ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
שם המוסדהאם ניתן לגש לשפר ציוד מבחן במועד ב' של סמסטר א'?איך והאם מתקיימים מועדי ב' של הסימסטר הקודם (ומועדי ג' מועדים יוחדים)האם יצאו הוראות או הסברים לצורה בה יתקיימו המבחנים בסימסטר הקרוב?במידה וכן, באיזו צורה יועברו המבחנים? (עבודות בית, מבחני בית, וכו')האם ישנםן הקלות מיוחדות לסטודנטים שמוגרדים כעובדים חיוניים?האם ישנן בעיות בתחום ופונים אליכןם סטודנטים שהם עובדים חיונים?האם ישנן הקלות מיוחדות לסטודנטים הורים? האם ישנן בעיות ופונים אליכן סטודנטים הורים?האם ישנן בעיות ספציפיות בנוגע לסטודנטים שזו שנת הלימודים האחרונה שלהםן?האם מתייקמות הכשרות מעשיות? אם כן באילו תחומים כן? באילו תחומים לא?אם לא מתקיימות הכשרות מעשיות, האם התקבלה הודעה מה יקרה בנושא? האם הן יושלמו? מתי?האם יצאה הודעה מהמוסד לפרסם סלבוסים חדשים מותאמים למצב? האם המרצים עושים זאת?האם ישנה נגישות והתאמה מיוחדת לסטודנטית מהאוכלוסיה הערבית? חרדית? ו/וא סטודנטים ללא מחשב או חיבור לאינטרנט?האם ישנה התאמה או הקלות לסטודנטים לקויי למידה? לקויי שמיעה? לקויי ראיה וכדומה?
2
המרכז האקדמי ויצו חיפהלאלאלא, הרבה מרצים משתדלים להקל על הסטודנטיםלאלאכןכן, מדובר במקצועות עיצוב שלהן תערוכות גמר שכנראה יידחואם הכוונה להכשרה מעשית כסטודיו אז מתקיים עם הקלות בבניית מודלים וכדומהחלק מההכשרות יידחו אבל ככל מה שניתן לבצע מבצעים. בעצם מבצעים רוב מוחלט של הסטודיואיםהסילבוים עודכנו בצורת הוראות נקודתיות והועברו לסטודנטיםכן, קיימת נגישות לסטודנטים ללא מחשב וללא תוכנותלא
3
האקדמית ת''א יפוכרגע ניתן רק מתווה כללי שכל מרצה בוחר לפיו. עבודה/מבחן בית/מבחן עם חזרה לשגרהכןלאכן, יש המון פניות מסטודנטים כדי שנביא להקלטת שיעורים. חלק מהמרצים מאפשרים וחלק לא.כן, לא הגדירו כרגע מהכןכן, אם לא עברו את מועד א ולא הצליחו לגשת (בגלל המצב) למועדי ב של סמסטר א - ייתכן כי יצטרך לפתוח סמסטר נוסףכן, סיעוד-לאכן, אספו תקציבים וחולקו כך שהסטודנטים יוכלו להשתמש גם בלמידה המקוונתלא
4
המרכז האקדמי לביש אפשרות במידה ותהיה הסכמה של כל המרצים לתת הערכה חלופית במקום מועד ב' עם ציון עובר. בכל מקרה הסטודנטים זכאים לבחור במועד ג' או מיוחד לאחר החזרה לשגרה. לא, מחכים לראות מה יהיה אחרי פסחלאההנהלה מבינה שצריך להתחשב. לא ברור איפה זה בא ידי ביטוי בפועלההנהלה מבינה שצריך להתחשב. לא ברור איפה זה בא ידי ביטוי בפועלכןכן, מועד ג' שנה הבאה לא רלווונטילאלא יודעתלאלאלא
5
כנרתנתון לשיקול המרצה, מבחן מקוון, עבודת בית וכו'כןכןלאכןלאכרגע לא, הבעיה העיקרית נמצאת בקורסים שאין אפשרות להעביר בצורה מקוונת וככל הנראה כתוצאה מכך הסטודנטים לא יסיימו את לימודיהם בזמןלאכן, יושלמו מיד עם חזרתנו ללימודים, המכללה הבהירה שיש מצב שיקרה בקיץלא יצאה הודעה, תצא ככל הנראה אחרי פסחכן, חונכויות מקוונות לאלה שמתקשים עם השפה, מתן מחשבים נייחים מהמכללה לסטודנטים שאין להםסטודנטים לקויי למידה ממשיכים לקבל את ההקלות להם זכאים מטעם הדיקנאט בשיתוף עם מרצה הקורס. אין לנו סטודנטים לקויי שמיעה. לקויי ראיה מקבלים עזרה והנחיה
6
עמק יזרעאליש מבחנים מקוונים עוד לאתלוי מרצהכן, אין בכל הקורסים שיעורים המוקלטים יש הבנה שצריך להתחשב אבל זה לא בא לידי ביטויכן לא מספיקים לעמוד בקצב הקורסים יש המון עבודות להגשהכרגע לא כן, סיעוד כרגע לא הולכים לבתי חוליםלאלאלאלא
7
המכללה האקדמית אשקלוןכן, התחילו לפרסם מועדי בחינות תלוי בהתפתחות המגפהמצפים לחזל"שיצאה למרצים קריאה להקל לגבי חובת נוכחות והקלטת שיעורים לטובתםאנחנו פונים להנהלה לרוב מוצאים פיתרוןאין הקלות מלבד התחשבות המערכת בצורה של הקלטת שיעוריםכל מקרה מטופל פרטנית מול הגורם הרלוונטיאין עדיין מידע, כרגע יש חשש מפני העתידכרגע לאלאלאלא
8
סמינר הקיבוציםכן- המרצים מוצאים חלופותעדיין לא מול הדיקנט , פרטנילא שידוע כרגעיצאה הנחיה להקלטת כל השיעורים, פניות אישיות מתקבלות למרציםכן, עומסלגבי קורסים שמחייבים לעשות עד חסטאג' שנדחו בגלל הקורונה( למשל עזרה ראשונה) אך זה בבדיקה כרגעמתקיימות חלקית , אחרי פסח יחזרו באופן מלאאחרי פסח נמשיך בהתנסות מעשית בצורות חלופיות, חלק מהמסלולים כבר החלולא פרסמו סילבוסים חדשים מביאים מחשבים ניידים מהמכללה לכל מי שחסר לו + הנחיה להקלטת שיעוריםלא
9
אפקהמתקיימים מבחנים מקוונים במודל או עבודות הגשהלא כן, הוציאו הודעה כי יתחשבו במטלות הבית..בנוסף בוטלה נוכחות חובה בקורסיםלא שידועכמו עובדים חיוניים, התחשבו בהגשות שיעורי הבית ופרויקטים למינהםפנו כי קשה להם לשבת בשיעור ולשמור על הילדיםלא כרגעמתקיימות מעבדות בתצורה מקוונת על מנת להשלים את כל המעבדות הסמסטר יצאה הודעה מסודרתהסילבוסים נשארים אותו הדבר מכיוון שרצף הלימודים לא נקתעסטודנטים עם בעית מחשב או אינטרנט נתנו חלופות..השאלת מחשבים וכו..לא
10
בית ברלמבחני בית כן התחשבות בנוכחות, הגשת עבודות לא שידוע לנורק בנושא הנוכחות, שיעורים חייבים להיות מוקלטיםלארק בתחום ההכשרה המעשיתיש חוגים בהם מנסים להמשיך הכשרה מעשית מקוונת. קידום נוער לדוגמה.התקבלה הודעה אך לא פורטו מתי ואיךלארק הקלטת שיעורים והתחשבות במבחנים וכו'כן. יצאו הנחיות למרצים איך להתמודד עם האוכלוסייה הזו והמרכז ללקויות למידה עובד שעות נוספות
11
דוד יליןמתקיימים באופן מקוון, חלק מרצים המירו את המבחן לעבודות ביתכןלא בהגדרה. יש מרצים שמקליטים ויש שלא.לא שידועבאופן פרטני, לא משהו רשמי. אין חובת נוכחות לכולםכן. בעיקר כי עמוס להם מאוד ואין להם זמן בתחום ההכשרה המעשית כן.יש מסלולים שהנחו את הסטודנטיות.ם להעביר שיעורים מקוונים לתלמידים. עם חלק עובד יותר ועם חלק פחות. כל מסלול וכל חוג הנחה אחרתככל הנראה יושלמו בקיץ, יחד עם מסגרות החינוךטרם. תהיה הערכת מצב מחודשת לאחר פסחלאמרכז אתגר ממשיך להיות בקשר עם הסטודנטים בעלי לקויות, אך לא יצאה הנחייה כלשהי שידועה לנו
12
שנקרעד סוף מאי: מבחן בית או עבודה או עובר בינארי לא כן אך ללא הנחיות רשמיות כןלא רשמיותכןכן, אי יכולת להתקדם בפרויקטי גמר התלויים במתקני שנקר (מעבדות/סדנאות/גישה לחומרים)לאלאלאלאלא
13
בראודההסתיימולאלאלא פנו לאפנו בנוגע לנוכחות חובה - נפתר פרטנית מול המרצים הרלוונטייםסטאז' בתעשיה שלא יכול להתבצע - ככהנ ידחה מחוסר אפשרויות אחרות.במקומות עבודה חיוניים - מתבצע, בשאר לאלא ברור לחלוטין, כנראה ידחה לקיץכן, בעיקר בוטלו מרכיבי ציון שכללו מבחני אמצעלאלא
14
אפקהתתקבל החלטה שבוע לאחר פסחלאלאלאפנו על עניין הקלטות השיעורים שזה יקל מאוד - אך הקלטות לא מאושרות אצלנולאאין אצלנו הכשרות אלא מעבדות והן אימן מתקיימותטרם הוחלטלאלא. סטודנטים ללא מחשב/אינטרנט התבקשו לבצע פניה אישית למכללהלא
15
מכללת ספירמתקיים, באמצעות מטלות ומבחנים מקוונים כל מרצה יכול לקבל החלטה איך.לאלאלאלא באופן רישמיסביב נושא ההקלטות.. המוסד לא יכול לכפות על המרצים להקליט. לא שעלה בינתייםעו"ס מתקיים מעבדות בהקפאהלא הוחלט עדיין ממשיכים עם הסילבוס המקורי עד פסחלא לא
16
אוניברסיטת אריאלנאמר שבמידה שמדובר בקרס קדם/חוסם, על המרצה יהיה למצוא פתרון מיידי בדמות עובר/מבחן בית/מטלת בית. עד עכשיו לא מכיר שזה קרה, אבל גם לא מכיר שחסם מישהו. בקורסים רגילים נאמר שתהיה הערכת מצב אחרי פסח.הערכת מצב אחרי פסח.חוץ מההתחשבות בנוכחות (שקיימת לכולם), לאסטודנטים במקצוע ניהול מערכות בריאות בתואר עובדים, שכבר בתחום. עומס גדול.כנ"ל לעובדים חיוניים. התחשבות נוכחות, למרות שלכאורה אין נוכחות בכלל.בעיות של זמן וסביבת למידה. לא מצליחים להגיע לעשות מטלות ולשיעוריםבמידה שישנו פרויקט הדורש עבודה פיזית, או קורסים מסמסטר קודם שלא נעשה בהם מועד ב עדייןלהבנתי בעו"ס, מתקיים. פסיכולוגיה לא מתקיים. הכשרות לניהול בריאות מתקיים.בפסיכולוגיה כרגע נאמר להם שהפרקטיקום יימשך בקיץלאלא מכיר, אבל יש אפשרות השאלת מחשבים מהספרייהלא
17
עזריאליאין החלטה עדייןלאיצאה בקשה לכל המרצים להקליט את השיעורים כדי שמי שלא נוכח בהם יוכל לראות בזמנו הפנויכן יצאה בקשה לכל המרצים להקליט את השיעורים כדי שמי שלא נוכח בהם יוכל לראות בזמנו הפנויכןיש בעיות בעיקר עם קורסי מעבדה, מנסים למצוא פתרוןכן, מעבדות - בוטל הכל.בוטל, לא יודעים מה יהיה.יצאה הודעה למרצים, מרצים לא עושים את זה. מנגישים חלקית לפטופים רק ומספר מועט מאוד שלהם דרך המכללה, אנחנו לקחנו את זה לידיים עכשיו באגודה.לא
18
המכללה האקדמית להנדסה SCEלא מתקיימיםלאלא עלה אצלנו צורך כזה, ישנם הקלות לכלל הסטודנטים. הן בנוכחות והן ברמת עבודות הביתלאלאלאכן, בעיקר בנושא פרויקט הגמר. עולות השאלות איך יקבלו עזרה עם חומרים ועבודה בסדנאות במכללה ויש עדין מקצועות של יודעים בדיוק איך יהיה הפרויקט. מעבדות בסיסיות מתקיימות באופן מקוון וכל השאר כרגע בוטלועדין לא יודעים העלנו את הנושא במספר שיחות עם המכללה אך עדין לא נשלחו סילבוסים אין לנו הרבה סטודנטים עם בעיות כאלו, מי שפונה אלינו עוזרים לו יחד עם המכללה לא!
19
מכללת אפרתהכרגע לא ידוע. אמרו שיודיעו לנו אחרי פסח.לאלאלאלאכןלא שידוע כרגע.העבודה מעשית כרגע מתקיימת בעיקר דרך מטלות.. יש מדפים שדורשים לדבר עם ילד מהכיתה וכו. אבל מעט ממש.לאלא, ממשיכים עם הסלבוס המקורילא.. רוב הסטודנטיות עם חיבור לאינטרנט/מחשב. לא קיבלתי תלונות או בקשות בעניין.. לא
20
אוניברסיטת בן גוריוןחלק יתקיימו מקוון, יעברו לעבודות, או יתקיימו לאחר המשבריצאו הנחיות לגבי מועדי ב' עתידים לצאת הנחיות לגבי תקופת המבחנים הקרובהלאלאלאכןכן, בוטלו קורסים כללים וזה משפיע על הנק"ז לסגור את התואר. טיפלנו בזהכן, מה שאפשר מתקייםלא התקבלה הודעה רשמית אבל כנראה יצטרכו להשלים כשייגמר המצב או בקיץכן, לאחר דרישה שלנואנחנו חילקו נט סטיקים שהיו לאגודה, עכשיו בשיח עם האוניברסיטה לרכוש עודכן
21
אוניברסיטת חיפהטרם התקבלה החלטהלא לאלאלא !כן, פנו בודדיםמי שלא נבחן בבחינה האחרונה לצורך סגירת התואר, היה אמור להבחן באמצעות מבחן בית/ חלופה אחרת . דאגו לפתרוןסיעוד- כל ההכשרות המעשיות בוטלו כרגע מלבד לסטאז. עו"ס- נחשבים עובדים חיוניים הכל מתנהל רגיל. לא קיבלו שום הנחיה בנושאדרשנו מהאוניברסיטה וקיבלנו תשובה- יש להנחות את הסטודנטים לפנות למזכירויות החוגים עצמם בדבר סילבוסים למי שיש בעיהאנחנו כאגודה הוצאנו פרוייקט- הצטיידות האגודה במחשבים ניידים חדשים להשאלה, ויצירת חיבור של ערבות הדדית בין סטודנטים שבידם מחשב שאינו בשימוש לבין סטודנטים הצריכים מחשב לשימוש זמני בתקופת הסמסטר המקוון.פרטני כרגע למי שפונה
22
בצלאלמבחנים הועברו לפורמט מבחן בית בחלקם, בעוד אחרים נדחו.לאלא בהכרח, רק התחשבות כללית בנסיבות הנוכחיותלאבמידה ויש הדבר לא פורסם בגלוילאחוסר אמצעים להמשיך עבודות גמר, מועד סיום התואר עומד בשאלהעיקר הקורסים מצריכים עבודה בסדנאות, אז הסמסטר בקיפאון לרבים; לימודי אנימציה ממשיכים במתכונת מצומצמתהשיעורים יושלמו בתוכנית מזורזת בחלקם, לאחרים הסמסטר יוארך כן, לחלק המחלקותהשיעורים מוקלטים, ציוד מחשוב מגיע לידי חלק מהסטודנטים שצריכים; יש נסיון הנגשה לאוכלוסיות נוספותלא
23
אקדמית גליל מערבילא ידוע עדייןלאמטפלים בפניות פרטניותכןפטור מנוכחות חובה, הארכת מועד הגשת עבודות.כןקושי עם סמינריוניםלאלאלא, מלבד תיגבורים בעברית לדוברי ערביתלא
24
מכללת אורניםרוב מועדי ב' מתקיימים כמבחני בית מקוונים, אלו שלא ניתן לקיים בצורה הזו נדחו ותתקיים הערכת מצב לאחר פסח.יצאו הנחיות לגבי מועדי ב'. לגבי מבחני סוף סימס' ב', כאן טרם ניתנו הנחיות. הסגל הונחה להכין חלופות להערכה שאותם ניתן יהיה לממש אם לא נוכל לשוב להוראה בקמפוס. עושים מאמץ רב לתת מענה פרטני לצרכים הייחודיים של הסטוד'. בין השאר ההנהלה הפיצה שאלון לכלל הסטוד' שמזמין אותם לפרוש בפניהם את הקשיים שלהם כדי שיוכלו ליצור איתם קשר ולתת מענה.
ערכנו סקר לסטודנטים ושם הציפו הרבה את בעיית העבודה החיונית יחד עם עומס הלימודים.ההנהלה פנתה ללכלל אנשי הסגל בבקשה להודיע לה על סטוד' שהם מזהים כבעלי קשיים כלכליים/ רגשיים/ לימודיים כדי שניוכלו ליצור איתם קשר ולסייע. המכללה דרך מערכות התמיכה בדיקנט, בפקולטות ושלל חברי הסגל עושה מאמץ לתת מענה לצרכי הסטוד מתוך מודעות מלאה לקשיים שעומדים בפניהם.לא באופן אישי, אבל הציפו את הקשיים בסקר שערכנו.בכללי אין, החשש הוא סטודנטים שיפלו בין הכיסאות בגלל ההתנסות המעשית.ההכשרות המעשיות בהוראה מתקיימות. הסטוד' משתלבים בהוראה מרחוק של מערכת החינוך ונבנה מודל חלופי להתנסות ולקיום של סדנאות הדרכה. המטרה היא שהסטוד' יוכלו להשלים את חובות ההתנסות של שנת הלימודים כך שלא תעכב בכניסה לעבודה בשנה הבאה. המהלך עולה בקנה אחד עם מדיניות משרד החינוך בתחוםהסגל הונחה להכין סילבוסים חלופיים המותאמים להוראה ולהערכה מרחוק. הסילבוסים יפורסמו לסטוד' לאחר חופשת הפסח בהתאם לצורך.
יש תלונות מצד סטודנטים אבל מרצים מתחשבים כשפונים אליהם פרטנילא עלה צורך כזה בינתיים..
25
האוניברסיטה הפתוחהכן, צפוי בקייץ, חודש יוני (רק למחלקות כמו פסיכולוגיה וחינוך, מדעי המחשב, מתמטיקה, מדעי הטבע והחיים) ג' -לפי בקשה תבחן ע"י הגורמים האקדמייםכן, אך הסטודנטים לא מרוצים (יש הפליה בין מחלקתית בין מבחני בית לבין מבחנים רגילים)לא, אך סטודנטים רבים מתלוננים על סביבת הלמידה הלא נוחה בבית (סטודנטים הורים במיוחד)כן, סטודנטים הורים במיוחדכן, פירות בסעיפים הקודמיםיש, ולא רק! סטודנטים שצריכים להתחיל צבא וסטודנטים שעושים אפיקי מעבר מאוד לחוצים.כן, בתחום הפסיכולוגיה באופן מקוון וחלקיכן, התקבלה הודעה על אי קיום/ביטול הכשרה מעשית עקב המצבאין הודעה על סילבוס חדשאין!לא
26
מכללת קיי, באר שבעטרם התקבלה החלטה, יידון לאחר פסחטרם התקבלה החלטה, יידון לאחר פסחכרגע לא, במידה וכן זו פרטני מול מרצהכרגע לאלאכן, התלונות הועברו והועלו מול הדיקנית וכמו כן, בישיבת הנהלה. בנוסף, נשלח מסמך מהאגודה להנהלה אשר מאגד את קשיי הסטונטדים בכלללאלאהתקבלה הודעה, כל מסלול נערך באופן עצמאי ובנה חלפות להערכה. כרגע לא דובר על השלמת התנסות אך כנראה נעודכן לאחר חופשת הפסחלא יצאה הודעה רשמית, אך חלק מהמרצים שינו סילבוסים בהתאם למצב. כרגע הוקפא שינוי הסילבוסים ויש להמשיך ולעבוד על פי הסילבוס הקיים שנקבע בתחילת הסמסטר- חל איסור לתת מטלות שלא נכתבו בסילבוסלא, בכל בעיה יש לפנות לראש התחום או המסלוללא
27
אוניברסיטת תל אביבהרוב באופן מקוון - מבחני בית/עבודת בית, חלק נדחו ל"חזרה לשגרה"עדיין לא הוחלטלאלאמנסים לחשוב על פתרונות והקלות, אין משהו מיוחד מעבר לכך שכל הקורסים מוקלטים (לטובת כלל הסטודנטים ולא רק להורים)כןלאכל ההכשרות הקליניות של רפואה ומקצועות הבריאות הופסקו. בעו"ס חלק ממשיכות להתקייםעדיין לאלא יצאה הודעההשיעורים מוקלטיםהשיעורים מוקלטים וניתן להיעזר בתוכנת תמלול
28
המכללה האקדמית תל-חימועדי ב' מתקיימים מה-30.3 בתאריכים שהם היו אמורים להערך (במתכונת של מבחן בית במודל או מבחן בזום בעל פה או עבודת בית). מבחנים שהיו אמורים להערך לפני עברו למועדים מיוחדיםכןעדיין לא ידועמעט מאודלאכןלאלאלא ידוע מתי יושלמו ואיך. כרגע ישנה תקשורת עם המנחים של העבודה מעשית ועבודות בית חלופיות לאשיעורים מוקלטים
29
העבריתלא. בימים אלה המרצים בשיתוף הנציגים והועדים החוגיים מכינים מודל חלופי להערכה בכל קורס.לאלאהקלטת קורסיםכןבעיקר בקליניות ומעבדותעבודה סוציאלית- מתקיימות חלקית, בימים אלה נידון עם הנציגות מודל של חזרה להכשרה מלאה.

קליניות (רפואה, רפואת שיניים, רפואה וטרינרית, פסיכולוגיה קלינית ורוקחות קלינית)- מתקיימים עד רבע מהחומרים העיוניים, בכל פקולטה נדונים מודלים שמתאימים להם כדי להשלים את ההכשרות הקליניות.
בעבודה מול ההנהלה בנושא- פורסמה לבקשתנו הבהרה שהאוניברסיטה תעשה הכל כדי שכל הסטודנטיםות יסיימו הכשרות קליניות כנדרש ולא תדחה לשנת הלימודים הבאה (לכל היותר לקיץ).כן, באופן חלקיהאוניברסיטה מסרה מחשבים לסטודנטיםות שצריכים מחשבים.תוכנה ייעודית לסטודנטיםות לקויי ראייה ושמיעה.
30
HIT חולוןכןהמבחנים מתקיימים ב-4 אופנים שונים:
1) מבחן מקוון
2) מבחן לא מקוון
3) מטלה להגשה
4) מבחן בע"פ
כן, כל מרצה קורס אחראי להעביר את אופן הבחינה שהוא משתמש (כבר נעשה) ובנוסף חידוד לחומר במבחן1) מבחן מקוון
2) מבחן לא מקוון
3) מטלה להגשה
4) מבחן בע"פ
עוד לא פורסם - בונים מנגנון מתאים לכל סוגיה בשל המצבכןעוד לא פורסם - בונים מנגנון מתאים לכל סוגיה בשל המצבכןכןלאמעבדות יושלמו בקיץלא, סילבוסים נשארו אותו הדבר כי הכל עבר לצורה מקוונתכן, המכון פועל בנושא ומסייע לסטודנטיםלא
31
האקדמיה למוזיקה ולמחוללאטיפול פרטנימעטלאלאלאכןלא, סילבי נשארו אותו דברכןפרטני
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100