รายงานผลการแข่งขันเปตอง (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEH
1
Perfix
NameAwardKind
Link to merged Doc - petong
2
เด็กชาย
กฤษาฎา ครูบาชนะเลิศ
เปตอง ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
กฤษาฎา ครูบา
3
นาย
อภิรัษ์ ตาบประดับ
ชนะเลิศ
เปตอง ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
อภิรัษ์ ตาบประดับ
4
เด็กชาย
ศานติศากร พรมเมือง
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เปตอง ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ศานติศากร พรมเมือง
5
เด็กชาย
สุเชาว์ หม่อโป๊ะกู่
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เปตอง ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
สุเชาว์ หม่อโป๊ะกู่
6
นายหองคำ อินแสงชนะเลิศ
เปตอง ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
หองคำ อินแสง
7
นายณัฐพงศ์ ชูตรี
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เปตอง ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ณัฐพงศ์ ชูตรี
8
นายสมชาย ดวงแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เปตอง ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
สมชาย ดวงแก้ว
9
นาย
พีรภัทท์ ช้างย้อ
ชนะเลิศ
เปตอง ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
พีรภัทท์ ช้างย้อ
10
นายธนกฤต นาคเมฆ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เปตอง ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ธนกฤต นาคเมฆ
11
นายอานนท์ นามบุญชนะเลิศ
เปตอง ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
อานนท์ นามบุญ
12
นาย
วชิรวิทย์ กันทะยอม
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เปตอง ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
วชิรวิทย์ กันทะยอม
13
นายติ๊บ ชัยวงค์ชนะเลิศ
เปตอง ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ติ๊บ ชัยวงค์
14
เด็กชายสมพงษ์ แซ่ย่างชนะเลิศเปตอง ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีสมพงษ์ แซ่ย่าง
15
เด็กชายนพคุณ จำนงค์รักษ์ชนะเลิศเปตอง ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีนพคุณ จำนงค์รักษ์
16
เด็กชายกร กันทะวงค์ชนะเลิศเปตอง ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีกร กันทะวงค์
17
เด็กชาย
วีระชัย รุ่งโรจน์ประชาชื่น
รองชนะเลิศอันดับ ๑เปตอง ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
วีระชัย รุ่งโรจน์ประชาชื่น
18
เด็กชายพงศกร ใจแก้วรองชนะเลิศอันดับ ๑เปตอง ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีพงศกร ใจแก้ว
19
เด็กชายสมคิด ควรแสงรองชนะเลิศอันดับ ๑เปตอง ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีสมคิด ควรแสง
20
นายวชิรวิทย์ กันทะยอมชนะเลิศเปตอง ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปีวชิรวิทย์ กันทะยอม
21
นายอนุชิต วงค์สายชนะเลิศเปตอง ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปีอนุชิต วงค์สาย
22
นายศรราม แยงพงษ์ชนะเลิศเปตอง ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปีศรราม แยงพงษ์
23
นายพัณณกร เมืองแสงสีรองชนะเลิศอันดับ ๑เปตอง ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปีพัณณกร เมืองแสงสี
24
นายเฉลิม นามวงค์รองชนะเลิศอันดับ ๑เปตอง ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปีเฉลิม นามวงค์
25
นายจิรภัทร แสนศักดิ์หาญรองชนะเลิศอันดับ ๑เปตอง ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปีจิรภัทร แสนศักดิ์หาญ
26
เด็กหญิง
จันทร์วลีย สุขใสชนะเลิศ
เปตอง ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
จันทร์วลีย สุขใส
27
เด็กหญิง
ธิติยา เพ็ชรแท้ชนะเลิศ
เปตอง ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ธิติยา เพ็ชรแท้
28
เด็กหญิง
ฟองนวล แสงดีชนะเลิศ
เปตอง ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ฟองนวล แสงดี
29
เด็กหญิง
ณัชนิดา อุเทศรองชนะเลิศอันดับ ๑
เปตอง ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ณัชนิดา อุเทศ
30
นางสาวนภัสชา มะลิซ้อนรองชนะเลิศอันดับ ๑
เปตอง ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
นภัสชา มะลิซ้อน
31
นางสาวขวัญฤทัย อินใจวงค์รองชนะเลิศอันดับ ๑
เปตอง ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ขวัญฤทัย อินใจวงค์
32
นางสาวอุษามณี แจ่มใสชนะเลิศ
เปตอง ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
อุษามณี แจ่มใส
33
นางสาวคำทิพย์ อิ่นแก้วชนะเลิศ
เปตอง ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
คำทิพย์ อิ่นแก้ว
34
นางสาวสุภาภรณ์ แสงวงษ์ชนะเลิศ
เปตอง ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
สุภาภรณ์ แสงวงษ์
35
นางสาวสิริยากร คำเงินรองชนะเลิศอันดับ ๑
เปตอง ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
สิริยากร คำเงิน
36
นางสาวสุขจิตตา มอโปกู่รองชนะเลิศอันดับ ๑
เปตอง ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
สุขจิตตา มอโปกู่
37
นางสาวสุตธิดา เลงเพ็ญรองชนะเลิศอันดับ ๑
เปตอง ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
สุตธิดา เลงเพ็ญ
38
เด็กหญิง
จัทร์วลัย สุขใจ
ชนะเลิศ
เปตอง ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
จัทร์วลัย สุขใจ
39
เด็กหญิง
ธิติยา เพ็ชรแท้
ชนะเลิศ
เปตอง ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ธิติยา เพ็ชรแท้
40
นางสาว
นภัสชา มะลิซ้อน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เปตอง ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
นภัสชา มะลิซ้อน
41
เด็กหญิง
ณ์ชนิดา อุเทศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เปตอง ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ณ์ชนิดา อุเทศ
42
นางสาว
ปนี กันยาชนะเลิศ
เปตอง ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ปนี กันยา
43
นางสาว
ยุ้ย ดวงสามชนะเลิศ
เปตอง ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ยุ้ย ดวงสาม
44
นางสาว
จิธีชยา แซ่กง
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เปตอง ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
จิธีชยา แซ่กง
45
นางสาว
ปิยศรี พรุมนีประสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เปตอง ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ปิยศรี พรุมนีประสิทธิ์
46
เด็กหญิง
ฟองนวล แสงดีชนะเลิศ
เปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ฟองนวล แสงดี
47
เด็กหญิง
สุชัญญา ไทยใหญ่
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
สุชัญญา ไทยใหญ่
48
นางสาว
แพรว สมนวลจัทร์
ชนะเลิศ
เปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
แพรว สมนวลจัทร์
49
นางสาว
ปิยศรี พรมุนีประสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ปิยศรี พรมุนีประสิทธิ์
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
NVScriptsProperties
DO NOT DELETE - AutoCrat Job Settings
 
 
Main menu