ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
שם הרכזתשבועקוד קורסמתווהאוכלוסיהשם קורסמטלת הכנהתאריך פתיחהתאריך סיוםמטלת סיכוםשם קצרשם ארוךשם קצר555555-18-שם ארוךתשעט--שלומי-
2
סמדר6826063669מורי מדעים ותיקים-מויש ברדיצ'במדעים-הכשרת מורים המלמדים בתכנית "מצויינות 2000"23/9/187/10/189/10/1823/10/18555555-18-82606תשעט-82606מדעים-הכשרת מורים המלמדים בתכנית "מצויינות 2000"-שלומי-3669
3
דורית6827063673מורי מתמטיקה ותיקים-מויש ברדיצ'במתמטיקה-הכשרת מורים המלמדים בתכנית "מצויינות 2000"23/9/187/10/189/10/1823/10/18555555-18-82706תשעט-82706מתמטיקה-הכשרת מורים המלמדים בתכנית "מצויינות 2000"-שלומי-3673
4
רינה6828063673מורי מתמטיקה ותיקים-מויש ברדיצ'במתמטיקה-הכשרת מורים המלמדים בתכנית "מצויינות 2000"23/9/187/10/189/10/1823/10/18555555-18-82806תשעט-82806מתמטיקה-הכשרת מורים המלמדים בתכנית "מצויינות 2000"-שלומי-3673
5
שושי6830063669מורי מדעים ותיקים-מויש ברדיצ'במדעים-הכשרת מורים המלמדים בתכנית "מצויינות 2000"25/9/189/10/1811/10/1825/10/18555555-18-83006תשעט-83006מדעים-הכשרת מורים המלמדים בתכנית "מצויינות 2000"-שלומי-3669
6
שרון6829063673מורי מתמטיקה ותיקים-מויש ברדיצ'במתמטיקה-הכשרת מורים המלמדים בתכנית "מצויינות 2000"25/9/189/10/1811/10/1825/10/18555555-18-82906תשעט-82906מתמטיקה-הכשרת מורים המלמדים בתכנית "מצויינות 2000"-שלומי-3673
7
סמדר6824062674מורים לחינוך גופני מ.ת"אשימוש בכלים דיגיטליים בחינוך הגופני25/9/189/10/1811/10/1825/10/18555555-18-82406תשעט-82406שימוש בכלים דיגיטליים בחינוך הגופני-שלומי-2674
8
רינה7315071599רכזי תקשוב חדשים יסודי וחט"ב מ.צפון-דורית אוחנההובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים בבי"ס יסודי30/9/1814/10/1816/10/1830/10/18555555-18-31507תשעט-31507הובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים בבי"ס יסודי-שלומי-1599
9
דורית7201073369גננות מ.צפון מ.דרוזי-סנא עלאלדיןפיתוח יוזמות במדעים ובחינוך סביבתי בגני ילדים30/9/1814/10/1816/10/1830/10/18555555-18-20107תשעט-20107פיתוח יוזמות במדעים ובחינוך סביבתי בגני ילדים-שלומי-3369
10
שושי7316073531רכזים חדשים בהכנה במדעי המחשב מ.ערבי-ארצי-סאטי חלאילהתיכנות ואלגוריתמיקה30/9/1814/10/1816/10/1830/10/18555555-18-31607תשעט-31607תיכנות ואלגוריתמיקה-שלומי-3531
11
סמדר7103072951מורי מו"ט חדשים בחט"ב-אתי טל/יגאל דורעתודה מדעית טכנולוגית - תחום ביולוגיה כימיה2/10/1816/10/1818/10/181/11/18555555-18-10307תשעט-10307עתודה מדעית טכנולוגית - תחום ביולוגיה כימיה-שלומי-2951
12
שרון7104072951מורי חט"ב בעתודה מדעית טכנ'-אתי טלעתודה מדעית טכנולוגית - תחום פיזיקה2/10/1816/10/1818/10/181/11/18555555-18-10407תשעט-10407עתודה מדעית טכנולוגית - תחום פיזיקה-שלומי-2951
13
שושי7317073532מורי קוד ורובוטיקה עבור החט"ב ומדריכי התקשוב העוסקים בהטמעת התכנית-אביב אייזנררובוטיקה -טכנולוגיה רב תחומית2/10/1816/10/1818/10/181/11/18555555-18-31707תשעט-31707רובוטיקה -טכנולוגיה רב תחומית-שלומי-3532
14
שושי8105083956רכזי מקצועות ומורים מובילים למו"ט כיתות ד-ו-הדס כץ שדה חןחקר ציפורים - למתחילים7/10/1821/10/1823/10/186/11/18555555-18-10508תשעט-10508חקר ציפורים - למתחילים-שלומי-3956
15
סמדר8106083956רכזי מקצועות,מורים מובילים ומורים למו"ט יסוד-יהבית לוריאחקר ציפורים- כמודל לחקר סביבה-למתחילים7/10/1821/10/1823/10/186/11/18555555-18-10608תשעט-10608חקר ציפורים- כמודל לחקר סביבה-למתחילים-שלומי-3956
16
שרון8801084309מורי מוט"ל-ענת אסוליןתלקיט דיגיטלי-יישום הגישה הפדגוגית להוראת אוריינות מדעית בחטיבה7/10/1821/10/1823/10/186/11/18555555-18-80108תשעט-80108תלקיט דיגיטלי-יישום הגישה הפדגוגית להוראת אוריינות מדעית בחטיבה-שלומי-4309
17
רינה8202081370גננות מחוז מרכז-אפרת קאופמןחינוך סביבתי לגיל הרך9/10/1823/10/1825/10/188/11/18555555-18-20208תשעט-20208חינוך סביבתי לגיל הרך-שלומי-1370
18
דורית8203083822גננות מחוז צפון-קלאודיה אוסטרובסקיחקר סביבת הגן והחצר9/10/1823/10/1825/10/188/11/18555555-18-20308תשעט-20308חקר סביבת הגן והחצר-שלומי-3822
19
שרון8107083956מורי חט"ב-השתל' בתוכנית העתודה-חקר פיזיקה שטרם עברו הכשרה בנושא הובלת החלק-אתי טל/יגאל דוריישום תרבות של תהליכי חקר ופתרון בעיות9/10/1823/10/1825/10/188/11/18555555-18-10708תשעט-10708יישום תרבות של תהליכי חקר ופתרון בעיות-שלומי-3956
20
שושי10205103369גננות מחוז צפון-אורנה/ענת/אורליפיתוח יוזמות21/10/184/11/186/11/1820/11/18555555-18-20510תשעט-20510פיתוח יוזמות-שלומי-33691
21
רינה10319104146מורי קוד ורובוטיקה בפריסה ארצית-חן גלתיכנות ואלגוריתמיקה חלק ב21/10/184/11/186/11/1820/11/18555555-18-31910תשעט-31910תיכנות ואלגוריתמיקה חלק ב-שלומי-4146
22
דורית10318104146רכזי תקשוב-אביב אייזנרתיכנות ורובוטיקה21/10/184/11/186/11/1820/11/18555555-18-31810תשעט-31810תיכנות ורובוטיקה-שלומי-4146
23
רינה10333104550מורים ומדריכים דוברי ערבית חט"ב וחט"ע ארציחלופות בהערכה בשפת אם ערבית4/11/186/11/18555555-18-33310תשעט-33310חלופות בהערכה בשפת אם ערבית-שלומי-4550
24
שרון10320101599רכזי תקשוב חדשים יסודי מ.צפון-דורית אוחנההובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים בבית ספר יסודי23/10/186/11/188/11/1822/11/18555555-18-32010תשעט-32010הובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים בבית ספר יסודי-שלומי-1599
25
סמדר10150104345מורי מו"ט יסודי מ.ערבי-ד"ר חמד טרביהחקר מדעי וניסויים במדע כיתות ג-ו23/10/186/11/188/11/1822/11/18555555-18-15010תשעט-15010חקר מדעי וניסויים במדע כיתות ג-ו-שלומי-4345
26
שושי10321104146מורי קוד ורובוטיקה-אביב אייזנרתיכנות ורובוטיקה23/10/186/11/188/11/1822/11/18555555-18-32110תשעט-32110תיכנות ורובוטיקה-שלומי-4146
27
סמדר11109114345מורי מו"ט יסודי מ.ערבי-ד"ר חמד טרביהמדע וטכנולוגיה28/10/1811/11/1813/11/1827/11/18555555-18-10911תשעט-10911מדע וטכנולוגיה-שלומי-4345
28
שושי11111113857מורי א-ב יסודי מ.ירושלים-חנה כהןתוכנית והתנסויות במו"ט28/10/1811/11/1813/11/1827/11/18555555-18-11111תשעט-11111תוכנית והתנסויות במו"ט-שלומי-3857
29
דורית11112113857מורי ג-ו יסודי מ.ירושלים-חנה כהןתוכנית והתנסויות במו"ט28/10/1811/11/1813/11/1827/11/18555555-18-11211תשעט-11211תוכנית והתנסויות במו"ט-שלומי-3857
30
סמדר11322111333מנהלים מחוז מרכז-לימור בן ארייזמות וחדשנות חינוכית30/10/1813/11/1815/11/1829/11/18555555-18-32211תשעט-32211יזמות וחדשנות חינוכית-שלומי-1333
31
רינה11323112727רכזים מ.מרכז-לימור בן ארימדעים ותקשוב30/10/1813/11/1815/11/1829/11/18555555-18-32311תשעט-32311מדעים ותקשוב-שלומי-2727
32
שרון1183511128עתודת ניהול/מוריםפיתוח יכולתו מנהיגיותיות,כלים ישומים ברשת,יכולות שיפור טכנולוגית30/10/1813/11/1815/11/1829/11/18555555-18-83511תשעט-83511פיתוח יכולתו מנהיגיותיות,כלים ישומים ברשת,יכולות שיפור טכנולוגית-שלומי-128
33
שרון11315112142רכזי מקצועות יסודי וחט"ב מ.צפון מ.דרוזי וצ'רקסי-אכרם איברהיםהובלת תהליכי חדשנות פדגוגית דיגיטלית בבית הספר30.10.1813/11/1815/11/1829/11/18555555-18-31511תשעט-31511הובלת תהליכי חדשנות פדגוגית דיגיטלית בבית הספר-שלומי-2142
34
שרון12324121599רכזי תקשוב חדשים מ.י-ם-סגל ענתהכרת תכנית התקשוב הלאומית,הדגשים בשנה"ל ותכניות העבודה הנגזרות ממנה4/11/1818/11/1820/11/184/12/18555555-18-32412תשעט-32412הכרת תכנית התקשוב הלאומית,הדגשים בשנה"ל ותכניות העבודה הנגזרות ממנה-שלומי-1599
35
סמדר12206123370גננות ארצי-דיאנה פינוסתהליכי תיכון-בדגש על למידה מבוססת פרוייקטים4/11/1818/11/1820/11/184/12/18555555-18-20612תשעט-20612תהליכי תיכון-בדגש על למידה מבוססת פרוייקטים-שלומי-3370
36
שושי12837122782מובילים טכנו פדגוגיים(רכזי תקשוב)חנ"מ מ.ת"אהטמעת אייפדים בחנ"מ ב-ת"א4/11/1818/11/1820/11/184/12/18555555-18-83712תשעט-83712הטמעת אייפדים בחנ"מ ב-ת"א-שלומי-2782
37
דורית12326123523רכזי תקשוב מ.ירושלים-ענת סגלחממה טכנו פדגוגית יזמות,חדשנות ויצירתיות6/11/1820/11/1822/11/186/12/18555555-18-32612תשעט-32612חממה טכנו פדגוגית יזמות,חדשנות ויצירתיות-שלומי-3523
38
שרון12110123858מורי מו"ט חט"ב מינהל לחינוך התיישבותי-יהושע צדוקידע תוכן וידע פדגוגי בהוראה משמעותית של נושאים נבחרים במו"ט6/11/1820/11/1822/11/186/12/18555555-18-11012תשעט-11012ידע תוכן וידע פדגוגי בהוראה משמעותית של נושאים נבחרים במו"ט-שלומי-3858
39
רינה12325123531מדריכים ורכזים במדעי המחשב מתחילים מ.צפוןרהיטות טכנולוגית וכתיבת קוד6/11/1820/11/1822/11/186/12/18555555-18-32512תשעט-32512רהיטות טכנולוגית וכתיבת קוד-שלומי-3531
40
רינה131301313גננות מובילי בריאות-רונית ויסברגקידום בריאות אינטגרטיבי בגן11/11/1825/11/1827/11/1811/12/18555555-18-13013תשעט-13013קידום בריאות אינטגרטיבי בגן-שלומי-13
41
דורית131311313גננות מובילי בריאות-רונית ויסברגקידום בריאות אינטגרטיבי בגן11/11/1825/11/1827/11/1811/12/18555555-18-13113תשעט-13113קידום בריאות אינטגרטיבי בגן-שלומי-13
42
סמדר13207133369גננות מ.צפון-אביבה/לילך/נטעפיתוח יוזמות במדעים ובחינוך סביבתי בגני ילדים11/11/1825/11/1827/11/1811/12/18555555-18-20713תשעט-20713פיתוח יוזמות במדעים ובחינוך סביבתי בגני ילדים-שלומי-3369
43
שרון13327131599רכזי תקשוב חדשים מ.ת"א- יעל ירוןהובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים13/11/1827/11/1829/11/1813/12/18555555-18-32713תשעט-32713הובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים-שלומי-1599
44
שושי1313213965מורים מובילי בריאות-רונית ויסברגקידום בריאות רב תחומי בבית הספר13/11/1827/11/1829/11/1813/12/18555555-18-13213תשעט-13213קידום בריאות רב תחומי בבית הספר-שלומי-965
45
דורית1313313965מורים מובילי בריאות-רונית ויסברגקידום בריאות רב תחומי בבית הספר13/11/1827/11/1829/11/1813/12/18555555-18-13313תשעט-13313קידום בריאות רב תחומי בבית הספר-שלומי-965
46
שושי14328142782מורים בחנ"מ יסודי וחט"ב מ.דרוזי וצ'רקסיהטבלט ככלי לשיפור דרכי הוראה ולמידה18/11/182/12/184/12/1818/12/18555555-18-32814תשעט-32814הטבלט ככלי לשיפור דרכי הוראה ולמידה-שלומי-2782
47
שרון14208142047גננות מ.ערבי מ.צפון-עאטף/סנא/אחלאסשילוב מדיה דיגיטלית במשחק ולמידה בגן18/11/182/12/184/12/1818/12/18555555-18-20814תשעט-20814שילוב מדיה דיגיטלית במשחק ולמידה בגן-שלומי-2047
48
סמדר1460214לא אופקלבורנטים בחט"ע-אורית / פרחיהשתלמות לבורנטים לכימיה ולביולוגיה בחט"ע19/11/183/12/186/12/1820/12/18555555-18-60214תשעט-60214השתלמות לבורנטים לכימיה ולביולוגיה בחט"ע-שלומי-לא אופק
49
רינה14209143369גננות מ.ערבי מ.צפון-פוזיה/דלאל/ניהאיההגן העתידי-עבודה בסביבה משתנה20/11/184/12/186/12/1820/12/18555555-18-20914תשעט-20914הגן העתידי-עבודה בסביבה משתנה-שלומי-3369
50
סמדר15330151599רכזי תקשוב חדשים מ.ערבי-סאטי חלאילההובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים25/11/189/12/1811/12/1825/12/18555555-18-33015תשעט-33015הובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים-שלומי-1599
51
שושי15157154345מדריכי ומורים מובילים במו"ט יסודי מ.ערבי-חמד טרביהלמידה התנסותית בגישה מפתחת חשיבה במו"ט25/11/189/12/1811/12/1825/12/18555555-18-15715תשעט-15715למידה התנסותית בגישה מפתחת חשיבה במו"ט-שלומי-4345
52
דורית15210154309גננות מ.צפון מ.ערבי-סנא עלאלדין/ניהאיההשתלמות גננות במו"ט25/11/189/12/1811/12/1825/12/18555555-18-21015תשעט-21015השתלמות גננות במו"ט-שלומי-4309
53
דורית15832152806מתי"א מעלה והר צוות רב מקצועי-רחלי/יפה"שווה להיות שווה" הנגשת ההוראה והטיפול באמצעות כלים טכנ'27/11/1811/12/1813/12/1827/12/18555555-18-83215תשעט-83215"שווה להיות שווה" הנגשת ההוראה והטיפול באמצעות כלים טכנ'-שלומי-2806
54
סמדר15331152726כוכבי התקשוב של רשת עתיד-שי גרשוןכלים דיגיטליים להוראה משמעותית27/11/1811/12/1813/12/1827/12/18555555-18-33115תשעט-33115כלים דיגיטליים להוראה משמעותית-שלומי-2726
55
שרון15301152789מומחיות תחום קלינאי תקשורת-עינת פולקקידום עבודה עם תת"ח בעידן אקולוגי-קלינאי תקשורת מובילים27/11/1811/12/1813/12/1827/12/18555555-18-30115תשעט-30115קידום עבודה עם תת"ח בעידן אקולוגי-קלינאי תקשורת מובילים-שלומי-2789
56
רינה16302162799צוותי חינוך בכיתות כבדי שמיעה וחרשים-לי-את גולדלקויות שמיעה-הוראה וטכנולוגיה ומה שביניהן בחינוך כבדי שמיעה וחרשים2/12/1816/12/1818/12/181/1/19555555-18-30216תשעט-30216לקויות שמיעה-הוראה וטכנולוגיה ומה שביניהן בחינוך כבדי שמיעה וחרשים-שלומי-2799
57
שושי16303162799צוותי חינוך בכיתות כבדי שמיעה וחרשים-לי-את גולדלקויות שמיעה-הוראה וטכנולוגיה ומה שביניהן בחינוך כבדי שמיעה וחרשים2/12/1816/12/1818/12/181/1/19555555-18-30316תשעט-30316לקויות שמיעה-הוראה וטכנולוגיה ומה שביניהן בחינוך כבדי שמיעה וחרשים-שלומי-2799
58
שרון16304162799צוותי חינוך בכיתות כבדי שמיעה וחרשים-לי-את גולדלקויות שמיעה-הוראה וטכנולוגיה ומה שביניהן בחינוך כבדי שמיעה וחרשים2/12/1816/12/1818/12/181/1/19555555-18-30416תשעט-30416לקויות שמיעה-הוראה וטכנולוגיה ומה שביניהן בחינוך כבדי שמיעה וחרשים-שלומי-2799
59
דורית16823162782צוותים ממקצועות הבריאות וצוותים חינוכיים מהחינוך הרגיל והחנ"מ המשלבים תלמידים עם צרכים מיו'-סיגל/זהרהתאמת ההוראה בתקשוב ובמחשבים לחנ"מ4/12/1818/12/1820/12/183/1/19555555-18-82316תשעט-82316התאמת ההוראה בתקשוב ובמחשבים לחנ"מ-שלומי-2782
60
שושי16305162726מורים מובילי טכנ' מסייעת בתחום לקות ראייה במחוזות-סיגל מרגליתכלים דיגיטליים להוראה משמעותית4/12/1818/12/1820/12/183/1/19555555-18-30516תשעט-30516כלים דיגיטליים להוראה משמעותית-שלומי-2726
61
סמדר16155163858מורי חט"ב שקיבלו טבלטים מקרן אתנה-דבי סומךהטמעת טאבלטים-ידע תוכן וידע פדגוגי בהוראה משמעותית של נושאים נבחרים במו"ט4/12/1818/12/1820/12/183/1/19555555-18-15516תשעט-15516הטמעת טאבלטים-ידע תוכן וידע פדגוגי בהוראה משמעותית של נושאים נבחרים במו"ט-שלומי-3858
62
סמדר171341713גננות מובילות בריאות מ.ת"א-רונית ויסברגקידום בריאות אינטגרטיבי בגן9/12/1823/12/1825/12/188/1/19555555-18-13417תשעט-13417קידום בריאות אינטגרטיבי בגן-שלומי-13
63
שושי171351713גננות מובילות בריאות מ.י-ם-רונית ויסברגקידום בריאות אינטגרטיבי בגן9/12/1823/12/1825/12/188/1/19555555-18-13517תשעט-13517קידום בריאות אינטגרטיבי בגן-שלומי-13
64
שרון17213172047גננות ארצי-דלית סהרוןשילוב מדיה דיגיטלית במשחק ולמידה בגן9/12/1823/12/1825/12/188/1/19555555-18-21317תשעט-21317שילוב מדיה דיגיטלית במשחק ולמידה בגן-שלומי-2047
65
דורית1713617965מורים מובילי בריאות-רונית ויסברגקידום בריאות רב תחומי בבית הספר5/12/1725/12/1827/12/184/1/18555555-18-13617תשעט-13617קידום בריאות רב תחומי בבית הספר-שלומי-965
66
רינה1713717965מורים מובילי בריאות-רונית ויסברגקידום בריאות רב תחומי בבית הספר11/12/1825/12/1827/12/1810/1/19555555-18-13717תשעט-13717קידום בריאות רב תחומי בבית הספר-שלומי-965
67
שרון17332172140רכזי תקשוב מנח"י-אתי רוזןאוריינות טכנולוגית דיגיטלית כלים חדשניים להוראה11/12/1825/12/1827/12/1810/1/19555555-18-33217תשעט-33217אוריינות טכנולוגית דיגיטלית כלים חדשניים להוראה-שלומי-2140
68
שושי18214181355גננות מ.חיפה-סיגל קלטמתמטיקה זה משחק הילדים גיאומטריה16/12/1830/12/181/1/1915/1/19555555-18-21418תשעט-21418מתמטיקה זה משחק הילדים גיאומטריה-שלומי-1355
69
סמדר18306184515מורים מובילים בתחום המשת' באייפד לפחות 3 שנים-רינה כהןמובילים דיגיטליים בחינוך-שילוב האייפד בהוראה 16/12/1830/12/181/1/1915/1/19555555-18-30618תשעט-30618מובילים דיגיטליים בחינוך-שילוב האייפד בהוראה -שלומי-4515
70
סמדר18307184515מורים מובילים בתחום המשת' באייפד לפחות 3 שנים-רינה כהןמובילים דיגיטליים בחינוך-שילוב האייפד בהוראה 16/12/1830/12/181/1/1915/1/19555555-18-30718תשעט-30718מובילים דיגיטליים בחינוך-שילוב האייפד בהוראה -שלומי-4515
71
שושי1821518גננות מחוז מרכז-אפרת קאופמןחינוך סביבתי בגן הילדים18/12/181/1/193/1/1917/1/19555555-18-21518תשעט-21518חינוך סביבתי בגן הילדים-שלומי-
72
דורית18836184515מדריכות פדגוגיות של המתי"א רחובות-מרים אוחיוןמובילים דיגיטליים בחינוך-שילוב האייפד בהוראה 18/12/181/1/193/1/1917/1/19555555-18-83618תשעט-83618מובילים דיגיטליים בחינוך-שילוב האייפד בהוראה -שלומי-4515
73
שושי18228183369גננות חמ"ד מ.צפוןפיתוח יוזמות,מנהיגות וייעוץ ארגוני במדעים ובחינוך סביבתי בגן18/12/181/1/193/1/1917/1/19555555-18-22818תשעט-22818פיתוח יוזמות,מנהיגות וייעוץ ארגוני במדעים ובחינוך סביבתי בגן-שלומי-3369
74
סמדר18837184515מדריכות פדגוגיות של המתי"א רחובות-מרים אוחיוןמובילים דיגיטליים בחינוך-שילוב האייפד בהוראה 18/12/181/1/193/1/1917/1/19555555-18-83718תשעט-83718מובילים דיגיטליים בחינוך-שילוב האייפד בהוראה -שלומי-4515
75
סמדר19333193523סגני מנהלים ורכזים פדגוגיים בתקשוב מ.י-ם-ענת סגל"חממה טכנו-פדגוגית"-יזמות,חדשנות ויצירתיות23/12/186/1/198/1/1922/1/19555555-18-33319תשעט-33319"חממה טכנו-פדגוגית"-יזמות,חדשנות ויצירתיות-שלומי-3523
76
שושי19841192674מורים לחינוך גופני מ.ת"אשימוש בכלים דיגיטליים בחנ"ג23/12/186/1/198/1/1922/1/19555555-18-84119תשעט-84119שימוש בכלים דיגיטליים בחנ"ג-שלומי-2674
77
1921619גננות מחוז מרכז-אפרת קאופמןמתמטיקה לגננות23/12/186/1/198/1/1922/1/19555555-18-21619תשעט-21619מתמטיקה לגננות-שלומי-
78
דורית19821194515אנשי חנ"מ ממסגרות חינוך באשדודמובילים דיגיטליים בחינוך-בשילוב האייפד בהוראה23/12/186/1/198/1/1922/1/19555555-18-82119תשעט-82119מובילים דיגיטליים בחינוך-בשילוב האייפד בהוראה-שלומי-4515
79
שרון191381913גננות מובילות בריאות מ.חרדי-רונית ויסברגקידום בריאות אינטגרטיבי בגן25/12/188/1/1910/1/1924/1/19555555-18-13819תשעט-13819קידום בריאות אינטגרטיבי בגן-שלומי-13
80
רינה191391913גננות מובילות בריאות -רונית ויסברגקידום בריאות אינטגרטיבי בגן25/12/188/1/1910/1/1924/1/19555555-18-13919תשעט-13919קידום בריאות אינטגרטיבי בגן-שלומי-13
81
שושי191401913גננות מובילות בריאות מ.חרדי-רונית ויסברגקידום בריאות רב תחומי בבית הספר25/12/188/1/1910/1/1924/1/19555555-18-14019תשעט-14019קידום בריאות רב תחומי בבית הספר-שלומי-13
82
דורית20812204403מדריכים מחוזיים לנגישות פרטנית וטכנולוגיתהתאמת ההוראה בתקשוב ובמחשבים לחנ"מ30/12/1813/1/1915/1/1929/1/19555555-18-81220תשעט-81220התאמת ההוראה בתקשוב ובמחשבים לחנ"מ-שלומי-4403
83
סמדר20813204403רכזי נגישות במתי"אותהתאמת ההוראה בתקשוב ובמחשבים לחנ"מ30/12/1813/1/1915/1/1929/1/19555555-18-81320תשעט-81320התאמת ההוראה בתקשוב ובמחשבים לחנ"מ-שלומי-4403
84
שרון20814204403רכזי נגישות במתי"אותהתאמת ההוראה בתקשוב ובמחשבים לחנ"מ30/12/1813/1/1915/1/1929/1/19555555-18-81420תשעט-81420התאמת ההוראה בתקשוב ובמחשבים לחנ"מ-שלומי-4403
85
שרון2014120965מורים מובילי בריאות-רונית ויסברגקידום בריאות רב תחומי בבית הספר1/1/1915/1/1917/1/1931/1/19555555-18-14120תשעט-14120קידום בריאות רב תחומי בבית הספר-שלומי-965
86
דורית201422013מורים מובילי בריאות-רונית ויסברגקידום בריאות רב תחומי בבית הספר1/1/1915/1/1917/1/1931/1/19555555-18-14220תשעט-14220קידום בריאות רב תחומי בבית הספר-שלומי-13
87
שושי2033420רכזי תקשוב חדשים מ.ת"א- יעל ירוןהובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים1/1/1915/1/1917/1/1931/1/19555555-18-33420תשעט-33420הובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים-שלומי-
88
שושי20153203858מורי מו"ט חט"ב מ.ערביהרחבת ידע בפיזיקה בהיקף של עתודה מדעית טכנ' 1/1/1915/1/1917/1/1931/1/19555555-18-15320תשעט-15320הרחבת ידע בפיזיקה בהיקף של עתודה מדעית טכנ' -שלומי-3858
89
סמדר21312214403צוותי חינוך בחנ"מ שנכנסו לתכנית אייפד כל מורה ולא מתבצעת באיזורם השתל' יעודית-רינה כהןהתאמת ההוראה בתקשוב ובמחשבים לחנ"מ6/1/1920/1/1922/1/195/2/19555555-18-31221תשעט-31221התאמת ההוראה בתקשוב ובמחשבים לחנ"מ-שלומי-4403
90
שרון21802214036מורי מוט"ל-ענת אסוליןמיקרואורגניזמים-העשרת ידע תוכן ויישומו במו"ט לכל6/1/1920/1/1922/1/195/2/19555555-18-80221תשעט-80221מיקרואורגניזמים-העשרת ידע תוכן ויישומו במו"ט לכל-שלומי-4036
91
דורית21314211356גננות שילוב מ.צפוןשימוש בכלים דיגיטליים ובכלי גוגל בעבודתה של הגננת שילוב,עבודה בסביבות הגן עם הילד השילוב6/1/1920/1/1922/1/195/2/19555555-18-31421תשעט-31421שימוש בכלים דיגיטליים ובכלי גוגל בעבודתה של הגננת שילוב,עבודה בסביבות הגן עם הילד השילוב-שלומי-1356
92
רינה211432113גננות מקדמות בריאות מ.חיפה-רונית ויסברגקידום בריאות אינטגרטיבי בגן8/1/1922/1/1924/1/197/2/19555555-18-14321תשעט-14321קידום בריאות אינטגרטיבי בגן-שלומי-13
93
שושי21335212144מורים מובילי תקשוב מ.חיפה-נעמי שרוניאוריינות טכנולוגית דיגיטלית-משחוק ומשחק בתהליכי הוראה ולמידה8/1/1922/1/1924/1/197/2/19555555-18-33521תשעט-33521אוריינות טכנולוגית דיגיטלית-משחוק ומשחק בתהליכי הוראה ולמידה-שלומי-2144
94
סמדר21118214345מורי מו"ט יסודי מ.ערבי-ד"ר חמד טרביהניסויים במדע לכיתות א-ב8/1/1922/1/1924/1/197/2/19555555-18-11821תשעט-11821ניסויים במדע לכיתות א-ב-שלומי-4345
95
סמדר221282213גננות מובילי בריאות-רונית ויסברגקידום בריאות אינטגרטיבי בגן7/1/1827/1/1929/1/196/2/18555555-18-12822תשעט-12822קידום בריאות אינטגרטיבי בגן-שלומי-13
96
רחנה221292213גננות מובילי בריאות-רונית ויסברגקידום בריאות אינטגרטיבי בגן13/1/1927/1/1929/1/1912/2/19555555-18-12922תשעט-12922קידום בריאות אינטגרטיבי בגן-שלומי-13
97
שושי22123223858מורי מו"ט חט"ב מ.ערבי-שפיע אלג'מאלהתנסויות ביולוגיה/פיזיקה וכימיה13/1/1927/1/1929/1/1912/2/19555555-18-12322תשעט-12322התנסויות ביולוגיה/פיזיקה וכימיה-שלומי-3858
98
2280922מתי"א איתןמתי"א איתן13/1/1927/1/1929/1/1912/2/19555555-18-80922תשעט-80922מתי"א איתן-שלומי-
99
דורית22337222726אנשי חינוך מובילי תכניות מורשת ותכנית הקשר הרב דוריכלים דיגיטליים להוראה משמעותית15/1/1929/1/1931/1/1914/2/19555555-18-33722תשעט-33722כלים דיגיטליים להוראה משמעותית-שלומי-2726
100
שושי22217223370גננות מחוז חיפה-מיכל לנדאותהליכי תיכון,תכנון ובניה בגן הילדים15/1/1929/1/1931/1/1914/2/19555555-18-21722תשעט-21722תהליכי תיכון,תכנון ובניה בגן הילדים-שלומי-3370