ตารางสอบปลายภาค F2-2559.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
UP 03/05/2560
2
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
3
รายวิชาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
และ ประกาศตารางสอบรวบยอด แบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2559 สำหรับนิสิตป.ตรี หลักสูตร ภ.บ. สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
5
สอบวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
6
ห้องสอบเวลา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
รหัสนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ
จำนวน
กรรมการคุมสอบ
7
ไชยานุภาพ 3
09.00 - 12.00 น.
111111
ข้อสอบรวบยอด (MCQ) ครั้งที่ 2/2559
55210015 - 55211289, 54210481 - 54211242,32
รศ.ดร.ภญ.นันทกา
8
(ภ.6203)Lec 3 ชม.53210765,52210087, 51211016, 49210851
ผศ.ภญ.อรรัตน์
9
55210220 - 55210565
10
เลขที่ประจำตัวสอบ
11
59000001 - 59000099
12
13
สอบวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
14
ห้องสอบเวลา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
รหัสนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ
จำนวน
กรรมการคุมสอบ
15
ไชยานุภาพ 3
09.00 - 12.00 น.
222222
ข้อสอบรวบยอด (MCQ) ครั้งที่ 2/2559
55210015 - 55211289, 54210481 - 54211242,32
ผศ.ดร.ภญ.อโณทัย
16
(ภ.6203)Lec 3 ชม.53210765,52210087, 51211016, 49210851
อ.ภก.อภินันท์
17
55210220 - 55210565
18
เลขที่ประจำตัวสอบ
19
59000001 - 59000099
20
21
22
23
24
25
สอบวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 (เช้า)
26
ห้องสอบเวลา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชารหัสนิสิตลงทะเบียน
จำนวน
กรรมการคุมสอบ
27
ภ.1301
09.00-11.00 น.
199445การจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ 55210169,40อ.ดร.ภญ.จันทิมา
28
Lec. 2 ชม.Quality Management in Health Care Organization
56210014 - 56210472
อ.ดร.ภญ.สุภาวดี
คุมแทน ผศ.ดร.ภก.สรวุฒิ
29
09.00-12.00 น.
157203
การตั้งตำรับเครื่องสำอาง 156211479,29
30
Lec. 3 ชม.Cosmetic Formulation I
58211170 - 58211170
31
ภ.1311
09.00-11.00 น.
199445การจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ 56210489 - 56211073 49
อ.ดร.ภญ.อรนันท์*
32
Lec. 2 ชม.Quality Management in Health Care Organization อ.ดร.ภก.วรวุฒิ
33
09.00-12.00 น.
157351*
ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
56211271 - 5621165328
34
Lec. 3 ชม.Safety of Cosmetic Products57211348 - 57211966
35
สอบวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 (บ่าย)
36
ห้องสอบเวลา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชารหัสนิสิตลงทะเบียน
จำนวน
กรรมการคุมสอบ
37
ภ.1301
13.00-16.00 น.
199443
เภสัชระบาดวิทยาเบื้องต้น55210169,40
อ.ดร.ภก.ขวัญชัย
38
Lec. 3 ชม.Basic Pharmacoepidemiology
55210169 - 56210472
อ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์
39
40
ภ.1311
13.00-16.00 น.
199443
เภสัชระบาดวิทยาเบื้องต้น
56210489 - 56211073
48ผศ.ภก.อรรถการ
41
Lec. 3 ชม.Basic Pharmacoepidemiologyรศ.ดร.ภญ.อรสร
42
43
ห้องสอบปฏิบัติการ
13.00-16.00 น.
157203*
การตั้งตำรับเครื่องสำอาง 156211479,291. รศ.ดร.เนติ
44
อาคาร 5 ชั้น 3
Lab. 3 ชม.Cosmetic Formulation I
58211170 - 58211170
2. รศ.ดร.จารุภา
45
ภ.53043. ผศ.ดร.วรี
46
4. อ.ดร.ภก.วรวุฒิ
คุมแทน ผศ.ดร.อัษฎางค์
47
5. ผศ.ดร.อโณทัย*
48
6. อ.ดร.สุภาวดี*
49
50
51
สอบวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 (บ่าย)ต่อ
52
ห้องสอบเวลา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
รหัสนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ
จำนวน
กรรมการคุมสอบ
53
ห้องสอบปฏิบัติการ
13.00 - 15.00 น.
-
ข้อสอบรวบยอด (OSPE) ครั้งที่ 2/2559
55210015 - 55211289, 54210481 - 5421100626
1. อ.ดร.ภก.ศราวุฒิ*
54
อาคาร 5 ชั้น 2
Lab. 2 ชม.
นิสิตรายงานตัว ณ ห้องไชยานุภาพ 4 เวลา 12.30 น.
53210765, 52210087,
2. รศ.ดร.ภญ.ทัศนา
55
ภ.520355210220 - 55210565
3. ผศ.ดร.ภญ.อัมพวรรณ
56
เลขที่ประจำตัวสอบ
4. ผศ.ดร.ภญ.สุทธาทิพย์
57
59000001 - 59000099
5. ผศ.ภก.อรรถวิทย์
58
6. อ.ดร.ภญ.นัตศวดี
59
7. อ.ดร.ภญ.ดารณี
60
8. อ.ดร.ภก.ปิยะเมธ
61
9. อ.ดร.ภญ.จันทิมา
62
10. อ.ดร.ภก.ศุภชัย
63
11. อ.ดร.ภก.ประยุทธ
64
12. อ.ภก.อภินันท์
65
13. อ.ภญ.วรรณา
66
14. อ.ภญ.นฤมล
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
สอบวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 (เช้า)
78
ห้องสอบเวลา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชารหัสนิสิตลงทะเบียน
จำนวน
กรรมการคุมสอบ
79
ภ.1301
09.00-12.00 น.
199322
เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 3
54210658, 56210915 - 56211035
30ผศ.ดร.ภญ.นิลวรรณ *
80
Lec. 3 ชม.
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III
57210013 - 57210426
ผศ.ภก.อภิรักษ์
81
09.00-11.00 น.
199454*
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับบริบาลเภสัชกรรม
5521016 - 55210558
50
82
Lec. 2 ชม.
Research Methodology and Biostatistics for Pharmaceutical Care
56210014 - 56210588
83
ภ.1311
09.00-12.00 น.
199322
เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 3
57210464 - 57210686
35
ผศ.ดร.ภก.มนุพัศ
84
Lec. 3 ชม.
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III
57210693 - 57210945
อ.ดร.ภก.ขวัญชัย
85
09.00-11.00 น.
199454
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับบริบาลเภสัชกรรม
56210595 - 56211073
39
86
Lec. 2 ชม.
Research Methodology and Biostatistics for Pharmaceutical Care
87
ไชยานุภาพ 3
09.00-12.00 น.
199322
เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 3
57210952 - 57211300
30
ผศ.ดร.ภญ.อัมพวรรณ
เปลี่ยนกับ ผศ.ดร.ภญ.นันทีทิพ 08/05/60 เช้า
88
(ภ.6203)Lec. 3 ชม.
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III
ผศ.ภก.อรรถการ
89
09.00-12.00 น.
157303
การตั้งตำรับเครื่องสำอาง 3
56211424 - 56211653
27
90
Lec. 3 ชม.Cosmetic Formulation III
57211348 - 57211966
91
92
สอบวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 (บ่าย)
93
ห้องสอบเวลา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชารหัสนิสิตลงทะเบียน
จำนวน
กรรมการคุมสอบ
94
ห้องปฏิบัติการ
13.00-16.00 น.
199322*
เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 3
54210658, 56210915 - 56211035
95
1. รศ.ดร.ภญ.ทัศนา*
95
ตึก 3 ชั้น 2
Lab. 3 ชม.
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III
57210013 - 57210686
2. รศ.ดร.ภก.ศรีสกุล*
96
57210693 - 57211300
3. ผศ.ดร.ภก.อัษฎางค์
97
4. ผศ.ภก.อรรถวิทย์
98
5. รศ.ดร.ภก.ศักดิ์ชัย
99
6. ผศ.ดร.ภก.สรวุฒิ
100
7. รศ.ดร.ภญ.อรสร
Loading...
 
 
 
ตารางสอบ F2-59 สมบูรณ์
ข้อมูลตารางสอบ F2-59ตามชั้นปี
การติดตาม-จัดทำข้อสอบ