ม.1/4
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ผู้ประเมิน 1.คุณครูสุขจิตร บุญเฉลี่ยว 2.คุณครูชลธิชา ศาลาสุข
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกิตติกร บุดดาลี
3434333344433.42ดี
8
2
เด็กชายคชพล ศุภสร
4434444444443.92ดีมาก
9
3
เด็กชายเจษฎา วาลา
4344443444443.83ดีมาก
10
4
เด็กชายชลชัย ทองชุม
3344444444333.67ดีมาก
11
5
เด็กชายณัฐกิตติ์ ท้าวแก้ว
3444434434343.67ดีมาก
12
6
เด็กชายแทนทัย จันทาทอง
3444342444443.67ดีมาก
13
7
เด็กชายนพวินทร์ หมื่นอินทร์
4434343443433.58ดีมาก
14
8
เด็กชายนราวิชญ์ แก้วหล่อ
3433334443433.42ดี
15
9
เด็กชายพัชรพล ผลพันธ์
3344323232232.83ดี
16
10
เด็กชายภูมิภัทร ธานี
3444443443333.58ดีมาก
17
11
เด็กชายรชต อาษาพล
4444344443433.75ดีมาก
18
12
เด็กชายวชิราวุธ ประเสระกัง
4233323344443.25ดี
19
13
เด็กชายวิศวชิต เชาวฤทธิ์
3434443434433.58ดีมาก
20
14
เด็กชายศิวกร มุทาพร
3334344444333.50ดี
21
15
เด็กชายศุภวิชญ์ ขนสุวรรณ
4434334444343.67ดีมาก
22
16
เด็กชายสุริยัน สมตน
4443434434343.67ดีมาก
23
17
เด็กชายแสงสุรีย์ บุญยัง
3334243443433.33ดี
24
18
เด็กชายอดุลย์ เจริญนิตย์
4443434443443.75ดีมาก
25
19
เด็กชายอัครพล บุญล้อม
4433343443333.42ดี
26
20
เด็กชายอินทรี สุระภี
4343344334343.50ดี
27
21
เด็กหญิงจิราภรณ์ ทาศิริ
4342333433433.25ดี
28
22
เด็กหญิงจุฑาสินี คนเพียร
4344433433443.58ดีมาก
29
23
เด็กหญิงณัฐิดา ออมแก้ว
4444433444443.83ดีมาก
30
24
เด็กหญิงธัญชนก พาชอบ
4434343434443.67ดีมาก
31
25
เด็กหญิงนริศรา นันทการ
4443334344343.58ดีมาก
32
26
เด็กหญิงเนตรนภา โดดนาดี
4444333434433.58ดีมาก
33
27
เด็กหญิงบัณฑิตา วงค์ขันธ์
4334343344333.42ดี
34
28
เด็กหญิงประกายยิ้ม ยืนยิ่ง
4334334344343.50ดี
35
29
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ท้าวแก้ว
4334443434343.58ดีมาก
36
30
เด็กหญิงปิยฉัตร บุญศิริ
3344343443433.50ดี
37
31
เด็กหญิงพรนภา ลาวัลย์
3444444344333.67ดีมาก
38
32
เด็กหญิงระกากาญจน์ กองกาญจน์
4324444343433.50ดี
39
33
เด็กหญิงวราภรณ์ สงค์พิมพ์
4434343434343.58ดีมาก
40
34
เด็กหญิงวิชญาพร เสือทอง
4444443444443.92ดีมาก
41
35
เด็กหญิงวิสสุตา รักษาแก้ว
4443333432343.33ดี
42
36
เด็กหญิงสุชาดา ทองล้วน
4433433333343.33ดี
43
37
เด็กหญิงอภิชยา จันดีสาร
3443444444433.75ดีมาก
44
38
เด็กหญิงอารยา แห่งธรรม
4444333444443.75ดีมาก
45
39135.333.561403509
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1