ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
คะแนนเก็บตามรายจุดประสงค์ย่อย นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
2
ลำดับที่
ชื่อ- นามสกุล1. การใช้เครื่องมือวาดภาพ แปรง-ดินสอ (10)2. ซิมโบลGraphic(10)3. ซิมโบล MovieClip(10)5. FramebyFrame (10)6. motiontween(10)7. Scene+sound (10)เขียน Storyboard (20)สอบปลายภาค Flash /ผลงาน Animation (20)รวมคะแนน
3
1010101010102020100
4
1เด็กชาย เจษฎา ฉิมนอก899979161481
5
2เด็กชายณัฐพล มนตรี6868610101266
6
3
เด็กชายทินกร สุวรรณวงค์
6968810151476
7
4
เด็กชายนราวิชญ์ จรโพธิ์
796989101472
8
5เด็กชายพิมุก พิมเสน7799810151782
9
6
เด็กชายพิสุทธิ์ มุ่งทองหลาง
679879151576
10
7
เด็กชายวรรณชนก จันสมดี
686869161271
11
8
เด็กชาย สหัชชัย คำโส
99910910151788
12
9
เด็กหญิง กุลธิดา แซ่เตียว
8987710171480
13
10
เด็กหญิงจินดารัตน์ มั่นคง
888889161580
14
11
เด็กหญิง ชุตินันท์ ศิริมังกูลโกมาลย์
7868810101774
15
12
ด.ญ.ณัฐกฤตา สุปัญญเดชา
8987710151680
16
13
ด.ญ.ณัฐพิมล ทรัพย์ฉายแสง
8978810151277
17
14ด.ญ.ณัฐวรา ปัจจัยโคถา8979910161886
18
15
เด็กหญิงณิชกมล วัฒนชัยประสิทธิ์
987979141376
19
16ด.ญ.ณิชกุล ศรียางนอก8988710141680
20
17
เด็กหญิงนริศรา ผันผาย
8878610141273
21
18
เด้กหญิงพรไพลิน ฤทธิ์เดช
987888161882
22
19
เด็กหญิงพัชญาภา วรสีหะ
9878810181684
23
20
เด็กหญิง พัชราภา หนูใหม่
898789171581
24
21
ด.ญ. เเพรไพลิน ภูสีน้ำ
778867101467
25
22ด.ญ.แพรววรินทร์ เลิ่ง7988710161681
26
23
ด.ญ.รุ่งอรุณ แทวกระโทก
89810810101679
27
24
เด็กหญิง รุ่งอรุณ แสงจันทร์
796889141273
28
25
เด็กหญิง ปุณยนุช ชาวไทย
987979141578
29
26
เด็กหญิงศรีชนากานต์ จุปะมัทถา
888889181784
30
27
ด.ญ.สุชาวดี คงพิกิจ
777776101566
31
28
ด.ญ. สุนารี แดงเด่นศรี
786777151572
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100