ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
DAYDATETIMEFieldSizeDIVGAME IDHOMEAWAYL/F/S
5
Fri4/55:30-7:00SM3A7v7U10SM3-00BU10 ThunderMadison U9'sF
6
Sat 4/610:00-11:30LTC9v9U12LT1-1
7
Sat 4/61:30-3:00LTC9v9U12LT1-2
8
Sat 4/63:00-4:30LTC9v9U12LT1-3
9
Sat 4/64:30-6:00LTC9v9U12LT1-4GU12 BlackGuilfordF
10
Sat 4/66:00-7:30LTC9v9U12LT1-5
11
Sat 4/68:00-9:00SM3A7v7RecSM3-0
12
Sat 4/69:00-10:00SM3A7v7RecSM3-1
13
Sat 4/610:00-11:00SM3A7v7RecSM3-2
14
Sat 4/68:00-9:00SM3B7v7RecSM3-3
15
Sat 4/69:00-10:00SM3B7v7RecSM3-4
16
Sat 4/610:00-11:00SM3B7v7RecSM3-5
17
Sat 4/611:30-1:00SM311v11U15SM3-6BU13 GoldSterling FCF
18
Sat 4/61:00-2:30SM311v11U15SM3-7
19
Sat 4/62:30-4:00SM311v11U15SM3-8
20
Sat 4/64:00-5:30SM311v11U15SM3-9
21
Sat 4/65:30-7:00SM311v11U15SM3-10
22
Sun 4/78:30-10:00Strong11v11U15ST1-1
23
Sun 4/710:00-11:30Strong11v11U15ST1-2
24
Sun 4/711:30-1:00Strong11v11U15ST1-3BU15 BlackClintonF
25
Sun 4/71:00-2:30Strong11v11U15ST1-4
26
Sun 4/72:30-4:00Strong11v11U15ST1-5BU16 GoldNew HavenF
27
Sun 4/78:30-10:00SM311V11U15SM3-20
28
Sun 4/710:00-11:30SM311V11U15SM3-21
29
Sun 4/711:30-1:00SM3A7v7U10SM3-22
30
Sun 4/711:30-1:00SM3B7v7U10SM3-23
31
Sun 4/71:00-2:30SM3A7v7U10SM3-24
32
Sun 4/71:00-2:30SM3B7v7U10SM3-25
33
Sun 4/72:30-4:00SM3A7v7U10SM3-26
34
Sun 4/72:30-4:00SM3B7v7U10SM3-27
35
Sun 4/78:30-10:00LTC9v9U12LT1-20
36
Sun 4/710:00-11:30LTC9v9U12LT1-21
37
Sun 4/711:30-1:00LTC9v9U12LT1-22
38
Sun 4/71:00-2:30LTC9v9U12LT1-23
39
Sun 4/72:30-4:00LTC9v9U12LT1-24
40
Sun 4/74:00-5:30LTC9v9U12LT1-25
41
Sun 4/75:30-7:00LTC9v9U12LT1-26
42
43
Fri4/125:30-7:00SM311v11U15SM3-00
44
Sat 4/1310:30-11:45LTC9v9U12LT1-1BU12 GoldSouthingtonF
45
Sat 4/131:30-3:00LTC9v9U12LT1-2
46
Sat 4/133:00-4:30LTC9v9U12LT1-3
47
Sat 4/134:30-6:00LTC9v9U12LT1-4GU12 BlackWallingfordF
48
Sat 4/136:00-7:30LTC9v9U12LT1-5
49
Sat 4/138:00-9:00SM3A7v7RecSM3-0
50
Sat 4/139:00-10:00SM3A7v7RecSM3-1
51
Sat 4/1310:00-11:00SM3A7v7RecSM3-2
52
Sat 4/138:00-9:00SM3B7v7RecSM3-3
53
Sat 4/139:00-10:00SM3B7v7RecSM3-4
54
Sat 4/1310:00-11:00SM3B7v7RecSM3-5
55
Sat 4/1311:30-1:00SM311v11U15SM3-6
56
Sat 4/131:00-2:30SM311v11U15SM3-7
57
Sat 4/132:30-4:00SM311v11U15SM3-8
58
Sat 4/134:00-5:30SM311v11U15SM3-9
59
Sat 4/135:30-7:00SM311v11U15SM3-10
60
Sun 4/148:30-10:00Strong11v11U15ST1-1
61
Sun 4/1410:00-11:30Strong11v11U15ST1-2
62
Sun 4/1411:30-1:00Strong11v11U15ST1-3BU15 BlackAnsoniaL
63
Sun 4/141:00-2:30Strong11v11U15ST1-4GU14 GoldGU15 BlackF
64
Sun 4/142:30-4:00Strong11v11U15ST1-5
65
Sun 4/148:30-10:00SM311V11U15SM3-20
66
Sun 4/1410:00-11:30SM311V11U15SM3-21
67
Sun 4/1411:30-1:00SM3A7v7U10SM3-22
68
Sun 4/1412:00-1:00SM3B7v7U10SM3-23BU10 LightningNorth BranfordF
69
Sun 4/141:00-2:30SM3A7v7U10SM3-24
70
Sun 4/141:00-2:30SM3B7v7U10SM3-25
71
Sun 4/142:30-4:00SM3A7v7U10SM3-26
72
Sun 4/142:30-4:00SM3B7v7U10SM3-27
73
Sun 4/148:30-10:00LTC9v9U12LT1-20
74
Sun 4/1410:00-11:30LTC9v9U12LT1-21
75
Sun 4/1411:30-1:00LTC9v9U12LT1-22
76
Sun 4/141:00-2:30LTC9v9U12LT1-23
77
Sun 4/142:30-4:00LTC9v9U12LT1-24
78
Sun 4/144:00-5:30LTC9v9U12LT1-25GU11 GoldOrangeL
79
Sun 4/145:30-7:00LTC9v9U12LT1-26
80
81
Fri4/196:00-7:00SM3A7v7U10SM3-00BU10 LightningNorth HavenL
82
Sat 4/2010:00-11:30LTC9v9U12LT1-1BU11 GoldMeridenL
83
Sat 4/201:30-3:00LTC9v9U12LT1-2GU11 GoldSouthingtonL
84
Sat 4/203:00-4:30LTC9v9U12LT1-3
85
Sat 4/204:30-6:00LTC9v9U12LT1-4GU12 BlackMilfordL
86
Sat 4/206:00-7:30LTC9v9U12LT1-5#REF!#REF!#REF!
87
Sat 4/208:00-9:00SM3A7v7RecSM3-0
88
Sat 4/209:00-10:00SM3A7v7RecSM3-13/4 Rec3/4 RecF
89
Sat 4/2010:00-11:00SM3A7v7RecSM3-23/4 Rec3/4 RecF
90
Sat 4/208:00-9:00SM3B7v7RecSM3-33/4 Rec3/4 RecF
91
Sat 4/209:00-10:00SM3B7v7RecSM3-43/4 Rec3/4 RecF
92
Sat 4/2010:00-11:00SM3B7v7RecSM3-53/4 Rec3/4 RecF
93
Sat 4/2011:30-1:00SM311v11U15SM3-6
94
Sat 4/201:00-2:30SM311v11U15SM3-7GU14 GoldSouthingtonL
95
Sat 4/202:30-4:00SM311v11U15SM3-8
96
Sat 4/204:00-5:30SM311v11U15SM3-9
97
Sat 4/205:30-7:00SM311v11U15SM3-10
98
Sun 4/219:00-10:30Strong11v11U15ST1-1BU15 GoldClintonL
99
Sun 4/2110:00-11:30Strong11v11U15ST1-2
100
Sun 4/2111:30-1:00Strong11v11U15ST1-3BU15 BlackOxfordL