en catalogus (bijv. dmv punch out)snellangzaamsnelKort. Indien bezwaar, dan wel volledige aanbesteding doorlopen.
12
Transactiekosten voor Aanbesteder / Kosten (van de procedure) voor aanbestederlaag, één ronde mits niet te veel Inschrijvers ivm beoordelingGemiddeld, 2 rondes, toepassen indien veel Inschrijvers verwacht wordenhoog, aanbesteder is zelf onderdeel van de ontwikkeling, aanloopkostenzeer hoog, intensief procesvrijwel nihilhoog of zeer laag, afhankelijk van de opzet (selectie)Tamelijk laagZeer laagZeer laag.
13
Transactiekosten voor inschrijverkan individueel laag zijn, maar collectief hoog (als veel inschrijvers moeite gaan doen), afhankelijk van de volwassenheid van de uitvraagkan individueel hoog zijn, streeft naar lage maatschappelijke transactiekosten (beperkt aantal inschrijvers dat moeite gaat doen), afhankelijk van de volwassenheid van de uitvraaglaag, alleen voldoen aan minimale eisen selectie. Na selectie worden ontwikkelkosten gemaakt, je kunt ervoor kiezen daartoe een ontwikkelvergoeding te gevenzeer hoog, intensief proceszeer laaghoog (vergoeding gebruikelijk)hoogLaagZeer laag.
14
Specifieke juridische eisen aan de proceduregeen (want standaard procedure)geen (want standaard procedure)product niet reeds op de markt beschikbaar, indien toegepast drie fases (mededinging, ontwikkeling, commerciele fase) geen standaard product beschikbaar, innovatie, risico complexiteit en transparante onderhandelingenbeperkingen: off the shelf, electronische afhandeling procedure (RL art 34)alleen toepasbaar bij onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen.alleen toepasbaar bij spoedeisend belang, geen (geschikte) inschrijvingen, etc.
15
Risico uneven level playing field (voorsprong van bepaalde leveranciers)laag, want geen onderhandeling maar zittende leverancier heeft altijd een grote voorspronglaag, want geen onderhandeling maar zittende leverancier heeft grote voorsprongGeen enkel risico: playing field moet nog geschapen worden (er is immers een pre-commerciele fase) Zeer hoog, want het borgen van geheimhouding bij onderhandelingen is essentieel en het risico dat niet alle informatie door OG met alle gegadigden gedeeld wordt is zeer hoog.geenGeenhoog, want onderhandelingen waarbij niet alle finesses gedeeld worden.Geen risicohoog (volledig), want onderhandelingen waarbij niet alle finesses gedeeld worden. OG moet kunnen aantonen dat er geen sprake is van verstoring van de marktwerking.
16
Toegang MKB tot procedureeenvoudigwordt al gauw te ingewikkeldideaal, nieuwkomers/incubators en start-ups zijn bij deze procedure zeer welkomvrijwel onmogelijkeenvoudig (mits je catalogus door de selectie komt)eenvoudigeenvoudigonmogelijkeenvoudig
17
Risico's mbt gevoelige informatie (denk aan risico's mbt geheimhouding, privacy) alle informatie wordt openbaar gedeelder wordt geen vertrouwelijke informatie gedeeld in de selectiefase, wel mogelijkheid tot delen vertrouwelijke informatie in gunningsfasegevoelige informatie kan na de onderzoeksfase, in de ontwikkelings en commerciele fase worden gedeeldmogelijkheid tot delen vertrouwelijke informatie in proceduregeenalle informatie wordt openbaar gedeeldmogelijkheid tot delen vertrouwelijke informatie in procedurealle informatie wordt openbaar gedeeldmogelijkheid tot delen vertrouwelijke informatie in procedure
18
Intellectueel Eigendombij publicatie moet helder zijn hoe om te gaan met IE, vrijwel altijd bij leverancier.

NB Anoniem: Dat hoeft niet, bij heel specialistisch maatwerk adviseer ik altijd IE en/of broncode bij AD met wel een gebruiksrecht voor Leverancier. Voor mij is de afweging of IE worden overgedragen c.q. bij AD komen te liggen de volgende: is hier sprake van aanzienlijk deel maatwerk waarvoor betaald wordt. Zo ja, dan kan wel aan de Opdrachtnemer ON een in tijd en omvang ongelimiteerd gebruiksrecht worden verleend. al dan niet tegen eenmalige afkoopvergoeding.

NB MK: Risico is dat ook andere partijen (in rechte) eisen om gebruik te kunnen maken van dat gebruiksrecht (van een met publieke middelen aangeschafte asset), of zich beroepen op staatssteun aan 1 bepaalde marktpartij (verstoring level playing field).
Na selectie (liever nog ervoor) bij publicatie inschrijvingsleidraad moet het duidelijk zijn hoe om te gaan met IE, vrijwel altijd bij leverancier. Zie ook Openbare Procedureer is sprake van ontstaan van nieuw IE (commerciele waarde) tijdens de procedure, daarom dwingt deze procedure je om keuzes te maken mbt intellectueel eigendom (vanwege ongeoorloofde staatssteun en/of het ongewenst creeëren van een monopolist). Houd het eenvoudig.

Voorbeeld clausules zijn voorhanden.
Na selectie (liever nog ervoor) bij publicatie inschrijvingsleidraad moet het duidelijk zijn hoe om te gaan met IE, vrijwel altijd bij leverancier. Zie ook Openbare ProcedureIE bij leverancier, meestal nvtIE bij leverancier, moet je goed afsprekenIE kan onderdeel zijn van de onderhandelingennvtIE bij leverancier
19
Gevolgen voor contractmanagement na gunningafhankelijk van de contractvormafhankelijk van de contractvormgroot, CM moet zich opstellen als partnergroot, de informatie uit de dialoog werkt na gunning door in het contractmanagementgeautomatiseerdgeenafhankelijk van de contractvormgeautomatiseerdafhankelijk van de contractvorm. Vendor lock-in gestimuleerd.
20
Welke belangrijke afweging moet hier opgenomen worden?