Dayli Report3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มาปฏิบัติราชการ
2
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
3
ที่ชื่อ - สกุลกลุ่มสาระ
เหตุที่ไม่มา
4
1นางสาวภาธิณี ชุมคงวิทยาศาสตร์ลาป่วย
5
2นส.จิตรวรรณ บูรณเทศะการงานอาชีพและเทคโนโลยีราชการ
6
3นายณรงค์ฤทธิ์ มหาแก้วคณิตศาสตร์ลาป่วย
7
4น.ส.กิตติญา ช่วยนุกิจสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม?
8
5น.ส.ปาจรีย์ สมบุญวิทยาศาสตร์?
9
6นายสมชาย บูรณะเทศะลูกจ้างประจำราชการ
10
7น.ส.ปิยะนุช แพรกทองภาษาไทยลาคลอด
11
8นางสุภัทรา พุกกะณะสุตภาษาไทย?
12
9นางสนธยา สักกามาตย์ภาษาไทยลาคลอด
13
10น.ส.สุจิตรา บุญรอดคณิตศาสตร์ลากิจ
14
11น.ส.จุฑามณี สกุลแพทย์คณิตศาสตร์?
15
12นายคงศักดิ์ นครพัฒน์ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่)ราชการ
16
13นายนิตินัย บุญนรากรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมลาป่วย
17
14นายกำพล ชุ่มจันทร์ภาษาไทยราชการ
18
15นายกฤษฎา ทองกำเหนิด
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ราชการ
19
16จ.ส.ต.เทอดศักดิ์ สังวรกสุขศึกษาและพลศึกษาราชการ
20
17
นายวีระศักดิ์ สว่างวงศ์
สุขศีึกษาและพลศึกษา?
21
18นางกัญญ์ภา พิณวานิชการงานอาชีพและเทคโนโลยี?
22
19นางอัจฉรียา วัฒนอุดมภาษาต่างประเทศ?
23
20นางจรรยา แพ่งยัง
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่สวัสดิการ)
?
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...