ข้อมูลภาพรวม งานผู้สูงอายุ รอบ 2 ปี 2558(2 คะแนน)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFG
1
ข้อมูลภาพรวม งานผู้สูงอายุ รอบ 2 ปี 2558
2
หน่วยบริการ/รพ...............................ตำบล.........................................
3
ผู้รายงาน...............................ตำแหน่ง................................
4
วันที่รายงาน...9. สิงหาคม 2558......................
5
1. การคัดกรองตาต้อกระจก( 0.4 คะแนน)
6
1.1 จำนวนผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองตาต้อกระจก
480คน
7
1.2 จำนวนผู้สูงอายุได้รับการผ่าตัดตาต้อกระจก
102คน
8
1.3 มีการกรอกข้อมูลในโปรแกรม Vision 2020
มี
9
หมายเหตุ
-รายงานผลสรุปการคัดกรองและวินิจฉัยตาบอด คลิกไปดูที่นี่
10
-อัตราสายตาผิดปกติ สงสัยตาบอด (จากการคัดกรองโดย อสม.)
11
2. ผู้สูงอายุได้รับการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน-ADL( 0.3 คะแนน)
12
จำนวนผู้สูงอายทั้งหมด(จากรายงาน ผสอ.2)
1922คน
13
แยกเป็น
-กลุ่มติดสังคม จำนวน
1838คน
14
-กลุ่มติดบ้าน จำนวน
60คน
15
-กลุ่มติดเตียง จำนวน
24คน
16
3. ผู้สูงอายุได้รับการประเมินสถานะสุขภาพ จำนวน 9 รายการ (0.4 คะแนน)
17
ดูจากรายงาน ผสอ.3 แบบใหม่รอบ2-2558 นะครับ
18
3.1 กลุ่มที่เป็นปัญหาและพบบ่อย 4 โรค ได้แก่ DM HT ฟัน สายตา
19
1) DM 141คน
20
2) HT 405คน
21
3) ฟัน 46คน
22
4) สายตา22คน
23
3.2 กลุ่มที่เกิดจากความเสื่อม(Geriatric Syndromes) 6 รายการ ได้แก่
24
1) ภาวะหกล้ม40คน
25
2) สมรรถภาพสมอง
3คน
26
3) การกลั้นปัสสาวะ
24คน
27
4) ภาวะโภชนาการ
45คน
28
5) ภาวะซึมเศร้า
24คน
29
6) ข้อเข่าเสื่อม
373คน
30
4. การพัฒนาตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว-ใช้เกณฑ์เขต 7( 0.3 คะแนน)
31
ดูเกณฑ์ประเมินรับรองมาตรฐานและคุณภาพชมรมผู้สูงอายุ เขต 7(2/2558) นะครับ
32
4.1 จำนวนตำบลทั้งหมด
1แห่ง
33
4.2 จำนวนตำบลที่ผ่าน LTC
1แห่ง
34
5. การคัดกรองผู้สูงอายุตามเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพอนามัยพึงประสงค์
35
โดยใช้เกณฑ์ 5ข้อ ประกอบด้วย( 0.2 คะแนน)
36
5.1 จำนวนผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
1898
คน คิดเป็นร้อยละ
98.75130073
37
5.2 จำนวนผู้สูงอายุมีฟันใช้อย่างน้อย20ซี่ (4คู่สบ)
1876
คน คิดเป็นร้อยละ
97.60665973
38
5.3 จำนวนผู้สูงอายุมีBMIอยู่ในเกณฑ์ปกติ
1792
คน คิดเป็นร้อยละ
93.23621228
39
5.4 จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นตามอัตภาพ
1838
คน คิดเป็นร้อยละ
95.62955255
40
5.5 จำนวนผู้สูงอายุออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันๆ ครั้งละ15-30 นาที
1838
คน คิดเป็นร้อยละ
95.62955255
41
6. การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ( 0.2 คะแนน)
42
6.1 จำนวนชมรมผู้สูงอายุ ระดับ...... ทั้งหมด
1แห่ง
43
6.2 จำนวนชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ(ตามเกณฑ์มาตรฐาน ชส.)
1แห่ง
44
7. การพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพภาพ( 0.2 คะแนน)
45
7.1 จำนวนวัดทั้งหมด
ดูจากข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ ปีงบฯ 2558
7แห่ง
46
7.2 จำนวนวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย
7
แห่ง คิดเป็นร้อยละ
100
47
- ระดับพื้นฐาน
7แห่ง
48
- ระดับดีแห่ง
49
- ระดับดีมากแห่ง
50
Loading...
 
 
 
30
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
รวมทั้งอำเภอขุขันธ์
 
 
Main menu